ILPP4/443-136/13-2/EWW | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do dokonania korekty podatku należnego od sprzedaży dokonanej w systemie zwrotu podatku podróżnym.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o., przedstawione we wniosku z dnia 26 marca 2013 r. (data wpływu 27 marca 2013 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do dokonania korekty podatku należnego od sprzedaży dokonanej w systemie zwrotu podatku podróżnym – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 marca 2013 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do dokonania korekty podatku należnego od sprzedaży dokonanej w systemie zwrotu podatku podróżnym.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca spełnia wymogi wymienione w art. 127, jest on sprzedawcą i dokonuje zwrotu podatku podróżnym określonym w art. 126.

Podróżny dokonał zakupu u Zainteresowanego w dniu 30 listopada 2012 r. Podróżny dokonał wywozu zakupionego towaru poza terytorium Unii Europejskiej w dniu 30 listopada 2012 r.

Podróżny przedstawił dokument Tax Free wystawiony przez Wnioskodawcę (sprzedawcę), na którym urząd celny potwierdził stemplem zaopatrzonym w numerator wywóz towarów.

Zainteresowany dokonał zwrotu VAT podróżnemu gotówką w swoim oddziale w dniu 18 grudnia 2012 r. Dokument Tax Free z oddziału w G. został wysłany do księgowości w P. i zaginął w drodze. Wnioskodawca skierował zapytanie do Oddziału Celnego o wydanie duplikatu zagubionego dokumentu i otrzymał odpowiedź, że istnieje możliwość potwierdzenia wywozu w następującej formie pisemnej przez Urząd Celny: „Naczelnik Urzędu Celnego potwierdza, wywóz poza obszar Wspólnoty Europejskiej towaru wskazanego w dokumencie Tax Free o nr (...). Dane nabywcy towaru (imię, nazwisko, nr paszportu) widniejące na kserokopii dokumentu są zgodne z danymi wpisanymi do systemu przez funkcjonariusza celnego (...). Co do potwierdzenia autentyczności pieczęci widniejącej na kserokopii przesłanego dokumentu należy stwierdzić, że nr stały i nr zmienny pieczęci Zwrot Vat odpowiadają numerom widniejącym w systemie, natomiast jej cechy charakterystyczne nie budzą zastrzeżeń”.

Zainteresowany otrzymał Zaświadczenie o powyższej treści z Urzędu Celnego w dniu 5 marca 2013 r. Z informacji Urzędu Celnego wynika jednoznacznie, że towar z kserokopii dokumentu Tax Free o tym numerze został wywieziony przez osobę o wskazanych na dokumencie danych i legitymującą się przed funkcjonariuszem celnym paszportem o numerze wskazanym na dokumencie i w czasie wskazanym na dokumencie, tj. w dniu 30 listopada 2012 r.

Wnioskodawca nie zastosował stawki 0% do tej dostawy za okres rozliczeniowy listopad 2012 r., ani nie dokonał korekty podatku należnego od tej dostawy w rozliczeniu za okres rozliczeniowy grudzień 2012 r., w którym otrzymał ten dokument, który został po wysyłce do księgowości zagubiony.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

Czy Zainteresowany może dokonać korekty podatku należnego za miesiąc grudzień 2012 r. na podstawie kserokopii dokumentu Tax Free zawierającej stempel zaopatrzony w numerator oraz oryginału pisma z Urzędu Celnego o treści wyżej cytowanej...

Dokument potwierdzający wywóz towaru powrócił do Wnioskodawcy 20 grudnia 2012 r., tj. w dniu w którym podróżny odebrał od niego zwrot podatku. Dokument, o którym mowa w art. 128 ust. 2 ustawy został zagubiony, czy w takiej sytuacji Zainteresowany jest upoważniony jako sprzedawca do dokonania korekty podatku...

Zdaniem Wnioskodawcy, brak oryginału dokumentu, o którym mowa w art. 128 ust. 2 nie przesądza o możliwości dokonania korekty podatku należnego za miesiąc grudzień 2012 r., nie później niż przed upływem 10 miesięcy licząc od końca miesiąca, w którym dokonano sprzedaży (listopad 2012 r.).

