0115-KDIT1-3.4012.80.2017.1.PB | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 9 lutego 2017 r. (data wpływu 1 marca 2017 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z projektem pn. „xxx” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 marca 2017 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z projektem pn. „xxx”.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

W dniu 6 listopada 2009 r. Gmina podpisała z Zarządem Województwa umowę o dofinansowanie projektu pn. „xxx” ze środków EFRR w ramach RPO, Op. 7 - Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego; Działanie 7.1 - Promocja i ułatwienie dostępu do usług teleinformatycznych; Poddziałanie 7.2.1 - Usługi i aplikacje dla obywateli.

Projekt obejmował działania związane z budową i wdrożeniem infrastruktury organizacyjno-technicznej Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej Miasta X., stanowiącej element krajowej infrastruktury informacji przestrzennej. Projekt zapewnia powszechny (publiczny) dostęp do aktualizowanych referencyjnych baz danych przestrzennych Miasta X., w tym w szczególności do danych rejestrów publicznych związanych z gospodarką przestrzenną miejscowości X., takich jak m.in.:

 1. plany zagospodarowania przestrzennego;
 2. struktura własnościowa/władania nieruchomości;
 3. decyzje/postanowienia związane z procesem inwestycyjno-budowlanym.

Zakres udostępnianych danych publicznie danych będzie zawsze zgodny z obowiązującym prawem i będzie podlegał konfiguracji przez administratorów systemów.

Prace wdrożeniowe projektu obejmowały:

 1. wdrożenie co najmniej 39 usług publicznych kategorii 1-4 dla informacji przestrzennej;
 2. dostawę, instalację i konfigurację sprzętu komputerowego (serwerów) oraz oprogramowania systemowego, bazodanowego, narzędziowego GIS;
 3. opracowanie dokumentacji projektowej oraz użytkownika i administratora;
 4. opracowanie (zaimplementowanie) rozwiązań aplikacyjnych systemu: portale mapowe (internetowy, intranetowy), dedykowane moduły tematyczne,
 5. asystę wdrożeniową oraz migrację i ładowanie danych;
 6. testy weryfikacyjne, wydajnościowe;
 7. asystę techniczną;
 8. usługi związane z zarządzaniem projektem;
 9. specjalistyczne szkolenia dedykowane dla pracowników P.M.S.I.P.;
 10. czynności po stronie Beneficjenta związane z opracowaniem i wdrożeniem usług publicznych;
 11. cyfryzację – digitalizację zbioru operatów prawnych w Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej i utworzenie bazy danych oraz bazy metadanych dla operatorów prawnych.

Produktami projektu będą:

 1. infrastruktura systemowa (sprzętowa):
  1. serwery – 5 szt.;
  2. półka do macierzy dyskowej – 1 szt.;
  3. szafy komputerowe – 2 szt.;
  4. JPS – 1 szt.;
  5. komputer GPS połowy –1 szt.;
 2. oprogramowanie:
  1. systemowe – 3 szt.;
  2. bazodanowe – 3 szt.;
  3. narzędziowe GIS –1 szt.;
  4. serwery mapowe –1 szt.;
  5. licencje Deskop GIS – 8 szt.;
  6. licencja do inwentaryzacji prac –1 szt.;
  7. oprogramowanie aplikacyjne – 22 szt.;
 3. dokumentacja systemu:
  1. projektowa: Projekt Organizacyjno-Techniczny, Dokument Zarządczy;
  2. dokumentacja użytkownika;
  3. dokumentacja administratora.

Projekt był realizowany przez Urząd Miasta X. poprzez Pracownię Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej oraz Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, funkcjonujące w strukturach Wydziału Geodezji. Zgodnie z umową o dofinansowanie projektu, Wnioskodawca, musi przedłożyć interpretację indywidualną, dotyczącą podatku VAT również na zakończenie okresu trwałości, który mija w roku 2017.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Gmina ma możliwość prawną odzyskania VAT w związku z realizacją ww. projektu na zasadach określonych w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. nr 54, poz. 535, z późn. zm.)?

Zdaniem Wnioskodawcy, na podstawie następujących obowiązujących przepisów nie ma prawnej możliwości odliczenia podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu pn. „xxx”:

 1. zgodnie z art. 7d pkt 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r., Nr 193, poz. 1287) do zadań starosty należy w szczególności prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym ewidencji gruntów i budynków, gleboznawczej klasyfikacji gruntów i geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu;
 2. zgodnie z art. 40 ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne gromadzenie i prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, kontrola opracowań przyjmowanych do zasobu oraz udostępnianie tego zasobu zainteresowanym jednostkom oraz osobom fizycznym należy do starostów – w zakresie zasobów powiatowych;
 3. zgodnie z art. 41 b ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu są dochodami własnymi budżetu powiatu;
 4. zgodnie z art. 41 b ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne z budżetu odpowiedniego samorządu województwa i powiatu finansowane są zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją uzupełnieniem, udostępnieniem i zabezpieczeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączaniem materiałów z zasobu;
 5. wysokość opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielenie informacji, a także wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004 r. (Dz.U. z 2004 r., Nr 37, poz. 333). Opłaty te są dochodami własnymi budżetu powiatu;
 6. zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r., Nr 54, poz. 535, z późn. zm.) prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Na podstawie powyższych zapisów można stwierdzić, że pobierane opłaty stanowią czynność niepodlegającą opodatkowaniu. W związku z tym ani Gmina, ani Urząd Miasta nie posiada prawnej możliwości obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710, z późn. zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Z powyższego przepisu wynika, że prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje w takim przypadku, gdy dokonywane zakupy mają ścisły związek z czynnościami opodatkowanymi. Odliczyć zatem można podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego. Wskazana norma prawna wyraża zasadę neutralności podatku od towarów

i usług, w następstwie której podatnicy realizujący czynności zwolnione, są w podobnej sytuacji jak ostateczny nabywca (konsument) towaru lub usługi, z wyjątkiem przypadków jednoznacznie wskazanych w ustawie o podatku od towarów i usług. Ustawa wyłącza zatem możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu.

W rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów i usług (Dz. U. z 2013 r., poz. 1656, z późn. zm.) przewidziano przypadki, w których kwota podatku naliczonego może być zwrócona jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług finansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, oraz warunki i tryb dokonywania tego zwrotu.

Przepisy powołanego rozporządzenia określają katalog środków, które stanowią ww. środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej (§ 8 ust. 3 i 4). Uzyskanie pomocy finansowej pochodzącej ze źródeł, o których mowa w tych przepisach, daje prawo do ubiegania się o zwrot podatku w oparciu o przepisy zawarte w rozdziale 4 tego rozporządzenia.

Analiza przedstawionego stanu faktycznego oraz treści powołanych przepisów pozwala na stwierdzenie, że Gminie nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją przedmiotowego projektu, na zasadach wynikających z ustawy o podatku od towarów i usług, gdyż nabyte towary i usługi nie mają związku z czynnościami opodatkowanymi. Gminie nie przysługuje również zwrot podatku, gdyż środki, z których realizowany będzie projekt wymieniony we wniosku, nie są środkami wskazanymi w powołanym rozporządzeniu.

Należy podkreślić, że niniejsza interpretacja została wydana na podstawie przedstawionego we wniosku stanu faktycznego, co oznacza, że w przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź celno-skarbowej zostanie określony odmienny stan faktyczny, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.