IPPP3/443-1235/14-4/ISZ | Interpretacja indywidualna

Wnioskodawca ma prawo do zwrotu podatku VAT, płaconego w cenach towarów i usług nabywanych na terytorium Polski od Podwykonawców, w związku z realizowaną Inwestycją, w procedurze zwrotu podatku VAT dla podmiotów uprawnionych z państw członkowskich Unii Europejskiej uregulowanej w przepisach art. 89 ust. 1 pkt 3, ust. 1a-1g ustawy o VAT oraz przepisach rozporządzenia w sprawie zwrotu podatku VAT niektórym podmiotom, tj. poprzez złożenie w państwie siedziby elektronicznego wniosku o zwrot podatku VAT (VAT-REF).
IPPP3/443-1235/14-4/ISZinterpretacja indywidualna
 1. podwykonawstwo
 2. zwrot podatku
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Delegacje ustawowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 12 grudnia 2014 r. (data wpływu 18 grudnia 2014 r.), uzupełnionym w dniu 30 stycznia 2015 r. (data wpływu 2 luty 2015 r.) na wezwanie tut. Organu z dnia 26 stycznia 2015 r. (skutecznie doręczone w dniu 29 stycznia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwrotu podatku naliczonego z tytułu nabycia towarów i usług na terytorium kraju - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 grudnia 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie podatku naliczonego z tytułu nabycia towarów i usług na terytorium kraju .

Wniosek uzupełniony został w dniu 30 stycznia 2015 r., (data wpływu 2 lutego 2015 r.) na wezwanie Organu z dnia 26 stycznia 2015 r.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca jest podmiotem zagranicznym posiadającym siedzibę działalności gospodarczej na terytorium Austrii, zarejestrowanym na potrzeby austriackiego podatku od wartości dodanej. Na terytorium Polski, P nie posiada ani siedziby działalności gospodarczej ani stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, z którego dokonywałaby transakcji. P nie jest również zarejestrowana dla potrzeb polskiego podatku VAT.

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej (opodatkowanej podatkiem od wartości dodanej w Austrii) P zawarła z Gminą („Gmina”) umowę na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa elektrowni opalanej biomasą jako podstawowego źródła ciepła w systemie ciepłowniczym miasta ” obejmującego zaprojektowanie i wybudowanie na terytorium Polski kompletnej elektrociepłowni (łącznie z jej technologią) wraz z infrastrukturą towarzyszącą („Umowa”).

Zadanie inwestycyjne pn. „Budowa elektrociepłowni opalanej biomasą jako podstawowego źródła ciepła w systemie ciepłowniczym miasta ” („Inwestycja”) jest realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj” i oznacza kompleksową inwestycję budowlaną realizowaną na terytorium Polski, obejmującą zaprojektowanie, dostawy i budowę kompletnej elektrociepłowni w technologii wysokoprawnej kogeneracji opartej na kotle opalanym biomasą współpracującym z blokiem kogeneracyjnym pracującym w układzie ORC (Organie Rankine Cycle).

Gmina, podpisując z P Umowę na budowę kompletnej elektrociepłowni, występowała w roli podatnika podatku VAT. Gmina jest zarejestrowana jako podatnik VAT czynny. Zgodnie z założeniami, Gmina przez okres pięciu lat, od momentu odbioru od P gotowej elektrociepłowni, będzie ją odpłatnie wynajmowała/wydzierżawiała innym podmiotom gospodarczym, wybranym podczas przetargu (zgodnie z najlepszą wiedzą P, przetarg na najem/dzierżawę elektrociepłowni został już ogłoszony przez Gminę).

P fizycznie nie wykonuje żadnych czynności związanych z Inwestycją na terytorium Polski, w szczególności nie wynajmuje żadnego biura ani nie zatrudnia pracowników w Polsce, P, w sensie faktycznym, jest jedynie dostawcą technologii elektrociepłowni.

W celu realizacji inwestycji, P nabywa towary oraz usługi od polskich podatników podatku VAT („Podwykonawców”). W cenach nabywanych na terytorium Polski towarów oraz usług P płaci podatek VAT, wykazywany na fakturach VAT wystawianych na rzecz P przez jej Podwykonawców.

