Zwrot podatku | Interpretacje podatkowe

Zwrot podatku | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zwrot podatku. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Brak prawa do odzyskania podatku naliczonego w zwi1zku z realizacj1 projektu.
Fragment:
Uzyskanie pomocy finansowej pochodz1cej ze Yróde3, o których mowa w tych przepisach daje prawo do ubiegania sie o zwrot podatku w oparciu o przepisy zawarte w rozdziale 9 tego rozporz1dzenia. W okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 5 kwietnia 2011 r. to?sama regulacja obowi1zywa3a na podstawie rozdzia3u 9 rozporz1dzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i us3ug (Dz. U. Nr 246, poz. 1649, z póYn. zm.). Od dnia 6 kwietnia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. powy?sza kwestia w sposób to?samy by3a uregulowana w rozdziale 9 rozporz1dzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i us3ug (Dz. U. Nr 73, poz. 392, z póYn. zm.). Analiza przedstawionego stanu faktycznego oraz treoci powo3anych przepisów prowadzi do stwierdzenia, ?e P. nie przys3ugiwa3o prawo do odliczenia podatku naliczonego na zasadach wynikaj1cych z ustawy o podatku od towarów i us3ug, gdy? – jak wynika z treoci wniosku – zrealizowana inwestycja nie s3u?y3a do wykonywania czynnooci opodatkowanych. Nie przys3ugiwa3 równie? zwrot podatku poniesionego w zwi1zku z realizacj1 ww. przedsiewziecia, gdy? orodki finansowe wskazane we wniosku nie by3y orodkami, o których mowa w powo3anym rozporz1dzeniu.
2017
12
sty

Istota:
Brak prawa do odzyskania podatku naliczonego w zwi1zku z realizacj1 projektu.
Fragment:
W rozdziale 4 rozporz1dzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca owiadczenia us3ug oraz zwrotu podatku jednostce dokonuj1cej nabycia (importu) towarów i us3ug (Dz. U. z 2013 r. poz. 1656) przewidziano przypadki, w których kwota podatku naliczonego mo?e bya zwrócona jednostce dokonuj1cej nabycia (importu) towarów lub us3ug finansowanego ze orodków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, oraz warunki i tryb dokonywania tego zwrotu. Przepisy powo3anego rozporz1dzenia okreolaj1 katalog orodków, które stanowi1 ww. orodki bezzwrotnej pomocy zagranicznej (§ 8 ust. 3 i 4). Uzyskanie pomocy finansowej pochodz1cej ze Yróde3, o których mowa w tych przepisach daje prawo do ubiegania sie o zwrot podatku na podstawie przepisów zawartych w rozdziale 4 tego rozporz1dzeniu. Analiza przedstawionego stanu faktycznego oraz treoci powo3anych przepisów prowadzi do stwierdzenia, ?e Fundacji nie przys3uguje prawo do odliczenia podatku naliczonego na zasadach wynikaj1cych z ustawy o podatku od towarów i us3ug, gdy? – jak wynika z treoci wniosku – efekty projektu nie maj1 zwi1zku z czynnoociami opodatkowanymi. Nie przys3uguje równie? zwrot podatku poniesionego w zwi1zku z realizacj1 ww. przedsiewziecia, gdy? orodki finansowe wskazane we wniosku nie s1 orodkami, o których mowa w powo3anym rozporz1dzeniu z dnia 16 grudnia 2013 r.
2017
12
sty

Istota:
Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
Fragment:
W rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów i usług (Dz. U. z 2013 r., poz. 1656) przewidziano przypadki, w których kwota podatku naliczonego może być zwrócona jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług finansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, oraz warunki i tryb dokonywania tego zwrotu. Przepisy powołanego rozporządzenia określają katalog środków, które stanowią ww. środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej (§ 8 ust. 3 i 4). Uzyskanie pomocy finansowej pochodzącej ze źródeł, o których mowa w tych przepisach, daje prawo do ubiegania się o zwrot podatku w oparciu o przepisy zawarte w rozdziale 4 tego rozporządzenia. Od dnia 6 kwietnia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. powyższa kwestia w sposób tożsamy była uregulowana w rozdziale 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 73, poz. 392, z późn. zm.). W okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 5 kwietnia 2011 r. tożsama regulacja obowiązywała na podstawie rozdziału 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.
2017
4
sty

Istota:
Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu
Fragment:
Uzyskanie pomocy finansowej pochodzącej ze źródeł, o których mowa w tych przepisach, daje prawo do ubiegania się o zwrot podatku w oparciu o przepisy zawarte w rozdziale 4 tego rozporządzenia. Od dnia 6 kwietnia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. powyższa kwestia w sposób tożsamy była uregulowana w rozdziale 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 73, poz. 392, z późn. zm.). Analiza przedstawionego zdarzenia przyszłego oraz treści powołanych przepisów pozwala na stwierdzenie, że Gminie nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją przedmiotowego projektu, na zasadach wynikających z ustawy o podatku od towarów i usług, gdyż zakupione towary i usługi nie będą miały związku z czynnościami opodatkowanymi. Gminie nie będzie przysługiwał również zwrot podatku, gdyż środki, z których realizowany będzie projekt wymieniony we wniosku, nie są środkami wskazanymi w powołanym rozporządzeniu. Jednocześnie zauważyć należy, że niniejsza interpretacja nie rozstrzyga kwestii możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych, gdyż kwestię tę rozstrzygają przepisy regulujące zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej.
2017
4
sty

