Zwrot nakładów | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zwrot nakładów. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
16
kwi

Istota:

W zakresie opodatkowania zwrotu nakładów poniesionych na nieruchomość wspólną.

Fragment:

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy otrzymanie przez Wnioskodawcę od współwłaściciela zwrotu nakładów poniesionych przez Wnioskodawcę na opisaną powyżej nieruchomość wspólną - polegające na tym, że wartość 1/2 poniesionych przez Wnioskodawcę nakładów na opisaną powyżej nieruchomość wspólną, do której zwrotu na rzecz Wnioskodawcy jest zobowiązany współwłaściciel, zostanie potrącona z kwotą spłaty za udział 1/2 w prawie własności nieruchomości, do której zapłaty na rzecz współwłaściciela będzie zobowiązany Wnioskodawca w związku z nabyciem udziału współwłaściciela w wyniku zniesienia współwłasności - będzie stanowiło przychód dla Wnioskodawcy w świetle art. 10 ust. 1 pkt 9) ustawy 0 podatku dochodowym od osób fizycznych? Zdaniem Wnioskodawcy: W ocenie Wnioskodawcy otrzymanie przez Wnioskodawcę od współwłaściciela zwrotu nakładów poniesionych przez Wnioskodawcę na opisaną powyżej nieruchomość wspólną - polegające na tym, że wartość 1/2 poniesionych przez Wnioskodawcę nakładów na opisaną powyżej nieruchomość wspólną, do której zwrotu na rzecz Wnioskodawcy jest zobowiązany współwłaściciel, zostanie potrącona z kwotą spłaty za udział 1/2 w prawie własności nieruchomości, do której (...)

2018
15
kwi

Istota:

W zakresie opodatkowania kwoty zwrotu nakładów za remont najmowanego lokalu.

Fragment:

Organy w wydawanych przez siebie interpretacjach potwierdzały, że zwrot nakładów nie stanowi po stronie otrzymującego żadnego przysporzenia. Stanowi jedynie rekompensatę za koszty poniesione w związku z pracami remontowymi. Tym samym zwrot nakładów na nieruchomość nie powoduje po stronie podatnika powstania przychodu jak również nie wymaga złożenia przez podmiot dokonujący zwrotu nakładów informacji P1T-8C. Stanowisko takie zajmował m.in.: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 5 sierpnia 2008 r., znak IPPB2/415-757/08-2/AZ , Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 16 czerwca 2014 r., znak IPPB2/415-271/14-2/MK, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 29 kwietnia 2015 r. znak IPPB4/4511-225/15-2/JK3 , Dyrektor Izby Skarbowej w Gdańsku w interpretacji indywidualnej z dnia 2 lutego 2006 r., znak BI/4117-0077/05. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe w części dotyczącej nakładów poniesionych przez Wnioskodawcę oraz nieprawidłowe w części dotyczącej nakładów poniesionych przez babcię i matkę Wnioskodawcy. Zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania wyrażoną w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.

2018
3
lut

Istota:

W zakresie skutków podatkowych zwrotu nakładów poczynionych uprzednio na majątku odrębnym małżonka

Fragment:

Wobec powyższego nie można przyjąć przez analogię, że zwrot nakładów poczynionych przez Wnioskodawczynię korzysta ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3) bądź art. 21 ust. 1 pkt 3b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Mają na uwadze powołane regulacje prawne oraz przedstawiony opis stanu faktycznego stwierdzić jednoznacznie należy, że zwrot nakładów stanowi dla Wnioskodawczyni przychód z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 oraz w art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przychód ten nie mieści się w katalogu zwolnień przedmiotowych przewidzianych w art. 21 ust. 1 ww. ustawy. Wnioskodawczyni nie może więc skorzystać ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, w tym na podstawie cyt. uprzednio przepisów art. 21 ust. 1 pkt 3), art. 21 ust. 1 pkt 3b) oraz art. 21 ust. 1 pkt 50 i art. 21 ust. 1 pkt 50a) powoływanej ustawy. W świetle powyższego stanowisko Wnioskodawczyni w zakresie skutków podatkowych zwrotu nakładów poczynionych uprzednio na majątku odrębnym małżonka należało uznać za nieprawidłowe. Z kolei odnosząc się do powoływanej przez Wnioskodawczynię uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego (...)

2017
14
maj

Istota:

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającą z faktury VAT dokumentującej obciążenie kosztami nakładów poniesionych przez spółkę na gruncie Wnioskodawcy.

