IPPP1/4512-1218/15-2/MP | Interpretacja indywidualna

Opodatkowanie płatności dokonywanych w związku z prowadzeniem centralnej bazy danych o papierach wartościowych;
IPPP1/4512-1218/15-2/MPinterpretacja indywidualna
 1. banki
 2. czynności niepodlegające opodatkowaniu
 3. podmiot
 4. prawo
 5. zwrot kosztów
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podatnicy i płatnicy -> Podatnicy
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy - przedstawione we wniosku z dnia 27 listopada 2015 r. (data wpływu 2 grudnia 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania płatności na rzecz EBC z tytułu zwrotu kosztów prowadzenia SBDPW – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 grudnia 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania płatności na rzecz EBC z tytułu zwrotu kosztów prowadzenia SBDPW.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe :

Wnioskodawca (dalej jako „Wnioskodawca”) jest bankiem. W związku z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej, zgodnie z postanowieniami Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. U. z 2004 r., Nr 90, poz. 864/2, z późn. zm., „TUE”), w 2004 r. Wnioskodawca stał się częścią Europejskiego Systemu Banków Centralnych („ESBC”), który tworzą Europejski Bank Centralny („EBC”) i krajowe banki centralne państw członkowskich Unii Europejskiej ( art. 282 TUE).

ESBC jest kierowany przez organy decyzyjne EBC, którymi są Rada Prezesów i Zarząd (art. 129 ust. 1 TUE). Zasady funkcjonowania ESBC określają TUE oraz Protokół do TUE w sprawie Statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego („Protokół ESBC”). W celu wykonania zadań powierzonych ESBC, EBC m.in. uchwala rozporządzenia, podejmuje decyzje, wydaje zalecenia i opinie w określonym zakresie (art. 132 ust. 1 TUE).

Głównym celem ESBC, jako organu sprawującego zadania bankowości centralnej, jest utrzymanie stabilności cen ( art. 127 ust. 1 i art. 282 ust. 2 TUE). ESBC wypełnia również inne, dodatkowe zadania, m.in. w zakresie gromadzenia niezbędnych informacji statystycznych od właściwych władz krajowych lub podmiotów gospodarczych ( art. 5 Protokołu ESBC).

W związku z realizacją ww. zakresu dodatkowych zadań, ESBC stworzył scentralizowaną bazę danych o papierach wartościowych („SBDPW”), tj. infrastrukturę technologii informacyjnej, w której przechowuje się dane dotyczące papierów wartościowych, ich emitentów i cen. SBDPW jest prowadzona wspólnie przez członków ESBC, w tym krajowe banki centralne państw członkowskich Unii Europejskiej spoza strefy euro, które dobrowolnie uczestniczą w prowadzeniu SBDPW. SBDPW jest zlokalizowana w siedzibie EBC (Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 26 września 2012 r. w sprawie systemu zarządzania jakością danych na potrzeby scentralizowanej bazy danych o papierach wartościowych, Dz. U. UE seria L z 2012 r., Nr 307, str. 89).

Dotychczas, podobnie jak i większość innych banków centralnych państw członkowskich Unii Europejskiej spoza strefy euro, Wnioskodawca korzystał z SBDPW bez konieczności ponoszenia z tego tytułu kosztów. Koszty funkcjonowania SBDPW pokrywały głównie banki centralne państw członkowskich Unii Europejskiej, których walutą jest euro, tworzące Eurosystem. Począwszy od 2015 r., w związku z decyzją Rady Prezesów EBC, na podstawie multilateralnej umowy, która zostanie zawarta (najprawdopodobniej w grudniu 2015 r.) z EBC przez Wnioskodawcę i niektóre pozostałe banki państw członkowskich Unii Europejskiej spoza strefy euro, Wnioskodawca będzie zwracał EBC część kosztów prowadzenia SBDPW w wysokości określonej w odniesieniu do wkładu Wnioskodawcy do kapitału EBC (klucza subskrypcji kapitału EBC). W powyższym kontekście Wnioskodawca powziął wątpliwości, czy płatności, które będzie realizował na rzecz EBC z tytułu zwrotu kosztów prowadzenia SBDPW, będą objęte zakresem opodatkowania VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy płatności, które Wnioskodawca będzie realizował na rzecz EBC z tytułu zwrotu kosztów prowadzenia SBDPW, będą objęte zakresem opodatkowania VAT ...

Zdaniem Wnioskodawcy :

Zdaniem Wnioskodawcy płatności, które będą przezeń realizowane na rzecz EBC z tytułu zwrotu kosztów prowadzenia SBDPW, nie będą objęte zakresem opodatkowania VAT, co Wnioskodawca uzasadnia poniżej.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1, w związku z art. 15 ustawy o VAT, opodatkowaniu VAT podlega m.in. odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, przez podatnika działającego w takim charakterze.

Stosownie do art. 2 pkt 9 ustawy o VAT, przez import usług należy rozumieć świadczenie usług, z tytułu wykonania których podatnikiem jest usługobiorca, o którym mowa w art. 17 ust.1 pkt 4 ustawy o VAT.

Z kolei, jak wskazuje art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT, podatnikami są również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne nabywające usługi, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

 1. usługodawcą jest podatnik nieposiadający siedziby działalności gospodarczej oraz stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju, a w przypadku usług, do których stosuje się art. 28e, podatnik ten nie jest zarejestrowany zgodnie z art. 96 ust. 4,
 2. usługobiorcą jest:
  • w przypadku usług, do których stosuje się art. 28b - podatnik, o którym mowa w art. 15, lub osoba prawna niebędąca podatnikiem, o którym mowa w art. 15, zarejestrowana lub obowiązana do zarejestrowania zgodnie z art. 97 ust. 4,
  • w pozostałych przypadkach - podatnik, o którym mowa w art. 15, posiadający siedzibę działalności gospodarczej lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju lub osoba prawna niebędąca podatnikiem, o którym mowa w art. 15, posiadająca siedzibę na terytorium kraju i zarejestrowana lub obowiązana do zarejestrowania zgodnie z art. 97 ust. 4.

Powyższe przepisy uzupełniają regulacje art. 28a-28o ustawy o VAT, dotyczące miejsca świadczenia przy świadczeniu usług.

Zatem, w świetle powyższego należy stwierdzić, że import usług, co do zasady, ma miejsce w przypadku świadczenia usług przez usługodawcę będącego podatnikiem (warunek 1), nieposiadającego siedziby oraz stałego miejsca działalności gospodarczej na terytorium Polski (warunek 2), na rzecz podmiotu, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 lit. b ustawy o VAT (warunek 3), których miejsce świadczenia, w świetle art. 28a-28o ustawy o VAT, znajduje się na terytorium Polski (warunek 4).

Przy czym, dla zaistnienia czynności podlegającej opodatkowaniu VAT w postaci importu usług istotne jest, aby wszystkie ww. warunki zostały spełnione łącznie. Tym samym, a contrario, jeżeli okoliczności zaistniałe w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego wskazują, że przynajmniej jeden z ww. warunków nie został spełniony, to - w ocenie Wnioskodawcy - w przypadku tym nie będziemy mieli do czynienia z importem usług. W konsekwencji płatności, które Wnioskodawca będzie realizował na rzecz Wnioskodawcy z tytułu zwrotu kosztów prowadzenia SBDPW, nie będą wówczas objęte zakresem opodatkowania VAT.

