Zwrot podatku | Interpretacje podatkowe

Zwrot podatku | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zwrot podatku. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Możliwość zastosowania zwrotu podatku od wartości dodanej.
Fragment:
(...) zwrot podatku od wartości dodanej informacji o podatniku jako podmiocie uprawnionym do otrzymania tego zwrotu; potrzebę zapewnienia prawidłowej informacji o wysokości żądanych kwot zwrotu podatku; potrzebę zapewnienia informacji dotyczących towarów i usług związanych z wnioskowanymi kwotami zwrotu podatku; przepisy Unii Europejskiej. Realizując delegację ustawową zawartą w powyższym przepisie Minister Finansów wydał rozporządzenie z dnia 4 grudnia 2014 r. w sprawie wniosków o zwrot podatku od wartości dodanej naliczonego w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej (Dz. U. z 2014 r., poz. 1803). Powyższe przepisy art. 89 ustawy stanowią implementację do polskiej ustawy art. 170 i art. 171 dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 347 z 11.12.2006, str. 1, z późn. zm.) – zwanej dalej dyrektywą 2006/112/WE. Stosownie do art. 170 dyrektywy 2006/112/WE – wszyscy podatnicy, którzy, w rozumieniu art. 1 dyrektywy 86/560/EWG, art. 2 pkt 1 i art. 3 dyrektywy 2008/9/WE oraz art. 171 niniejszej dyrektywy, nie mają siedziby w państwie członkowskim, w którym nabywają towary i usługi lub importują towary podlegające VAT, mają prawo otrzymać zwrot tego podatku, o ile te towary i usługi są wykorzystywane do celów następujących transakcji: transakcji, o których mowa w art. 169; transakcji, z tytułu których podatek jest płatny wyłącznie przez nabywcę lub usługobiorcę zgodnie z art. 194-197 i art. 199.
2017
10
lut

Istota:
W zakresie prawa do zwrotu podatku naliczonego VAT
Fragment:
Organu z dnia 9 listopada 2016 r. (skutecznie doręczone w dniu 14 listopada 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do zwrotu podatku naliczonego VAT - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 24 października 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do zwrotu podatku naliczonego. Wniosek uzupełniony został pismem z dnia 16 listopada 2016 r., złożonym w dniu 17 listopada 2016 r. (data wpływu 21 listopada 2016 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie Organu z dnia 9 listopada 2016 r. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe: Spółka została utworzona 17 września 2008 r. w celu prowadzenia działalności inwestycyjnej w dziedzinie energii odnawialnej w postaci dwóch projektów Farm Wiatrowych zlokalizowanych na terenie gmin. Po zakończeniu inwestycji Spółka planowała dokonywać sprzedaży energii elektrycznej. Spółka ponosiła nakłady inwestycyjne. Są to koszty związane z usługami geodezyjnymi, kosztami przyłączenia i innymi pracami deweloperskimi. Spółka ponosiła również koszty związane z funkcjonowaniem jako jednostka organizacyjna między innymi koszt najmu powierzchni biurowej, usług administracyjnych i usług księgowych.
2017
9
lut

Istota:
W zakresie prawa do zwrotu podatku naliczonego VAT
Fragment:
Organu z dnia 9 listopada 2016 r. (skutecznie doręczone w dniu 14 listopada 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do zwrotu podatku naliczonego VAT - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 24 października 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do zwrotu podatku naliczonego. Wniosek uzupełniony został pismem z dnia 16 listopada 2016 r., złożonym w dniu 17 listopada 2016 r. (data wpływu 21 listopada 2016 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie Organu z dnia 9 listopada 2016 r. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe: Spółka została utworzona 1 marca 2012 r. w celu prowadzenia działalności inwestycyjnej w dziedzinie energii odnawialnej. Po zakończeniu inwestycji Spółka planowała dokonywać sprzedaży energii elektrycznej. Spółka ponosiła nakłady inwestycyjne. Są to koszty związane z usługami geodezyjnymi, kosztami przyłączenia i innymi pracami deweloperskimi. Spółka ponosiła również koszty związane z funkcjonowaniem jako jednostka organizacyjna - koszt najmu powierzchni biurowej, usług administracyjnych i usług księgowych. Spółka odliczała VAT naliczony od zakupu oraz odzyskiwała VAT na bieżąco w celu poprawienia swojej płynności finansowej.
2017
9
lut

