Zwrot nadpłaty | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zwrot nadpłaty. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
paź

Istota:

Ordynacja podatkowa w zakresie możliwości otrzymania zwrotu nadpłaconych podatków.

Fragment:

(...) po upływie terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Mając na uwadze przedstawiony we wniosku opis zdarzenia przyszłego oraz obowiązujące przepisy prawa, należy stwierdzić, że jeżeli Zainteresowana – w okresie od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2010 r. – zapłaciła nienależny podatek dochodowy z tytułu otrzymywania emerytury od byłego brytyjskiego pracodawcy firmy X-Y oraz emerytury od firmy ubezpieczeniowej Prudential, wówczas ma Ona prawo wystąpić z wnioskiem o zwrot nadpłaty i otrzymać zwrot nadpłaconego podatku. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, (...)

2011
1
paź

Istota:

1.Czy emerytura z firmy x będzie korzystała ze zwolnienia przedmiotowego określonego w art. 21 ust. 1 pkt 58 lit. b) i ust. 33 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
2. Czy emerytura wypłacana z tytułu ubezpieczenia w firmie W. będzie korzystała ze zwolnienia przedmiotowego określonego w art. 21 ust. 1 pkt 58 lit. c) i ust. 33 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
3. Czy zgodnie z Ordynacja podatkową Zainteresowany może otrzymać zwrot nadpłaty podatków zapłaconych w Polsce w okresie od dnia 1 września 2007 r. do dnia 31 grudnia 2010 r. z tytułu otrzymywania emerytury od byłego brytyjskiego pracodawcy firmy X?
4. Czy Zainteresowany może otrzymać zwrot nadpłaty podatków zapłaconych w Polsce w okresie od dnia 1 września 2007 r. do dnia 31 grudnia 2010 r. z tytułu otrzymywania emerytury od firmy ubezpieczeniowej W.?

Fragment:

(...) w art. 21 ust. 1 pkt 58 lit. c) i ust. 33 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tak długo, jak długo Wnioskodawca będzie podlegać nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce... Czy zgodnie z Ordynacją podatkową Zainteresowany może otrzymać zwrot nadpłaty podatków zapłaconych w Polsce w okresie od dnia 1 września 2007 r. do dnia 31 grudnia 2010 r. z tytułu otrzymywania emerytury od byłego brytyjskiego pracodawcy firmy X... Czy Zainteresowany może otrzymać zwrot nadpłaty podatków zapłaconych w Polsce w okresie od dnia 1 września 2007 r. do dnia 31 grudnia 2010 r. z tytułu otrzymywania emerytury od firmy ubezpieczeniowej W... Tut. Organ informuje, iż przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytania nr 1 i nr 2 dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych. Natomiast w odniesieniu do pytań nr 3 i nr 4 dotyczącego Ordynacji podatkowej w dniu 11 lutego 2011 r. została wydana interpretacja indywidualna nr ILPB2/415-1253/10-5/AJ. (...)

2011
1
paź

Istota:

1.Czy emerytura z firmy x będzie korzystała ze zwolnienia przedmiotowego określonego w art. 21 ust. 1 pkt 58 lit. b) i ust. 33 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
2. Czy emerytura wypłacana z tytułu ubezpieczenia w firmie W. będzie korzystała ze zwolnienia przedmiotowego określonego w art. 21 ust. 1 pkt 58 lit. c) i ust. 33 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
3. Czy zgodnie z Ordynacja podatkową Zainteresowany może otrzymać zwrot nadpłaty podatków zapłaconych w Polsce w okresie od dnia 1 września 2007 r. do dnia 31 grudnia 2010 r. z tytułu otrzymywania emerytury od byłego brytyjskiego pracodawcy firmy X?
4. Czy Zainteresowany może otrzymać zwrot nadpłaty podatków zapłaconych w Polsce w okresie od dnia 1 września 2007 r. do dnia 31 grudnia 2010 r. z tytułu otrzymywania emerytury od firmy ubezpieczeniowej W.?

Fragment:

(...) wygasa po upływie terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Mając na uwadze przedstawiony we wniosku opis zdarzenia przyszłego oraz obowiązujące przepisy prawa, należy stwierdzić, że jeżeli Zainteresowany – w okresie od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2010 r. – zapłacił nienależny podatek dochodowy z tytułu otrzymywania emerytury od byłego brytyjskiego pracodawcy firmy x oraz emerytury od firmy ubezpieczeniowej W, wówczas ma On prawo wystąpić z wnioskiem o zwrot nadpłaty i otrzymać zwrot nadpłaconego podatku. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał (...)

