ITPB3/423-342b/11/PS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
W zakresie skutków podatkowych związanych otrzymywanymi przysporzeniami z tytułu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 7 lipca 2011 r. (data wpływu 15 lipca 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych między innymi w zakresie skutków podatkowych związanych otrzymywanymi przysporzeniami z tytułu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 lipca 2011 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych między innymi w zakresie skutków podatkowych związanych otrzymywanymi przysporzeniami z tytułu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Spółka prowadzi działalność rolniczą na powierzchni ca 4000 ha, jest beneficjentem i korzysta z finansowego wsparcia z dotacji i dopłat, t.j.:

 1. Ze środków funduszy strukturalnych „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich” w ramach systemu wsparcia bezpośredniego (Dz. U. z 2008 r. Nr 170 poz. 1051 ze zm.) Spółka otrzymuje:
  1. jednolitą płatność obszarową,
  2. uzupełniającą płatność obszarową do powierzchni upraw podstawowych,
  3. uzupełniającą płatność do powierzchni upraw na paszę uprawianych na trwałych użytkach zielonych (płatność zwierzęca),
  4. płatność cukrową,
 2. Na podstawie ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. Nr 52 poz. 379) otrzymuje zwrot tego podatku,
 3. Na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 231 poz. 1702 ze zm.) otrzymuje dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany.

Celem udzielania tych dotacji jest podniesienie poziomu dochodów rolniczych i wspieranie postępu biologicznego w produkcji roślinnej i zwierzęcej.

Spółka ujmuje i wykazuje te dopłaty i dotacje na podstawie otrzymanych decyzji o ich przyznaniu w księgach i wyniku finansowym roku którego dotyczą, przy czym ujęcie i prezentacja w sprawozdaniu finansowym odbywa się w następujący sposób:

 • dopłaty bezpośrednie wymienione w pkt 1 ewidencjonuje się i prezentuje jako przychody ze sprzedaży,
 • zwrot podatku i dopłaty do materiału siewnego ewidencjonuje i prezentuje się jako pozostałe przychody operacyjne w pozycji "Dotacje".

Spółka prowadzi działalność rolniczą i w niewielkich rozmiarach działalność pozarolniczą polegającą na świadczeniu usług w zakresie gospodarki mieszkaniowej i działalności naukowo - badawczej. W związku z tym kierując się postanowieniami art. 10 ust. 1a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych łączną kwotę dochodu zmniejsza o dochód z działalności rolniczej w ten sposób że ogólną kwotę przychodów pomniejsza się o przychody z działalności rolniczej (zaliczając do nich również dopłaty i dotacje wymienione w pkt 1-3), a ogólną kwotę kosztów pomniejsza się o koszty działalności rolniczej. W ten sposób powstają przychody i koszty działalności pozarolniczej, które wykazywane są w pozycjach 27 i 31 zeznania CIT-8.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy Jednostka postępuje prawidłowo, zaliczając otrzymywane dopłaty i dotacje do przychodów z działalności rolniczej i nie wykazuje tych przychodów w poz. 27 rocznego zeznania podatkowego CIT 8, czy też powinna te dopłaty i dotacje zaliczyć do przychodów z pozostałej działalności opodatkowanej, a następnie poprzez CIT-8/0 wyłączyć je z podstawy opodatkowania jako pozostałe dochody (przychody) wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 36, pkt 47 i pkt 48...

Przedmiot niniejszej interpretacji indywidualnej stanowi odpowiedź w zakresie skutków podatkowych związanych z otrzymywanymi przysporzeniami z tytułu zwrotu podatku akcyzowego. Wniosek Spółki w zakresie skutków podatkowych związanych z otrzymywanymi płatnościami obszarowymi, otrzymywanymi dopłatami z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego oraz kwestii technicznej związanej z prawidłowym wykazaniem tych przysporzeń w zeznaniu CIT-8, rozpatrzony zostanie odrębnymi rozstrzygnięciami.

