Zwrot podatku | Interpretacje podatkowe

Zwrot podatku | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zwrot podatku. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W sytuacji gdy przejmowane Przedsiębiorstwo osiągnęło obrót za poprzedni rok (tj. rok 2015) w wysokości powyżej 400 000 zł, wymagany dla uzyskania prawa do zwrotu podatku VAT podróżnym, to Spółka w 2016 roku, jako następca prawny tego Przedsiębiorstwa, spełni warunek wynikający z art. 127 ust. 6 ustawy co do kwoty obrotu, pomimo tego, że w 2015 r., jako odrębny podmiot, Spółka nie osiągnęła, żadnego obrotu. 
Fragment:
W myśl art. 127 ust. 1 ustawy, zwrot podatku, o którym mowa w art. 126 ust. 1, przysługuje w przypadku zakupu towarów u podatników, zwanych dalej „ sprzedawcami ”, którzy: są zarejestrowani jako podatnicy podatku oraz prowadzą ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących, oraz zawarli umowy w sprawie zwrotu podatku przynajmniej z jednym z podmiotów, o których mowa w ust. 8. Przepisu ust. 1 pkt 3 nie stosuje się w przypadku, gdy sprzedawca dokonuje zwrotu podatku podróżnemu (art. 127 ust. 2). Sprzedawcami nie mogą być podatnicy, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 (art. 127 ust. 3). Stosownie do art. 127 ust. 4 ustawy, sprzedawcy są obowiązani: poinformować naczelnika urzędu skarbowego na piśmie, że są sprzedawcami; zapewnić podróżnym pisemną informację o zasadach zwrotu podatku w czterech językach: polskim, angielskim, niemieckim i rosyjskim; oznaczyć punkty sprzedaży znakiem informującym podróżnych o możliwości zakupu w tych punktach towarów, od których przysługuje zwrot podatku; poinformować naczelnika urzędu skarbowego o miejscu, gdzie podróżny dokonujący u nich zakupu towarów może odebrać podatek, oraz z kim mają zawarte umowy o zwrot podatku, i przedłożyć kopie tych umów. Zwrot podatku podróżnym jest dokonywany w złotych przez sprzedawcę lub przez podmioty, których przedmiotem działalności jest dokonywanie zwrotu, o którym mowa w art. 126 ust. 1. Zwrot podatku jest dokonywany w formie wypłaty gotówkowej lub polecenia przelewu, czeku rozrachunkowego lub karty płatniczej (art. 127 ust. 5).
2016
10
lip

Istota:
Zwrot podatku VAT nienależnie zapłaconego.
Fragment:
W odniesieniu do zwrotu podatku wskazać należy, że zgodnie z art. 3 pkt 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) ilekroć w ustawie jest mowa o zwrocie podatku – rozumie się przez to zwrot różnicy podatku lub zwrot podatku naliczonego w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług, a także inne formy zwrotu podatku przewidziane w przepisach prawa podatkowego. Z treści art. 5 ww. ustawy wynika z kolei, że zobowiązaniem podatkowym jest wynikające z obowiązku podatkowego zobowiązanie podatnika do zapłacenia na rzecz Skarbu Państwa, województwa, powiatu albo gminy podatku w wysokości, w terminie oraz w miejscu określonych w przepisach prawa podatkowego. Art. 59 § 1 pkt 4 Ordynacji podatkowej stanowi, że zobowiązanie podatkowe wygasa w całości lub w części wskutek zaliczenia nadpłaty lub zaliczenia zwrotu podatku. Zgodnie z art. 72 § 1 pkt 1 powołanej ustawy, za nadpłatę uważa się kwotę nadpłaconego lub nienależnie zapłaconego podatku. Jeżeli podatnik kwestionuje zasadność pobrania przez płatnika podatku albo wysokość pobranego podatku, może złożyć na podstawie art. 75 § 1 Ordynacji podatkowej, wniosek o stwierdzenie nadpłaty podatku.
2016
23
cze

Istota:
Prawa do odliczenia lub zwrotu podatku od towarów i usług od zakupu towarów i usług w ramach inwestycji.
Fragment:
W zakresie przedmiotowych wydatków Zainteresowany nie będzie miał również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz. U. z 2013 r., poz. 1656). Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest pewnymi warunkami, które podatnik winien spełnić. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia m.in. pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w § 8 ust. 3 i 4 ww. rozporządzenia, a w zakresie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej podpisanie umowy o dofinansowanie przed dniem 1 maja 2004 r. Ponieważ Wnioskodawca nie spełnia tego warunku, nie będzie miał zatem możliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT na podstawie przepisów rozdziału 4 cyt. rozporządzenia. Mając na względzie obowiązujące przepisy oraz przedstawione zdarzenie przyszłe należy stwierdzić, że Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odliczenia i zwrotu podatku od towarów i usług od zakupu towarów i usług w związku z realizacją zadania pn. „ ..... ”, ponieważ efekty realizacji zadania będą wykorzystywane do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT.
2016
17
maj

Istota:
Prawa do odliczenia lub zwrotu podatku od towarów i usług od zakupu towarów i usług w ramach inwestycji.
Fragment:
W zakresie przedmiotowych wydatków Zainteresowany nie będzie miał również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz. U. z 2013 r., poz. 1656). Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest pewnymi warunkami, które podatnik winien spełnić. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia m.in. pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w § 8 ust. 3 i 4 ww. rozporządzenia, a w zakresie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej podpisanie umowy o dofinansowanie przed dniem 1 maja 2004 r. Ponieważ Wnioskodawca nie spełnia tego warunku, nie będzie miał zatem możliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT na podstawie przepisów rozdziału 4 cyt. rozporządzenia. Mając na względzie obowiązujące przepisy oraz przedstawione zdarzenie przyszłe należy stwierdzić, że Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odliczenia i zwrotu podatku od towarów i usług od zakupu towarów i usług w związku z realizacją zadania pn. „ ..... ”, ponieważ efekty realizacji zadania będą wykorzystywane do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT.
2016
17
maj

Istota:
Brak możliwości zwrotu podatku VAT w związku z realizacją projektu polegającego na remoncie infrastruktury zamku
Fragment:
Tym samym nie ma możliwości otrzymania zwrotu podatku VAT na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy. Wnioskodawca nie ma również możliwości uzyskania zwrotu podatku naliczonego na zasadach określonych w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r., gdyż środki wskazane we wniosku, nie są środkami, o których mowa w zawartych tam regulacjach. Zatem stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. Interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego stanu faktycznego lub zmiany stanu prawnego. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.
2016
13
kwi

Istota:
Moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu otrzymania zaliczki, brak obowiązku ewidencjonowania zaliczki przy zastosowaniu kasy rejestrującej, stawka podatku, jaką należy wykazać na paragonie fiskalnym, warunki dokonania zwrotu podatku podróżnemu i zastosowania stawki podatku 0% oraz liczenie 3-miesięcznego terminu do wywozu towaru.
Fragment:
Zgodnie z art. 127 ust. 1 ustawy, zwrot podatku, o którym mowa w art. 126 ust. 1, przysługuje w przypadku zakupu towarów u podatników, zwanych dalej „ sprzedawcami ”, którzy: są zarejestrowani jako podatnicy podatku oraz prowadzą ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących, oraz zawarli umowy w sprawie zwrotu podatku przynajmniej z jednym z podmiotów, o których mowa w ust. 8. Przepisu ust. 1 pkt 3 nie stosuje się w przypadku, gdy sprzedawca dokonuje zwrotu podatku podróżnemu (art. 127 ust. 2 ustawy). W myśl ust. 4 tego artykułu, sprzedawcy są obowiązani: poinformować naczelnika urzędu skarbowego na piśmie, że są sprzedawcami; zapewnić podróżnym pisemną informację o zasadach zwrotu podatku w czterech językach: polskim, angielskim, niemieckim i rosyjskim; oznaczyć punkty sprzedaży znakiem informującym podróżnych o możliwości zakupu w tych punktach towarów, od których przysługuje zwrot podatku; poinformować naczelnika urzędu skarbowego o miejscu, gdzie podróżny dokonujący u nich zakupu towarów może odebrać podatek, oraz z kim mają zawarte umowy o zwrot podatku, i przedłożyć kopie tych umów. W myśl art. 128 ust. 1 ustawy, zwrot podatku może być dokonany, jeżeli podróżny wywiózł zakupiony towar poza terytorium Unii Europejskiej nie później niż w ostatnim dniu trzeciego miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonał zakupu. Jak stanowi ust. 2 tego artykułu, podstawą do dokonania zwrotu podatku jest przedstawienie przez podróżnego dokumentu wystawionego przez sprzedawcę, na którym urząd celny potwierdził stemplem zaopatrzonym w numerator wywóz towarów.
2016
7
kwi

Istota:
 • prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z zakupem towarów i usług służących do wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu poza terytorium kraju,
 • prawa do uzyskania zwrotu kwoty podatku naliczonego z tytułu nabycia towarów i usług, na podstawie art. 87 ust. 5 ustawy.
 • Fragment:
  W przypadku jednak, gdy Spółka nie skorzysta z prawa do przeniesienia nadwyżki podatku naliczonego nad należnym i złoży wniosek o zwrot podatku VAT, wówczas zastosowanie znajdą przepisy art. 87 ust. 5a ustawy o VAT. Mając na uwadze powyższe, Spółka stoi na stanowisku, iż biorąc pod uwagę brzmienie art. 86 ust. 1, ust. 2 oraz ust. 8 pkt 1 ustawy o VAT, Spółce przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur z tytułu zakupu towarów i usług służących do wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu poza terytorium kraju, z zastrzeżeniem art. 88 ustawy o VAT. Równocześnie, w sytuacji Spółki zastosowanie znajdzie również art. 87 ust. 5 ustawy o VAT, zgodnie z którym na wniosek Spółki, Spółce przysługuje prawo do zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w terminie 60 dni od dnia złożenia rozliczenia. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego w zakresie: prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z zakupem towarów i usług służących do wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu poza terytorium kraju – jest prawidłowe, prawa do uzyskania zwrotu kwoty podatku naliczonego z tytułu nabycia towarów i usług, na podstawie art. 87 ust. 5 ustawy: w przypadku niewystąpienia sprzedaży opodatkowanej na terytorium kraju – jest prawidłowe, w przypadku wystąpienia sprzedaży opodatkowanej na terytorium kraju – jest nieprawidłowe.
  2016
  9
  lut

  Istota:
  Interpretacja przepisów prawa podatkowego dotycząca podatku od towarów i usług w zakresie prawa do zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym, wykazanej w deklaracji VAT-7K przez matkę wnioskodawczyni.
  Fragment:
  W myśl art. 100 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, organy podatkowe właściwe ze względu na ostatnie miejsce zamieszkania spadkodawcy orzekają w odrębnych decyzjach o zakresie odpowiedzialności poszczególnych spadkobierców lub określają wysokość nadpłaty albo zwrotu podatku. Stosownie do przepisu art. 100 § 2 cyt. ustawy, w decyzji organ podatkowy określa wysokość znanych w dniu otwarcia spadku zobowiązań spadkodawcy, o których mowa w art. 98 § 1 i § 2, z zastrzeżeniem § 2a. Art. 100 § 2a powołanej ustawy stanowi, iż wydając decyzję, organ podatkowy określa prawidłową wysokość zobowiązania podatkowego, wysokość poniesionej straty uprawniającej spadkobierców do skorzystania, zgodnie z przepisami prawa podatkowego, z ulg podatkowych, wysokość nadpłaty lub zwrotu podatku, jeżeli ich wysokość jest inna niż wykazana w deklaracji złożonej przez spadkodawcę albo spadkodawca deklaracji nie złożył. Zgodnie z art. 3 pkt 7 ustawy Ordynacja podatkowa, ilekroć w ustawie jest mowa o zwrocie podatku – rozumie się przez to zwrot różnicy podatku lub zwrot podatku naliczonego w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług, a także inne formy zwrotu podatku przewidziane w przepisach prawa podatkowego. Termin płatności przez spadkobiercę zobowiązań, o których mowa w § 2, wynosi 14 dni od dnia doręczenia decyzji (art. 100 § 3 ww. ustawy). Mocą art. 101 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych spadkodawcy oraz oprocentowanie niezwróconych zaliczek naliczonego podatku od towarów i usług naliczane są do dnia otwarcia spadku.
  2016
  7
  lut