2011
1
paź

Istota:

Czy, w związku z corocznym składaniem przez Wnioskodawcę, przed rozpoczęciem roku kalendarzowego, wniosków o zaliczenie części nadpłaty na poczet przyszłego zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości, nie dojdzie do wygaśnięcia prawa do zwrotu nadpłaty, gdyż wniosek o zaliczenie nadpłaty każdorazowo przerwie upływ terminu przedawnienia prawa do zwrotu w stosunku do całości kwoty pozostałej do zwrócenia (zgodnie z art. 80 § 3 Ordynacji podatkowej) oraz nie dojdzie do ziszczenia się innych przesłanek, które mogą doprowadzić do uniemożliwienia zwrotu nadpłaty podatku Wnioskodawcy w ramach opisanego zdarzenia przyszłego?

Fragment:

(...) podatku wygasa po upływie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin jej zwrotu. Zgodnie z art. 80 § 2 ww. ustawy, upływ tego terminu wyłącza również prawo do złożenia wniosku o zaliczenie nadpłaty na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych oraz możliwość zaliczenia nadpłaty na poczet zaległych oraz bieżących zobowiązań podatkowych. Jednakże, zgodnie z art. 80 § 3 Ordynacji podatkowej, złożenie wniosku o stwierdzenie nadpłaty, zwrot nadpłaty lub zaliczenie jej na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych przerywa bieg terminu do zwrotu nadpłaty. W pierwszej kolejności, w celu ustalenia momentu, w którym upływa termin zwrotu nadpłaty, należy odwołać się do treści art. 77 ustawy Ordynacja podatkowa. Ustawodawca przewidział bowiem dwa terminy zwrotu nadpłaty po złożeniu przez podatnika wniosku o stwierdzenie nadpłaty w podatku od nieruchomości. Są to art. 77 § 1 pkt 6 oraz art. 77 § 1 pkt 2 Ordynacji (...)

2011
1
wrz

Istota:

Czy w świetle art. 75 § 2 pkt 1 lit. a w zw. z art. 73 § 1 pkt 1 i § 2 pkt 1 Ordynacji podatkowej podatnik może dochodzić zwrotu nadpłaty i wystąpić z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych, zapłaconego w sierpniu 2007 r. od kwoty wskazanej na fakturze VAT wystawionej w lipcu 2007 r., jeżeli nadpłata powstała w związku z wydaniem prawomocnego wyroku sądu powszechnego oddalającego powództwo o zapłatę tej faktury, tj. w konsekwencji podatnik uiścił podatek dochodowy za 2007 r. w wysokości wyższej od należnej i czy w związku z tym podatnik wraz z wnioskiem winien złożyć korektę zeznania podatkowego za okres, którego dotyczy nadpłata, tj. za 2007 r.?

Fragment:

(...) VAT, tj. kwoty 49.826,92 zł wskazanej na fakturze VAT, które zostało przez Wnioskodawcę uregulowane w sierpniu 2007 r. Reasumując, Zainteresowany wnosi o udzielenie interpretacji indywidualnej, czy w sytuacji, gdy prawomocnie ustalone zostało przez sąd, iż w związku z wystawioną w 2007 r. fakturą VAT Wnioskodawcy nie należy się wynagrodzenie za wykonaną wadliwie usługę, a więc podatnik nie uzyska wynagrodzenia od kontrahenta z tego tytułu, Zainteresowany może ubiegać się o zwrot nadpłaty w podatku dochodowym i VAT, powstałej w związku z wykazaniem zwiększonego przychodu z transakcji, za którą nie otrzyma wynagrodzenia. W uzupełnieniu do wniosku Zainteresowany wskazał, że dotychczas nie wystawił faktury korygującej do faktury VAT, jednakże zamierza taką fakturę wystawić. Ponadto z uzupełnienia do wniosku wynika, iż: „(…) prawomocnie ustalone zostało przez sąd, iż w związku z niewykonaniem przez podatnika usługi, na którą została (...)

2011
1
wrz

Istota:

Zwrot nadpłaty

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 11 czerwca 2010 r. (data wpływu do Biura KIP w Lesznie 23 lipca 2010 r.), uzupełnionym w dniu 25 sierpnia 2010 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania emerytury otrzymywanej z Holandii – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 14 czerwca 2010 r. Pan złożył do Dyrektora Izba Skarbowej w Warszawie Biura Krajowej Informacji w Płocku wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa (...)

