Zwrot nakładów | Interpretacje podatkowe

Zwrot nakładów | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zwrot nakładów. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie skutków podatkowych zwrotu nakładów poczynionych uprzednio na majątku odrębnym małżonka
Fragment:
Wobec powyższego nie można przyjąć przez analogię, że zwrot nakładów poczynionych przez Wnioskodawczynię korzysta ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3) bądź art. 21 ust. 1 pkt 3b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Mają na uwadze powołane regulacje prawne oraz przedstawiony opis stanu faktycznego stwierdzić jednoznacznie należy, że zwrot nakładów stanowi dla Wnioskodawczyni przychód z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 oraz w art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przychód ten nie mieści się w katalogu zwolnień przedmiotowych przewidzianych w art. 21 ust. 1 ww. ustawy. Wnioskodawczyni nie może więc skorzystać ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, w tym na podstawie cyt. uprzednio przepisów art. 21 ust. 1 pkt 3), art. 21 ust. 1 pkt 3b) oraz art. 21 ust. 1 pkt 50 i art. 21 ust. 1 pkt 50a) powoływanej ustawy. W świetle powyższego stanowisko Wnioskodawczyni w zakresie skutków podatkowych zwrotu nakładów poczynionych uprzednio na majątku odrębnym małżonka należało uznać za nieprawidłowe. Z kolei odnosząc się do powoływanej przez Wnioskodawczynię uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego (...)
2018
3
lut

Istota:
Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającą z faktury VAT dokumentującej obciążenie kosztami nakładów poniesionych przez spółkę na gruncie Wnioskodawcy.
Fragment:
W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy będzie miała Pani prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktury dokumentującej zwrot nakładów spółce? Zdaniem Wnioskodawcy, sformułowanym w uzupełnieniu wniosku, w przypadku wystawienia przez spółkę faktury VAT dokumentującej zwrot nakładów poniesionych przez spółkę, przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z tej faktury, co wynika z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Wskazała Pani, iż zgodnie z ww. przepisem, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. W świetle przedstawionego stanu faktycznego zwrócony przez spółkę grunt, na którym został posadowiony indycznik będzie służył Pani do wykonywania czynności opodatkowanych. Zamierza Pani bowiem oddać w dzierżawę przedmiotową nieruchomość spółce, będzie zatem świadczyć usługę w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy. Zgodnie z tym przepisem przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie (...)
2017
14
maj

Istota:
Czy w związku z zawarciem umowy przeniesienia praw do działki i własności znajdujących się na działce nasadzeń, urządzeń i obiektów Wnioskodawczyni jest zobowiązana do uiszczenia z tego tytułu podatku dochodowego?
Fragment:
Pojęcie zwrotu nakładów występuje przede wszystkim na gruncie prawa zobowiązań, w ramach różnych instytucji prawa cywilnego, które dotyczą korzystania z cudzych rzeczy np. w ramach najmu, zlecenia, przechowywania tudzież instytucji bezpodstawnego wzbogacenia. Przyjmuje się, że nakład w rozumieniu prawa cywilnego polega na dobrowolnym użyciu własnych przedmiotów majątkowych lub środków, w interesie drugiej strony lub na jej rzecz. Mogą one nawet polegać na zaciągnięciu zobowiązań wobec osób trzecich. Zatem nie można uznać, że działkowiec działał w interesie lub na rzecz osoby trzeciej, albowiem realizuje własne prawo własności. Zapis art. 41 ust. 1 i ust. 2 ustawy o rodzinnych ogrodach przyznający działkowcowi warunkowe prawo umownego przeniesienia praw i obowiązków wynikających z prawa do działki na rzecz pełnoletniej osoby fizycznej (konsekwencja prawa przyznanego w art. 28 ust. l ustawy o rodzinnych ogrodach) nie jest tożsame z prawem przeniesienia własności nasadzeń, urządzeń i obiektów, które są następstwem przysługującego działkowiczowi prawa własności tych rzeczy na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy o rodzinnych ogrodach. Zatem wynagrodzenie ze sprzedaży nasadzeń, urządzeń i obiektów znajdujących się na działce, wykonanych lub nabytych ze środków finansowych działkowca, winno być zakwalifikowane jako przychód ze źródła określonego w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czyli przychodu z odpłatnego zbycia innych rzeczy.
2017
10
lut

