Zwrot podatku od towarów i usług | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zwrot podatku od towarów i usług. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
18
kwi

Istota:

Prawo do złożenia wniosku o zwrot podatku VAT gdy podmiot posiada stałe miejsce prowadzenia działalności w innym kraju niż jego siedziba.

Fragment:

Realizując delegację ustawową zawartą w art. 89 ust. 5 ustawy, Minister Finansów w rozporządzeniu z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług niektórym podmiotom (Dz. U. z 2014 r., poz. 1860) zwanego dalej „ rozporządzeniem ”, określił m.in. warunki, terminy i tryb zwrotu podatku podmiotom, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy. Zgodnie z § 2 pkt 1 ww. rozporządzenia, ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o zwrocie podatku - rozumie się przez to zwrot podatku od towarów i usług naliczanego przy nabyciu towarów lub usług lub imporcie towarów przez podmiot uprawniony z państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub przez podmiot uprawniony z państwa trzeciego. Ponadto, w myśl § 2 pkt 2 rozporządzenia, ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o podmiocie uprawnionym z państwa członkowskiego Unii Europejskiej - rozumie się przez to osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, która w okresie, za który występuje o zwrot podatku, nie posiadała siedziby działalności gospodarczej, stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, z którego dokonywano transakcji gospodarczych, stałego miejsca zamieszkania lub zwykłego miejsca pobytu na terytorium kraju, ubiegającą się o zwrot podatku - posiadającą siedzibę działalności gospodarczej na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju.

2016
22
maj

Istota:

Zaliczenie kwoty zwrotu podatku od towarów i usług lub jej części na poczet zobowiązań z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku dochodowego od osób prawnych, podatku od nieruchomości, podatku akcyzowego, opłaty paliwowej, składek na ubezpieczenie emerytalne, chorobowe oraz wypadkowe, składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Fragment:

(...) zwrotu podatku od towarów i usług lub jej części na poczet zobowiązań podatkowych z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku akcyzowego – jest prawidłowe; zaliczenia kwoty zwrotu podatku od towarów i usług lub jej części na poczet zobowiązań podatkowych z tytułu podatku od nieruchomości, opłaty paliwowej, składek na ubezpieczenie emerytalne, chorobowe oraz wypadkowe, a także składek na ubezpieczenie zdrowotne - jest nieprawidłowe; możliwości złożenia wniosku o zaliczenie nadpłaty na poczet zobowiązań podatkowych mimo uprzedniego wniosku wykazanego na deklaracji VAT-7 o dokonanie zwrotu na podstawie art. 87 ustawy o VAT – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 2 grudnia 2015 r. wpłynął do tut. organu ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej ustawy Ordynacja podatkowa w zakresie zaliczenia kwoty zwrotu podatku od towarów i usług lub jej części na poczet zobowiązań z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku dochodowego od osób prawnych, podatku od nieruchomości, podatku akcyzowego, opłaty paliwowej, składek na ubezpieczenie emerytalne, chorobowe oraz wypadkowe, składek na ubezpieczenie zdrowotne.

2016
12
maj

Istota:

W zakresie:
- możliwości zaliczenia kwoty różnicy podatku od towarów i usług zadeklarowanej do zwrotu lub jej części przez Spółkę Cywilną, której Wnioskodawca jest wspólnikiem na poczet zobowiązań Wnioskodawcy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku akcyzowego,
- możliwości zaliczenia kwoty różnicy podatku od towarów i usług zadeklarowanej do zwrotu lub jej części przez Spółkę Cywilną, której Wnioskodawca jest wspólnikiem na poczet zobowiązań Wnioskodawcy z tytułu podatku od nieruchomości, opłaty paliwowej, składek na ubezpieczenie emerytalne, chorobowe oraz wypadkowe, a także składek na ubezpieczenie zdrowotne;
- możliwości złożenia wniosku o zaliczenie nadpłaty na poczet zobowiązań, o których mowa w punktach 1 i 2, mimo uprzedniego wniosku wykazanego na deklaracji VAT-7 o dokonanie zwrotu na podstawie art. 87 ustawy o VAT w sytuacji gdy trwa weryfikacja rozliczenia.