Fragment:

W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy będzie miała Pani prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktury dokumentującej zwrot nakładów spółce? Zdaniem Wnioskodawcy, sformułowanym w uzupełnieniu wniosku, w przypadku wystawienia przez spółkę faktury VAT dokumentującej zwrot nakładów poniesionych przez spółkę, przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z tej faktury, co wynika z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Wskazała Pani, iż zgodnie z ww. przepisem, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. W świetle przedstawionego stanu faktycznego zwrócony przez spółkę grunt, na którym został posadowiony indycznik będzie służył Pani do wykonywania czynności opodatkowanych. Zamierza Pani bowiem oddać w dzierżawę przedmiotową nieruchomość spółce, będzie zatem świadczyć usługę w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy. Zgodnie z tym przepisem przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie (...)

2017
10
lut

Istota:

Czy w związku z zawarciem umowy przeniesienia praw do działki i własności znajdujących się na działce nasadzeń, urządzeń i obiektów Wnioskodawczyni jest zobowiązana do uiszczenia z tego tytułu podatku dochodowego?

Fragment:

Pojęcie zwrotu nakładów występuje przede wszystkim na gruncie prawa zobowiązań, w ramach różnych instytucji prawa cywilnego, które dotyczą korzystania z cudzych rzeczy np. w ramach najmu, zlecenia, przechowywania tudzież instytucji bezpodstawnego wzbogacenia. Przyjmuje się, że nakład w rozumieniu prawa cywilnego polega na dobrowolnym użyciu własnych przedmiotów majątkowych lub środków, w interesie drugiej strony lub na jej rzecz. Mogą one nawet polegać na zaciągnięciu zobowiązań wobec osób trzecich. Zatem nie można uznać, że działkowiec działał w interesie lub na rzecz osoby trzeciej, albowiem realizuje własne prawo własności. Zapis art. 41 ust. 1 i ust. 2 ustawy o rodzinnych ogrodach przyznający działkowcowi warunkowe prawo umownego przeniesienia praw i obowiązków wynikających z prawa do działki na rzecz pełnoletniej osoby fizycznej (konsekwencja prawa przyznanego w art. 28 ust. l ustawy o rodzinnych ogrodach) nie jest tożsame z prawem przeniesienia własności nasadzeń, urządzeń i obiektów, które są następstwem przysługującego działkowiczowi prawa własności tych rzeczy na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy o rodzinnych ogrodach. Zatem wynagrodzenie ze sprzedaży nasadzeń, urządzeń i obiektów znajdujących się na działce, wykonanych lub nabytych ze środków finansowych działkowca, winno być zakwalifikowane jako przychód ze źródła określonego w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czyli przychodu z odpłatnego zbycia innych rzeczy.

2016
26
cze

Istota:

Opodatkowanie zwrotu nakładów w postaci nasadzeń, urządzeń i obiektów działkowych uzyskanych z tytułu sprzedaży działki.

Fragment:

U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 31 marca 2016 r. o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu uzyskanego z tytułu zwrotu nakładów w postaci nasadzeń, urządzeń i obiektów działkowych – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 31 marca 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu uzyskanego z tytułu zwrotu nakładów w postaci nasadzeń, urządzeń i obiektów działkowych. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. W dniu 30 czerwca 1969 r. Wnioskodawczyni wraz z mężem nabyła prawo do dzierżawy wyznaczonej działki oznaczonej numerem 84 na terenie nieużytków wchodzących w skład ROD. Aby powstały na tym terenie ogrody trzeba było włożyć ogromny nakład pracy przystępując do oczyszczania zabrudzonego terenu przez różnego rodzaju nieczystości. Wnioskodawczyni z mężem zakupiła i nawiozła ziemię uprawną. Pociągało to za sobą dalsze koszty, tj. budowa altany, przyłączenie do sieci elektrycznej, doprowadzenie wody oraz zagospodarowanie gruntu przez nasadzenie. Po pewnym czasie okazało się, że jest to teren zalewowy. Już po pierwszej powodzi Wnioskodawczyni poniosła ogromne straty.

2016
25
maj

Istota:

Opodatkowanie zwrotu nakładów w postaci nasadzeń, urządzeń i obiektów działkowych uzyskanych z tytułu sprzedaży działki.