Realizacja Inwestycji (budowa kompleksowej elektrociepłowni w Polsce) przez P (tj. podmiot nieposiadający w Polsce siedziby działalności gospodarczej ani stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, niezarejestrowany na potrzeby polskiego podatku VAT) na rzecz Gminy (tj. podmiotu posiadającego w Polsce siedzibę działalności gospodarczej, zarejestrowanego na potrzeby polskiego podatku VAT) jest rozliczana dla celów podatku VAT przez Gminę, zgodnie z brzmieniem przepisów art. 17 ust. 1 pkt 4, 5 ustawy o podatku VAT, tj. na zasadzie odwrotnego obciążenia, gdzie podatek VAT rozliczany jest przez nabywcę.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy P ma prawo do zwrotu podatku VAT, płaconego w cenach towarów i usług nabywanych na terytorium Polski od Podwykonawców, w związku z realizowaną Inwestycją, w procedurze zwrotu podatku VAT dla podmiotów uprawnionych z państw członkowskich Unii Europejskiej (uregulowanej w przepisach art. 89 ust. 1 pkt 3, ust. 1a-1g ustawy o VAT oraz przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwrotu podatku VAT niektórym podmiotom...

Zdaniem Wnioskodawcy:

P zajmuje stanowisko, zgodnie z którym, ma ona prawo do zwrotu podatku VAT płaconego w cenach towarów i usług nabywanych na terytorium Polski od Podwykonawców, w związku z realizowaną Inwestycją, w procedurze zwrotu podatku VAT dla podmiotów uprawnionych z państw członkowskich Unii Europejskiej (uregulowanej w przepisach art. 89 ust. 1 pkt 3, ust. 1a-lg ustawy o VAT oraz przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwrotu podatku VAT niektórym podmiotom), tj. poprzez złożenie w państwie siedziby elektronicznego wniosku o zwrot podatku VAT (VAT-REF).

Uzasadnienie.

Zgodnie z fundamentalną zasadą podatku od wartości dodanej, funkcjonującego we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej, podatek ten ma być neutralny dla podatników tego podatku (tj. przedsiębiorców). Przedsiębiorca - podatnik VAT nie powinien ponosić faktycznego ciężaru podatku od wartości dodanej (ciężar ten jest przenoszony na ostatecznego konsumenta). Neutralność podatku od wartości dodanej zapewniana jest przez fundamentalne prawo podatników podatku od wartości dodanej do odliczenia tego podatku.

Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą w danym państwie członkowskim (i mający w nim siedzibę działalności gospodarczej, stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej bądź - w przypadku ich braku - stałe miejsce zamieszkania, bądź zwykłe miejsce pobytu) realizują prawo do odliczenia podatku na bieżąco, składając deklaracje VAT.

W zupełnie innej sytuacji są natomiast podatnicy niemający w danym państwie członkowskim siedziby działalności gospodarczej ani stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej (z którego dokonywano transakcji gospodarczych), ani stałego miejsca zamieszkania bądź zwykłego miejsca pobytu na terytorium kraju, lecz dokonujący w tym państwie zakupów na potrzeby swojej działalności gospodarczej, prowadzonej w innym państwie członkowskim. Podatnicy ci są obciążani w państwie zakupów podatkiem VAT, zawartym w cenie kupowanych towarów i usług i nie mogą odzyskać czy odliczyć tego podatku w tzw. normalnym trybie tj. w ramach składanych deklaracji VAT. W celu zachowania neutralności podatku od wartości dodanej również w stosunku do tych podatników, ustawodawca wspólnotowy a za nim ustawodawcy krajowi przewidzieli zwrot podatku VAT według specjalnej procedury.

Zgodnie z brzmieniem polskich przepisów podatku VAT w tym zakresie, w odniesieniu do podmiotów:

 1. nieposiadających na terytorium Polski siedziby działalności gospodarczej ani stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, z którego dokonywano transakcji gospodarczych (art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT, § 2 pkt 2 Rozporządzenia),
 2. posiadających siedzibę działalności gospodarczej na terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium Polski (§ 2 pkt 2 Rozporządzenia),
 3. zarejestrowanych na poczet podatku od wartości dodanej w państwie członkowskim siedziby (§ 3 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia),
 4. niedokonujących sprzedaży na terytorium kraju (art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT), z wyjątkiem (§ 3 ust. 1 pkt 2 lit. k,l Rozporządzenia):
  1. usług w stosunku do których podatnikami rozliczającymi podatek od VAT są nabywcy tych usług, o których mowa w art. 17 ustawy (na zasadzie odwrotnego obciążenia),
  2. dostaw towarów, dla których zgodnie z art. 17 ustawy podatnikiem jest ich nabywca (na zasadzie odwrotnego obciążenia).

