IBPP4/4512-210/15/LG | Interpretacja indywidualna

Prawo do zwrotu podatku w terminie 25 dni w przypadku braku dokonania zapłaty za faktury dotyczące importu usług i importu towarów
IBPP4/4512-210/15/LGinterpretacja indywidualna
 1. brak zapłaty
 2. termin zwrotu
 3. zwrot podatku od towarów i usług
 4. zwrot różnicy podatku
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Zwrot podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z 5 sierpnia 2015 r. (data wpływu 11 sierpnia 2015 r.), uzupełnionym pismem z 29 września 2015 r. (data wpływu 30 września 2015 r. ), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do zwrotu podatku w terminie 25 dni – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 sierpnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do zwrotu podatku w terminie 25 dni.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 29 września 2015 r. będącym odpowiedzią na wezwanie Organu z 21 września 2015 r. znak IBPP4/4512-210/15/LG.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

X Sp. z o.o. Spółka komandytowa z siedzibą w ... przy ul. ... prowadzi działalność handlową polegającą na sprzedaży towarów (eksport) poza granice UE. Towar będący przedmiotem eksportu jest nabywany u dostawców polskich, jak również innych kontrahentów, którzy posiadają siedzibę poza granicami UE. W przypadku zakupu poza granicami UE towaru przeznaczonego do dalszej odsprzedaży w miesięcznej deklaracji VAT-7 wykazywany jest import towarów dla którego to wykazywany jest podatek naliczony i należny w tej samej wysokości. Spółka w ramach prowadzonej działalności nabywa również usługi od podmiotów z UE, co rozpoznaje dla potrzeb podatku od towarów i usług jako import usług, wykazując zarówno ten zakup w deklaracji VAT po stronie podatku należnego i naliczonego.

W ramach comiesięcznych rozliczeń podatku VAT na deklaracji VAT-7, Spółka korzysta ze zwrotu podatku w terminie 25 dni. Wraz z deklaracją składane jest oświadczenie, iż wszelkie faktury zakupowe rozliczone po stronie podatku naliczonego zostały zapłacone. Chodzi tutaj zarówno o faktury dokumentujące zakup towarów, import usług oraz import towarów.

Ponadto w piśmie z 29 września 2015 r. Wnioskodawca wskazał, że import towarów rozlicza zgodnie z literą art. 33a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. W miesięcznych rozliczeniach VAT Wnioskodawca dokonuje odliczenia podatku VAT naliczonego w rozliczeniu za miesiąc, w którym powstał obowiązek podatkowy w podatku należnym od importu towarów.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Spółka może składać miesięczną deklarację VAT-7 z terminem zwrotu podatku 25 dni, w przypadku kiedy faktury dotyczące importu usług i importu towarów nie zostały zapłacone do dnia złożenia deklaracji...

Zdaniem Wnioskodawcy.

Spółka może składać miesięczną deklarację VAT-7, w której będzie wykazany zwrot podatku od towarów i usług w terminie 25 dni, mimo iż faktury dokumentujące import usług bądź import towarów nie będą zapłacone. Rozliczenie podatku VAT z przedmiotowych faktur będzie neutralne dla ich ujęcia w rejestrach zakupu i sprzedaży VAT, a następnie w deklaracji VAT-7, bowiem wymienione transakcje nie będą kreowały żadnego podatku od towarów i usług do wpłaty.

Podkreślić należy, iż rozliczenie podatku VAT z importu usług bądź importu towarów po stronie podatku należnego i naliczonego nie spowoduje zmiany wysokości nadwyżki podatku naliczonego nad należnym.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, ze zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1-4 ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi:

 1. suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:
  1. nabycia towarów i usług,
  2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi;
 2. w przypadku importu towarów - kwota podatku:
  1. wynikająca z otrzymanego dokumentu celnego,
  2. należnego, w przypadku, o którym mowa w art. 33a,
  3. wynikająca z deklaracji importowej, w przypadku, o którym mowa w art. 33b;
 3. zryczałtowany zwrot podatku, o którym mowa w art. 116 ust. 6;
 4. kwota podatku należnego z tytułu:
  1. świadczenia usług, dla którego zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 lub 8 podatnikiem jest ich usługobiorca,
  2. dostawy towarów, dla której zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 lub 7 podatnikiem jest ich nabywca,
  3. wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o którym mowa w art. 9,
  4. wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o którym mowa w art. 11.