Fragment:

Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że rozdysponowanie kwoty zwrotu podatku od towarów i usług Spółki Cywilnej na poczet istniejących zaległości podatkowych oraz bieżących zobowiązań podatkowych Wnioskodawcy, będącego wspólnikiem Spółki Cywilnej przez złożenie wniosku, o którym mowa art. 76a § 2 pkt 2 ww. ustawy, jest możliwe wyłącznie w sytuacji gdy czynności sprawdzające, kontrola podatkowa lub postępowanie podatkowe nie stwierdziły nieprawidłowości oraz minął termin ustalony w art. 87 ust. 2 zdanie pierwsze tj. 60 dni od dnia złożenia rozliczenia przez podatnika i naczelnik urzędu skarbowego nie zwrócił kwoty zwrotu podatku na rachunek podatnika. Ponadto możliwe jest zadysponowanie ww. kwotą różnicy podatku poprzez zaliczenie go na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych Wnioskodawcy będącego wspólnikiem Spółki Cywilnej. Jednak jak już wskazano w niniejszej interpretacji, zaliczenie nadpłaty będzie możliwe w odniesieniu do tych podatków, w których występować będzie tożsamość beneficjenta wpływów. W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy w tej części jest nieprawidłowe. Podkreślić należy, że warunkiem umożliwiającym rozdysponowanie kwoty zwrotu w inny sposób przez złożenie wniosku o którym mowa art. 76a § 2 pkt 2 ww. ustawy Ordynacja podatkowa jest nie tylko upływ terminu 60 dni od dnia otrzymania przez NUS deklaracji VAT-7, ale również pozytywny dla podatnika wynik czynności sprawdzających, kontroli podatkowej lub postępowania podatkowego (tj. brak stwierdzenia nieprawidłowości).

2016
30
mar

Istota:

W zakresie braku możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją zadania.

Fragment:

W świetle art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7. Stosownie do cytowanych wyżej przepisów prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi. W myśl art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

2016
25
mar

Istota:

1. Możliwość zaliczenia zwrotu podatku VAT lub jego części przysługującego Spółce Cywilnej, której Wnioskodawca jest wspólnikiem na poczet zobowiązań Wnioskodawcy z tytułu:a). podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku dochodowego od osób prawnych i podatku akcyzowego – prawidłowe;b). podatku od nieruchomości, opłaty paliwowej, składek na ubezpieczenie emerytalne, chorobowe oraz wypadkowe a także składek na ubezpieczenie zdrowotne – nieprawidłowe.2. Możliwość złożenia wniosku o zaliczenie nadpłaty na poczet ww. zobowiązań, mimo uprzedniego wniosku wykazanego na deklaracji VAT-7 o dokonanie zwrotu na podstawie art. 87 ustawy o VAT w sytuacji gdy trwa weryfikacja rozliczenia – nieprawidłowe.

Fragment:

Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że rozdysponowanie kwoty zwrotu podatku od towarów i usług Spółki Cywilnej na poczet istniejących zaległości podatkowych oraz bieżących zobowiązań podatkowych Wnioskodawcy będącego wspólnikiem Spółki Cywilnej, przez złożenie wniosku, o którym mowa w art. 76a § 2 pkt 2 ww. ustawy, jest możliwe wyłącznie w sytuacji gdy czynności sprawdzające, kontrola podatkowa lub postępowanie podatkowe nie stwierdziły nieprawidłowości oraz minął termin ustalony w art. 87 ust. 2 zdanie pierwsze tj. 60 dni od dnia złożenia rozliczenia przez podatnika i naczelnik urzędu skarbowego nie zwrócił kwoty zwrotu podatku na rachunek podatnika. Ponadto możliwe jest zadysponowanie ww. kwotą różnicy podatku poprzez zaliczenie go na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych Wnioskodawcy będącego wspólnikiem Spółki Cywilnej. Jednak jak już wskazano w niniejszej interpretacji, zaliczenie nadpłaty będzie możliwe w odniesieniu do tych podatków, w których występować będzie tożsamość beneficjenta wpływów. W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy w tej części jest nieprawidłowe. Podkreślić należy, że warunkiem umożliwiającym rozdysponowanie kwoty zwrotu w inny sposób przez złożenie wniosku, o którym mowa art. 76a § 2 pkt 2 ww. ustawy Ordynacja podatkowa jest nie tylko upływ terminu 60 dni od dnia otrzymania przez NUS deklaracji VAT-7, ale również pozytywny dla podatnika wynik czynności sprawdzających, kontroli podatkowej lub postępowania podatkowego (tj. brak stwierdzenia nieprawidłowości).

