ITPB2/415-585/12/IL | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Czy w związku ze zwrotem nieruchomości w 2011 r. na podstawie przedłożonej decyzji i następnie jej sprzedażą powinna Pani zapłacić podatek dochodowy, czy też jest Pani zwolniona?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 11 czerwca 2012 r. (data wpływu) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania sprzedaży nieruchomości - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 czerwca 2012 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania sprzedaży nieruchomości.

We wniosku tym przedstawiono następujący stan faktyczny.

W 1994 r. zmarła Pani matka postanowieniem Sądu z dnia 23 czerwca 1997 r. nabyła Pani spadek po matce w całości. Matka wraz ze swoją siostrą była współwłaścicielką nieruchomości położonej w R. W 1973 r. działka ta została nabyta na rzecz Skarbu Państwa na podstawie aktu notarialnego z dnia 22 czerwca 1973 r. rep. A. .. w oparciu o art. 6 ustawy z dnia l2 marca 1958 r. o zasadach i trybie wywłaszczania nieruchomości z przeznaczeniem pod budowę Parku Kultury i Wypoczynku w R.

Zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami poprzedni właściciel lub jego spadkobierca mogą żądać zwrotu wywłaszczonej nieruchomości lub jej części, jeśli stała się zbędna na cel określony w wywłaszczeniu. W związku z tym w roku 2008 zwróciła się Pani jako spadkobierczyni po swojej matce wraz z współwłaścicielami tej nieruchomości o jej zwrot do Prezydenta Miasta ponieważ pomimo upływu 35 lat działka ta nie została wykorzystana zgodnie z celem wywłaszczenia (dotyczy to 2 działek leżących w niedalekiej odległości od siebie). Wojewoda wyłączył Prezydenta Miasta od załatwienia sprawy i wyznaczył Starostów do jej załatwienia.

Decyzją z dnia 8 lipca 2011 r. nr .. Starosta S. wydał decyzję działając na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. KPA, art. 136 ust. 3, art. 137, art. 139, art. 140, art. 141, art. 142, art. 216, art. 217 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U. 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) i orzekł o zwrocie nieruchomości działki stanowiącej własność Gminy.

W dniu 8 marca 2011 r. Starosta T. działając na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. KPA, art. 136 , art. 137, art. 138 ust. 2, art. 139, art. 140 ust. l-4, art. 141, art. 142 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U. z 2010 r. nr 102, poz. 651 z późn. zm.) wydał decyzję nr i zwrócił prawo własności wywłaszczonej nieruchomości stanowiącej własność Gminy byłym właścicielom i ich spadkobiercom, ponieważ pomimo upływu 38 lat od chwili wywłaszczenia działki nie zostały wykorzystane zgodnie z celem wywłaszczenia.

Ustalono wysokość zwaloryzowanej należności tytułem zwrotu odszkodowania, którą należało wpłacić na rzecz Gminy. Decyzja ta stanowiła podstawę wpisu do księgi wieczystej. W uzasadnieniu podano, że nieruchomość uznano jako zbędną na cel wywłaszczenia w rozumieniu art. 137 ustawy o gospodarce nieruchomościami i dlatego podlega zwrotowi na rzecz byłych właścicieli i spadkobierców, oraz że współwłaścicielki otrzymały odszkodowanie i zgodnie z art. 140 ust. l i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami w przypadku zwrotu nieruchomości obecni współwłaściciele i spadkobiercy są zobowiązani do zwrotu zwaloryzowanego odszkodowania.

Dokonano oszacowania nieruchomości zgodnie z operatem szacunkowym wykonanym przez biegłego rzeczoznawcę majątkowego.