Istota:
Opodatkowanie zwrotu nakładów w postaci nasadzeń, urządzeń i obiektów działkowych uzyskanych z tytułu sprzedaży działki.
Fragment:
U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 31 marca 2016 r. o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu uzyskanego z tytułu zwrotu nakładów w postaci nasadzeń, urządzeń i obiektów działkowych – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 31 marca 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu uzyskanego z tytułu zwrotu nakładów w postaci nasadzeń, urządzeń i obiektów działkowych. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. W dniu 30 czerwca 1969 r. Wnioskodawczyni wraz z mężem nabyła prawo do dzierżawy wyznaczonej działki oznaczonej numerem 84 na terenie nieużytków wchodzących w skład ROD. Aby powstały na tym terenie ogrody trzeba było włożyć ogromny nakład pracy przystępując do oczyszczania zabrudzonego terenu przez różnego rodzaju nieczystości. Wnioskodawczyni z mężem zakupiła i nawiozła ziemię uprawną. Pociągało to za sobą dalsze koszty, tj. budowa altany, przyłączenie do sieci elektrycznej, doprowadzenie wody oraz zagospodarowanie gruntu przez nasadzenie. Po pewnym czasie okazało się, że jest to teren zalewowy. Już po pierwszej powodzi Wnioskodawczyni poniosła ogromne straty.
2016
26
cze

Istota:
Opodatkowanie zwrotu nakładów w postaci nasadzeń, urządzeń i obiektów działkowych uzyskanych z tytułu sprzedaży działki.
Fragment:
U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 15 lutego 2016 r. (data wpływu 19 lutego 2016 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu uzyskanego z tytułu zwrotu nakładów w postaci nasadzeń, urządzeń i obiektów działkowych – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 19 lutego 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu uzyskanego z tytułu zwrotu nakładów w postaci nasadzeń, urządzeń i obiektów działkowych. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. W dniu 6 października 2015 r. Wnioskodawca działając zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych zawarł umowę o przeniesienie praw do działki zbywając prawa na nabywcę. Za przeniesienie własności nasadzeń, urządzeń (ogrodzenie, chodnik, kompostownik) i obiektów (domek drewniany) Wnioskodawca otrzymał od nabywcy kwotę 50.000 zł. Działka użytkowana była od 1984 r., najpierw przez dziadków Wnioskodawcy a potem przez niego osobiście. Umowę przeniesienia praw do działki w imieniu Wnioskodawcy podpisała jego matka na podstawie udzielonego pełnomocnictwa notarialnego. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy w związku ze zbyciem działki położonej na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych Wnioskodawca jest obowiązany zapłacić podatek...
2016
25
maj

Istota:
Opodatkowanie zwrotu nakładów w postaci nasadzeń, urządzeń i obiektów działkowych uzyskanych z tytułu sprzedaży działki.
Fragment:
U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 29 kwietnia 2015 r. (data wpływu 5 maja 2015 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu uzyskanego z tytułu zwrotu nakładów w postaci nasadzeń, urządzeń i obiektów działkowych – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 5 maja 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu uzyskanego z tytułu zwrotu nakładów w postaci nasadzeń, urządzeń i obiektów działkowych. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Na podstawie uchwały z dnia 31 maja 2011 r. podjętej przez Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego Wnioskodawca uzyskał prawo do działki nr 95 położonej na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego. W dniu 29 sierpnia 2014 r. prawa do powyższej działki zostały przeniesione na podstawie zawartej umowy przeniesienia praw pomiędzy Wnioskodawcą a nabywcami. Podpisy na powyższej umowie zostały złożone w obecności notariusza, co poświadczone zostało aktem notarialnym. Z tytułu przeniesienia własności nasadzeń, urządzeń i obiektów nabywca zapłacił Wnioskodawcy kwotę 12.000 zł. Zapłata nastąpiła po podpisaniu umowy. Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy, a w szczególności podatek od czynności cywilnoprawnych oraz koszty poświadczenia podpisów przez notariusza, zgodnie z ww. umową zostały pokryte przez nabywcę.
2015
25
lis

Istota:
Opodatkowanie otrzymanego na podstawie porozumienia zwrotu poniesionych kosztów na remont mieszkania
Fragment:
(...) zwrot nakładów poniesionych na lokal ” a w poz. 25 - Przychód wpisano 120 tys. zł. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy otrzymana kwota stanowiąca zwrot nakładów poniesionych przez Wnioskodawczynię najemcę lokalu na wynajmowany lokal mieszkalny podlega obowiązkowi podatkowemu i czy powinna być wykazana w PIT... Zdaniem Wnioskodawczyni. Otrzymana kwota stanowiąca zwrot nakładów poniesionych w zajmowanym lokalu mieszkalnym nie podlega obowiązkowi podatkowemu w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych i nie wymaga wykazywania w deklaracji PIT. Z ogólnej definicji przychodów zawartej w ustawie wynika, że „ opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlega dochód uzyskiwany w wyniku określonych czynności faktycznych i prawnych, w następstwie których mamy do czynienia z przyrostem mienia, osiągniętym przysporzeniem majątkowym mającym konkretny wymiar finansowy. Tak więc podstawą uzyskania przychodów z innych źródeł mogą być tylko takie czynności, w wyniku których następuje po stronie osoby fizycznej przysporzenie majątkowe. Do przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym nie zalicza się kwot uzyskanych z tytułu różnego rodzaju zwrotów własnych nakładów poczynionych za inny podmiot, pod warunkiem, że ów zwrot rzeczywiście odpowiada kwocie uprzednio poniesionych kosztów. ” Zwrot nakładów wcześniej poniesionych przez Wnioskodawczynię na lokal, w którym mieszkała 20 lat nie ma charakteru trwałego przysporzenia majątkowego, tj.
2015
6
wrz