W ocenie Zainteresowanego, z informacji Urzędu Celnego jednoznacznie wynika, że towar został wywieziony w terminie i przez osobę zidentyfikowaną jako podróżny.

Wnioskodawca uważa, że cel jakiemu służy dokument, o którym mowa w art. 128 ust. 2 ustawy został udokumentowany przez Urząd Celny. Pozostałe przepisy art. 129 ustawy są spełnione, co upoważnia Zainteresowanego do dokonania korekty podatku należnego od tej dostawy w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym podatnik otrzymał ten dokument i dokonał zwrotu podróżnemu, tj. za grudzień 2012 r.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o terytorium kraju - rozumie się przez to terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z zastrzeżeniem art. 2a (art. 2 pkt 1 ustawy).

Przez terytorium Unii Europejskiej - na mocy art. 2 pkt 3 ustawy - rozumie się terytoria państw członkowskich Unii Europejskiej (...).

Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...) - art. 7 ust. 1 ustawy.

W myśl art. 126 ust. 1 ustawy, osoby fizyczne niemające stałego miejsca zamieszkania na terytorium Unii Europejskiej, zwane dalej „podróżnymi”, mają prawo do otrzymania zwrotu podatku zapłaconego przy nabyciu towarów na terytorium kraju, które w stanie nienaruszonym zostały wywiezione przez nie poza terytorium Unii Europejskiej w bagażu osobistym podróżnego, z zastrzeżeniem ust. 3 oraz art. 127 i 128.

Stosownie do treści art. 127 ust. 1 ustawy, zwrot podatku, o którym mowa w art. 126 ust. 1, przysługuje w przypadku zakupu towarów u podatników, zwanych dalej „sprzedawcami”, którzy:

 1. są zarejestrowani jako podatnicy podatku oraz
 2. prowadzą ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących, oraz
 3. zawarli umowy w sprawie zwrotu podatku przynajmniej z jednym z podmiotów, o których mowa w ust. 8.

Art. 127 ust. 2 ustawy wskazuje, iż przepisu ust. 1 pkt 3 nie stosuje się w przypadku, gdy sprzedawca dokonuje zwrotu podatku podróżnemu.

Zgodnie z art. 127 ust. 3 ustawy, sprzedawcami nie mogą być podatnicy zwolnieni od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9.

Sprzedawcy są obowiązani:

 1. poinformować naczelnika urzędu skarbowego na piśmie, że są sprzedawcami;
 2. zapewnić podróżnym pisemną informację o zasadach zwrotu podatku w czterech językach: polskim, angielskim, niemieckim i rosyjskim;
 3. oznaczyć punkty sprzedaży znakiem informującym podróżnych o możliwości zakupu w tych punktach towarów, od których przysługuje zwrot podatku;
 4. poinformować naczelnika urzędu skarbowego o miejscu, gdzie podróżny dokonujący u nich zakupu towarów może odebrać podatek, oraz z kim mają zawarte umowy o zwrot podatku, i przedłożyć kopie tych umów (art. 127 ust. 4 ustawy).

W myśl art. 127 ust. 5 ustawy, zwrot podatku podróżnym jest dokonywany w złotych przez sprzedawcę lub przez podmioty, których przedmiotem działalności jest dokonywanie zwrotu, o którym mowa w art. 126 ust. 1. Zwrot podatku jest dokonywany w formie wypłaty gotówkowej lub polecenia przelewu, czeku rozrachunkowego lub karty płatniczej.

Sprzedawcy, o których mowa w ust. 5, mogą dokonywać zwrotu, o którym mowa w art. 126 ust. 1, pod warunkiem że ich obroty za poprzedni rok podatkowy wyniosły powyżej 400.000 zł oraz że dokonują zwrotu podatku wyłącznie w odniesieniu do towarów nabytych przez podróżnego u tego sprzedawcy (art. 127 ust. 6 ustawy).

Stosownie do treści art. 127 ust. 7 ustawy, przepis ust. 6 stosuje się również w przypadku, gdy sprzedawca nie spełnia warunku dotyczącego wysokości obrotów, o którym mowa w tym przepisie, jednakże wyłącznie w odniesieniu do sprzedaży dokonanej podróżnemu w roku podatkowym, w którym spełniał ten warunek.

