Zwrot podatku akcyzowego | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zwrot podatku akcyzowego. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2017
18
lip

Istota:

W zakresie oprocentowania nieterminowego zwrotu akcyzy na podstawie wniosków złożonych za czerwiec, lipiec, sierpień i wrzesień 2011 r., który nie został dokonany do dnia wystąpienia z wnioskiem (pyt. nr 3) i zastosowania do tego rozliczenia art. 78a ustawy Ordynacja podatkowa (pyt. nr 4)

Fragment:

(...) zwrotu podatku akcyzowego w stanie faktycznym, który wystąpił w niniejszej sprawie, skoro jednak krajowy ustawodawca obowiązku tego nie wykonał, to przedmiotowe uprawnienie należało w niniejszej sprawie wywieść wprost z powołanych przepisów wspólnotowych. W tym stanie rzeczy należało stwierdzić, że organ w zaskarżonej interpretacji indywidualnej dokonał błędnej interpretacji art. 33 ust. 6 nowej Dyrektywy horyzontalnej uznając za nieprawidłowe stanowisko Skarżącej w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zapłaconego od towarów będących przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów. Ponownie rozpoznając wniosek spółki, organ podatkowy dokona właściwej wykładni przepisów prawa ”. W dniu 19 grudnia 2012 r. Naczelnik Urzędu Celnego w Pruszkowie wydał 10 decyzji - dotyczących wniosków Strony o zwrot akcyzy od dostaw dokonanych w październiku i listopadzie 2011 r. - uznających kwoty akcyzy z tych wniosków do zwrotu na rachunek bankowy Spółki. Z uzasadnień wspomnianych decyzji wynika, iż (cytowany fragment występuje w uzasadnieniu każdej decyzji): „ w przedmiotowej sprawie spełnione zostały materialno-prawne przesłanki prawa do zwrotu akcyzy, wynikające w pierwszej kolejności z przepisów wspólnotowych, tj. uiszczenie podatków akcyzowych w Państwie Członkowskim, w którym wyroby dopuszczone zostały do konsumpcji, powyższe musi spowodować zwrot tych podatków w przypadku, kiedy wyroby nie są przeznaczone do konsumpcji w danym Państwie Członkowskim.

2014
4
lis

Istota:

Uregulowania związane ze zwrotem podatku akcyzowego z tytułu dostawy wewnątrzwspólnotowej paliwa z zapłaconą akcyzą

Fragment:

(...) zwrotu podatku akcyzowego w stanie faktycznym, który wystąpił w niniejszej sprawie, skoro jednak krajowy ustawodawca obowiązku tego nie wykonał, to przedmiotowe uprawnienie należało w niniejszej sprawie wywieść wprost z powołanych przepisów wspólnotowych. W tym stanie rzeczy należało stwierdzić, że organ w zaskarżonej interpretacji indywidualnej dokonał błędnej interpretacji art. 33 ust. 6 nowej Dyrektywy horyzontalnej uznając za nieprawidłowe stanowisko Skarżącej w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zapłaconego od towarów będących przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów. Ponownie rozpoznając wniosek spółki, organ podatkowy dokona właściwej wykładni przepisów prawa ”. W dniu 19 grudnia 2012 r. Naczelnik Urzędu Celnego wydał 10 decyzji - dotyczących wniosków Strony o zwrot akcyzy od dostaw dokonanych w październiku i listopadzie 2011 r. - uznających kwoty akcyzy z tych wniosków do zwrotu na rachunek bankowy Spółki. Z uzasadnień wspomnianych decyzji wynika, iż (cytowany fragment występuje w uzasadnieniu każdej decyzji): „ w przedmiotowej sprawie spełnione zostały materialno-prawne przesłanki prawa do zwrotu akcyzy, wynikające w pierwszej kolejności z przepisów wspólnotowych, tj. uiszczenie podatków akcyzowych w Państwie Członkowskim, w którym wyroby dopuszczone zostały do konsumpcji, powyższe musi spowodować zwrot tych podatków w przypadku, kiedy wyroby nie są przeznaczone do konsumpcji w danym Państwie Członkowskim.

