Zwrot odliczonych lub zwróconych kwot | Interpretacje podatkowe

Zwrot odliczonych lub zwróconych kwot | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zwrot odliczonych lub zwróconych kwot. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy należy wpłacić do właściwego urzędu skarbowego wycofaną składkę z Narodowego Funduszu Zdrowia i czy powinna być ona wykazana w poz. 39 PIT-11/A?
Czy wnioskodawczyni powinna robić korekty rozliczeń podatkowych od 2004r. do 2007r., aby uzyskać zwrot nadpłaconego podatku, czy powinien to zrobić Zakład Ubezpieczeń Społecznych?
Fragment:
(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani G. przedstawione we wniosku z dnia 13 maja 2008r. (data wpływu do tut. Biura – 14 maja 2008r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości złożenia korekt zeznań podatkowych za okres od 2004r. do 2007r. w związku z nienależnym pobraniem i odprowadzeniem przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych zaliczek na podatek dochodowy oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne, skutków podatkowych zwrotu ww. składek - jest nieprawidłowe. (...)
2011
1
cze

Istota:
Czy w związku z cesją wierzytelności Wnioskodawca jest zobowiązany do zwrotu „ulgi budowlanej”, którą w latach 2001 – 2003 odliczył od podatku w kwocie 3.861,74 zł?
Fragment:
(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 30 grudnia 2007 r. (data wpływu 4 stycznia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwrotu tzw. „ulgi budowlanej” - jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 4 stycznia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwrotu „ulgi budowlanej”. Wezwaniem z dnia 6 (...)
2011
1
cze

Istota:
Dotyczy;opodatkowania zwróconych w październiku 2006r. przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych składek na ubezpieczenie społeczne podatnika odliczonych w okresie 01.01.2006 r. do 31.08.2006 r.od dochodu i zwrotu składek na ubezpieczenie zdrowotne odliczonych w okresie od 01.10.2004 r. do końca 2005 r.od karty podatkowe, a w koresie od 01.01.2006 r. do 31.08.2006r. od podatku liniowego w wysokości 19%.
Fragment:
(...) Na podstawie art. 14a §1 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tj. z 2005r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) – Naczelnik Urzędu Skarbowego w Otwocku po rozpatrzeniu wniosku z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie opodatkowania zwróconych w październiku 2006r. przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych składek na ubezpieczenie społeczne podatnika odliczonych w okresie od 1.01.2006r. do 31.08.2006r. od dochodu i zwrotu składek na ubezpieczenie zdrowotne odliczonych w okresie od 1.10.2004r. do końca 2005r. od karty podatkowej a w okresie od 1.01.2006r. do 31.08.2006r. od podatku liniowego w wysokości 19% - p o s t a n a w i a- nie uznać za prawidłowe stanowiska podatnika w sprawie doliczenia w zeznaniu PIT- 36L za 2006r. zwróconej kwoty składek na ubezpieczenie społeczne odliczonej od podstawy opodatkowania za okres 1.01.2006r. do 31.08.2006. Opodatkowaniu podatkiem liniowym podlegają wyłącznie przychody z działalności gospodarczej. Zwrócone (...)
2011
1
maj

Istota:
Czy powinien Pan doliczyć do podatku dochodowego w najbliższym zeznaniu podatkowym wydatki poniesione na własne potrzeby mieszkaniowe, odliczone w latach 1999-2002 ?
Fragment:
(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art.14a § 4 i art.216 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa ( j.t. dz.U. z 2005r. Nr.8 poz.60 ze zm.) naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Mokotów postanawia Pana stanowisko zawarte we wniosku z dnia 16.05.2007r. o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego uznać za prawidłowe. U z a s a d n i e n i e 1. Stan faktyczny we wniosku jest następujący: W dniu 15.10.1999r. zawarł Pan ze Spółdzielnią Mieszkaniową Lokatorsko –Własnościową X wstępną umowę realizacyjną natomiast w dn.06.09.2000r. ostateczną umowę realizacyjną na realizację inwestycji mieszkaniowej przy ul. ..... na Ursynowie.W związku z powyższym w latach 1999-2002 dokonał Pan odliczeń od podatku wydatków poniesionych na własne potrzeby mieszkaniowe w ramach tzw. dużej ulgi budowlanej”. Niestety SM X nie dotrzymała terminu realizacji inwestycji, której koniec planowany był w III (...)
2011
1
maj