Na podstawie art. 128 ust. 1 ustawy, zwrot podatku może być dokonany, jeżeli podróżny wywiózł zakupiony towar poza terytorium Unii Europejskiej nie później niż w ostatnim dniu trzeciego miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonał zakupu.

Natomiast w myśl art. 128 ust. 2 ustawy, podstawą do dokonania zwrotu podatku jest przedstawienie przez podróżnego dokumentu wystawionego przez sprzedawcę, na którym urząd celny potwierdził stemplem zaopatrzonym w numerator wywóz towarów. Do dokumentu powinien być przymocowany wystawiony przez sprzedawcę paragon z kasy rejestrującej, o której mowa w art. 111 ust. 1.

Urząd celny potwierdza wywóz towaru na dokumencie, o którym mowa w ust. 2, po okazaniu przez podróżnego wywożonego towaru i sprawdzeniu zgodności danych dotyczących podróżnego zawartych w tym dokumencie z danymi zawartymi w przedstawionym paszporcie lub innym dokumencie stwierdzającym tożsamość (art. 128 ust. 3 ustawy).

Zgodnie z treścią § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie określenia wzorów: znaku informującego podróżnych o możliwości zakupu w punktach sprzedaży towarów, od których przysługuje zwrot podatku od towarów i usług, oraz stempla potwierdzającego wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej, a także określenia niezbędnych danych, które powinien zawierać dokument będący podstawą do dokonania zwrotu podatku podróżnym (Dz. U. Nr 68, poz. 361) w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 marca 2013 r., dokument, o którym mowa w art. 128 ust. 2 ustawy, powinien zawierać co najmniej:

 1. napis: „ZWROT VAT DLA PODRÓŻNYCH”, a pod nim: „TAX FREE FOR TOURISTS”;
 2. numer dokumentu;
 3. dane sprzedawcy:
  1. nazwę,
  2. adres,
  3. NIP;
 4. nazwę miejscowości i datę dokonania sprzedaży;
 5. nazwisko i imię podróżnego;
 6. adres podróżnego:
  1. kraj,
  2. miejscowość,
  3. nazwę ulicy,
  4. numer domu, lokalu;
 7. numer paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość podróżnego oraz nazwę kraju, który wydał paszport lub inny dokument stwierdzający tożsamość podróżnego;
 8. nazwę sprzedanego towaru, miarę i ilość towaru, cenę jednostkową netto towaru, wartość netto towaru, stawkę i kwotę podatku od towarów i usług, wartość brutto towaru, kwotę podatku od towarów i usług ogółem oraz wartość brutto towarów ogółem;
 9. podpis podróżnego oraz czytelny podpis sprzedającego;
 10. informację: „Dokument stanowi podstawę do ubiegania się przez podróżnych niemających stałego miejsca zamieszkania na terytorium Unii Europejskiej o zwrot podatku od towarów i usług od nabytych towarów, które w stanie nienaruszonym zostały wywiezione poza terytorium Unii Europejskiej - art. 126-130 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.)”;
 11. miejsce przeznaczone na podanie nazwy miejscowości i daty dokonania wywozu towarów;
 12. napis: „Potwierdzam tożsamość podróżnego oraz że towary wymienione w dokumencie zostały wywiezione w stanie nienaruszonym (z wyjątkiem pozycji ...) poza terytorium Unii Europejskiej” oraz miejsce na datę, podpis i stempel funkcjonariusza celnego;
 13. miejsce na stempel potwierdzający wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej;
 14. formę dokonania zwrotu podatku od towarów i usług podróżnemu; w przypadku gdy zwrot podatku ma:
  1. zostać dokonany w formie wypłaty gotówkowej, należy zamieścić napis: „Zwrot podatku w kwocie ............................ zł .......... gr otrzymałem(-łam)”, a pod nim wskazać miejsce na wstawienie daty otrzymanego zwrotu podatku oraz podpis podróżnego,
  2. nastąpić w formie bezgotówkowej, należy podać, w jakiej postaci zwrot podatku ma nastąpić.