2014
3
wrz

Istota:

Czy kwota otrzymanego zwrotu podatku akcyzowego z tytułu dostawy wewnątrzwspólnotowej samochodu osobowego w przedstawionym stanie faktycznym, stanowi przychód z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej Wnioskodawcy, opodatkowany podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

Wnioskodawca wystąpił do Urzędu Celnego z wnioskiem o zwrot podatku akcyzowego od ww. samochodu osobowego. Wniosek ten został załatwiony pozytywnie. Naczelnik Urzędu Celnego postanowił dokonać zwrotu podatku akcyzowego z tytułu dostawy wewnątrzwspólnotowej samochodu osobowego w wysokości 1 665,00 zł, na wskazany przez Wnioskodawcę rachunek bankowy w ustawowym terminie. Mając na uwadze przedstawiony we wniosku stan faktycznym oraz powołane wyżej przepisy prawa stwierdzić należy, że w sytuacji, gdy uiszczającym podatek akcyzowy był kontrahent, od którego samochód osobowy Nissan Qashqai został nabyty, otrzymana przez Wnioskodawcę kwota zwrotu podatku akcyzowego z tytułu dostawy wewnątrzwspólnotowej tego samochodu, w rozumieniu art. 14 ust. 2 pkt 7d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie stanowi przychodu z prowadzonej przez Niego działalności gospodarczej, a tym samym nie podlega opodatkowaniu jako przychód z działalności gospodarczej. Przy czym odnosząc się do przedstawionego opisu stanu faktycznego należy zauważyć, że otrzymane przez Wnioskodawcę środki finansowe stanowiące zwrot podatku akcyzowego z tytułu dostawy wewnątrzwspólnotowej stanowią dla Wnioskodawcy przysporzenie majątkowe.

2013
14
lis

Istota:

Czy oprocentowanie naliczone i otrzymane w związku ze zwrotem wpłaconego przez Wnioskodawczynię podatku akcyzowego wraz z odsetkami, w związku z wyrokami Naczelnego Sądu Administracyjnego uchylającymi w całości decyzje Dyrektora Izby Celnej i Naczelnika Urzędu Celnego, korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych?

Fragment:

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ww. ustawy, za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług. Stosownie do treści ust. 3 pkt 3 ww. przepisu, do przychodów, o których mowa w ust. 1 i 2, nie zalicza się zwróconych, umorzonych lub zaniechanych podatków i opłat stanowiących dochody budżetu państwa albo budżetów jednostek samorządu terytorialnego, niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów. Zgodnie natomiast z art. 21 ust. 1 pkt 111 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego jest oprocentowanie otrzymane w związku ze zwrotem nadpłaconych zobowiązań podatkowych i innych należności budżetowych, a także oprocentowanie zwrotu różnicy podatku od towarów i usług, w rozumieniu odrębnych przepisów. Zatem zwróconych podatków stanowiących dochód budżetu państwa, nie zalicza się do przychodów z pozarolniczej działalności (...)

2012
30
cze

Istota:

Zwrot akcyzy w związku z dostawą wewnątrzwspólnotową samochodu osobowego.

Fragment:

Czy zgodnie z art. 107 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym przysługuje Wnioskodawcy zwrot podatku akcyzowego w opisanym powyżej zaistniałym stanie faktycznym... Stanowisko Wnioskodawcy Zdaniem Zainteresowanego, w opisanym powyżej stanie faktycznym, Wnioskodawcy przysługuje zwrot podatku akcyzowego. Zainteresowany wskazał przy tym, że z art. 107 ustawy o podatku akcyzowym z dnia 6 grudnia 2008 r. wynika, że zwrot akcyzy przysługuje podmiotowi, który nabył prawo rozporządzania samochodem osobowym jak właściciel, i który dokonuje dostawy wewnątrzwspólnotowej niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym samochodu osobowego, od którego akcyza została zapłacona na terytorium kraju. Wnioskodawca nabył prawo rozporządzania samochodem osobowym jak właściciel w momencie odbioru samochodu w salonie firmy. Zgodnie z art. 155 § 1 Kodeksu Cywilnego z dniem zawarcia umowy sprzedaży samochodu wnioskodawca stał się właścicielem pojazdu. W dniu 23 lutego 2012 r. doszło do wydania tego pojazdu, co potwierdza, że na terenie kraju doszło do nabycia przez wnioskodawcę prawa do rozporządzania samochodem jak właściciel. Zdaniem Wnioskodawcy, czasowa rejestracja samochodu, dokonana w celu jego późniejszej dostawy wewnątrzwspólnotowej, nie jest rejestracją dopuszczającą samochód do użytkowania w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym, a zatem nie jest pierwszą rejestracją pojazdu w rozumieniu ustawy o podatku akcyzowym.