Zgodnie z art. 217 ustawy o gospodarce nieruchomościami osoby na rzecz których następuje zwrot wywłaszczonej nieruchomości zwracają zwaloryzowane odszkodowanie w wysokości nie większej niż 50% aktualnej wartości tych nieruchomości, które w konkretnej sprawie jest niższe niż 50% wartości rynkowej zwracanych działek. W decyzji podano wartość rynkową zwracanych działek. W roku 2011 sprzedała Pani obie działki.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy w związku ze zwrotem nieruchomości w 2011 r. na podstawie przedłożonej decyzji i następnie jej sprzedażą powinna Pani zapłacić podatek dochodowy, czy też jest Pani zwolniona...

Zdaniem Pani nie powinna płacić podatku dochodowego, ponieważ od nabycia nieruchomości w drodze spadku minęło 5 lat. Uważa Pani, iż decyzja o zwrocie nieruchomości przywraca własność nieruchomości sprzed wywłaszczenia, a datą nabycia nieruchomości jest data nabycia spadku.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Pani w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z treścią art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy źródłem przychodów jest odpłatne zbycie:

  1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
  2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
  3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,
  4. innych rzeczy
    1. jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a)-c) przed upływem 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło ich nabycie lub wybudowanie a w przypadku innych rzeczy pół roku licząc od końca miesiąca w którym nastąpiło nabycie.

W świetle powyższego, jeżeli odpłatne zbycie nieruchomości lub ww. praw majątkowych następuje przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie i nie zostaje dokonane w wykonaniu działalności gospodarczej stanowi źródło przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Tym samym, jeżeli ich odpłatne zbycie następuje po upływie 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie – nie jest źródłem przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a tym samym przychód uzyskany z tego tytułu w ogóle nie podlega opodatkowaniu.

Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, że w 1994 r. zmarła Pani matka. Postanowieniem Sądu z dnia 23 czerwca 1997 r. nabyła Pani spadek po matce w całości. Matka wraz ze swoją siostrą była współwłaścicielką nieruchomości położonej w R. W 1973 r. działka ta została nabyta na rzecz Skarbu Państwa na podstawie aktu notarialnego z dnia 22 czerwca 1973 r. rep. .. w oparciu o art. 6 ustawy z dnia 12 marca 1958 r. o zasadach i trybie wywłaszczania nieruchomości z przeznaczeniem pod budowę Parku Kultury i Wypoczynku w R.

Zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami poprzedni właściciel lub jego spadkobierca mogą żądać zwrotu wywłaszczonej nieruchomości lub jej części, jeśli stała się zbędna na cel określony w wywłaszczeniu. W związku z tym w roku 2008 zwróciła się Pani jako spadkobierczyni po swojej matce wraz z współwłaścicielami tej nieruchomości o jej zwrot do Prezydenta Miasta ponieważ pomimo upływu 35 lat działka ta nie została wykorzystana zgodnie z celem wywłaszczenia (dotyczy to 2 działek leżących w niedalekiej odległości od siebie). Wojewoda wyłączył Prezydenta Miasta od załatwienia sprawy i wyznaczył Starostów do jej załatwienia. Decyzją z dnia 8 lipca 2011 r. nr .. Starosta S. wydał decyzję i orzekł o zwrocie nieruchomości działki ... stanowiącej własność Gminy. Natomiast w dniu 8 marca 2011 r. Starosta T. wydał decyzję nr .. i zwrócił prawo własności wywłaszczonej nieruchomości stanowiącej własność Gminy byłym właścicielom i ich spadkobiercom, ponieważ pomimo upływu 38 lat od chwili wywłaszczenia działki nie zostały wykorzystane zgodnie z celem wywłaszczenia.

Ustalono wysokość zwaloryzowanej należności tytułem zwrotu odszkodowania, którą należało wpłacić na rzecz Gminy. Zgodnie z art. 217 ustawy o gospodarce nieruchomościami osoby na rzecz których następuje zwrot wywłaszczonej nieruchomości zwracają zwaloryzowane odszkodowanie w wysokości nie większej niż 50% aktualnej wartości tych nieruchomości, które w konkretnej sprawie jest niższe niż 50% wartości rynkowej zwracanych działek. W decyzji podano wartość rynkową zwracanych działek. W roku 2011 sprzedała Pani obie działki.