Jak poinformował Wnioskodawca, spełnia on wymogi wymienione w art. 127 ustawy. Jest sprzedawcą i dokonuje zwrotu podatku podróżnym określonym w art. 126 ustawy. W niniejszej sprawie, w dniu 30 listopada 2012 r. podróżny nabył u Zainteresowanego towar i dokonał jego wywozu poza terytorium Unii Europejskiej również w dniu 30 listopada 2012 r. Podróżny 18 grudnia 2012 r. przedstawił dokument Tax Free wystawiony przez Wnioskodawcę (sprzedawcę), na którym urząd celny potwierdził stemplem zaopatrzonym w numerator wywóz towarów. Zainteresowany poinformował, że dokonał zwrotu VAT podróżnemu gotówką w swoim oddziale w tym samym dniu.

W niniejszym przypadku Wnioskodawca dokonał zwrotu podatku VAT podróżnemu w formie gotówki, tym samym przyjąć należy, że spełnione zostały warunki dotyczące dokumentów stanowiących podstawę do dokonania przez Zainteresowanego (sprzedawcę) zwrotu podatku podróżnemu.

Art. 129 ust. 1 ustawy wskazuje, iż do dostawy towarów, od których dokonano zwrotu podatku podróżnemu, sprzedawca stosuje stawkę podatku 0%, pod warunkiem że:

 1. spełnił warunki, o których mowa w art. 127 ust. 4 pkt 1 i 4, oraz
 2. przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy otrzymał dokument określony w art. 128 ust. 2, zawierający potwierdzenie wywozu tych towarów poza terytorium Unii Europejskiej;
 3. posiada dokumenty, określone odrębnymi przepisami, potwierdzające dokonanie zwrotu kwoty tego podatku - w przypadku gdy zwrot podatku został dokonany w formie polecenia przelewu, czeku rozrachunkowego lub karty płatniczej.

Zgodnie z art. 129 ust. 2 ustawy, otrzymanie przez podatnika dokumentu potwierdzającego wywóz towaru poza terytorium Unii Europejskiej w terminie późniejszym niż określony w ust. 1 pkt 2, nie później jednak niż przed upływem 10 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dokonano dostawy, upoważnia podatnika do dokonania korekty podatku należnego od tej dostawy w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym podatnik otrzymał ten dokument.

Z opisu sprawy wynika, iż ww. dokument Tax Free z oddziału w G. został wysłany do księgowości w P. i zaginął w drodze. Wnioskodawca nie zastosował stawki 0% do tej dostawy za okres rozliczeniowy listopad 2012 r., ani nie dokonał korekty podatku należnego od tej dostawy w rozliczeniu za okres rozliczeniowy grudzień 2012 r., w którym otrzymał ten dokument od podróżnego. Wnioskodawca skierował zapytanie do Oddziału Celnego o wydanie duplikatu zagubionego dokumentu i otrzymał odpowiedź, że istnieje możliwość potwierdzenia wywozu w następującej formie pisemnej przez Urząd Celny: „Naczelnik Urzędu Celnego potwierdza, wywóz poza obszar Wspólnoty Europejskiej towaru wskazanego w dokumencie Tax Free o nr (...). Dane nabywcy towaru (imię, nazwisko, nr paszportu) widniejące na kserokopii dokumentu są zgodne z danymi wpisanymi do systemu przez funkcjonariusza celnego (...). Co do potwierdzenia autentyczności pieczęci widniejącej na kserokopii przesłanego dokumentu należy stwierdzić, że nr stały i nr zmienny pieczęci Zwrot Vat odpowiadają numerom widniejącym w systemie, natomiast jej cechy charakterystyczne nie budzą zastrzeżeń”. W dniu 5 marca 2013 r. Zainteresowany otrzymał Zaświadczenie o powyższej treści z Urzędu Celnego. Z informacji Urzędu Celnego wynika jednoznacznie, że towar z kserokopii dokumentu Tax Free o tym numerze został wywieziony przez osobę o wskazanych na dokumencie danych i legitymującą się przed funkcjonariuszem celnym paszportem o numerze wskazanym na dokumencie i w czasie wskazanym na dokumencie, tj. w dniu 30 listopada 2012 r.

W związku z powyższym wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą możliwości dokonania przez niego korekty podatku należnego za miesiąc grudzień 2012 r. na podstawie kserokopii dokumentu Tax Free zawierającej stempel zaopatrzony w numerator oraz oryginału pisma z Urzędu Celnego o treści wyżej cytowanej.