Istota:
Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
Fragment:
Uzyskanie pomocy finansowej pochodzącej ze źródeł, o których mowa w tych przepisach, daje prawo do ubiegania się o zwrot podatku w oparciu o przepisy zawarte w rozdziale 4 tego rozporządzenia. Analiza przedstawionych okoliczności sprawy i cytowanych regulacji prawnych prowadzi do stwierdzenia, o ile rzeczywiści – jak wynika z treści wniosku – realizacja inwestycji, o której w nim mowa, będzie miała miejsce po dokonaniu centralizacji rozliczeń Miasta i jego jednostek organizacyjnych, a powstałe w jej wyniku zaadoptowane pomieszczenia będą wykorzystywane wyłącznie do czynności opodatkowanych, to należy potwierdzić stanowisko Miasta, że – stosownie do treści art. 86 ust. 1 ustawy – będzie miało prawo do odliczenia pełnych kwot podatku naliczonego z faktur dokumentujących realizację przedmiotowej inwestycji i wydatków związanych z jej bieżącym funkcjonowaniem i utrzymaniem. Gminie będzie przysługiwał również zwrot podatku, gdyż środki, z których realizowany będzie projekt wymieniony we wniosku, są środkami wskazanymi w powołanym rozporządzeniu. Należy zaznaczyć, niniejsza interpretacja nie rozstrzyga kwestii kwalifikowalności podatku od towarów i usług, gdyż organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczenia wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych, albowiem kwestię tę rozstrzygają przepisy regulujące zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej.
2017
4
sty

Istota:
Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
Fragment:
W rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów i usług (Dz. U. z 2013 r., poz. 1656) przewidziano przypadki, w których kwota podatku naliczonego może być zwrócona jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług finansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, oraz warunki i tryb dokonywania tego zwrotu. Przepisy powołanego rozporządzenia określają katalog środków, które stanowią ww. środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej (§ 8 ust. 3 i 4). Uzyskanie pomocy finansowej pochodzącej ze źródeł, o których mowa w tych przepisach, daje prawo do ubiegania się o zwrot podatku w oparciu o przepisy zawarte w rozdziale 4 tego rozporządzenia. Analiza przedstawionego zdarzenia przeszłego oraz treści powołanych przepisów pozwala na stwierdzenie, że Gminie nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją przedmiotowego projektu, na zasadach wynikających z ustawy o podatku od towarów i usług, gdyż zakupione towary i usługi nie mają związku z czynnościami opodatkowanymi. Gminie nie będzie przysługiwał również zwrot podatku, gdyż środki, z których realizowany był projekt wymieniony we wniosku, nie są środkami wskazanymi w powołanym rozporządzeniu.
2017
4
sty

Istota:
Czy w okolicznościach przedstawionego stanu faktycznego Spółka powinna stosować „prewspółczynnik” uregulowany przepisami art. 86 ust. 2a-2g ustawy o podatku od towarów i usług do obliczania wysokości obniżającego podatek należny podatku naliczonego VAT, związanego z wydatkami na utrzymaniem obiektów sportowych oraz ich modernizacją?
Fragment:
Przepis ust. 2e analizowanego artykułu stanowi, że podatnik rozpoczynający w danym roku podatkowym wykonywanie działalności gospodarczej i działalności innej niż działalność gospodarcza, w celu obliczenia kwoty podatku naliczonego w przypadku, o którym mowa w ust. 2a, przyjmuje dane wyliczone szacunkowo, według prognozy uzgodnionej z naczelnikiem urzędu skarbowego w formie protokołu. Zgodnie z art. 86 ust. 2f ustawy, przepis ust. 2e stosuje się również, gdy podatnik uzna, że w odniesieniu do wykonywanej przez niego działalności i dokonywanych przez niego nabyć dane za poprzedni rok podatkowy byłyby niereprezentatywne. Proporcję określa się procentowo w stosunku rocznym. Proporcję tę zaokrągla się w górę do najbliższej liczby całkowitej. Przepisy art. 90 ust. 5, 6, 9a i 10 stosuje się odpowiednio (art. 86 ust. 2g ustawy). W przypadku gdy podatnik, dla którego sposób określenia proporcji wskazują przepisy wydane na podstawie ust. 22, uzna, że wskazany zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie ust. 22 sposób określenia proporcji nie będzie najbardziej odpowiadać specyfice wykonywanej przez niego działalności i dokonywanych przez niego nabyć, może zastosować inny bardziej reprezentatywny sposób określenia proporcji – art. 86 ust. 2h ustawy. Zauważyć należy, że powołany art. 86 ust. 2a ustawy wprost określa, co stanowi kwotę podatku naliczonego w przypadku nabycia towarów i usług, wykorzystywanych zarówno do celów wykonywanej przez podatnika działalności gospodarczej, jak i do celów innych.
2016
6
gru