- mogą być zastosowane zwroty podatku VAT, na warunkach określonych w art. 89 ust. la-1g ustawy o VAT oraz w Rozporządzeniu.

Podmioty te mogą ubiegać się o zwrot podatku VAT w odniesieniu do nabytych przez nie na terytorium Polski towarów i usług lub w odniesieniu do towarów, które były przedmiotem importu na terytorium kraju, jeżeli te towary i usługi były przez te podmioty wykorzystywane do wykonywania czynności dających prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego na terytorium państwa, w którym rozliczają one podatek od wartości dodanej (art. 89 ust. 1a ustawy o VAT).

Podmioty zagraniczne posiadające siedzibę na terytorium Unii Europejskiej składają wniosek o zwrot podatku VAT (tzw. VAT-REF) za pomocą środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem właściwych organów administracji podatkowej, w państwie siedziby działalności gospodarczej (art. 89 ust. 1d pkt 1 ustawy o VAT, § 6 ust. 1, 2 Rozporządzenia).

Odnosząc powyższe przepisy do analizowanego w niniejszym wniosku stanu faktycznego należy wskazać, iż:

 1. P. nie posiada na terytorium Polski siedziby działalności gospodarczej ani stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, z którego dokonywałaby transakcji gospodarczych,
 2. P. posiada siedzibę działalności gospodarczej na terytorium Austrii, tj. na terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium Polski,
 3. P. jest zarejestrowana na poczet podatku od wartości dodanej w państwie członkowskim siedziby, tj. w Austrii,
 4. P. nie dokonuje na terytorium Polski sprzedaży, z wyjątkiem realizowanych w związku z Inwestycją na rzecz Gminy;
   1. usług, w stosunku do których podatnikiem rozliczającymi podatek od VAT jest nabywca tych usług, tj. Gmina (na zasadzie odwrotnego obciążenia, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT),
   2. dostaw towarów, dla których podatnikiem jest ich nabywca, tj. Gmina (na zasadzie odwrotnego obciążenia, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy o VAT).

  W związku z powyższym, P spełnia definicję podmiotu uprawnionego (do zwrotu podatku VAT) z państwa członkowskiego Unii Europejskiej, zgodnie z przepisem § 2 pkt 2 Rozporządzenia.

  P, w związku z Inwestycją realizowaną na rzecz Gminy, nabywa na terytorium Polski, od Podwykonawców, towary i usługi, w cenach w których płaci podatek VAT. Inwestycja na rzecz Gminy jest realizowana przez P, w ramach prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, opodatkowanej podatkiem od wartości dodanej na terytorium Austrii. Nabywane na terytorium Polski towary i usługi służą - są wykorzystywane do realizacji działalności gospodarczej P, prowadzonej i opodatkowanej podatkiem od wartości dodanej na terytorium Austrii.

  W świetle powyższych wniosków, w opinii P, ma ona prawo do zwrotu podatku VAT płaconego w cenach towarów i usług nabywanych na terytorium Polski od Podwykonawców, w związku z realizowaną Inwestycją, w procedurze zwrotu podatku VAT dla podmiotów uprawnionych z państw członkowskich Unii Europejskiej (uregulowanej w przepisach art. 89 ust. 1 pkt 3, ust. 1a-1g ustawy o VAT oraz przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwrotu podatku VAT niektórym podmiotom), tj. poprzez złożenie w państwie siedziby elektronicznego wniosku o zwrot podatku VAT (tzw. VAT-REF).

  W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

  Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej również ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem, podlegają:

  1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
  2. eksport towarów;
  3. import towarów na terytorium kraju;
  4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
  5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

  W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

  Stosownie do treści art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów.

  Przez terytorium kraju rozumie się terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, z zastrzeżeniem art. 2a (art. 2 pkt 1 ustawy).

  Stosownie do art. 2 pkt 11 ustawy, przez podatek od wartości dodanej rozumie się podatek od wartości dodanej nakładany na terytorium państwa członkowskiego, z wyjątkiem podatku od towarów i usług nakładanego tą ustawą;

  Natomiast, przez sprzedaż - rozumie się przez to odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów (art. 2 pkt 22 ustawy).

  Należy zwrócić uwagę, że podatek od towarów i usług ma charakter terytorialny, bowiem opodatkowaniu tym podatkiem podlegają wyłącznie czynności, których miejscem świadczenia jest terytorium kraju tj. Rzeczypospolitej Polskiej.

