IBPBI/1/415-1251/14/ESZ | Interpretacja indywidualna

Czy jeżeli kwotę zwrotu podatku VAT uzyskanego z zakupów sfinansowanych wsparciem finansowym oraz pomostowym przeznaczę na zakup: wyposażenia i pokrycie kosztów związanych z bieżącą działalnością, to poniesione wydatki w kwocie netto mogę zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu? środków trwałych, to czy odpisy amortyzacyjne nie będą stanowiły kosztów uzyskania przychodu?
IBPBI/1/415-1251/14/ESZinterpretacja indywidualna
 1. dotacja
 2. zwolnienie
 3. zwrot podatku
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z 6 października 2014 r. (data wpływu do tut. organu 13 października 2014 r.), uzupełnionym 8 stycznia 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie skutków podatkowych wydatkowania kwoty zwrotu podatku VAT naliczonego od wydatków pokrytych wskazanym we wniosku wsparciem finansowym i pomostowym – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 października 2014 r. do tut. Biura wpłynął ww. wniosek, o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie skutków podatkowych wydatkowania kwoty zwrotu podatku VAT naliczonego od wydatków pokrytych wskazanym we wniosku wsparciem finansowym i pomostowym. Wniosek powyższy nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 22 grudnia 2014 r. Znak: IBPBI/1/415-1251/14/ESZ, IBPP2/443-1221/14/IK, wezwano do jego uzupełniania, co też nastąpiło 8 stycznia 2015 r.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawczyni prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych, polegającą na świadczeniu usług projektowania wnętrz. Jako Beneficjent Pomocy podpisała dwie umowy z Towarzystwem X w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VI - Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Jedna umowa obejmuje udzielenie wsparcia finansowego w postaci jednorazowej dotacji na założenie i prowadzenie działalności, zaś druga dotyczy udzielenia podstawowego wsparcia pomostowego w pierwszych 6 miesiącach prowadzenia działalności gospodarczej. Wsparcie pomostowe jest bezzwrotną pomocą kapitałową w formie comiesięcznej dotacji w wysokości 1.600 zł brutto. Zarówno wsparcie finansowe, jak i wsparcie pomostowe, zgodnie z umowami, zostało przekazane na rachunek bankowy Wnioskodawczyni. Za środki uzyskane ze wsparcia finansowego zakupione zostały środki trwałe oraz wyposażenie od których odliczono w całości VAT. Środki uzyskane ze wsparcia pomostowego przeznaczane są na wydatki związane z bieżącą działalnością firmy. Umowy obligują Wnioskodawczynię do przeznaczenia całej kwoty środków uzyskanych w wyniku zwrotu VAT od zakupów sfinansowanych wsparciem finansowym i pomostowym na pokrycie wydatków związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Wnioskodawczyni przeznaczy zwrot VAT na zakup środków trwałych, wyposażenia oraz na wydatki związane z bieżącą działalnością.

W uzupełnieniu wniosku, ujętym w piśmie z 5 stycznia 2015 r., Wnioskodawczyni wskazała m.in., że:

 1. Podstawą prawną otrzymania wsparcia pomostowego i finansowego, o których mowa we wniosku są: umowa o udzielenie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości oraz umowa o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego. Obie umowy zostały zawarte pomiędzy Towarzystwem X, a Wnioskodawczynią.
 2. Wnioskodawczyni otrzymała wsparcie finansowe w kwocie 22.000 zł w lipcu 2014 r. oraz 5.500 zł we wrześniu 2014 r. Całość wsparcia finansowego (27.500 zł), została wydatkowana w lipcu 2014 r.
 3. Pierwsze wsparcie pomostowe Wnioskodawczyni otrzymała w lipcu 2014 r. w kwocie 1.600 zł i w tym samym miesiącu zostało wydatkowane w całości.
 4. Wnioskodawczyni otrzymała ww. środki finansowe jako Uczestnik Projektu realizowanego przez Towarzystwo X.
 5. Instytucją Pośredniczącą jest Wojewódzki Urząd Pracy.
 6. Środki finansowe wypłacone Wnioskodawczyni w ramach projektu współfinansowane są ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego przez Towarzystwo X, na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy. Ww. źródło dotyczy zarówno wsparcia finansowego, jak i pomostowego.
W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytania:

Czy jeżeli kwotę zwrotu podatku VAT uzyskanego z zakupów sfinansowanych wsparciem finansowym oraz pomostowym przeznaczę na zakup:

 1. wyposażenia i pokrycie kosztów związanych z bieżącą działalnością, to poniesione wydatki w kwocie netto mogę zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu...
 2. środków trwałych, to czy odpisy amortyzacyjne nie będą stanowiły kosztów uzyskania przychodu...