Istota:
Sposób dokonania korekt podatku w związku z błędnym ustaleniem miejsca siedziby działalności gospodarczej oraz prawo do otrzymania zwrotu podatku.
Fragment:
Realizując delegację ustawową zawartą w art. 89 ust. 5 ustawy, Minister Finansów w rozporządzeniu z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług niektórym podmiotom, określił m.in. warunki, terminy i tryb zwrotu podatku podmiotom, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy. Zgodnie z § 2 pkt 1 ww. rozporządzenia, ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o zwrocie podatku - rozumie się przez to zwrot podatku od towarów i usług naliczanego przy nabyciu towarów lub usług lub imporcie towarów przez podmiot uprawniony z państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub przez podmiot uprawniony z państwa trzeciego. Ponadto, w myśl § 2 pkt 2 rozporządzenia, ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o podmiocie uprawnionym z państwa członkowskiego Unii Europejskiej - rozumie się przez to osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, która w okresie, za który występuje o zwrot podatku, nie posiadała siedziby działalności gospodarczej, stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, z którego dokonywano transakcji gospodarczych, stałego miejsca zamieszkania lub zwykłego miejsca pobytu na terytorium kraju, ubiegającą się o zwrot podatku - posiadającą siedzibę działalności gospodarczej na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju. Z kolei, w § 3 ust. 1 rozporządzenia stwierdza się, że zwrot (...)
2017
7
lut

Istota:
Brak prawa do odzyskania podatku naliczonego w zwi1zku z realizacj1 projektu.
Fragment:
Uzyskanie pomocy finansowej pochodz1cej ze Yróde3, o których mowa w tych przepisach daje prawo do ubiegania sie o zwrot podatku w oparciu o przepisy zawarte w rozdziale 9 tego rozporz1dzenia. W okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 5 kwietnia 2011 r. to?sama regulacja obowi1zywa3a na podstawie rozdzia3u 9 rozporz1dzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i us3ug (Dz. U. Nr 246, poz. 1649, z póYn. zm.). Od dnia 6 kwietnia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. powy?sza kwestia w sposób to?samy by3a uregulowana w rozdziale 9 rozporz1dzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i us3ug (Dz. U. Nr 73, poz. 392, z póYn. zm.). Analiza przedstawionego stanu faktycznego oraz treoci powo3anych przepisów prowadzi do stwierdzenia, ?e P. nie przys3ugiwa3o prawo do odliczenia podatku naliczonego na zasadach wynikaj1cych z ustawy o podatku od towarów i us3ug, gdy? – jak wynika z treoci wniosku – zrealizowana inwestycja nie s3u?y3a do wykonywania czynnooci opodatkowanych. Nie przys3ugiwa3 równie? zwrot podatku poniesionego w zwi1zku z realizacj1 ww. przedsiewziecia, gdy? orodki finansowe wskazane we wniosku nie by3y orodkami, o których mowa w powo3anym rozporz1dzeniu.
2017
12
sty

Istota:
Brak prawa do odzyskania podatku naliczonego w zwi1zku z realizacj1 projektu.
Fragment:
W rozdziale 4 rozporz1dzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca owiadczenia us3ug oraz zwrotu podatku jednostce dokonuj1cej nabycia (importu) towarów i us3ug (Dz. U. z 2013 r. poz. 1656) przewidziano przypadki, w których kwota podatku naliczonego mo?e bya zwrócona jednostce dokonuj1cej nabycia (importu) towarów lub us3ug finansowanego ze orodków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, oraz warunki i tryb dokonywania tego zwrotu. Przepisy powo3anego rozporz1dzenia okreolaj1 katalog orodków, które stanowi1 ww. orodki bezzwrotnej pomocy zagranicznej (§ 8 ust. 3 i 4). Uzyskanie pomocy finansowej pochodz1cej ze Yróde3, o których mowa w tych przepisach daje prawo do ubiegania sie o zwrot podatku na podstawie przepisów zawartych w rozdziale 4 tego rozporz1dzeniu. Analiza przedstawionego stanu faktycznego oraz treoci powo3anych przepisów prowadzi do stwierdzenia, ?e Fundacji nie przys3uguje prawo do odliczenia podatku naliczonego na zasadach wynikaj1cych z ustawy o podatku od towarów i us3ug, gdy? – jak wynika z treoci wniosku – efekty projektu nie maj1 zwi1zku z czynnoociami opodatkowanymi. Nie przys3uguje równie? zwrot podatku poniesionego w zwi1zku z realizacj1 ww. przedsiewziecia, gdy? orodki finansowe wskazane we wniosku nie s1 orodkami, o których mowa w powo3anym rozporz1dzeniu z dnia 16 grudnia 2013 r.
2017
12
sty