  Z przedstawionego we wniosku opisu wynika, że Wnioskodawca jest podmiotem zagranicznym posiadającym siedzibę działalności gospodarczej na terytorium Austrii, zarejestrowanym na potrzeby austriackiego podatku od wartości dodanej.

  Na terytorium Polski, Spółka nie posiada ani siedziby działalności gospodarczej ani stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, z którego dokonywałaby transakcji i nie jest również zarejestrowana dla potrzeb polskiego podatku VAT.

  W ramach prowadzonej działalności gospodarczej (opodatkowanej podatkiem od wartości dodanej w Austrii) Spółka zawarła z Gminą umowę na realizację zadania inwestycyjnego obejmującego zaprojektowanie i wybudowanie na terytorium Polski kompletnej elektrociepłowni (łącznie z jej technologią) wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Zadanie inwestycyjne jest realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj” i oznacza kompleksową inwestycję budowlaną realizowaną na terytorium Polski, obejmującą zaprojektowanie, dostawy i budowę kompletnej elektrociepłowni.

  Spółka fizycznie nie wykonuje żadnych czynności związanych z Inwestycją na terytorium Polski, w szczególności nie wynajmuje żadnego biura ani nie zatrudnia pracowników w Polsce, a w sensie faktycznym, jest jedynie dostawcą technologii elektrociepłowni.

  W celu realizacji inwestycji, Wnioskodawca nabywa towary oraz usługi od polskich podatników podatku VAT (Podwykonawców), a w cenach nabywanych na terytorium Polski towarów oraz usług płaci podatek VAT, wykazywany na fakturach VAT wystawianych na jego rzecz przez Podwykonawców.

  Realizacja Inwestycji (budowa kompleksowej elektrociepłowni w Polsce) przez Spółkę (tj. podmiot nieposiadający w Polsce siedziby działalności gospodarczej ani stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, niezarejestrowany na potrzeby polskiego podatku VAT) na rzecz Gminy (tj. podmiotu posiadającego w Polsce siedzibę działalności gospodarczej, zarejestrowanego na potrzeby polskiego podatku VAT) jest rozliczana dla celów podatku VAT przez Gminę, zgodnie z brzmieniem przepisów art. 17 ust. 1 pkt 4, 5 ustawy o podatku VAT, tj. na zasadzie odwrotnego obciążenia, gdzie podatek VAT rozliczany jest przez nabywcę.

  Gmina, podpisując z Wnioskodawcą Umowę na budowę kompletnej elektrociepłowni, występowała w roli podatnika podatku VAT. Gmina jest zarejestrowana jako podatnik VAT czynny. Zgodnie z założeniami, Gmina przez okres pięciu lat, od momentu odbioru od Spółki gotowej elektrociepłowni, będzie ją odpłatnie wynajmowała/wydzierżawiała innym podmiotom gospodarczym, wybranym podczas przetargu (zgodnie z najlepszą wiedzą Wnioskodawcy, przetarg na najem/dzierżawę elektrociepłowni został już ogłoszony przez Gminę).

  Na tle tak przedstawionego opisu sprawy Wnioskodawca powziął wątpliwości, czy ma on prawo do zwrotu podatku VAT, płaconego w cenach towarów i usług nabywanych na terytorium Polski od Podwykonawców, w związku z realizowaną Inwestycją, w procedurze zwrotu podatku VAT dla podmiotów uprawnionych z państw członkowskich Unii Europejskiej (uregulowanej w przepisach art. 89 ust. 1 pkt 3, ust. 1a-1g ustawy o VAT oraz przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwrotu podatku VAT niektórym podmiotom.

  Na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

  Kwotę podatku naliczonego – w myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy - stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

  Zgodnie z art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7. (niewystępujących w przedmiotowej sprawie).

  Z regulacji tych wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Zasada ta daje podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego jedynie w takim zakresie, w jakim nabyte towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Analiza powołanych przepisów wskazuje, że niezarejestrowany podatnik VAT nie może realizować prawa do odliczenia podatku naliczonego.

  Jak wynika z opisu sprawy, Wnioskodawca jest podmiotem mającym siedzibę w Austrii, zarejestrowanym na potrzeby podatku od wartości dodanej w Austrii, nieposiadającym stałego miejsca prowadzenia działalności na potrzeby VAT w Polsce. Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym podatnikiem VAT w Polsce i nie dokonuje w Polsce sprzedaży opodatkowanej, z tytułu której jest zobowiązany do rozliczenia podatku na terytorium kraju.