Stosownie do art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Zasady dokonywania zwrotu różnicy podatku zostały określone w art. 87 ust. 2-6 ustawy.

Na podstawie art. 87 ust. 2 ustawy, zwrot różnicy podatku, z zastrzeżeniem ust. 6, następuje w terminie 60 dni od dnia złożenia rozliczenia przez podatnika na rachunek bankowy podatnika w banku mającym siedzibę na terytorium kraju lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, wskazane w zgłoszeniu identyfikacyjnym, o którym mowa w odrębnych przepisach, lub na wskazany przez podatnika rachunek banku lub na rachunek spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, jako zabezpieczenie udzielanego przez ten bank lub przez tę kasę kredytu, na podstawie złożonego przez podatnika, do naczelnika urzędu skarbowego, w terminie do złożenia deklaracji podatkowej, pisemnego, nieodwołalnego upoważnienia organu podatkowego, potwierdzonego przez bank lub spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową udzielających kredytu, do przekazania tego zwrotu. Jeżeli zasadność zwrotu wymaga dodatkowego zweryfikowania, naczelnik urzędu skarbowego może przedłużyć ten termin do czasu zakończenia weryfikacji rozliczenia podatnika dokonywanego w ramach czynności sprawdzających, kontroli podatkowej lub postępowania podatkowego na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej lub postępowania kontrolnego na podstawie przepisów o kontroli skarbowej. Jeżeli przeprowadzone przez organ czynności wykażą zasadność zwrotu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, urząd skarbowy wypłaca należną kwotę wraz z odsetkami w wysokości odpowiadającej opłacie prolongacyjnej stosowanej w przypadku odroczenia płatności podatku lub jego rozłożenia na raty.

Art. 87 ust. 6 ustawy stanowi, że na wniosek podatnika, złożony wraz z deklaracją podatkową, urząd skarbowy jest obowiązany zwrócić różnicę podatku, o której mowa w ust. 2, w terminie 25 dni, licząc od dnia złożenia rozliczenia, w przypadku gdy kwoty podatku naliczonego, wykazane w deklaracji podatkowej, wynikają z:

 1. faktur dokumentujących kwoty należności, które zostały w całości zapłacone, z uwzględnieniem art. 22 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447, z późn. zm.<197>),
 2. dokumentów celnych, deklaracji importowej oraz decyzji, o których mowa w art. 33 ust. 2 i 3 oraz art. 34, i zostały przez podatnika zapłacone,
 3. importu towarów rozliczanego zgodnie z art. 33a, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, świadczenia usług, dla którego podatnikiem jest ich usługobiorca, lub dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, jeżeli w deklaracji podatkowej została wykazana kwota podatku należnego od tych transakcji
  - przy czym przepisy ust. 2 zdanie drugie i trzecie, ust. 2a, 4a-4f stosuje się odpowiednio.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 584 ze zm.), dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku bankowego przedsiębiorcy w każdym przypadku, gdy:

 1. stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz
 2. jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15 000 euro przeliczonych na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dokonano transakcji.

Przedsiębiorca będący członkiem spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej może realizować obowiązek określony w ust. 1 za pośrednictwem rachunku w tej spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej.

Stosownie do treści art. 33a ustawy, w przypadku gdy towary zostaną objęte na terytorium kraju procedurą uproszczoną, o której mowa w art. 76 ust. 1 lit. b lub c rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz.Urz. WE L 302 z 19.10.1992, str. 1, z późn. zm.; Dz.Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 2, t. 4, str. 307), w której okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy, podatnik może rozliczyć kwotę podatku należnego z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej składanej za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu importu tych towarów.

Z powyższego przepisu wynika, że na umotywowany wniosek podatnika i przy spełnieniu określonych warunków, podstawowy termin zwrotu może być skrócony z 60 dniowego do 25 dni.