Mając na uwadze powołane przepisy stwierdzić należy, że w przypadku, gdy przed złożeniem deklaracji podatkowej za dany miesiąc, podatnik (sprzedawca) nie otrzymał dokumentu potwierdzającego wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej, jest on obowiązany do zastosowania stawki podatku właściwej dla sprzedaży danego towaru w kraju.

W przedmiotowej sprawie mamy jednak do czynienia z sytuacją, w której Zainteresowany otrzymał dokument potwierdzający wywóz towaru poza terytorium Unii Europejskiej (dokument pierwotny) przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za miesiąc dokonania sprzedaży, tj. listopad 2012 r. A zatem, dysponował on dokumentem uprawniającym go do zastosowania stawki podatku w wysokości 0% dla dokonanej w listopadzie 2012 r. sprzedaży. Jednak ponieważ dokument ten zaginął w trakcie wysyłki do księgowości, Wnioskodawca nie dokonał rozliczenia tej dostawy ani za okres rozliczeniowy listopad 2012 r., ani za grudzień 2012 r. W miesiącu marcu 2013 r. otrzymał on Zaświadczenie z Oddziału Celnego, potwierdzające że towar wskazany na kserokopii dokumentu Tax Free o tym numerze został wywieziony przez osobę o wskazanych na dokumencie danych i legitymującą się przed funkcjonariuszem celnym paszportem o numerze wskazanym na dokumencie i w czasie wskazanym na dokumencie, tj. w dniu 30 listopada 2012 r., został wywieziony poza terytorium Unii Europejskiej.

Powyższe Zaświadczenie stanowi podstawę do zastosowania dla dokonanej sprzedaży stawki podatku VAT w wysokości 0% i upoważnia Wnioskodawcę do dokonania stosownej korekty.

Mając na uwadze opis sprawy należy stwierdzić, że w niniejszym przypadku nie znajdzie jednak zastosowania przepis art. 129 ust. 2 ustawy, gdyż dokument potwierdzający wywóz towaru poza terytorium Unii Europejskiej (pierwotny) Zainteresowany otrzymał przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za listopad 2012 r., czyli za okres rozliczeniowy, w którym dokonał sprzedaży.

W związku z powyższym, Wnioskodawca po otrzymaniu ww. Zaświadczenia, winien dokonać korekty podatku należnego w związku ze sprzedażą towaru dokonaną w systemie zwrotu podatku podróżnym za okres rozliczeniowy listopad 2012 r., czyli miesiąc w którym dokonał sprzedaży towaru podróżnemu.

Reasumując, Zainteresowany może dokonać korekty podatku należnego za miesiąc listopad 2012 r. na podstawie kserokopii dokumentu Tax Free zawierającej stempel zaopatrzony w numerator oraz oryginału pisma z Urzędu Celnego o treści: „Naczelnik Urzędu Celnego potwierdza, wywóz poza obszar Wspólnoty Europejskiej towaru wskazanego w dokumencie Tax Free o nr (...). Dane nabywcy towaru (imię, nazwisko, nr paszportu) widniejące na kserokopii dokumentu są zgodne z danymi wpisanymi do systemu przez funkcjonariusza celnego (...). Co do potwierdzenia autentyczności pieczęci widniejącej na kserokopii przesłanego dokumentu należy stwierdzić, że nr stały i nr zmienny pieczęci Zwrot Vat odpowiadają numerom widniejącym w systemie, natomiast jej cechy charakterystyczne nie budzą zastrzeżeń”. Bowiem pomimo, iż dokument potwierdzający wywóz towaru, który powrócił do Wnioskodawcy w grudniu 2012 r. zaginął, posiada on Zaświadczenie z Urzędu Celnego, które upoważnia go jako sprzedawcę do dokonania stosownej korekty podatku.

Tym samym stanowisko Zainteresowanego, zgodnie z którym może on dokonać korekty podatku za okres rozliczeniowy, w którym otrzymał dokument, o którym mowa w art. 128 ust. 2 ustawy i dokonał zwrotu podróżnemu (grudzień 2012 r.), należy uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.