W przedmiotowej sprawie istotna jest więc kwestia, czy zwrot nieruchomości w trybie przedstawionym przez Panią stanowi nabycie nieruchomości w myśl powołanego uprzednio art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W świetle art. 112 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.), wywłaszczenie nieruchomości polega na pozbawieniu albo ograniczeniu, w drodze decyzji, prawa własności, prawa użytkowania wieczystego lub innego prawa rzeczowego na nieruchomości.

Wywłaszczenie nieruchomości jest instytucją, za pomocą której państwo wkracza w sferę indywidualnych praw obywateli dla osiągnięcia celów o szczególnej doniosłości publicznej. W drodze decyzji dochodzi, m.in. do pozbawienia dotychczasowego właściciela prawa własności nieruchomości, z drugiej zaś strony przejścia prawa własności na rzecz Skarbu Państwa lub gminy. Jednocześnie ww. ustawa zawiera swoistą gwarancję, że wywłaszczona nieruchomość będzie wykorzystywana wyłącznie zgodnie z celem, na który dokonano wywłaszczenia. Gwarancją tą jest instytucja zwrotu nieruchomości, w przypadku, kiedy nieruchomość stała się zbędna z punktu widzenia celu na jaki dokonano wywłaszczenia.

Stosownie do art. 136 ust. 2 i ust. 3 ww. ustawy, w razie powzięcia zamiaru użycia wywłaszczonej nieruchomości lub jej części na inny cel niż określony w decyzji o wywłaszczeniu, właściwy organ zawiadamia poprzedniego właściciela lub jego spadkobiercę o tym zamiarze, informując równocześnie o możliwości zwrotu wywłaszczonej nieruchomości. Poprzedni właściciel lub jego spadkobierca mogą żądać zwrotu wywłaszczonej nieruchomości lub jej części, jeżeli, stosownie do przepisu art. 137, stała się ona zbędna na cel określony w decyzji o wywłaszczeniu. Z wnioskiem o zwrot nieruchomości lub jej części występuje się do starosty, wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej, który zawiadamia o tym właściwy organ. Warunkiem zwrotu nieruchomości jest zwrot przez poprzedniego właściciela lub jego spadkobiercę odszkodowania lub nieruchomości zamiennej stosownie do art. 140.

Decyzja o zwrocie nieruchomości powoduje przejście prawa własności na dotychczasowego właściciela, jednakże nie kreuje tego prawa; przywraca tylko wcześniej panujące stosunki prawnorzeczowe. W związku z tym nie następuje nabycie, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w momencie zwrotu nieruchomości. Ma miejsce restytucja stosunków sprzed wywłaszczenia, tj. zwrot prawa własności do nieruchomości na rzecz poprzedniego właściciela lub jego spadkobierców.

Zwrot nieruchomości dla spadkobierców skutkuje tym, że w spadku nabywają nie roszczenie, lecz prawo własności nieruchomości.

Zgodnie bowiem z art. 922 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) prawa i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą z chwilą jego śmierci na jedną lub kilka osób. Z kolei w myśl art. 924 ww. ustawy spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy, a stosownie do art. 925 spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku.

Natomiast postanowienie Sądu o nabyciu spadku potwierdza jedynie prawo spadkobiercy do tego spadku od momentu jego otwarcia.

Powyższe oznacza, że dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych przyjąć należy, iż do nabycia przez Panią nieruchomości doszło w dniu śmierci spadkodawczyni w 1994 r.

Uwzględniając powyższe, dokonana w 2011 r. sprzedaż nie stanowiła źródła przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a tym samym uzyskany przychód nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Zbycie ww. nieruchomości nastąpiło bowiem po upływie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym doszło do ich nabycia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.