Zwrot podatku | Interpretacje podatkowe

Zwrot podatku | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zwrot podatku. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy w okolicznościach przedstawionego stanu faktycznego Spółka powinna stosować „prewspółczynnik” uregulowany przepisami art. 86 ust. 2a-2g ustawy o podatku od towarów i usług do obliczania wysokości obniżającego podatek należny podatku naliczonego VAT, związanego z wydatkami na utrzymaniem obiektów sportowych oraz ich modernizacją?
Fragment:
Przepis ust. 2e analizowanego artykułu stanowi, że podatnik rozpoczynający w danym roku podatkowym wykonywanie działalności gospodarczej i działalności innej niż działalność gospodarcza, w celu obliczenia kwoty podatku naliczonego w przypadku, o którym mowa w ust. 2a, przyjmuje dane wyliczone szacunkowo, według prognozy uzgodnionej z naczelnikiem urzędu skarbowego w formie protokołu. Zgodnie z art. 86 ust. 2f ustawy, przepis ust. 2e stosuje się również, gdy podatnik uzna, że w odniesieniu do wykonywanej przez niego działalności i dokonywanych przez niego nabyć dane za poprzedni rok podatkowy byłyby niereprezentatywne. Proporcję określa się procentowo w stosunku rocznym. Proporcję tę zaokrągla się w górę do najbliższej liczby całkowitej. Przepisy art. 90 ust. 5, 6, 9a i 10 stosuje się odpowiednio (art. 86 ust. 2g ustawy). W przypadku gdy podatnik, dla którego sposób określenia proporcji wskazują przepisy wydane na podstawie ust. 22, uzna, że wskazany zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie ust. 22 sposób określenia proporcji nie będzie najbardziej odpowiadać specyfice wykonywanej przez niego działalności i dokonywanych przez niego nabyć, może zastosować inny bardziej reprezentatywny sposób określenia proporcji – art. 86 ust. 2h ustawy. Zauważyć należy, że powołany art. 86 ust. 2a ustawy wprost określa, co stanowi kwotę podatku naliczonego w przypadku nabycia towarów i usług, wykorzystywanych zarówno do celów wykonywanej przez podatnika działalności gospodarczej, jak i do celów innych.
2016
6
gru

Istota:
Czy Centrum będzie mogło odliczyć podatek VAT naliczony w 100% od faktur na organizację imprez? Imprezy są „niebiletowane", ale osiągane są w ramach ich organizacji opodatkowane przychody ściśle związane z tymi imprezami.
Jeśli odliczenie podatku naliczonego nie będzie przysługiwało w 100%, czy można zastosować odliczenie proporcją?
Czy przy wyliczaniu proporcji dla Instytucji Kultury (rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2015 r.) do przychodów wykonanych przez samorządową Instytucję Kultury, należy dodać dotacje podmiotowe otrzymywane od organizatora, czy tylko dotacje celowe?
Fragment:
(...) zwrot podatku VAT (vide: opinia Rzecznika Generalnego do sprawy C-204/03, pkt 15). Analiza przedstawionego stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego oraz treści powołanych przepisów prawa podatkowego prowadzi do stwierdzenia, że skoro – jak wskazano we wniosku – nabyte w ramach realizacji imprez masowych towary i usługi wykorzystywane są/będą do czynności opodatkowanych (reklama, najem) oraz czynności niepodlegających opodatkowaniu (działania statutowe), to – wbrew stanowisku Centrum – nie ma/nie będzie miało prawa do odliczenia 100% podatku naliczonego, lecz prawo do odliczenia podatku na zasadach zawartych w art. 86 ust. 2a ustawy. Jednocześnie należy stwierdzić, że przypadku Centrum, jako samorządowej instytucji kultury, której działanie ma w przeważającej części charakter statutowy i oparte jest w większej części na dotacjach niezwiązanych bezpośrednio z ceną, pominięcie tych dotacji w ustalaniu proporcji mogłoby doprowadzić do uzyskania nieadekwatnego odliczenia podatku naliczonego. Wprawdzie samorządowe instytucje kultury posiadają osobowość prawną i są odrębnymi od gmin podatnikami, jednak są niejako uzależnione od gmin. Należy zwrócić uwagę, że to gmina zapewnia instytucji kultury środki niezbędne do rozpoczęcia i prowadzenia działalności kulturalnej oraz do utrzymania obiektu, w którym ta działalność jest prowadzona, a także przekazuje instytucji kultury środki finansowe w formie dotacji.
2016
5
gru