Fragment:

U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 15 lutego 2016 r. (data wpływu 19 lutego 2016 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu uzyskanego z tytułu zwrotu nakładów w postaci nasadzeń, urządzeń i obiektów działkowych – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 19 lutego 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu uzyskanego z tytułu zwrotu nakładów w postaci nasadzeń, urządzeń i obiektów działkowych. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. W dniu 6 października 2015 r. Wnioskodawca działając zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych zawarł umowę o przeniesienie praw do działki zbywając prawa na nabywcę. Za przeniesienie własności nasadzeń, urządzeń (ogrodzenie, chodnik, kompostownik) i obiektów (domek drewniany) Wnioskodawca otrzymał od nabywcy kwotę 50.000 zł. Działka użytkowana była od 1984 r., najpierw przez dziadków Wnioskodawcy a potem przez niego osobiście. Umowę przeniesienia praw do działki w imieniu Wnioskodawcy podpisała jego matka na podstawie udzielonego pełnomocnictwa notarialnego. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy w związku ze zbyciem działki położonej na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych Wnioskodawca jest obowiązany zapłacić podatek...

2015
25
lis

Istota:

Opodatkowanie zwrotu nakładów w postaci nasadzeń, urządzeń i obiektów działkowych uzyskanych z tytułu sprzedaży działki.

Fragment:

U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 29 kwietnia 2015 r. (data wpływu 5 maja 2015 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu uzyskanego z tytułu zwrotu nakładów w postaci nasadzeń, urządzeń i obiektów działkowych – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 5 maja 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu uzyskanego z tytułu zwrotu nakładów w postaci nasadzeń, urządzeń i obiektów działkowych. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Na podstawie uchwały z dnia 31 maja 2011 r. podjętej przez Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego Wnioskodawca uzyskał prawo do działki nr 95 położonej na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego. W dniu 29 sierpnia 2014 r. prawa do powyższej działki zostały przeniesione na podstawie zawartej umowy przeniesienia praw pomiędzy Wnioskodawcą a nabywcami. Podpisy na powyższej umowie zostały złożone w obecności notariusza, co poświadczone zostało aktem notarialnym. Z tytułu przeniesienia własności nasadzeń, urządzeń i obiektów nabywca zapłacił Wnioskodawcy kwotę 12.000 zł. Zapłata nastąpiła po podpisaniu umowy. Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy, a w szczególności podatek od czynności cywilnoprawnych oraz koszty poświadczenia podpisów przez notariusza, zgodnie z ww. umową zostały pokryte przez nabywcę.

2015
6
wrz

Istota:

Opodatkowanie otrzymanego na podstawie porozumienia zwrotu poniesionych kosztów na remont mieszkania

Fragment:

(...) zwrot nakładów poniesionych na lokal ” a w poz. 25 - Przychód wpisano 120 tys. zł. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy otrzymana kwota stanowiąca zwrot nakładów poniesionych przez Wnioskodawczynię najemcę lokalu na wynajmowany lokal mieszkalny podlega obowiązkowi podatkowemu i czy powinna być wykazana w PIT... Zdaniem Wnioskodawczyni. Otrzymana kwota stanowiąca zwrot nakładów poniesionych w zajmowanym lokalu mieszkalnym nie podlega obowiązkowi podatkowemu w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych i nie wymaga wykazywania w deklaracji PIT. Z ogólnej definicji przychodów zawartej w ustawie wynika, że „ opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlega dochód uzyskiwany w wyniku określonych czynności faktycznych i prawnych, w następstwie których mamy do czynienia z przyrostem mienia, osiągniętym przysporzeniem majątkowym mającym konkretny wymiar finansowy. Tak więc podstawą uzyskania przychodów z innych źródeł mogą być tylko takie czynności, w wyniku których następuje po stronie osoby fizycznej przysporzenie majątkowe. Do przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym nie zalicza się kwot uzyskanych z tytułu różnego rodzaju zwrotów własnych nakładów poczynionych za inny podmiot, pod warunkiem, że ów zwrot rzeczywiście odpowiada kwocie uprzednio poniesionych kosztów. ” Zwrot nakładów wcześniej poniesionych przez Wnioskodawczynię na lokal, w którym mieszkała 20 lat nie ma charakteru trwałego przysporzenia majątkowego, tj.

2014
25
wrz

Istota:

Czy Gminie przysługiwać będzie prawo do odliczenia całości podatku naliczonego z tytułu zwrotu nakładów?

Fragment:

Zatem Gmina nie będzie uprawniona do odliczenia podatku naliczonego z tytułu zwrotu nakładów. Podsumowując, Gminie nie będzie przysługiwać prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu zwrotu nakładów. Informuje się ponadto, że w niniejszej interpretacji załatwiono wniosek w części dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu zwrotu nakładów (pytanie oznaczone we wniosku nr 2). Natomiast wniosek w części dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży nieruchomości zabudowanej (pytanie oznaczone we wniosku nr 1) został załatwiony w dniu 15 lipca 2014 r. interpretacja nr ILPP1/443-301/14-4/AI . Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.