Istota:
Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
Fragment:
W rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów i usług (Dz. U. z 2013 r., poz. 1656) przewidziano przypadki, w których kwota podatku naliczonego może być zwrócona jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług finansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, oraz warunki i tryb dokonywania tego zwrotu. Przepisy powołanego rozporządzenia określają katalog środków, które stanowią ww. środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej (§ 8 ust. 3 i 4). Uzyskanie pomocy finansowej pochodzącej ze źródeł, o których mowa w tych przepisach, daje prawo do ubiegania się o zwrot podatku w oparciu o przepisy zawarte w rozdziale 4 tego rozporządzenia. Od dnia 6 kwietnia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. powyższa kwestia w sposób tożsamy była uregulowana w rozdziale 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 73, poz. 392, z późn. zm.). W okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 5 kwietnia 2011 r. tożsama regulacja obowiązywała na podstawie rozdziału 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.
2017
4
sty

Istota:
Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu
Fragment:
Uzyskanie pomocy finansowej pochodzącej ze źródeł, o których mowa w tych przepisach, daje prawo do ubiegania się o zwrot podatku w oparciu o przepisy zawarte w rozdziale 4 tego rozporządzenia. Od dnia 6 kwietnia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. powyższa kwestia w sposób tożsamy była uregulowana w rozdziale 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 73, poz. 392, z późn. zm.). Analiza przedstawionego zdarzenia przyszłego oraz treści powołanych przepisów pozwala na stwierdzenie, że Gminie nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją przedmiotowego projektu, na zasadach wynikających z ustawy o podatku od towarów i usług, gdyż zakupione towary i usługi nie będą miały związku z czynnościami opodatkowanymi. Gminie nie będzie przysługiwał również zwrot podatku, gdyż środki, z których realizowany będzie projekt wymieniony we wniosku, nie są środkami wskazanymi w powołanym rozporządzeniu. Jednocześnie zauważyć należy, że niniejsza interpretacja nie rozstrzyga kwestii możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych, gdyż kwestię tę rozstrzygają przepisy regulujące zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej.
2017
4
sty

Istota:
Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
Fragment:
Uzyskanie pomocy finansowej pochodzącej ze źródeł, o których mowa w tych przepisach, daje prawo do ubiegania się o zwrot podatku w oparciu o przepisy zawarte w rozdziale 4 tego rozporządzenia. Analiza przedstawionych okoliczności sprawy i cytowanych regulacji prawnych prowadzi do stwierdzenia, o ile rzeczywiści – jak wynika z treści wniosku – realizacja inwestycji, o której w nim mowa, będzie miała miejsce po dokonaniu centralizacji rozliczeń Miasta i jego jednostek organizacyjnych, a powstałe w jej wyniku zaadoptowane pomieszczenia będą wykorzystywane wyłącznie do czynności opodatkowanych, to należy potwierdzić stanowisko Miasta, że – stosownie do treści art. 86 ust. 1 ustawy – będzie miało prawo do odliczenia pełnych kwot podatku naliczonego z faktur dokumentujących realizację przedmiotowej inwestycji i wydatków związanych z jej bieżącym funkcjonowaniem i utrzymaniem. Gminie będzie przysługiwał również zwrot podatku, gdyż środki, z których realizowany będzie projekt wymieniony we wniosku, są środkami wskazanymi w powołanym rozporządzeniu. Należy zaznaczyć, niniejsza interpretacja nie rozstrzyga kwestii kwalifikowalności podatku od towarów i usług, gdyż organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczenia wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych, albowiem kwestię tę rozstrzygają przepisy regulujące zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej.
2017
4
sty

Istota:
Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
Fragment:
W rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów i usług (Dz. U. z 2013 r., poz. 1656) przewidziano przypadki, w których kwota podatku naliczonego może być zwrócona jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług finansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, oraz warunki i tryb dokonywania tego zwrotu. Przepisy powołanego rozporządzenia określają katalog środków, które stanowią ww. środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej (§ 8 ust. 3 i 4). Uzyskanie pomocy finansowej pochodzącej ze źródeł, o których mowa w tych przepisach, daje prawo do ubiegania się o zwrot podatku w oparciu o przepisy zawarte w rozdziale 4 tego rozporządzenia. Analiza przedstawionego zdarzenia przeszłego oraz treści powołanych przepisów pozwala na stwierdzenie, że Gminie nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją przedmiotowego projektu, na zasadach wynikających z ustawy o podatku od towarów i usług, gdyż zakupione towary i usługi nie mają związku z czynnościami opodatkowanymi. Gminie nie będzie przysługiwał również zwrot podatku, gdyż środki, z których realizowany był projekt wymieniony we wniosku, nie są środkami wskazanymi w powołanym rozporządzeniu.
2017
4
sty
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.