2012
23
mar

Istota:

W zakresie skutków podatkowych związanych otrzymywanymi przysporzeniami z tytułu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Fragment:

Reasumując, mając na uwadze postanowienia przepisu art. 2 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, do przysporzeń z tytułu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej nie mają zastosowania przepisy ustawy podatkowej, bowiem przychody te są przychodami z działalności rolniczej, chyba że ustalenie tych przychodów jest wymagalne dla celów określenia dochodów wolnych od podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4. Oznacza to, że dla tych celów przysporzenia z tytułu zwrotu podatku akcyzowego powiększają przychody z działalności rolniczej, których udział określa się w ogólnych przychodach podatnika, obliczając wskaźnik, o którym mowa w tym przepisie. W konsekwencji w celu ustalenia procentowego wskaźnika udziału przychodów z działalności rolniczej do przychodów uzyskanych ze wszystkich źródeł w takim przypadku należy uwzględnić przedmiotowe przysporzenia z tytułu zwrotu podatku akcyzowego, wliczając je do przychodów ogółem oraz do przychodów z działalności rolniczej. Reasumując, stanowisko Wnioskodawcy, w świetle którego zwrot podatku akcyzowego zawartego w paliwie rolniczym to zwrot kosztów działalności rolniczej, do której przepisów ustawy o podatku dochodowym nie stosuje się, uznać należy za prawidłowe.

2011
23
lis

Istota:

Zwrot podatku akcyzowego w przypadku braku możliwości otrzymania przez Spółkę od niemieckiego granicznego urzędu celnego w jakiejkolwiek formie potwierdzenia wywozu wyrobów akcyzowych poza obszar celny Wspólnoty Europejskiej

Fragment:

Nr 74, poz. 674), jednak z perspektywy konstytucyjnej obie regulacje mają tożsame skutki - ograniczają terminem prawo podatnika do zwrotu podatku akcyzowego od wyrobów nieprzeznaczonych do konsumpcji w kraju. W powołanym wyroku NSA wskazał, że: „ określony omawianą regulacją zwrot podatku akcyzowego prowadzi do realizacji konsumpcyjnego i jednofazowego charakteru tego podatku. Prawo do zwrotu akcyzy w określonych okolicznościach należy zatem do konstrukcji tego podatku. W konsekwencji przyjąć należy, iż regulacje, które ograniczają to prawo, uzupełniają je bądź modyfikują - mają istotne znaczenie dla konstrukcji daniny ”; „ ograniczenie ustawowego prawa do zwrotu podatku akcyzowego - stanowiącego element konstrukcyjny tego podatku - nie mieści się w materii, która może zostać uregulowana aktem podustawowym. Wymaga objęcia regulacją ustawową ”. „ Wprowadzenie w akcie wykonawczym nieprzewidzianego ustawą zawitego termin składania wniosku oznacza ustanowienie nowego, nieznanego warunku, od spełnienia którego zależy skorzystanie z uprawnienia przewidzianego ustawą. W istocie doszło zatem do samodzielnego uregulowania zagadnienia, co do którego ustawa nie zawiera unormowań a delegacja nie daje żadnych wskazówek ”. W konsekwencji, uwzględnienie przepisów wspólnotowych (zgodnie z zasadą wykładni prowspólnotowej) w interpretacji wskazanych regulacji krajowych, prowadzi do wniosku, iż przedstawienie przez Spółkę dokumentów potwierdzających odbiór wyrobów akcyzowych przez nabywców uzasadnia żądanie zwrotu akcyzy.