Spółka wskazuje, iż celem udzielanego finansowego wsparcia dla rolnictwa jest stabilizacja i podniesienie poziomu dochodów rolniczych, dlatego też aby ten dochód rolniczy ustalić należy z jednej strony przyjąć wszystkie przychody, a z drugiej wszystkie koszty działalności rolniczej. Poniesione koszty, które są zwracane w postaci dopłat do materiału siewnego czy zwrot podatku akcyzowego zawartego w paliwie rolniczym to koszty działalności rolniczej, do której przepisów ustawy o podatku dochodowym nie stosuje się. Wnioskodawca podnosi, iż zgodnie z decyzją z dnia 30 grudnia 2005 r. (sygn. BD-P/423-164/05/P) przyznane podatnikowi płatności bezpośrednie do gruntów rolnych stanowią źródło przychodów działalności rolniczej, do której przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie mają zastosowania. W konsekwencji zdaniem Wnioskodawcy składając zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu/poniesionej straty przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych CIT-8 (w pozycji 27) wymienionych w niniejszym wniosku dotacji i dopłat nie wykazuje.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Dla celów podatku dochodowego od osób prawnych działalność rolniczą definiuje przepis art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm.), który stanowi, iż działalnością rolniczą w rozumieniu ust. 1 pkt 1 jest działalność polegająca na wytwarzaniu produktów roślinnych lub zwierzęcych w stanie nieprzetworzonym (naturalnym) z własnych upraw albo hodowli lub chowu, w tym również produkcja materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcja warzywnicza gruntowa, szklarniowa i pod folią, produkcja roślin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadownicza, hodowla i produkcja materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcja zwierzęca typu przemysłowo – fermowego oraz hodowla ryb a także działalność, w której minimalne okresy przetrzymywania zakupionych zwierząt i roślin, w trakcie których następuje ich biologiczny wzrost, wynoszą co najmniej:

 1. miesiąc - w przypadku roślin,
 2. 16 dni - w przypadku wysokointensywnego tuczu specjalizowanego gęsi i kaczek,
 3. 6 tygodni - w przypadku pozostałego drobiu rzeźnego,
 4. 2 miesiące - w przypadku pozostałych zwierząt,
 • licząc od dnia nabycia.

Z treści art. 2 ust. 1 pkt 1 tej ustawy wynika natomiast, iż przepisów ustawy nie stosuje się do przychodów z działalności rolniczej, z wyjątkiem dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej, chyba że ustalenie przychodów jest wymagane dla celów określenia dochodów wolnych od podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4e.

Art. 2 ust. 3 cytowanej ustawy stanowi z kolei, iż działami specjalnymi produkcji rolnej są: uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych, uprawy grzybów i ich grzybni, uprawy roślin "in vitro", fermowa hodowla i chów drobiu rzeźnego i nieśnego, wylęgarnie drobiu, hodowla i chów zwierząt futerkowych i laboratoryjnych, hodowla dżdżownic, hodowla entomofagów, hodowla jedwabników, prowadzenie pasiek oraz hodowla i chów innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym.

Reasumując, w myśl definicji zawartej w art. 2 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, działalnością rolniczą dla potrzeb tej ustawy, jest wszelka produkcja roślinna i zwierzęca (z zastrzeżeniem ust. 3) w stanie nieprzetworzonym, określonym tu jako naturalny, wykorzystująca materiał roślinny lub zwierzęcy pochodzący z własnych upraw, hodowli, chowu oraz wykorzystująca materiał roślinny i zwierzęcy nabyty od innych producentów. W przypadku nabycia przez podatnika roślin lub zwierząt od innych producentów, okresy ich przetrzymywania, w których następuje ich biologiczny wzrost (tzn. czas liczony od dnia nabycia do dnia zbycia) – nie mogą być krótsze niż określone w ww. art. 2 ust. 2 ustawy, by można uznać tą działalność za działalność rolniczą.

Zasady oraz tryb zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej określa ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 52, poz. 379). Zgodnie z art. 3 ust. 1 tej ustawy, zwrot podatku przysługuje producentowi rolnemu. Za producenta rolnego uważa się osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, będącą posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym (art. 3 ust. 2).

