IBPBII/2/415-971/14/MW | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Sprzedaż przez spadkobiercę nieruchomości, z której wywłaszczony został spadkodawca.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z 22 września 2014 r. (data otrzymania 30 października 2014 r.), uzupełnionym 7 stycznia 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych m.in. w zakresie skutków podatkowych sprzedaży udziału w nieruchomości przez Wnioskodawcę – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 października 2014 r. otrzymano ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych m.in. w zakresie skutków podatkowych sprzedaży udziału w nieruchomości przez Wnioskodawcę.

W związku z brakami formalnymi stwierdzonymi we wniosku, pismem z 22 grudnia 2014 r. Znak: IBPBII/2/415-971/14/MW, wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku. Uzupełnienia dokonano 7 stycznia 2015 r.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskiem z 1 sierpnia 2011 r. Wnioskodawca i Pani S. wystąpili do Prezydenta Miasta o zwrot nieruchomości oznaczonej obecnie jako działki nr 796/1 i 797, które w momencie wywłaszczenia oznaczone były jako pgr. 765/2, 767/2, 767/3, 766/2. Podstawą wniosku o zwrot był art. 136 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. zbędność na cele określone w decyzji o wywłaszczeniu). Ww. nieruchomości gruntowe stanowiły własność poprzednika prawnego Wnioskodawcy i Pani S., któremu prawo to przysługiwało przez okres powyżej 5 lat, aż do 26 października 1971 r., kiedy to otrzymał decyzję o wywłaszczeniu nieruchomości. Decyzją Starosty z 29 czerwca 2012 r. orzeczono o zwrocie na rzecz Wnioskodawcy w 1/2 części i Pani S. w 1/2 części ww. nieruchomości gruntowych. Na powyższą decyzję odwołanie złożyła Gmina, w wyniku czego Wojewoda decyzją z 24 września 2012 r. utrzymał w mocy decyzję Starosty. W związku z nie wniesieniem skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego ww. decyzja stała się wykonalna z 13 listopada 2012 r.

Aktem notarialnym z 20 maja 2014 r. Wnioskodawca i Pani S. dokonali sprzedaży przysługującego im prawa własności do ww. nieruchomości gruntowych za cenę w łącznej kwocie 930.810 zł, tj. po 465.405 zł dla każdego ze sprzedających.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał, że spadkodawca, po którym odziedziczył ww. udział w nieruchomości – Pan J.S. – zmarł 12 czerwca 1995 r.

W związku z powyższym stanem faktycznym zadano następujące pytanie:

Czy od uzyskanego przychodu z tytułu sprzedaży prawa własności do nieruchomości gruntowej oznaczonej obecnie jako działki nr 796/1 i 797 Wnioskodawca obowiązany jest do zapłacenia podatku dochodowego w 2014 r., jeżeli działki nr 796/1 i 797 otrzymano tytułem zwrotu decyzją Starosty, a następnie utrzymującą ją w mocy decyzją Wojewody, podczas gdy od dnia zwrotu do dnia sprzedaży nie upłynęło 5 lat...

Zdaniem Wnioskodawcy, nie jest on zobowiązany do zapłacenia podatku dochodowego od uzyskanego przychodu z tytułu sprzedaży prawa własności do nieruchomości gruntowej oznaczonej obecnie jako działki nr 796/1 i 797, bowiem stał się jej właścicielem w drodze decyzji o zwrocie, a nie w wyniku nabycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Na wstępie zauważyć należy, że przedmiot niniejszej interpretacji stanowi odpowiedź na pytanie w zakresie skutków podatkowych sprzedaży udziału w nieruchomości przez Wnioskodawcę. Natomiast w zakresie skutków podatkowych sprzedaży udziału w nieruchomości przez drugiego współwłaściciela wydano odrębne rozstrzygnięcie.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.) – źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

  1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
  2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
  3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,

–jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Przepis cytowanego art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych formułuje generalną zasadę, że nie płaci się podatku dochodowego, jeśli od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie nieruchomości, ich części lub udziału w nieruchomości upłynęło 5 lat. W związku z tym, jeśli od końca roku, w którym nastąpiło nabycie nieruchomości, ich części lub udziału w nieruchomości do dnia sprzedaży upłynęło 5 lat, sprzedaż nie podlega w ogóle opodatkowaniu.

W przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości (udziału w nieruchomości) dla określenia jego skutków podatkowych istotne jest ustalenie daty nabycia tej nieruchomości (udziału w nieruchomości).

W niniejszej sprawie istotna jest więc kwestia ustalenia czy zwrot nieruchomości (udziału w nieruchomości) stanowi jej nabycie w myśl przywołanego uprzednio art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wywłaszczenie nieruchomości jest instytucją, za pomocą której państwo wkracza w sferę indywidualnych praw obywateli dla osiągnięcia celów o szczególnej doniosłości publicznej. W drodze decyzji dochodzi m.in. do pozbawienia dotychczasowego właściciela prawa własności nieruchomości, z drugiej zaś strony przejścia prawa własności na rzecz Skarbu Państwa lub gminy. Jednocześnie ustawa zawiera swoistą gwarancję, że wywłaszczona nieruchomość będzie wykorzystywana wyłącznie zgodnie z celem, na który dokonano wywłaszczenia. Gwarancją tą jest instytucja zwrotu nieruchomości w przypadku, kiedy nieruchomość stała się zbędna z punktu widzenia celu, na jaki dokonano wywłaszczenia.

Stosownie zatem do art. 136 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 518 ze zm.) – poprzedni właściciel lub jego spadkobierca mogą żądać zwrotu wywłaszczonej nieruchomości lub jej części, jeżeli stała się ona zbędna na cel określony w decyzji o wywłaszczeniu. Celem zwrotu jest więc przywrócenie stosunków własnościowych sprzed wywłaszczenia. Decyzja o zwrocie nieruchomości pełni zatem funkcję restytucyjną, przywraca bowiem prawo własności nieruchomości poprzedniemu właścicielowi lub następcy prawnemu poprzedniego właściciela. W przypadku zwrotu nieruchomości nie mamy więc do czynienia z kreowaniem prawa własności tylko z jego przywróceniem. Oznacza to, że w omawianej sprawie nie można mówić o przeniesieniu prawa własności na zasadach ogólnych wynikających z przepisów o charakterze cywilnoprawnym, ale jedynie o restytucji (przywróceniu) stanu sprzed wywłaszczenia.

Tym samym w niniejszej sprawie datą nabycia przez Wnioskodawcę udziału 1/2 w zwróconej nieruchomości składającej się z działek o nr 796/1 i 797 nie jest data jej zwrotu (data uprawomocnienia się decyzji Wojewody, tj. 13 listopada 2012 r.), lecz data nabycia spadku po Panu J.S. (12 czerwca 1995 r.).

Zgodnie bowiem z art. 924 i 925 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 r. poz. 121) – spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku, natomiast otwarcie spadku następuje z chwilą śmierci spadkodawcy. Oznacza to, że dniem nabycia spadku jest data śmierci spadkodawcy. Postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia potwierdzają jedynie prawo spadkobiercy do tego spadku od momentu jego otwarcia. Istotna dla podatku dochodowego jest zatem data stwierdzająca dzień otwarcia spadku czyli data śmierci spadkodawcy.

Podsumowując, zwrot nieruchomości uprzednio wywłaszczonej na rzecz Skarbu Państwa należy traktować jako swoistą restytucję stosunków własnościowych sprzed wywłaszczenia. Ponieważ zaś prawo do zwrotu wywłaszczonej nieruchomości znajduje swe źródło w nabyciu spadku, to datą nabycia przez Wnioskodawcę zwróconej nieruchomości (udziału w niej) jest data nabycia spadku, czyli data śmierci spadkodawcy. Skoro Pan J.S. zmarł w 1995 r., to upłynął już pięcioletni okres, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zatem sprzedaż w 2014 r. przez Wnioskodawcę udziału w ww. nieruchomości nie rodzi po stronie Wnioskodawcy obowiązku podatkowego w postaci zapłaty podatku dochodowego. Innymi słowy przychód jaki Wnioskodawca uzyskał ze sprzedaży udziału w nieruchomości w ogóle nie stanowi źródła przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Stanowisko Wnioskodawcy należało zatem uznać za prawidłowe.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 4A, 35-016 Rzeszów, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie – w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.