(pytanie oznaczone we wniosku nr 1)

Zdaniem Wnioskodawczyni, jeżeli za kwotę zwróconego podatku VAT zostanie zakupione wyposażenie lub zostaną pokryte koszty bieżącej działalności, to kwota netto tych wydatków będzie stanowiła koszty uzyskania przychodów. Jeżeli za kwotę zwróconego podatku VAT zostaną natomiast zakupione środki trwałe, to odpisy amortyzacyjne nie będą stanowiły kosztu uzyskania przychodu zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 45 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który stanowi, że nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odpisów z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, dokonywanych, według zasad określonych w art. 22a-22o, od tej części ich wartości, która odpowiada poniesionym wydatkom na nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie tych środków lub wartości niematerialnych i prawnych, odliczonym od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym albo zwróconym podatnikowi w jakiejkolwiek formie.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Zatem wszelkie dochody podatnika nie wymienione enumeratywnie w katalogu zwolnień przedmiotowych lub co do których nie zaniechano poboru podatku podlegają opodatkowaniu.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ww. ustawy, za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 (pozarolniczej działalności gospodarczej), uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

W myśl art. 14 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy (w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2015 r.), przychodem z działalności gospodarczej są również dotacje, subwencje, dopłaty, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 13, i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków, z wyjątkiem gdy przychody te są związane z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których, zgodnie z art. 22a-22o, dokonuje się odpisów amortyzacyjnych.

Mając na uwadze brzmienie powyższego przepisu należy stwierdzić, że ustawodawca różnicuje skutki podatkowe otrzymanych dotacji i innych nieodpłatnych świadczeń w zależności od celu, na jaki zostały one przeznaczone, tj.:

 • dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na cele inne niż nabycie lub wytworzenie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych – zaliczane są do przychodów z działalności gospodarczej,
 • ww. świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków poniesionych przez podatnika na zakup lub wytworzenie we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których dokonuje się odpisów amortyzacyjnych – nie stanowią przychodu z działalności gospodarczej.

Z powyższych przepisów wynika, co do zasady, że wszelkie dofinansowania otrzymane przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowią przychód z tej działalności. Wyjątek stanowią dofinansowania (w tym dotacje) przeznaczone na pokrycie wydatków inwestycyjnych, tj. na nabycie lub wytworzenie podlegających amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Ze złożonego wniosku wynika, że Wnioskodawczyni podpisała dwie umowy z Towarzystwem X, jako uczestnik projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Jedna umowa obejmuje udzielenie wsparcia finansowego w postaci jednorazowej dotacji na założenie i prowadzenie działalności, zaś druga dotyczy udzielenia podstawowego wsparcia pomostowego w pierwszych 6 miesiącach prowadzenia działalności gospodarczej. Za środki uzyskane ze wsparcia finansowego zakupione zostały środki trwałe oraz wyposażenie, od których odliczono w całości VAT. Środki uzyskane ze wsparcia pomostowego przeznaczane są na wydatki związane z bieżącą działalnością firmy. Umowy obligują Wnioskodawczynię do przeznaczenia całej kwoty środków uzyskanych w wyniku zwrotu VAT od zakupów sfinansowanych wsparciem finansowym i pomostowym na pokrycie wydatków związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki jest jednym z programów operacyjnych służących realizacji Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007 – 2013, który został przyjęty decyzją Komisji Europejskiej nr K (2007) 4547 z dnia 28 września 2007 r. Program ten jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 137 ww. ustawy, wolne od podatku są środki finansowe otrzymane przez uczestnika projektu jako pomoc udzielona w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.).

Zauważyć należy, że zwolnieniem określonym w art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych objęci są uczestnicy projektu. Przez uczestników projektu, o których mowa w przywołanym wyżej przepisie, należy rozumieć osoby, dla których faktycznie przeznaczona jest pomoc udzielona w ramach projektu. Zgodnie natomiast z art. 21 ust. 1 pkt 129 ww. ustawy, wolne od podatku dochodowego są dotacje, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, otrzymane z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

W konsekwencji, otrzymane przez Wnioskodawczynię wsparcie finansowe w części przeznaczonej na nabycie środków trwałych, na podstawie art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie stanowi przychodu podatkowego. Pozostała część wsparcia finansowego oraz wsparcie pomostowe stanowi natomiast przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, podlegający jednakże zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 137 w części pochodzącej ze środków Unii Europejskiej oraz art. 21 ust. 1 pkt 129 w części pochodzącej z budżetu państwa.