2016
18
mar

Istota:

Prawo do zwrotu podatku w terminie 25 dni w przypadku braku dokonania zapłaty za faktury dotyczące importu usług i importu towarów

Fragment:

Spółka może składać miesięczną deklarację VAT-7, w której będzie wykazany zwrot podatku od towarów i usług w terminie 25 dni, mimo iż faktury dokumentujące import usług bądź import towarów nie będą zapłacone. Rozliczenie podatku VAT z przedmiotowych faktur będzie neutralne dla ich ujęcia w rejestrach zakupu i sprzedaży VAT, a następnie w deklaracji VAT-7, bowiem wymienione transakcje nie będą kreowały żadnego podatku od towarów i usług do wpłaty. Podkreślić należy, iż rozliczenie podatku VAT z importu usług bądź importu towarów po stronie podatku należnego i naliczonego nie spowoduje zmiany wysokości nadwyżki podatku naliczonego nad należnym. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe. Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, ze zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

2015
10
maj

Istota:

W zakresie braku możliwości odzyskania podatku VAT w związku z realizacją zadania.

Fragment:

Analizując stan prawny i faktyczny, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że nie będzie przysługiwało OSP prawo do odliczenia i zwrotu podatku od towarów i usług poniesionego w związku z realizacją przedmiotowego projektu. Tym samym zgodnie z powołaną zasadą VAT stanowi koszt kwalifikowalny. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe. Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. W świetle art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

2015
15
mar

Istota:

1. Czy zakupione przez Wnioskodawcę panele zawierające w składzie ok. 60% płyty HDF mają tzw. bazę z płyty pilśniowej HDF czy nie i czy podlegają zwrotowi niektórych wydatków VAT w budownictwie mieszkaniowym dla osób fizycznych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 2005 roku (Dz.U. Nr 177, poz. 1468 ze zm.)?2. Czy panele tzw. korkowe zakupione przez Wnioskodawcę według stanu i składu faktycznego powyżej podlegają pod obowiązującą do końca 2013 r. ustawę z dnia 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym i czy Wnioskodawca może dołączyć tę fakturę wraz z innymi do wniosku o tenże zwrot?

Fragment:

W myśl tego przepisu, ilekroć w ustawie jest mowa o budynku mieszkalnym – rozumie się przez to budynek lub jego część, służące zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, oraz związane z nimi urządzenia techniczne zapewniające możliwość użytkowania tego budynku lub jego części zgodnie z ich przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków. Przepis ten definiuje pojęcie budynku mieszkalnego przez odniesienie do pojęcia budynku, które nie zostało jednak w ustawie o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym zdefiniowane. Określając zatem pojęcie budynku, należy odnieść się do definicji zawartej w prawie budowlanym. Budynkiem, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2013 poz. 1409 ze zm.) jest obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach (art. 3 pkt 2 tej ustawy). Stosownie do treści art. 3 ust. 2 ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym – zwrot, o którym mowa w ust. 1 dotyczy wydatków poniesionych i udokumentowanych fakturami wystawionymi od 1 maja 2004 r. Zwrot, o którym mowa powyżej, dotyczy wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych, które do 30 kwietnia 2004 r. były opodatkowane stawką podatku od towarów i usług w wysokości 7%, a od 1 maja 2004 r. są opodatkowane podatkiem VAT, tj. stawką 22% i wyższą (art. 3 ust. 3 w zw. z art. 11a ust. 1 ww. ustawy).

2014
4
gru

Istota:

W zakresie braku możliwości odliczenia i zwrotu podatku VAT w związku z realizacją operacji.

Fragment:

Czy Parafia ma możliwość odliczenia i zwrotu podatku od towarów i usług wydatkowanego w ramach realizacji operacji pn. „ .... ”... Zdaniem Wnioskodawcy, realizowana inwestycja jest zadaniem publicznym, służącym dobru wspólnemu wszystkich parafian. Parafia z tego tytułu nie będzie czerpała opodatkowanych dochodów, ponieważ korzystanie z kościoła jest nieodpłatne. Wnioskodawca nie ma możliwości dokonania odliczenia podatku naliczonego, ponieważ towary i usługi związane z realizacją inwestycji nie są i nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe. Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

2014
26
paź

Istota:

Prawa do częściowego odliczenia podatku VAT naliczonego w oparciu o proporcję sprzedaży, o której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy z faktur za usługi prawne

Fragment:

Czy w świetle obowiązujących przepisów prawa podatkowego Wnioskodawca ma możliwość otrzymania zwrotu podatku od towarów i usług poniesionego na pokrycie kosztów związanych z realizacją inwestycji pn. „ ... ”... Zdaniem Wnioskodawcy, nie ma możliwości otrzymania zwrotu podatku od towarów i usług (VAT) poniesionego na pokrycie kosztów zadania pn. „ ... ”, gdyż wykonane usługi w żaden sposób nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Zatem podatek VAT winien zostać uznany za koszt kwalifikowalny w realizowanym projekcie. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe. Zgodnie z przepisem art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. W myśl art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody.