Zwrot nadpłaty | Interpretacje podatkowe

Zwrot nadpłaty | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zwrot nadpłaty. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Ordynacja podatkowa w zakresie możliwości otrzymania zwrotu nadpłaconych podatków.
Fragment:
(...) po upływie terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Mając na uwadze przedstawiony we wniosku opis zdarzenia przyszłego oraz obowiązujące przepisy prawa, należy stwierdzić, że jeżeli Zainteresowana – w okresie od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2010 r. – zapłaciła nienależny podatek dochodowy z tytułu otrzymywania emerytury od byłego brytyjskiego pracodawcy firmy X-Y oraz emerytury od firmy ubezpieczeniowej Prudential, wówczas ma Ona prawo wystąpić z wnioskiem o zwrot nadpłaty i otrzymać zwrot nadpłaconego podatku. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, (...)
2011
1
paź

Istota:
1.Czy emerytura z firmy x będzie korzystała ze zwolnienia przedmiotowego określonego w art. 21 ust. 1 pkt 58 lit. b) i ust. 33 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
2. Czy emerytura wypłacana z tytułu ubezpieczenia w firmie W. będzie korzystała ze zwolnienia przedmiotowego określonego w art. 21 ust. 1 pkt 58 lit. c) i ust. 33 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
3. Czy zgodnie z Ordynacja podatkową Zainteresowany może otrzymać zwrot nadpłaty podatków zapłaconych w Polsce w okresie od dnia 1 września 2007 r. do dnia 31 grudnia 2010 r. z tytułu otrzymywania emerytury od byłego brytyjskiego pracodawcy firmy X?
4. Czy Zainteresowany może otrzymać zwrot nadpłaty podatków zapłaconych w Polsce w okresie od dnia 1 września 2007 r. do dnia 31 grudnia 2010 r. z tytułu otrzymywania emerytury od firmy ubezpieczeniowej W.?
Fragment:
(...) w art. 21 ust. 1 pkt 58 lit. c) i ust. 33 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tak długo, jak długo Wnioskodawca będzie podlegać nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce... Czy zgodnie z Ordynacją podatkową Zainteresowany może otrzymać zwrot nadpłaty podatków zapłaconych w Polsce w okresie od dnia 1 września 2007 r. do dnia 31 grudnia 2010 r. z tytułu otrzymywania emerytury od byłego brytyjskiego pracodawcy firmy X... Czy Zainteresowany może otrzymać zwrot nadpłaty podatków zapłaconych w Polsce w okresie od dnia 1 września 2007 r. do dnia 31 grudnia 2010 r. z tytułu otrzymywania emerytury od firmy ubezpieczeniowej W... Tut. Organ informuje, iż przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytania nr 1 i nr 2 dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych. Natomiast w odniesieniu do pytań nr 3 i nr 4 dotyczącego Ordynacji podatkowej w dniu 11 lutego 2011 r. została wydana interpretacja indywidualna nr ILPB2/415-1253/10-5/AJ. (...)
2011
1
paź

Istota:
1.Czy emerytura z firmy x będzie korzystała ze zwolnienia przedmiotowego określonego w art. 21 ust. 1 pkt 58 lit. b) i ust. 33 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
2. Czy emerytura wypłacana z tytułu ubezpieczenia w firmie W. będzie korzystała ze zwolnienia przedmiotowego określonego w art. 21 ust. 1 pkt 58 lit. c) i ust. 33 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
3. Czy zgodnie z Ordynacja podatkową Zainteresowany może otrzymać zwrot nadpłaty podatków zapłaconych w Polsce w okresie od dnia 1 września 2007 r. do dnia 31 grudnia 2010 r. z tytułu otrzymywania emerytury od byłego brytyjskiego pracodawcy firmy X?
4. Czy Zainteresowany może otrzymać zwrot nadpłaty podatków zapłaconych w Polsce w okresie od dnia 1 września 2007 r. do dnia 31 grudnia 2010 r. z tytułu otrzymywania emerytury od firmy ubezpieczeniowej W.?
Fragment:
(...) wygasa po upływie terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Mając na uwadze przedstawiony we wniosku opis zdarzenia przyszłego oraz obowiązujące przepisy prawa, należy stwierdzić, że jeżeli Zainteresowany – w okresie od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2010 r. – zapłacił nienależny podatek dochodowy z tytułu otrzymywania emerytury od byłego brytyjskiego pracodawcy firmy x oraz emerytury od firmy ubezpieczeniowej W, wówczas ma On prawo wystąpić z wnioskiem o zwrot nadpłaty i otrzymać zwrot nadpłaconego podatku. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał (...)
2011
1
paź

