Zwrot odliczonych lub zwróconych kwot | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zwrot odliczonych lub zwróconych kwot. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
cze

Istota:

Czy należy wpłacić do właściwego urzędu skarbowego wycofaną składkę z Narodowego Funduszu Zdrowia i czy powinna być ona wykazana w poz. 39 PIT-11/A?
Czy wnioskodawczyni powinna robić korekty rozliczeń podatkowych od 2004r. do 2007r., aby uzyskać zwrot nadpłaconego podatku, czy powinien to zrobić Zakład Ubezpieczeń Społecznych?

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani G. przedstawione we wniosku z dnia 13 maja 2008r. (data wpływu do tut. Biura – 14 maja 2008r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości złożenia korekt zeznań podatkowych za okres od 2004r. do 2007r. w związku z nienależnym pobraniem i odprowadzeniem przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych zaliczek na podatek dochodowy oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne, skutków podatkowych zwrotu ww. składek - jest nieprawidłowe. (...)

2011
1
cze

Istota:

Czy w związku z cesją wierzytelności Wnioskodawca jest zobowiązany do zwrotu „ulgi budowlanej”, którą w latach 2001 – 2003 odliczył od podatku w kwocie 3.861,74 zł?

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 30 grudnia 2007 r. (data wpływu 4 stycznia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwrotu tzw. „ulgi budowlanej” - jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 4 stycznia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwrotu „ulgi budowlanej”. Wezwaniem z dnia 6 (...)

2011
1
maj

Istota:

Dotyczy;opodatkowania zwróconych w październiku 2006r. przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych składek na ubezpieczenie społeczne podatnika odliczonych w okresie 01.01.2006 r. do 31.08.2006 r.od dochodu i zwrotu składek na ubezpieczenie zdrowotne odliczonych w okresie od 01.10.2004 r. do końca 2005 r.od karty podatkowe, a w koresie od 01.01.2006 r. do 31.08.2006r. od podatku liniowego w wysokości 19%.

Fragment:

(...) Na podstawie art. 14a §1 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tj. z 2005r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) – Naczelnik Urzędu Skarbowego w Otwocku po rozpatrzeniu wniosku z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie opodatkowania zwróconych w październiku 2006r. przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych składek na ubezpieczenie społeczne podatnika odliczonych w okresie od 1.01.2006r. do 31.08.2006r. od dochodu i zwrotu składek na ubezpieczenie zdrowotne odliczonych w okresie od 1.10.2004r. do końca 2005r. od karty podatkowej a w okresie od 1.01.2006r. do 31.08.2006r. od podatku liniowego w wysokości 19% - p o s t a n a w i a- nie uznać za prawidłowe stanowiska podatnika w sprawie doliczenia w zeznaniu PIT- 36L za 2006r. zwróconej kwoty składek na ubezpieczenie społeczne odliczonej od podstawy opodatkowania za okres 1.01.2006r. do 31.08.2006. Opodatkowaniu podatkiem liniowym podlegają wyłącznie przychody z działalności gospodarczej. Zwrócone (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy powinien Pan doliczyć do podatku dochodowego w najbliższym zeznaniu podatkowym wydatki poniesione na własne potrzeby mieszkaniowe, odliczone w latach 1999-2002 ?

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art.14a § 4 i art.216 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa ( j.t. dz.U. z 2005r. Nr.8 poz.60 ze zm.) naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Mokotów postanawia Pana stanowisko zawarte we wniosku z dnia 16.05.2007r. o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego uznać za prawidłowe. U z a s a d n i e n i e 1. Stan faktyczny we wniosku jest następujący: W dniu 15.10.1999r. zawarł Pan ze Spółdzielnią Mieszkaniową Lokatorsko –Własnościową X wstępną umowę realizacyjną natomiast w dn.06.09.2000r. ostateczną umowę realizacyjną na realizację inwestycji mieszkaniowej przy ul. ..... na Ursynowie.W związku z powyższym w latach 1999-2002 dokonał Pan odliczeń od podatku wydatków poniesionych na własne potrzeby mieszkaniowe w ramach tzw. dużej ulgi budowlanej”. Niestety SM X nie dotrzymała terminu realizacji inwestycji, której koniec planowany był w III (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy zwrot w roku 2007 odliczonych od podatku z tytułu oszczędzania w kasie mieszkaniowej wraz z należnymi odsetkami od zaległości podatkowych uprawnia do odliczenia od dochodu za 2007r. wydatków na spłatę odsetek od kredytu zaciągniętego w 2006 roku.

Fragment:

(...) P o s t a n o w i e n i e Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Mokotów działając na podstawie przepisów art.216 §1 i art.14a §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U.z 2005r. Nr 8, poz.60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku o wydanie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w trybie art. 14a §1 p o s t a n a w i a uznać stanowisko za prawidłowe U z a s a d n i e n i e 1.Stan faktyczny zawarty we wniosku W listopadzie 2001r. podpisałam umowę z bankiem prowadzącym kasę mieszkaniową na systematyczne gromadzenie oszczędności na rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym na okres 5 lat. Aneksem do umowy z dnia 31 października 2006r. przedłużyłam okres oszczędzania do 30 kwietnia 2007r. W marcu 2006r. rozpoczęliśmy z mężem inwestycję (developerską) - budowa lokalu mieszkalnego, co wiązało się z zaciągnięciem kredytu (marzec 2006r.). Zakończenie inwestycji i podpisanie umowy sprzedaży lokalu (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy w przypadku zwrotu części wniesionego wkładu w gotówce ze spółdzielni mieszkaniowej jestem zobowiązany do zwrotu dużej ulgi budolanej? Czy mogę skorzystać z ulgi odsetkowej w przypadku zwrotu dużej ulgi budowlanej?