Przy terminie 25 dni do zwrotu podatku VAT kwoty podatku naliczonego wykazanego w deklaracji VAT muszą wynikać z :

 1. Faktur VAT dokumentujących kwoty należności, w całości zapłaconych podatnikowi, który wystawił fakturę, z uwzględnieniem postanowień treści art. 22 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (gdy stroną transakcji jest inny przedsiębiorca, a jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności przekracza 15.000 euro konieczna jest zapłata bezgotówkowa).
 2. Dokumentów celnych, deklaracji importowej oraz decyzji (wydanych przez naczelnika urzędu celnego). o których mowa w art. 33 ust. 2 i 3 oraz art. 34 ustawy, które zostały zapłacone. Przy czym istotne jest, że w tym przypadku nie jest wymagana zapłata należności wynikającej z faktury wystawionej przez zagranicznego kontrahenta, lecz zapłata podatku.
 3. Importu towarów rozliczanego zgodnie z art. 33a ustawy (objętego procedura uproszczoną w kraju), wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, świadczenia usług, dla których podatnikiem jest ich usługobiorca lub dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, jeżeli w deklaracji VAT została wykazana kwota podatku należnego od tych transakcji. W tej sytuacji nie ma warunku zapłaty ani podatku, ani należności.

Zgodnie z przedstawionym opisem sprawy Wnioskodawca prowadzi działalność handlową polegającą na sprzedaży towarów (eksport) poza granice Unii Europejskiej. Towar będący przedmiotem eksportu jest nabywany u dostawców polskich, jak również innych kontrahentów, którzy posiadają siedzibę poza granicami UE. Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności nabywa również usługi od podmiotów z UE, co rozpoznaje dla potrzeb podatku od towarów i usług jako import usług. Wnioskodawca import towarów rozlicza zgodnie z art. 33a ustawy i dokonuje odliczenia podatku w rozliczeniu za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy w podatku należnym od importu towarów. W ramach comiesięcznych rozliczeń podatku VAT na deklaracji VAT-7, Wnioskodawca korzysta ze zwrotu podatku w terminie 25 dni. Wraz z deklaracją składane jest oświadczenie, że wszelkie faktury zakupowe rozliczone po stronie podatku naliczonego zostały zapłacone. Chodzi tutaj zarówno o faktury dokumentujące zakup towarów, import usług oraz import towarów.

Przedmiotem wniosku jest prawo do otrzymania przez Wnioskodawcę zwrotu podatku VAT w terminie 25 dni w przypadku kiedy faktury VAT dotyczące importu usług i importu towarów nie zostaną zapłacone do dnia złożenia deklaracji VAT, w której Wnioskodawca będzie ubiegał się o przyspieszony zwrot podatku.

Należy zaznaczyć, że brak zapłaty za faktury wystawione przez zagranicznych kontrahentów dotyczące importu usług i importu towarów nie przekreślają możliwości ubiegania się o przyspieszony termin zwrotu podatku VAT.

Biorąc pod uwagę brzmienie powołanych przepisów należy ponownie stwierdzić, że w celu uzyskania szybszego zwrotu nadwyżki podatku VAT naliczonego nad należnym, która wynika z deklaracji podatkowej VAT, wykazanej do zwrotu na rachunek bankowy podatnika w terminie 25 dni, konieczne jest zapłacenie w całości należności wynikających z faktur podatnikowi będącemu ich wystawcą, przy uwzględnieniu przepisów art. 22 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Warunek ten dotyczy wyłącznie kwot podatku naliczonego wynikającego z faktur wystawionych w obrocie krajowym i dokumentów celnych, deklaracji importowej oraz decyzji, o których mowa w art. 33 ust. 2 i 3 oraz art. 34 ustawy. W przypadku natomiast importu towarów rozliczanego zgodnie z art. 33a ustawy, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, importu usług lub dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca dla zachowania uprawnienia do przyśpieszonego zwrotu nadwyżki podatku VAT, wynikającego z deklaracji podatkowej, wystarczy wykazanie kwoty podatku należnego od tych transakcji we właściwej deklaracji.

Zatem brak zapłaty za faktury wystawione przez zagranicznych kontrahentów na rzecz Wnioskodawcy dotyczące importu usług i importu towarów przy jednoczesnym spełnieniu warunków do prawa do zwrotu podatku VAT w terminie 25 dni, które zostały wymienione w punktach 1- 3 w art. 87 ust. 6 ustawy, nie pozbawia Wnioskodawcy prawa do ubiegania się o taki zwrot w przyspieszonym terminie.

Mając na uwadze powyższe Wnioskodawca w opisanym zdarzeniu przyszłym będzie miał prawo ubiegać się o zwrot podatku VAT w terminie 25 dni w przypadku braku dokonania zapłaty za faktury dotyczące importu usług i importu towarów.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty powiązane lub podobne:

IBPP4/4512-210/15/LG | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.