Istota:
Czy, w związku z corocznym składaniem przez Wnioskodawcę, przed rozpoczęciem roku kalendarzowego, wniosków o zaliczenie części nadpłaty na poczet przyszłego zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości, nie dojdzie do wygaśnięcia prawa do zwrotu nadpłaty, gdyż wniosek o zaliczenie nadpłaty każdorazowo przerwie upływ terminu przedawnienia prawa do zwrotu w stosunku do całości kwoty pozostałej do zwrócenia (zgodnie z art. 80 § 3 Ordynacji podatkowej) oraz nie dojdzie do ziszczenia się innych przesłanek, które mogą doprowadzić do uniemożliwienia zwrotu nadpłaty podatku Wnioskodawcy w ramach opisanego zdarzenia przyszłego?
Fragment:
(...) podatku wygasa po upływie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin jej zwrotu. Zgodnie z art. 80 § 2 ww. ustawy, upływ tego terminu wyłącza również prawo do złożenia wniosku o zaliczenie nadpłaty na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych oraz możliwość zaliczenia nadpłaty na poczet zaległych oraz bieżących zobowiązań podatkowych. Jednakże, zgodnie z art. 80 § 3 Ordynacji podatkowej, złożenie wniosku o stwierdzenie nadpłaty, zwrot nadpłaty lub zaliczenie jej na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych przerywa bieg terminu do zwrotu nadpłaty. W pierwszej kolejności, w celu ustalenia momentu, w którym upływa termin zwrotu nadpłaty, należy odwołać się do treści art. 77 ustawy Ordynacja podatkowa. Ustawodawca przewidział bowiem dwa terminy zwrotu nadpłaty po złożeniu przez podatnika wniosku o stwierdzenie nadpłaty w podatku od nieruchomości. Są to art. 77 § 1 pkt 6 oraz art. 77 § 1 pkt 2 Ordynacji (...)
2011
1
paź

Istota:
Czy w świetle art. 75 § 2 pkt 1 lit. a w zw. z art. 73 § 1 pkt 1 i § 2 pkt 1 Ordynacji podatkowej podatnik może dochodzić zwrotu nadpłaty i wystąpić z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych, zapłaconego w sierpniu 2007 r. od kwoty wskazanej na fakturze VAT wystawionej w lipcu 2007 r., jeżeli nadpłata powstała w związku z wydaniem prawomocnego wyroku sądu powszechnego oddalającego powództwo o zapłatę tej faktury, tj. w konsekwencji podatnik uiścił podatek dochodowy za 2007 r. w wysokości wyższej od należnej i czy w związku z tym podatnik wraz z wnioskiem winien złożyć korektę zeznania podatkowego za okres, którego dotyczy nadpłata, tj. za 2007 r.?
Fragment:
(...) VAT, tj. kwoty 49.826,92 zł wskazanej na fakturze VAT, które zostało przez Wnioskodawcę uregulowane w sierpniu 2007 r. Reasumując, Zainteresowany wnosi o udzielenie interpretacji indywidualnej, czy w sytuacji, gdy prawomocnie ustalone zostało przez sąd, iż w związku z wystawioną w 2007 r. fakturą VAT Wnioskodawcy nie należy się wynagrodzenie za wykonaną wadliwie usługę, a więc podatnik nie uzyska wynagrodzenia od kontrahenta z tego tytułu, Zainteresowany może ubiegać się o zwrot nadpłaty w podatku dochodowym i VAT, powstałej w związku z wykazaniem zwiększonego przychodu z transakcji, za którą nie otrzyma wynagrodzenia. W uzupełnieniu do wniosku Zainteresowany wskazał, że dotychczas nie wystawił faktury korygującej do faktury VAT, jednakże zamierza taką fakturę wystawić. Ponadto z uzupełnienia do wniosku wynika, iż: „(…) prawomocnie ustalone zostało przez sąd, iż w związku z niewykonaniem przez podatnika usługi, na którą została (...)
2011
1
wrz

Istota:
Zwrot nadpłaty
Fragment:
(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 11 czerwca 2010 r. (data wpływu do Biura KIP w Lesznie 23 lipca 2010 r.), uzupełnionym w dniu 25 sierpnia 2010 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania emerytury otrzymywanej z Holandii – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 14 czerwca 2010 r. Pan złożył do Dyrektora Izba Skarbowej w Warszawie Biura Krajowej Informacji w Płocku wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa (...)
2011
1
wrz

Istota:
Czy Z. może w pełnej wysokości odliczyć VAT naliczony od VAT należnego od zakupionych samochodów „osobowych” oraz od zakupionych części i paliwa do tychże samochodów?, Czy w wyniku wyroku i braku ograniczenia w odliczaniu VAT może skorygować dotychczas stosowane odliczenia a VAT zaliczony w koszty i nieodliczony zaliczyć do przychodów w momencie otrzymania zwrotu, nie korygując podatku dochodowego od osób fizycznych?
Fragment:
(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 26.01.2009 r. (data wpływu 06.04.2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych zwrotu nadpłaty podatku od towarów i usług zaliczonego uprzednio do kosztów uzyskania przychodów – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 06.04.2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób (...)
2011
1
lip

Istota:
Dotyczy: trybu zwrotu oraz oprocentowania nadpat powstałych w wyniku orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z dnia 22.12.2008r. w sprawie C-414/07
Fragment:
(...) naliczania oprocentowania nadpłaty do nadpłat określonych we wnioskach „przedwczesnych” złożonych przed opublikowaniem orzeczenia ETS w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej jak do wniosków „opóźnionych” złożonych po upływie trzydziestodniowego terminu (art. 78 § 5 pkt 2). Przepis art. 78 § 5 pkt 2 ustawy – Ordynacja podatkowa wstrzymując bieg oprocentowania na dzień 30 dnia od publikacji sentencji orzeczenia ETS ma bowiem na celu przyspieszenie składania wniosków o zwrot nadpłaty i realizację orzeczenia, a z drugiej strony zapobiega manipulowaniu datą złożenia wniosku w celu maksymalizacji oprocentowania nadpłaty. Wynikający z powołanego przepisu brak oprocentowania nadpłaty za okres po upływie 30 dnia od publikacji sentencji orzeczenia ETS stanowi swoistego rodzaju sankcję za opóźnione złożenie wniosku. Reasumując, w przypadku złożenia wniosku przed opublikowaniem sentencji orzeczenia ETS w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (...)
2011
1
lip

Istota:
Czy w przypadku złożenia pisemnego wniosku o rozliczenie zaliczek na podatek dochodowy nadwyżką podatku od towarów i usług, organ podatkowy jest zobowiązany do wydania postanowienia o takim zaliczeniu?
Fragment:
(...) Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie - biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawny postanawia uznać stanowisko Strony za prawidłowe. Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, że Spółka jest zobowiązanado obliczania i wpłacania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych, a także, jako płatnik, do obliczania i pobierania od swoich pracowników zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz do ich wpłacania na rachunek urzędu we właściwym terminie tj. do 20 dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki. Jednocześnie Strona w deklaracji VAT-7 wykazuje nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym do zwrotu na rachunek bankowy. Zdaniem Spółki w sprawach zaliczenia zwrotu podatku na poczet zaległych oraz bieżących zobowiązań podatkowych organ podatkowy jest zobowiązany wydać postanowienie, na które służy zażalenie. Na podstawie 76 § 1 ustawy z (...)
2011
1
maj

Istota:
Dot. poniesionych wydatków na obsługę prawną związaną z uzyskaniem pozytywnego wyroku dla Spółki, na podstawie którego otrzymała zwrot nadpłaty z tyt. podatku dochodowego łącznie z odsetkami – czy są te wydatki dla spółki kosztem uzyskania przychodu. Jednocześnie Spółka uważa, że zwrócony podatek wraz z odsetkami stanowi przychód nie podlegający opodatkowaniu.
Fragment:
(...) co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie Spółki, uznając stanowisko Podatnika przedstawione we wniosku z dnia 07.07.2006 r. w części za prawidłowe. Uzasadnienie Z opisanego we wniosku z dnia 7 lipca 2006 r. (data wpływu 18 lipiec 2006 r.)stanu faktycznego wynika, że na mocy decyzji Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy, wydanej w związku z wyrokiem sądowym uchylającym decyzję Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej, Spółka otrzymała zwrot nadpłaty z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych za 1998 r. łącznie z należnymi odsetkami. Zdaniem Spółki, poniesienie wydatków na obsługę prawną związaną z uzyskaniem pozytywnego wyroku dla Spółki – jest kosztem uzyskania przychodu. Jednocześnie Spółka uważa, że zwrócony podatek wraz z odsetkami stanowi przychód nie podlegający opodatkowaniu. Postanowieniem z dnia 02.10.2006 r. Nr 1435/DP1/423-41/06/EF Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście (...)
2011
1
kwi
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.