  Oznacza to, że przepisy art. 86 ust. 1 ustawy nie znajdą zastosowania w przedstawionej sprawie.

  Jednakże trzeba wskazać, że podatek od towarów i usług jest z założenia dla podatników podatkiem neutralnym. Zasada ta dotyczy nie tylko podatników krajowych, ale również podatników zagranicznych, tj. podatników nieposiadających siedziby, miejsca zamieszkania, stałego miejsca prowadzenia działalności lub miejsca zwykłego pobytu na terytorium danego państwa. Z tego względu konieczne jest istnienie przepisów pozwalających tym podatnikom na odzyskiwanie zapłaconego w danym państwie podatku od wartości dodanej.

  Prawodawca wspólnotowy, a za nim ustawodawca krajowy, wprowadził specjalne regulacje, które mają umożliwić podatnikom z innych państw członkowskich, a także z krajów trzecich (na zasadzie wzajemności), odzyskanie podatku zapłaconego w danym państwie członkowskim, w zasadzie w takim samym zakresie, w jakim podatek ten mogą odzyskiwać podatnicy z tego państwa.

  I tak, w myśl art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy, w odniesieniu do podmiotów nieposiadających siedziby działalności gospodarczej, stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, z którego dokonywano transakcji gospodarczych, stałego miejsca zamieszkania lub zwykłego miejsca pobytu na terytorium kraju, niedokonujących sprzedaży na terytorium kraju, mogą być zastosowane zwroty podatku na warunkach określonych w ust. 1a-1g oraz w rozporządzeniu wydanym na podstawie ust. 2, 3 i 5.

  Zgodnie z art. 89 ust. 1a ustawy, podmioty, o których mowa w ust. 1 pkt 3, mogą ubiegać się o zwrot podatku w odniesieniu do nabytych przez nie na terytorium kraju towarów i usług lub w odniesieniu do towarów, które były przedmiotem importu na terytorium kraju, jeżeli te towary i usługi były przez te podmioty wykorzystywane do wykonywania czynności dających prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego na terytorium państwa, w którym rozliczają one podatek od wartości dodanej lub podatek o podobnym charakterze, innym niż terytorium kraju.

  Przy tym w myśl art. 89 ust. 1D pkt 1 ustawy, podmioty, o których mowa w ust. 1 pkt 3, składają wnioski o dokonanie zwrotu podatku za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w przypadku gdy podmioty te posiadają siedzibę działalności gospodarczej na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju.

  Realizując delegację ustawową zawartą w art. 89 ust. 5 ustawy, Minister Finansów w rozporządzeniu z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług niektórym podmiotom (Dz.U. z 2011 r. Nr 136, poz. 797) zwanego dalej „rozporządzeniem”, określiło m.in. warunki, terminy i tryb zwrotu podatku podmiotom, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy.

  Zgodnie z § 2 pkt 1 ww. rozporządzenia, ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o zwrocie podatku - rozumie się przez to zwrot podatku od towarów i usług naliczanego przy nabyciu towarów lub usług lub imporcie towarów przez podmiot uprawniony z państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub przez podmiot uprawniony z państwa trzeciego.

  Ponadto, w myśl § 2 pkt 2 rozporządzenia, ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o podmiocie uprawnionym z państwa członkowskiego Unii Europejskiej - rozumie się przez to osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, która w okresie, za który występuje o zwrot podatku, nie posiadała siedziby działalności gospodarczej, stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, z którego dokonywano transakcji gospodarczych, stałego miejsca zamieszkania lub zwykłego miejsca pobytu na terytorium kraju, ubiegającą się o zwrot podatku - posiadającą siedzibę działalności gospodarczej na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju.

  Z kolei, w § 3 ust. 1 rozporządzenia stwierdza się, że zwrot podatku przysługuje podmiotowi uprawnionemu z państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub podmiotowi uprawnionemu z państwa trzeciego, w przypadku gdy podmiot ten:

  1. jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od wartości dodanej, o którym mowa w art. 2 pkt 11 ustawy, w państwie członkowskim siedziby lub podatnikiem podatku od wartości dodanej albo podatku o podobnym charakterze w kraju siedziby;
  2. nie wykonuje na terytorium kraju, w okresie, za który występuje o zwrot podatku, sprzedaży, o której mowa w art. 2 pkt 22 ustawy, z wyjątkiem:

  (pkt k) usług, w stosunku do których podatnikami rozliczającymi podatek od towarów i usług są nabywcy tych usług, o których mowa w art. 17 ustawy,

  (pkt l) dostawy towarów, dla której zgodnie z art. 17 ustawy podatnikiem jest ich nabywca.