Istota:
Czy zwrot w roku 2007 odliczonych od podatku z tytułu oszczędzania w kasie mieszkaniowej wraz z należnymi odsetkami od zaległości podatkowych uprawnia do odliczenia od dochodu za 2007r. wydatków na spłatę odsetek od kredytu zaciągniętego w 2006 roku.
Fragment:
(...) P o s t a n o w i e n i e Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Mokotów działając na podstawie przepisów art.216 §1 i art.14a §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U.z 2005r. Nr 8, poz.60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku o wydanie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w trybie art. 14a §1 p o s t a n a w i a uznać stanowisko za prawidłowe U z a s a d n i e n i e 1.Stan faktyczny zawarty we wniosku W listopadzie 2001r. podpisałam umowę z bankiem prowadzącym kasę mieszkaniową na systematyczne gromadzenie oszczędności na rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym na okres 5 lat. Aneksem do umowy z dnia 31 października 2006r. przedłużyłam okres oszczędzania do 30 kwietnia 2007r. W marcu 2006r. rozpoczęliśmy z mężem inwestycję (developerską) - budowa lokalu mieszkalnego, co wiązało się z zaciągnięciem kredytu (marzec 2006r.). Zakończenie inwestycji i podpisanie umowy sprzedaży lokalu (...)
2011
1
maj

Istota:
Czy w przypadku zwrotu części wniesionego wkładu w gotówce ze spółdzielni mieszkaniowej jestem zobowiązany do zwrotu dużej ulgi budolanej? Czy mogę skorzystać z ulgi odsetkowej w przypadku zwrotu dużej ulgi budowlanej?
Fragment:
(...) P O S T A N O W I E N I E Działając w trybie art. 216 § 1 oraz art. 14 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa /t.jedn. Dz.U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 z późn. zm. / w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, w związku ze złożonym przez Pana wnioskiem z dnia 21.03.2007r.(data wpływu) Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa- Wawer p o s t a n a w i a uznać stanowisko wnioskodawcy jako nieprawidłowe u z a s a d n i e n i e Wnioskiem z dnia 21.03.2007r.(data wpływu) uzupełnionym dnia 29.05.2007roku(data wpływu) zwrócił się Pan o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania art.27a ust.1 pkt 1 lit.a) i lit.d) oraz art.27a ust. 13 pkt.1 i pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991roku o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2002 r. /Dz.U.z 2000r. Nr. 14 poz.176 ze zm./.Stosownie do przepisu art.14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. (...)
2011
1
maj

Istota:
Czy sprzedaż w roku 2006 działki nabytej w 1998r. celem budowy budynku wielorodzinnego z przeznaczeniem w nim lokali na wynajem powoduje konieczność zwrotu odliczonej ulgi podatkowej, z której skorzystano w 1998r.?
Fragment:
(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art.14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (jednolity tekst z 2005r. Dz.U. Nr 8 poz.60 z póżn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wołominie po rozpatrzeniu wniosku Pani L. złożonego w tutejszym Urzędzie w dniu 27.03.2007r. (data wpływu), o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w kwestii – czy sprzedaż w roku 2006 działki nabytej w 1998r. celem budowy budynku wielorodzinnego z przeznaczeniem w nim lokali na wynajem powoduje konieczność zwrotu odliczonej ulgi podatkowej, z której skorzystano w 1998r.? stwierdza, iż stanowisko podatnika w przedmiotowej sprawie jest nieprawidłowe. U Z A S A D N I E N I E Stosownie do postanowień art. 14a § 1 i § 2 ustawy – Ordynacja podatkowa (jednolity tekst z 2005r. Dz.U. Nr 8 poz.60 z póżn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego na pisemny wniosek podatnika ma obowiązek udzielić pisemnej informacji co do zakresu i (...)
2011
1
maj