2011
1
lip

Istota:

Czy Z. może w pełnej wysokości odliczyć VAT naliczony od VAT należnego od zakupionych samochodów „osobowych” oraz od zakupionych części i paliwa do tychże samochodów?, Czy w wyniku wyroku i braku ograniczenia w odliczaniu VAT może skorygować dotychczas stosowane odliczenia a VAT zaliczony w koszty i nieodliczony zaliczyć do przychodów w momencie otrzymania zwrotu, nie korygując podatku dochodowego od osób fizycznych?

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 26.01.2009 r. (data wpływu 06.04.2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych zwrotu nadpłaty podatku od towarów i usług zaliczonego uprzednio do kosztów uzyskania przychodów – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 06.04.2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób (...)

2011
1
lip

Istota:

Dotyczy: trybu zwrotu oraz oprocentowania nadpat powstałych w wyniku orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z dnia 22.12.2008r. w sprawie C-414/07

Fragment:

(...) naliczania oprocentowania nadpłaty do nadpłat określonych we wnioskach „przedwczesnych” złożonych przed opublikowaniem orzeczenia ETS w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej jak do wniosków „opóźnionych” złożonych po upływie trzydziestodniowego terminu (art. 78 § 5 pkt 2). Przepis art. 78 § 5 pkt 2 ustawy – Ordynacja podatkowa wstrzymując bieg oprocentowania na dzień 30 dnia od publikacji sentencji orzeczenia ETS ma bowiem na celu przyspieszenie składania wniosków o zwrot nadpłaty i realizację orzeczenia, a z drugiej strony zapobiega manipulowaniu datą złożenia wniosku w celu maksymalizacji oprocentowania nadpłaty. Wynikający z powołanego przepisu brak oprocentowania nadpłaty za okres po upływie 30 dnia od publikacji sentencji orzeczenia ETS stanowi swoistego rodzaju sankcję za opóźnione złożenie wniosku. Reasumując, w przypadku złożenia wniosku przed opublikowaniem sentencji orzeczenia ETS w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy w przypadku złożenia pisemnego wniosku o rozliczenie zaliczek na podatek dochodowy nadwyżką podatku od towarów i usług, organ podatkowy jest zobowiązany do wydania postanowienia o takim zaliczeniu?

Fragment:

(...) Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie - biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawny postanawia uznać stanowisko Strony za prawidłowe. Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, że Spółka jest zobowiązanado obliczania i wpłacania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych, a także, jako płatnik, do obliczania i pobierania od swoich pracowników zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz do ich wpłacania na rachunek urzędu we właściwym terminie tj. do 20 dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki. Jednocześnie Strona w deklaracji VAT-7 wykazuje nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym do zwrotu na rachunek bankowy. Zdaniem Spółki w sprawach zaliczenia zwrotu podatku na poczet zaległych oraz bieżących zobowiązań podatkowych organ podatkowy jest zobowiązany wydać postanowienie, na które służy zażalenie. Na podstawie 76 § 1 ustawy z (...)

2011
1
kwi

Istota:

Dot. poniesionych wydatków na obsługę prawną związaną z uzyskaniem pozytywnego wyroku dla Spółki, na podstawie którego otrzymała zwrot nadpłaty z tyt. podatku dochodowego łącznie z odsetkami – czy są te wydatki dla spółki kosztem uzyskania przychodu. Jednocześnie Spółka uważa, że zwrócony podatek wraz z odsetkami stanowi przychód nie podlegający opodatkowaniu.

Fragment:

(...) co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie Spółki, uznając stanowisko Podatnika przedstawione we wniosku z dnia 07.07.2006 r. w części za prawidłowe. Uzasadnienie Z opisanego we wniosku z dnia 7 lipca 2006 r. (data wpływu 18 lipiec 2006 r.)stanu faktycznego wynika, że na mocy decyzji Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy, wydanej w związku z wyrokiem sądowym uchylającym decyzję Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej, Spółka otrzymała zwrot nadpłaty z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych za 1998 r. łącznie z należnymi odsetkami. Zdaniem Spółki, poniesienie wydatków na obsługę prawną związaną z uzyskaniem pozytywnego wyroku dla Spółki – jest kosztem uzyskania przychodu. Jednocześnie Spółka uważa, że zwrócony podatek wraz z odsetkami stanowi przychód nie podlegający opodatkowaniu. Postanowieniem z dnia 02.10.2006 r. Nr 1435/DP1/423-41/06/EF Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście (...)