Istota:
Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
Fragment:
W rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów i usług (Dz. U. z 2013 r., poz. 1656) przewidziano przypadki, w których kwota podatku naliczonego może być zwrócona jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług finansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, oraz warunki i tryb dokonywania tego zwrotu. Przepisy powołanego rozporządzenia określają katalog środków, które stanowią ww. środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej (§ 8 ust. 3 i 4). Uzyskanie pomocy finansowej pochodzącej ze źródeł, o których mowa w tych przepisach, daje prawo do ubiegania się o zwrot podatku w oparciu o przepisy zawarte w rozdziale 4 tego rozporządzenia. Od dnia 6 kwietnia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. powyższa kwestia w sposób tożsamy była uregulowana w rozdziale 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 73, poz. 392, z późn. zm.). W okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 5 kwietnia 2011 r. tożsama regulacja obowiązywała na podstawie rozdziału 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.
2016
3
gru

Istota:
Czy sprzedaż ciągnika z majątku firmy, przy nabyciu którego nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z zakupem na podstawie umowy kupna sprzedaży, podlega opodatkowaniu stawką 23% na zasadach ogólnych, czy opodatkowaniu na zasadzie marży?
Fragment:
(...) wartości dodanej, jeżeli dostawa tych towarów była opodatkowana podatkiem od wartości dodanej na zasadach odpowiadających regulacjom zawartym w ust. 4 i 5, a nabywca posiada dokumenty jednoznacznie potwierdzające nabycie towarów na tych zasadach. Na podstawie przytoczonych powyżej definicji wskazanych w ustawie o podatku od towarów i usług wywnioskować należy, że sprzedaż używanego ciągnika rolniczego z majątku firmy zakupionego od osoby fizycznej na podstawie umowy kupna-sprzedaży, bez możliwości odliczenia podatku VAT, powinna być opodatkowana na zasadzie marży zgodnie z art. 120 ustawy o podatku od towarów i usług. W tym miejscu należy wskazać, że rzeczniczka Ministerstwa Finansów przedstawiła stanowisko Polskiej Agencji Prasowej, że sposób rozliczenia VAT od sprzedanego po 1 stycznia 2014 r. pojazdu, przy nabyciu którego nie przysługiwało podatnikowi prawo do odliczenia podatku, będzie podlegało opodatkowaniu VAT na zasadach ogólnych. „ Jednakże podatnik będzie mógł wówczas zastosować szczególną procedurę wynikającą z art. 120 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług (VAT marża). ” Argumentując swoje stanowisko rzecznik oparła się na przepisach unijnych, a dokładniej art. 311 ust. 1 pkt 5 Dyrektywy 2006/112/WE Rady, zgodnie z którym w definicji podatnika -pośrednika stosowanej dla celów opodatkowania marżą, system marży odnosi się także do wykorzystywania towarów.
2016
29
lis

Istota:
Czy w związku z faktem, iż nabyte składniki majątkowe, których dostawa na rzecz Spółki podlegała opodatkowaniu VAT są wykorzystywane wyłącznie do wykonywania czynności opodatkowanych VAT (ich wydzierżawienia), Spółka miała prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktury VAT dokumentującej nabycie składników mają
Czy w związku z nabyciem składników majątkowych, których dostawa na rzecz Spółki podlegała opodatkowaniu VAT, Spółka miała prawo do zwrotu różnicy pomiędzy podatkiem należnym a podatkiem naliczonym w terminie 60 dni od dnia złożenia rozliczenia na rachunek bankowy?
Fragment:
Stosownie do zapisu art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy, nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku. W świetle z art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy. Zasady dokonywania zwrotu różnicy podatku na rachunek bankowy podatnika zostały określone w art. 87 ust. 2-6 ustawy. W myśl art. 87 ust. 2 ustawy, zwrot różnicy podatku, z zastrzeżeniem ust. 6, następuje w terminie 60 dni od dnia złożenia rozliczenia przez podatnika na rachunek bankowy podatnika w banku mającym siedzibę na terytorium kraju lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, wskazane w zgłoszeniu identyfikacyjnym, o którym mowa w odrębnych przepisach, lub na wskazany przez podatnika rachunek banku lub na rachunek spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, jako zabezpieczenie udzielanego przez ten bank lub przez tę kasę kredytu, na podstawie złożonego przez podatnika, do naczelnika urzędu skarbowego, w terminie do złożenia deklaracji podatkowej, pisemnego, nieodwołalnego upoważnienia organu podatkowego, potwierdzonego przez bank lub spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową udzielających kredytu, do przekazania tego zwrotu.
2016
28
lis