Zgodnie natomiast z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2006 r., Nr 136, poz. 969 ze zm.), za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów, o których mowa w art. 1, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca prowadzi działalność rolniczą na powierzchni 4000 ha i uzyskuje przysporzenia z tytułu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

W świetle powołanych przepisów oraz stanu faktycznego przedstawionego we wniosku, stwierdzić należy, że zużycie opodatkowanego podatkiem akcyzowym oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej mieści się w ustawowym zakresie działalności rolniczej i stanowi koszt produkcji rolnej. Natomiast dopłaty do paliwa rolniczego, przyznane na podstawie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej stanowią przychody z działalności rolniczej, do których przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie mają zastosowania.

W konsekwencji wyłączenia przedmiotowego przychodów rolniczych z pod przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych jest również (co do zasady) brak obowiązku prowadzenia dokumentacji podatkowej odnośnie tych przychodów w sposób przewidziany postanowieniami zawartymi w art. 9 ust. 1.

Co istotne z przedstawionych okoliczności wynika, iż Wnioskodawca prowadzi również w niewielkich rozmiarach działalność pozarolniczą polegającą na świadczeniu usług w zakresie gospodarki mieszkaniowej i działalności naukowo - badawczej.

Jak wskazano na wstępie, przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie stosuje się do przychodów z działalności rolniczej chyba że ustalenie przychodów jest wymagane dla celów określenia dochodów wolnych od podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4e.

Zgodnie natomiast z art. 17 ust. 1 pkt 4e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wolne od podatku są dochody podatników z działalności pozarolniczej, w tym z działów specjalnych produkcji rolnej - w części przeznaczonej na działalność rolniczą, o której mowa w art. 2 ust. 2, jeżeli w roku poprzedzającym rok podatkowy, a w razie rozpoczęcia działalności - w pierwszym podatkowym roku tej działalności udział przychodów z działalności rolniczej, ustalonych zgodnie z art. 12-14, powiększonych o wartość zużytych do przetwórstwa rolnego i spożywczego surowców i materiałów pochodzących z własnej produkcji roślinnej i zwierzęcej, stanowił co najmniej 60% przychodów osiągniętych ze wszystkich rodzajów działalności.

Jeżeli zatem podatnik będzie spełniał przesłanki zastosowania zwolnienia przedmiotowego wynikającego z art. 17 ust. 1 pkt 4e ustawy, obowiązek prowadzenia dokumentacji, o której mowa w art. 9 ust. 1 ustawy odnośnie przychodów z działalności rolniczej, będzie warunkował zastosowanie tego zwolnienia.

Reasumując, mając na uwadze postanowienia przepisu art. 2 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, do przysporzeń z tytułu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej nie mają zastosowania przepisy ustawy podatkowej, bowiem przychody te są przychodami z działalności rolniczej, chyba że ustalenie tych przychodów jest wymagalne dla celów określenia dochodów wolnych od podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4. Oznacza to, że dla tych celów przysporzenia z tytułu zwrotu podatku akcyzowego powiększają przychody z działalności rolniczej, których udział określa się w ogólnych przychodach podatnika, obliczając wskaźnik, o którym mowa w tym przepisie.

W konsekwencji w celu ustalenia procentowego wskaźnika udziału przychodów z działalności rolniczej do przychodów uzyskanych ze wszystkich źródeł w takim przypadku należy uwzględnić przedmiotowe przysporzenia z tytułu zwrotu podatku akcyzowego, wliczając je do przychodów ogółem oraz do przychodów z działalności rolniczej.

Reasumując, stanowisko Wnioskodawcy, w świetle którego zwrot podatku akcyzowego zawartego w paliwie rolniczym to zwrot kosztów działalności rolniczej, do której przepisów ustawy o podatku dochodowym nie stosuje się, uznać należy za prawidłowe.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, ul. Staromłyńska 10, 70-561 Szczecin po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.