W zakresie wpływu otrzymania ww. środków na koszty podatkowe, stwierdzić należy, że w myśl art. 22 ust. 1 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23. W myśl natomiast art. 23 ust. 1 pkt 56 ww. ustawy (w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2015 r.), nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków i kosztów bezpośrednio sfinansowanych z dochodów (przychodów), o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 46, 47a, 47d, 116, 122, 129, 136 i 137.

Z brzmienia ww. przepisów wynika, że wolą ustawodawcy wydatki sfinansowane ze środków zwolnionych z opodatkowania (co do zasady) podlegają wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodów. Przy czym w odniesieniu do wydatków inwestycyjnych zaznaczyć należy, że stosownie do treści art. 23 ust. 1 pkt 1 lit. b) ww. ustawy, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie innych niż grunty lub prawo wieczystego użytkowania gruntów, środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (...). Zatem w świetle treści ww. przepisu, wydatki poniesione na nabycie lub wytworzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w myśl ww. art. 23 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, nie mogą bezpośrednio stanowić kosztów uzyskania przychodów. Kosztem tym (choć pośrednio), mogą być odpisy amortyzacyjne dokonywane od ich wartości początkowej. Zgodnie bowiem z art. 22 ust. 8 ww. ustawy, kosztem uzyskania przychodów są odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne) dokonywane wyłącznie zgodnie z art. 22a – 22o, z uwzględnieniem art. 23.

Jednakże w myśl art. 23 ust. 1 pkt 45 ww. ustawy, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów, odpisów z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonywanych, według zasad określonych w art. 22a-22o, od tej części ich wartości, która odpowiada poniesionym wydatkom na nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie tych środków lub wartości niematerialnych i prawnych, odliczonym od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym albo zwróconym podatnikowi w jakiejkolwiek formie.

Oznacza to, że jeżeli zakup (wytworzenie) środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej został sfinansowany z otrzymanej na ten cel dotacji (lub innych środków nie stanowiących na podstawie art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychodu podatkowego), do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej nie jest możliwe zaliczenie odpisów amortyzacyjnych od ich wartości początkowej.

Odnosząc się do możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków sfinansowanych z otrzymanego zwrotu podatku VAT, które to środki zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie Wnioskodawczyni przeznaczy na dalsze wydatki związane z prowadzeniem firmy - czyli m.in. na pokrycie kosztów bieżących prowadzonej firmy oraz zakup wyposażenia, stwierdzić należy, że zwrot podatku VAT o którym mowa powyżej nie stanowi środków o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 46, 47a, 47d, 116, 122, 129, 136 i 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wobec powyższego - wydatki na zakup wyposażenia oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem firmy, jako nieobjęte wyłączeniem, o którym mowa w art. 23 ust. 1 pkt 56 ww. ustawy, mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodu, oczywiście pod warunkiem że spełnią przesłanki wynikające z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Natomiast wydatki na zakup środków trwałych, bez względu na sposób ich finansowania, nie mogą na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1 być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Co do możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od tych środków trwałych należy mieć również na uwadze zapisy cytowanego art. 23 ust. 1 pkt 45 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, bowiem w rozpatrywanej sprawie wydatki na nabycie środków trwałych zostały sfinansowane ze zwrotu podatku VAT. Nie można pominąć faktu, że zwrot tego podatku związany jest z uprzednim zakupem składników majątku na których zakup - w wartości brutto - Wnioskodawczyni otrzymała dotację. Z tego względu nie stanowią kosztów uzyskania przychodu odpisy amortyzacyjne od wartości początkowej środków trwałych w części sfinansowanej kwotą zwróconego podatku VAT naliczonego przy zakupach składników majątku sfinansowanych z otrzymanych środków.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Nadmienić należy, że w pozostałym zakresie dot. podatku dochodowego od osób fizycznych oraz w zakresie podatku od towarów i usług zostaną wydane odrębne rozstrzygnięcia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 4a, 35-016 Rzeszów, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.