  Istota:
  Czy ulga podatkowa - zwrot podatku za 2012 r., który otrzymała Wnioskodawczyni na podstawie decyzji wydanej przez holenderski urząd skarbowy podlega opodatkowaniu w Polsce?
  Fragment:
  Holenderski urząd skarbowy po rozpatrzeniu złożonych zeznań podatkowych, każdemu z małżonków z osobna przyznał zwrot podatku za 2012 r. Wnioskodawczyni otrzymała w 2014r. zwrot podatku w wysokości 1.491 euro za 2012 r. W 2014 r. urząd skarbowy w Holandii wydał decyzję na nazwisko Wnioskodawczyni, w której określił wysokość przyznanej ulgi podatkowej - zwrot podatku za 2012 r. W uzasadnieniu decyzji holenderski urząd skarbowy określił, iż przyznano Wnioskodawczyni ulgę podatkową z uwagi na brak osiągania przez nią przychodów na terenie Holandii a z uwagi na przychody osiągnięte i opodatkowane na terenie Holandii przez męża Wnioskodawczyni. Wskazać również należy, iż przyznana Wnioskodawczyni kwota zwrotu podatku jest częścią podatku, która została pobrana z opodatkowanego w Holandii wynagrodzenia jej męża. Reasumując, otrzymana przez Wnioskodawczynię kwota stanowi dla niej nadpłatę podatku wynikającego ze złożonych przez nią i jej męża w Holandii zeznań podatkowych za 2012 r. Holenderski urząd skarbowy w treści wydanej decyzji dla Wnioskodawczyni określił zwrot podatku jako przyznaną jej ulgę podatkową (w załączeniu do wniosku potwierdzona za zgodność z oryginałem kserokopia decyzji podatkowej wydanej przez holenderski urząd skarbowy przetłumaczona przez tłumacza przysięgłego).
  2016
  15
  sty

  Istota:
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego od nabycia lokalu oraz prac związanych z jego wykończeniem.
  Fragment:
  Jedno z takich ograniczeń zostało wskazane w art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy, zgodnie z którym nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury w przypadku gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku. Oznacza to, że podatnik nie może skorzystać z prawa do odliczenia w odniesieniu do podatku, który jest należny wyłącznie z tego względu, że został wykazany na fakturze w sytuacji, gdy transakcja nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku. Natomiast na podstawie art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7. Zgodnie z powyższą regulacją, z prawa do odliczenia podatku skorzystać mogą wyłącznie podatnicy, którzy są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni. Z treści ww. art. 88 ust. 4 ustawy nie wynika jednakże, by do nabycia uprawnienia do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego konieczne było posiadanie statusu podatnika VAT czynnego w momencie otrzymania faktury zakupowej. W dacie otrzymania faktury konieczne jest aby podmiot, który ją otrzymuje był podatnikiem w rozumieniu cyt. wyżej art. 15 ust. 1 ustawy, czyli podmiotem wykonującym samodzielnie działalność gospodarczą (zdefiniowaną w ust. 2 tegoż artykułu), bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.
  2015
  24
  gru
  © 2011-2016 Interpretacje.org
  StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
  Działy przedmiotowe
  Komentarze podatkowe
  Najnowsze interpretacje
  Aport
  Gmina
  Koszty uzyskania przychodów
  Najem
  Nieruchomości
  Obowiązek podatkowy
  Odszkodowania
  Pracownik
  Prawo do odliczenia
  Projekt
  Przedsiębiorstwa
  Przychód
  Różnice kursowe
  Sprzedaż
  Stawki podatku
  Świadczenie usług
  Udział
  Zwolnienia przedmiotowe
  Aktualności
  Informacje o serwisie
  Kanały RSS
  Reklama w serwisie
  Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.