2011
1
wrz

Istota:

Czy Wnioskodawca ma obowiązek ubiegać się o zwrot akcyzy, czy jest to jego prawo, z którego może, ale nie musi skorzystać?

Fragment:

Tym niemniej zwrot podatku akcyzowego w przedmiotowym zdarzeniu przyszłym może nastąpić po spełnieniu wszystkich wymogów określonych w art. 82 ust. 1 i ust. 3 ustawy. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. u. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

2011
1
lip

Istota:

Spółce nie przysługuje zwrot podatku akcyzowego z tytułu dostawy wewnątrzwspólnotowej z uwagi na brak wymaganych dokumentów

Fragment:

(...) zwrotu podatku akcyzowego od wewnątrzwspólnotowej dostawy wyrobów akcyzowych zharmonizowanych - jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 15.10.2008 r. wpłynął ww. wniosek (uzupełniony w dniu 27.11.2008 r. na wezwanie nr IPPP3/443-48/08-2/SM z dnia 19.11.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie zwrotu podatku akcyzowego od wewnątrzwspólnotowej dostawy wyrobów akcyzowych zharmonizowanych. W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny. Kxxxxxx Polska prowadzi handel wewnątrzunijny dodatkami do paliw, będącymi wyrobami akcyzowymi zharmonizowanymi. Dodatki te kupuje od polskiego producenta (na terenie Polski), który jest podatnikiem podatku akcyzowego. Podatek akcyzowy płacony jest w cenie towaru producentowi, który następnie odprowadza akcyzę do urzędu celnego. Dodatki sprzedawane są kontrahentowi niemieckiemu i wywożone do Niemiec w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów. Kontrahent niemiecki potwierdza otrzymanie towarów akcyzowych na terenie Niemiec, a następnie dokonuje eksportu tych towarów nie płacąc akcyzy na terenie Niemiec.

2011
1
lip

Istota:

Przepisy dotyczące zwrotu podatku akcyzowego od dokonanej dostawy wewnątrzwspólnotowej wyrobów akcyzowych, nie precyzują podmiotu uprawnionego do wydania dokumentu potwierdzającego, że akcyza w tym państwie nie jest wymagana. Jednak dokument ten należy załączyć każdorazowo do składanego wniosku o zwrot podatku.

Fragment:

Zatem w związku z faktem, iż oleje smarowe mogą podlegać podatkowi akcyzowemu w przypadku wykorzystywania ich do celów napędowych lub opałowych, naczelnik urzędu celnego w trakcie prowadzonego postępowania o zwrot podatku akcyzowego, może weryfikować dokumenty załączone do wniosku, w tym dokument będący przedmiotem niniejszej interpretacji wystawiony przez podmiot państwa członkowskiego, do którego dokonano dostawy. Odnosząc się natomiast do częstotliwości składania przedmiotowego dokumentu, stwierdza się, iż wszystkie wymienione w art. 82 ustawy dokumenty należy dołączać każdorazowo do składanego wniosku o zwrot podatku akcyzowego. Brak jakiegokolwiek z dokumentów wymienionych w tym przepisie sprawi, iż wniosek będzie posiadał braki formalne, które mogą skutkować pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia w trybie art. 169 Ordynacji podatkowej. Zatem w tym zakresie należy uznać stanowisko Wnioskodawcy za nieprawidłowe. Reasumując stwierdza się, iż przepisy dotyczące zwrotu podatku akcyzowego od dokonanej dostawy wewnątrzwspólnotowej wyrobów akcyzowych, nie precyzują podmiotu uprawnionego do wydania dokumentu potwierdzającego, że akcyza w tym państwie nie jest wymagana. Jednak dokument ten należy załączyć każdorazowo do składanego wniosku o zwrot podatku. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu datowania interpretacji.