Istota:
W zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją programu ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej.
Fragment:
Wnioskodawca nie będzie miał również prawa do zwrotu podatku na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług. Jednym z wielu warunków umożliwiających zwrot podatku na podstawie ww. rozporządzenia jest m.in. złożenie zgłoszenia rejestracyjnego, czy też prowadzenie ewidencji o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy. Jak wynika, z opisu sprawy Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT, nie prowadzi również ewidencji określonej w art. 109 ust. 3 ustawy tym samym nie spełnia wszystkich przesłanek z rozdziału 4 rozporządzenia w myśl którego podatnikom przysługuje zwrot podatku naliczonego. Wobec powyższego mając na uwadze przedstawione okoliczności sprawy oraz obowiązujące przepisy należy stwierdzić, że na podstawie przepisów rozdziału 4 rozporządzenia Wnioskodawca nie spełniając wszystkich wymogów określonych w § 10 ust. 1 rozporządzenia nie może ubiegać się o zwrot podatku naliczonego z faktur wystawionych przez kontrahentów. Należy podkreślić, że o możliwościach zwrotu podatku naliczonego decyduje spełnienie przez Stowarzyszenie, będące beneficjentem środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej wszystkich warunków o których mowa w rozporządzeniu, a nie jak wskazuje Wnioskodawca przedstawienie w Urzędzie Skarbowym faktur, umowy o przyznanie dotacji, zaświadczenia z Ministerstwa Finansów czy też wystawienie faktur przez kontrahentów ze stawką 0%.
2016
26
lis

Istota:
W sytuacji gdy przejmowane Przedsiębiorstwo osiągnęło obrót za poprzedni rok (tj. rok 2015) w wysokości powyżej 400 000 zł, wymagany dla uzyskania prawa do zwrotu podatku VAT podróżnym, to Spółka w 2016 roku, jako następca prawny tego Przedsiębiorstwa, spełni warunek wynikający z art. 127 ust. 6 ustawy co do kwoty obrotu, pomimo tego, że w 2015 r., jako odrębny podmiot, Spółka nie osiągnęła, żadnego obrotu. 
Fragment:
W myśl art. 127 ust. 1 ustawy, zwrot podatku, o którym mowa w art. 126 ust. 1, przysługuje w przypadku zakupu towarów u podatników, zwanych dalej „ sprzedawcami ”, którzy: są zarejestrowani jako podatnicy podatku oraz prowadzą ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących, oraz zawarli umowy w sprawie zwrotu podatku przynajmniej z jednym z podmiotów, o których mowa w ust. 8. Przepisu ust. 1 pkt 3 nie stosuje się w przypadku, gdy sprzedawca dokonuje zwrotu podatku podróżnemu (art. 127 ust. 2). Sprzedawcami nie mogą być podatnicy, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 (art. 127 ust. 3). Stosownie do art. 127 ust. 4 ustawy, sprzedawcy są obowiązani: poinformować naczelnika urzędu skarbowego na piśmie, że są sprzedawcami; zapewnić podróżnym pisemną informację o zasadach zwrotu podatku w czterech językach: polskim, angielskim, niemieckim i rosyjskim; oznaczyć punkty sprzedaży znakiem informującym podróżnych o możliwości zakupu w tych punktach towarów, od których przysługuje zwrot podatku; poinformować naczelnika urzędu skarbowego o miejscu, gdzie podróżny dokonujący u nich zakupu towarów może odebrać podatek, oraz z kim mają zawarte umowy o zwrot podatku, i przedłożyć kopie tych umów. Zwrot podatku podróżnym jest dokonywany w złotych przez sprzedawcę lub przez podmioty, których przedmiotem działalności jest dokonywanie zwrotu, o którym mowa w art. 126 ust. 1. Zwrot podatku jest dokonywany w formie wypłaty gotówkowej lub polecenia przelewu, czeku rozrachunkowego lub karty płatniczej (art. 127 ust. 5).
2016
10
lip