Istota:
Czy Gminie przysługiwać będzie prawo do odliczenia całości podatku naliczonego z tytułu zwrotu nakładów?
Fragment:
Zatem Gmina nie będzie uprawniona do odliczenia podatku naliczonego z tytułu zwrotu nakładów. Podsumowując, Gminie nie będzie przysługiwać prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu zwrotu nakładów. Informuje się ponadto, że w niniejszej interpretacji załatwiono wniosek w części dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu zwrotu nakładów (pytanie oznaczone we wniosku nr 2). Natomiast wniosek w części dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży nieruchomości zabudowanej (pytanie oznaczone we wniosku nr 1) został załatwiony w dniu 15 lipca 2014 r. interpretacja nr ILPP1/443-301/14-4/AI . Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.
2014
25
wrz

Istota:
W przedmiotowej sprawie po stronie m wystąpi jedynie dostawa gruntu, która podlegać będzie opodatkowaniu stawką 23% podatku od towarów i usług, gdyż grunt ten nie stanowi terenu niezabudowanego innego niż tereny budowlane.
Fragment:
Z powyższych przepisów wynika zatem, że roszczenie o zwrot nakładów ulepszających powstaje z chwilą dokonania przez wynajmującego wyboru pomiędzy uprawnieniami z art. 676 Kodeksu cywilnego. Biorąc pod uwagę powyższe oraz treść powołanych przepisów należy stwierdzić, że zbycie nieruchomości w części dotyczącej wzniesionego przez najemcę budynku nie będzie spełniało definicji dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, bowiem Miasto W nie przeniesie na nabywcę prawa do rozporządzaniem tym budynkiem jak właściciel. Prawo to jest bowiem po stronie osoby, która zabudowała grunt. W związku z powyższym przedmiotem dostawy w sensie ekonomicznym, a nie cywilistycznym będzie wyłącznie grunt. Budynek wybudowany przez najemcę w trakcie trwania umowy najmu, do chwili sprzedaży opisanej nieruchomości będzie w posiadaniu najemcy. Nie nastąpi bowiem przed zawarciem umowy sprzedaży rozliczenie nakładów oraz wydanie nieruchomości Miasta W. W związku z powyższym dzierżawca nie posiada roszczeń, o których mowa w art. 676 Kodeksu cywilnego, bowiem określenie „ ulepszenia ” zawarte w tym przepisie dotyczy nakładów dokonanych przez dzierżawcę, które w chwili zwrotu zwiększają użyteczność rzeczy (w tym przypadku nieruchomości gruntowej) w stosunku do stanu, w którym powinna się znajdować zgodnie z art. 697 kodeksu cywilnego.
2014
14
maj

Istota:
Na jakiej podstawie należy płacić podatek, skoro otrzymane pieniądze stanowią zwrot nakładów jakie Pani poniosła, a jakich by nie poniosła, gdyby słupy nie zostały postawione?
Czy będąc rolnikiem zobowiązana jest Pani do zapłaty podatku dochodowego, w sytuacji gdy słupy posadowione są na polu uprawnym, a przepisy podatkowe zwalniają z zapłaty takiego podatku?
Fragment:
(...) zwrotu nakładów - jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 6 czerwca 2013 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymania zwrotu nakładów. Wniosek uzupełniono pismami z dnia 16 lipca 2013 r. (data wpływu 23 lipca 2013 r.) oraz z dnia 29 sierpnia 2013 r. (data wpływu 3 września 2013 r.). W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. E. jako następca prawny ma posadowione na Pani polu słupy energetyczne bez podstawy prawnej. Z tego powodu dochodziła Pani swoich praw przed sądem powszechnym. W wyniku powyższego sąd zlecił biegłemu wyliczenie nakładów, jakie ponosi Pani w związku ze słupami. Biegły wyliczył nakłady za 10 lat wstecz, od dnia wskazanego w pozwie. E. zaskarżyła przedmiotowy wyrok - wniosła apelację, jednak sprawę przegrała. W związku z powyższym zwrot nakładów stał się konieczny i zostało to wykonane. W uzupełnieniu wniosku wskazała Pani, iż wyrokiem z dnia 14 grudnia 2011 r. sąd zasądził od pozwanego E. na Pani rzecz kwotę 26.639 zł 70 gr wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 1 stycznia 2009 r.
2013
17
lis
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.