Istota:
Czy Centrum będzie mogło odliczyć podatek VAT naliczony w 100% od faktur na organizację imprez? Imprezy są „niebiletowane", ale osiągane są w ramach ich organizacji opodatkowane przychody ściśle związane z tymi imprezami.
Jeśli odliczenie podatku naliczonego nie będzie przysługiwało w 100%, czy można zastosować odliczenie proporcją?
Czy przy wyliczaniu proporcji dla Instytucji Kultury (rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2015 r.) do przychodów wykonanych przez samorządową Instytucję Kultury, należy dodać dotacje podmiotowe otrzymywane od organizatora, czy tylko dotacje celowe?
Fragment:
(...) zwrot podatku VAT (vide: opinia Rzecznika Generalnego do sprawy C-204/03, pkt 15). Analiza przedstawionego stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego oraz treści powołanych przepisów prawa podatkowego prowadzi do stwierdzenia, że skoro – jak wskazano we wniosku – nabyte w ramach realizacji imprez masowych towary i usługi wykorzystywane są/będą do czynności opodatkowanych (reklama, najem) oraz czynności niepodlegających opodatkowaniu (działania statutowe), to – wbrew stanowisku Centrum – nie ma/nie będzie miało prawa do odliczenia 100% podatku naliczonego, lecz prawo do odliczenia podatku na zasadach zawartych w art. 86 ust. 2a ustawy. Jednocześnie należy stwierdzić, że przypadku Centrum, jako samorządowej instytucji kultury, której działanie ma w przeważającej części charakter statutowy i oparte jest w większej części na dotacjach niezwiązanych bezpośrednio z ceną, pominięcie tych dotacji w ustalaniu proporcji mogłoby doprowadzić do uzyskania nieadekwatnego odliczenia podatku naliczonego. Wprawdzie samorządowe instytucje kultury posiadają osobowość prawną i są odrębnymi od gmin podatnikami, jednak są niejako uzależnione od gmin. Należy zwrócić uwagę, że to gmina zapewnia instytucji kultury środki niezbędne do rozpoczęcia i prowadzenia działalności kulturalnej oraz do utrzymania obiektu, w którym ta działalność jest prowadzona, a także przekazuje instytucji kultury środki finansowe w formie dotacji.
2016
5
gru

Istota:
Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
Fragment:
W rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów i usług (Dz. U. z 2013 r., poz. 1656) przewidziano przypadki, w których kwota podatku naliczonego może być zwrócona jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług finansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, oraz warunki i tryb dokonywania tego zwrotu. Przepisy powołanego rozporządzenia określają katalog środków, które stanowią ww. środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej (§ 8 ust. 3 i 4). Uzyskanie pomocy finansowej pochodzącej ze źródeł, o których mowa w tych przepisach, daje prawo do ubiegania się o zwrot podatku w oparciu o przepisy zawarte w rozdziale 4 tego rozporządzenia. Od dnia 6 kwietnia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. powyższa kwestia w sposób tożsamy była uregulowana w rozdziale 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 73, poz. 392, z późn. zm.). W okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 5 kwietnia 2011 r. tożsama regulacja obowiązywała na podstawie rozdziału 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.
2016
3
gru

Istota:
Czy sprzedaż ciągnika z majątku firmy, przy nabyciu którego nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z zakupem na podstawie umowy kupna sprzedaży, podlega opodatkowaniu stawką 23% na zasadach ogólnych, czy opodatkowaniu na zasadzie marży?
Fragment:
(...) wartości dodanej, jeżeli dostawa tych towarów była opodatkowana podatkiem od wartości dodanej na zasadach odpowiadających regulacjom zawartym w ust. 4 i 5, a nabywca posiada dokumenty jednoznacznie potwierdzające nabycie towarów na tych zasadach. Na podstawie przytoczonych powyżej definicji wskazanych w ustawie o podatku od towarów i usług wywnioskować należy, że sprzedaż używanego ciągnika rolniczego z majątku firmy zakupionego od osoby fizycznej na podstawie umowy kupna-sprzedaży, bez możliwości odliczenia podatku VAT, powinna być opodatkowana na zasadzie marży zgodnie z art. 120 ustawy o podatku od towarów i usług. W tym miejscu należy wskazać, że rzeczniczka Ministerstwa Finansów przedstawiła stanowisko Polskiej Agencji Prasowej, że sposób rozliczenia VAT od sprzedanego po 1 stycznia 2014 r. pojazdu, przy nabyciu którego nie przysługiwało podatnikowi prawo do odliczenia podatku, będzie podlegało opodatkowaniu VAT na zasadach ogólnych. „ Jednakże podatnik będzie mógł wówczas zastosować szczególną procedurę wynikającą z art. 120 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług (VAT marża). ” Argumentując swoje stanowisko rzecznik oparła się na przepisach unijnych, a dokładniej art. 311 ust. 1 pkt 5 Dyrektywy 2006/112/WE Rady, zgodnie z którym w definicji podatnika -pośrednika stosowanej dla celów opodatkowania marżą, system marży odnosi się także do wykorzystywania towarów.
2016
29
lis
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.