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E N I E Działając w trybie art. 216 § 1 oraz art. 14 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa /t.jedn. Dz.U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 z późn. zm. / w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, w związku ze złożonym przez Pana wnioskiem z dnia 21.03.2007r.(data wpływu) Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa- Wawer p o s t a n a w i a uznać stanowisko wnioskodawcy jako nieprawidłowe u z a s a d n i e n i e Wnioskiem z dnia 21.03.2007r.(data wpływu) uzupełnionym dnia 29.05.2007roku(data wpływu) zwrócił się Pan o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania art.27a ust.1 pkt 1 lit.a) i lit.d) oraz art.27a ust. 13 pkt.1 i pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991roku o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2002 r. /Dz.U.z 2000r. Nr. 14 poz.176 ze zm./.Stosownie do przepisu art.14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy sprzedaż w roku 2006 działki nabytej w 1998r. celem budowy budynku wielorodzinnego z przeznaczeniem w nim lokali na wynajem powoduje konieczność zwrotu odliczonej ulgi podatkowej, z której skorzystano w 1998r.?

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art.14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (jednolity tekst z 2005r. Dz.U. Nr 8 poz.60 z póżn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wołominie po rozpatrzeniu wniosku Pani L. złożonego w tutejszym Urzędzie w dniu 27.03.2007r. (data wpływu), o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w kwestii – czy sprzedaż w roku 2006 działki nabytej w 1998r. celem budowy budynku wielorodzinnego z przeznaczeniem w nim lokali na wynajem powoduje konieczność zwrotu odliczonej ulgi podatkowej, z której skorzystano w 1998r.? stwierdza, iż stanowisko podatnika w przedmiotowej sprawie jest nieprawidłowe. U Z A S A D N I E N I E Stosownie do postanowień art. 14a § 1 i § 2 ustawy – Ordynacja podatkowa (jednolity tekst z 2005r. Dz.U. Nr 8 poz.60 z póżn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego na pisemny wniosek podatnika ma obowiązek udzielić pisemnej informacji co do zakresu i (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy zwrócone przez ZUS składki na ubezpieczenie społeczne należy doliczyć do dochodów w zeznaniu podatkowym?

Fragment:

(...) Wnioskiem z dnia 10.05.2007r.(data wpływu – 16.05.2007r.) wystąpiła Pani do tut. organu podatkowego z prośbą o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. Wyjaśnia Pani, iż jest rolnikiem prowadzącym działalność gospodarczą. W związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, w 2006r. otrzymała Pani z ZUS zwrot niesłusznie uiszczonych w latach 2004-2005 składek na ubezpieczenie społeczne. Zwrócone składki stanowiły w latach 2004 i 2005 odliczenie od dochodu. Ma Pani wątpliwość, czy słusznie postąpiła doliczając zwróconą kwotę do dochodu za 2006r., w zeznaniu podatkowym. Pani zdaniem, wyrażonym w dodatkowym pismie z dnia 04.06.2007r. ww. sposób rozliczenia zwróconych składek jest prawidłowy. Odnosząc się do przedstawionego we wniosku stanu faktycznego, (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy zwrócone składki na ubezpieczenie zdrowotne należy doliczyć do podatku w zeznaniu podatkowym?

Fragment:

(...) Wnioskiem z dnia 10.05.2007r. (data wpływu – 16.05.2007r.) wystąpiła Pani do tut. organu podatkowego z prośbą o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. Wyjaśnia Pani, iż jest rolnikiem prowadzącym działalność gospodarczą. W związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, w 2006r. otrzymała Pani z ZUS zwrot niesłusznie uiszczonych w latach 2004-2005 składek na ubezpieczenie zdrowotne. Zwrócone składki pomniejszały podatek w latach, w których zostały zapłacone. W związku z powyższym ma Pani wątpliwość, czy słusznie postąpiła doliczając zwróconą kwotę do podatku za 2006r., w zeznaniu podatkowym. Pani zdaniem, wyrażonym w dodatkowym pismie z dnia 04.06.2007r. ww. sposób rozliczenia zwróconych składek jest prawidłowy. Odnosząc się do przedstawionego we (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy przedłużenie okresu oszczędzania poza termin określony przed 1 stycznia 2002r. nie spowoduje obowiązku zwrotu wykorzystanych dotychczas odliczeń?

Fragment:

(...) Z przedstawionego przez Pana stanu faktycznego wynika, że w dniu 18.12.2001r. zawarł Pan umowę Nr z Kasą Miszkaniową Banku X w K o systematyczne gromadzenie oszczędności na 120 miesięcy. Korzystając z prawa przewidzianego tą umową w dniu 21.12.2001r. skrócił Pan okres oszczędzania do 60 miesięcy z terminem do 30.11.2006r. W latach 2001-2005 korzystał Pan z odliczeń od podatku, wykorzystując obowiązujący limit w całości. Dlatego też nie będzie już mógł dokonywać dalszych odliczeń.W związku z powyższym wnosi Pan o wyjasnienie, czy jeśli przedłuży okres oszczędzania nie bedzie musiał zwracać wykorzystanych odliczeń, jakie dokonywał w związku z oszczędzaniem w Kasie Mieszkaniowej. Zgodnie z przepisami art. 27a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) w brzmieniu obowiązującym do 31.12.2001r. - podatek dochodowy od osób fizycznych zmniejsza (...)