Istota:
Zwrot podatku VAT nienależnie zapłaconego.
Fragment:
W odniesieniu do zwrotu podatku wskazać należy, że zgodnie z art. 3 pkt 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) ilekroć w ustawie jest mowa o zwrocie podatku – rozumie się przez to zwrot różnicy podatku lub zwrot podatku naliczonego w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług, a także inne formy zwrotu podatku przewidziane w przepisach prawa podatkowego. Z treści art. 5 ww. ustawy wynika z kolei, że zobowiązaniem podatkowym jest wynikające z obowiązku podatkowego zobowiązanie podatnika do zapłacenia na rzecz Skarbu Państwa, województwa, powiatu albo gminy podatku w wysokości, w terminie oraz w miejscu określonych w przepisach prawa podatkowego. Art. 59 § 1 pkt 4 Ordynacji podatkowej stanowi, że zobowiązanie podatkowe wygasa w całości lub w części wskutek zaliczenia nadpłaty lub zaliczenia zwrotu podatku. Zgodnie z art. 72 § 1 pkt 1 powołanej ustawy, za nadpłatę uważa się kwotę nadpłaconego lub nienależnie zapłaconego podatku. Jeżeli podatnik kwestionuje zasadność pobrania przez płatnika podatku albo wysokość pobranego podatku, może złożyć na podstawie art. 75 § 1 Ordynacji podatkowej, wniosek o stwierdzenie nadpłaty podatku.
2016
23
cze

Istota:
Prawa do odliczenia lub zwrotu podatku od towarów i usług od zakupu towarów i usług w ramach inwestycji.
Fragment:
W zakresie przedmiotowych wydatków Zainteresowany nie będzie miał również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz. U. z 2013 r., poz. 1656). Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest pewnymi warunkami, które podatnik winien spełnić. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia m.in. pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w § 8 ust. 3 i 4 ww. rozporządzenia, a w zakresie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej podpisanie umowy o dofinansowanie przed dniem 1 maja 2004 r. Ponieważ Wnioskodawca nie spełnia tego warunku, nie będzie miał zatem możliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT na podstawie przepisów rozdziału 4 cyt. rozporządzenia. Mając na względzie obowiązujące przepisy oraz przedstawione zdarzenie przyszłe należy stwierdzić, że Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odliczenia i zwrotu podatku od towarów i usług od zakupu towarów i usług w związku z realizacją zadania pn. „ ..... ”, ponieważ efekty realizacji zadania będą wykorzystywane do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT.
2016
17
maj

Istota:
Prawa do odliczenia lub zwrotu podatku od towarów i usług od zakupu towarów i usług w ramach inwestycji.
Fragment:
W zakresie przedmiotowych wydatków Zainteresowany nie będzie miał również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz. U. z 2013 r., poz. 1656). Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest pewnymi warunkami, które podatnik winien spełnić. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia m.in. pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w § 8 ust. 3 i 4 ww. rozporządzenia, a w zakresie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej podpisanie umowy o dofinansowanie przed dniem 1 maja 2004 r. Ponieważ Wnioskodawca nie spełnia tego warunku, nie będzie miał zatem możliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT na podstawie przepisów rozdziału 4 cyt. rozporządzenia. Mając na względzie obowiązujące przepisy oraz przedstawione zdarzenie przyszłe należy stwierdzić, że Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odliczenia i zwrotu podatku od towarów i usług od zakupu towarów i usług w związku z realizacją zadania pn. „ ..... ”, ponieważ efekty realizacji zadania będą wykorzystywane do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT.
2016
17
maj
© 2011-2016 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.