Mając na uwadze powyższe, Wnioskodawca wskazuje, że opisany stan faktyczny nie stanowi importu usług na gruncie ustawy o VAT, ze względu na niespełnienie warunku określonego w art. 17 ust. 1 pkt 4 lit. a ustawy o VAT, tj. z uwagi na fakt, iż w odniesieniu do zapewniania Wnioskodawcy dostępu do SBDPW, EBC nie działa jako podatnik (warunek 1), gdyż:

 1. działalność EBC w tym zakresie nie stanowi działalności gospodarczej, zarówno w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, jak i art. 9 ust. 1 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. U. UE L z 2006 r., Nr 347, str. 1, dalej jako „Dyrektywa VAT”),
 2. działalność EBC w tym zakresie stanowi realizację zadań określonych w TUE i Protokole ESBC, w związku z czym objęta jest dyspozycją art. 15 ust. 6 ustawy o VAT oraz art. 13 ust. 1 Dyrektywy VAT, a czynności wchodzące w zakres tej działalności nie mieszczą się w załączniku l do Dyrektywy VAT, stanowiącym wykaz czynności, w odniesieniu do wykonania których podmioty prawa publicznego są uważane za podatników. Wnioskodawca stoi na stanowisku, że w przedmiotowym przypadku art. 15 ust. 6 ustawy o VAT należy stosować z uwzględnieniem celu płynącego z art. 13 ust. 1 Dyrektywy VAT, w myśl zasady dotyczącej tzw. pośredniego stosowania dyrektyw VAT, wynikającej z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, potwierdzonej m.in. wyrokami w sprawach C-62/00 MarksSpencer (paragraf 24), C-106/89 Marleasing (paragraf 8), C-334/92 Wagner Miret (paragraf 20), zgodnie z którą przy stosowaniu krajowych przepisów o VAT należy dokonywać ich wykładni, jak dalece jest to tylko możliwe, z uwzględnieniem brzmienia i celu Dyrektywy VAT, aby osiągnąć rezultat który ma być osiągnięty Dyrektywą VAT (harmonizacja ustawodawstw dotyczących podatków obrotowych poprzez ustanowienie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej) i tym samym zapewnić zgodność z trzecim paragrafem art. 288 TUE („Dyrektywa wiąże każde Państwo Członkowskie, do którego jest kierowana, w odniesieniu do rezultatu, który ma być osiągnięty, pozostawia jednak organom krajowym swobodę wyboru formy i środków”). Powyższe wynika z konstatacji nasuwającej się z porównania art. 13 ust. 1 Dyrektywy VAT i art. 15 ust. 6 ustawy o VAT, iż polski przepis zawęża podmiotowy zakres wyłączenia z opodatkowania VAT („organy władzy publicznej oraz urzędy obsługujące te organy”) w stosunku do analogicznego zakresu przewidzianego prawem unijnym („krajowe, regionalne i lokalne organy władzy oraz inne podmioty prawa publicznego, w związku z działalnością, którą podejmują lub transakcjami, których dokonują jako organy władzy publicznej”).
 3. zgodnie z art. 343 TUE, EBC korzysta z przywilejów i immunitetów na warunkach określonych w Protokole w sprawie przywilejów i immunitetów Unii Europejskiej (Dz. U. z 2004 r., Nr 90, poz. 864/4, z późn. zm., „Protokół UE”). Stosownie do art. 22 Protokołu UE, działalność EBC i jego organów, podejmowana zgodnie ze Statutem ESBC i EBC, nie podlega żadnemu podatkowi obrotowemu. Jednocześnie, jak wskazuje art. 91 Konstytucji RP, przepisy TUE oraz Protokołu są w Polsce stosowane bezpośrednio i mają pierwszeństwo w przypadku kolizji z ustawą o VAT. Tym samym, mocą postanowień TUE oraz Protokołu, działalność EBC i jego organów w zakresie SBDPW, jako podejmowana w wykonaniu Statutu ESBC (w szczególności w związku z realizacją zadań określonych w art. 5 Protokołu ESBC), nie podlega w Polsce VAT.

Reasumując, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że płatności, które będą przezeń realizowane na rzecz EBC z tytułu zwrotu kosztów prowadzenia SBDPW, nie będą objęte zakresem opodatkowania VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.