  Na podstawie § 6 ust. 1 ww. rozporządzenia, zwrot podatku podmiotowi uprawnionemu z państwa członkowskiego Unii Europejskiej następuje na wniosek tego podmiotu przekazany przez administrację podatkową państwa członkowskiego siedziby za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

  Stosownie do § 6 ust. 2 ww. rozporządzenia, podmiot uprawniony, o którym mowa w ust. 1, składa, za pośrednictwem administracji podatkowej państwa członkowskiego siedziby, wniosek, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, do naczelnika urzędu skarbowego.

  Wniosek, o którym mowa w ust. 1, składa się w języku polskim, za pośrednictwem administracji podatkowej państwa członkowskiego siedziby, nie później niż do dnia 30 września roku następującego po roku podatkowym, którego wniosek dotyczy (ust. 3 6 ww. rozporządzenia).

  Informacje, jakie powinien zawierać wniosek o zwrot podatku od towarów i usług składany za pomocą środków komunikacji elektronicznej, oraz sposób opisu niektórych informacji określa załącznik nr 1 do rozporządzenia (ust. 4 § 6 ww. rozporządzenia).

  Z przedstawionego we wniosku opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług w Polsce i nie dokonuje w Polsce sprzedaży opodatkowanej podatkiem VAT, z tytułu której jest zobowiązany do rozliczenia podatku na terytorium kraju.

  Realizacja Inwestycji (budowa kompleksowej elektrociepłowni w Polsce) przez Spółkę (tj. podmiot nieposiadający w Polsce siedziby działalności gospodarczej ani stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, niezarejestrowany na potrzeby polskiego podatku VAT) na rzecz Gminy (tj. podmiotu posiadającego w Polsce siedzibę działalności gospodarczej, zarejestrowanego na potrzeby polskiego podatku VAT) jest rozliczana dla celów podatku VAT przez Gminę, zgodnie z brzmieniem przepisów art. 17 ust. 1 pkt 4, 5 ustawy o podatku VAT, tj. na zasadzie odwrotnego obciążenia, gdzie podatek VAT rozliczany jest przez nabywcę.

  Ponadto, z tytułu zakupów obciążonych polskim VAT Wnioskodawca otrzymuje stosowne faktury VAT dokumentujące nabycie towarów i usług wykazujące polski podatek VAT naliczony z tytułu tych nabyć.

  W konsekwencji, Wnioskodawca ma prawo do zwrotu podatku VAT, płaconego w cenach towarów i usług nabywanych na terytorium Polski od Podwykonawców, w związku z realizowaną Inwestycją, w procedurze zwrotu podatku VAT dla podmiotów uprawnionych z państw członkowskich Unii Europejskiej uregulowanej w przepisach art. 89 ust. 1 pkt 3, ust. 1a-1g ustawy o VAT oraz przepisach rozporządzenia w sprawie zwrotu podatku VAT niektórym podmiotom, tj. poprzez złożenie w państwie siedziby elektronicznego wniosku o zwrot podatku VAT (VAT-REF).

  Zatem, stanowisko Wnioskodawcy w przedmiotowym zakresie należało uznać za prawidłowe.

  Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

  Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

  Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

  podwykonawstwo
  IPPP1/443-1023/12-6/AW | Interpretacja indywidualna

  zwrot podatku
  IPPP3/443-934/14-4/JF | Interpretacja indywidualna

  © 2011-2018 Interpretacje.org
  StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
  Działy przedmiotowe
  Komentarze podatkowe
  Najnowsze interpretacje
  Aport
  Gmina
  Koszty uzyskania przychodów
  Najem
  Nieruchomości
  Obowiązek podatkowy
  Odszkodowania
  Pracownik
  Prawo do odliczenia
  Projekt
  Przedsiębiorstwa
  Przychód
  Różnice kursowe
  Sprzedaż
  Stawki podatku
  Świadczenie usług
  Udział
  Zwolnienia przedmiotowe
  Aktualności
  Informacje o serwisie
  Kanały RSS
  Reklama w serwisie
  Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.