Istota:
Czy zwrócone przez ZUS składki na ubezpieczenie społeczne należy doliczyć do dochodów w zeznaniu podatkowym?
Fragment:
(...) Wnioskiem z dnia 10.05.2007r.(data wpływu – 16.05.2007r.) wystąpiła Pani do tut. organu podatkowego z prośbą o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. Wyjaśnia Pani, iż jest rolnikiem prowadzącym działalność gospodarczą. W związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, w 2006r. otrzymała Pani z ZUS zwrot niesłusznie uiszczonych w latach 2004-2005 składek na ubezpieczenie społeczne. Zwrócone składki stanowiły w latach 2004 i 2005 odliczenie od dochodu. Ma Pani wątpliwość, czy słusznie postąpiła doliczając zwróconą kwotę do dochodu za 2006r., w zeznaniu podatkowym. Pani zdaniem, wyrażonym w dodatkowym pismie z dnia 04.06.2007r. ww. sposób rozliczenia zwróconych składek jest prawidłowy. Odnosząc się do przedstawionego we wniosku stanu faktycznego, (...)
2011
1
maj

Istota:
Czy zwrócone składki na ubezpieczenie zdrowotne należy doliczyć do podatku w zeznaniu podatkowym?
Fragment:
(...) Wnioskiem z dnia 10.05.2007r. (data wpływu – 16.05.2007r.) wystąpiła Pani do tut. organu podatkowego z prośbą o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. Wyjaśnia Pani, iż jest rolnikiem prowadzącym działalność gospodarczą. W związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, w 2006r. otrzymała Pani z ZUS zwrot niesłusznie uiszczonych w latach 2004-2005 składek na ubezpieczenie zdrowotne. Zwrócone składki pomniejszały podatek w latach, w których zostały zapłacone. W związku z powyższym ma Pani wątpliwość, czy słusznie postąpiła doliczając zwróconą kwotę do podatku za 2006r., w zeznaniu podatkowym. Pani zdaniem, wyrażonym w dodatkowym pismie z dnia 04.06.2007r. ww. sposób rozliczenia zwróconych składek jest prawidłowy. Odnosząc się do przedstawionego we (...)
2011
1
maj

Istota:
Czy przedłużenie okresu oszczędzania poza termin określony przed 1 stycznia 2002r. nie spowoduje obowiązku zwrotu wykorzystanych dotychczas odliczeń?
Fragment:
(...) Z przedstawionego przez Pana stanu faktycznego wynika, że w dniu 18.12.2001r. zawarł Pan umowę Nr z Kasą Miszkaniową Banku X w K o systematyczne gromadzenie oszczędności na 120 miesięcy. Korzystając z prawa przewidzianego tą umową w dniu 21.12.2001r. skrócił Pan okres oszczędzania do 60 miesięcy z terminem do 30.11.2006r. W latach 2001-2005 korzystał Pan z odliczeń od podatku, wykorzystując obowiązujący limit w całości. Dlatego też nie będzie już mógł dokonywać dalszych odliczeń.W związku z powyższym wnosi Pan o wyjasnienie, czy jeśli przedłuży okres oszczędzania nie bedzie musiał zwracać wykorzystanych odliczeń, jakie dokonywał w związku z oszczędzaniem w Kasie Mieszkaniowej. Zgodnie z przepisami art. 27a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) w brzmieniu obowiązującym do 31.12.2001r. - podatek dochodowy od osób fizycznych zmniejsza (...)
2011
1
kwi
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.