IPPB2/415-473/13-2/EL | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Zakres skutków podatkowych zwrotu kosztów budowy przyłącza.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 12.06.2013 r. (data wpływu 01.07.2013 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych zwrotu kosztów budowy przyłącza – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 01.07.2013 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych zwrotu kosztów budowy przyłącza.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

W dniu 13.01.2012 r. na podstawie aktu notarialnego została zakupiona przez Wnioskodawcę działka. Z aktu notarialnego wynika, że cena działki zawiera koszt wykonania przyłączy tj. podłączenie instalacji medialnych i teletechnicznych (gazowej, energetycznej, wodnej i kanalizacyjnej).

W związku z tym, że firma D. Spółka Akcyjna z siedzibą w W. nie wywiązała się z w/w czynności, to w dniu 17.12.2012 r. została zawarta ugoda (w formie aktu notarialnego, w której to ugodzie firma D. S.A. z siedzibą w W. zobowiązuje się do zapłaty 29.500,00 zł. jako zwrot kosztów budowy przyłączy. W/w kwota została przekazana przelewem na rachunek bankowy. Na wypłaconą kwotę został wystawiony PIT-8C.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawca powinien zapłacić podatek dochodowy od kwoty, która jest zwrotem kosztów budowy przyłącza, skoro ta kwota była częścią ceny działki...

Stanowisko Wnioskodawcy:

Zgodnie z aktem notarialnym dotyczącym zakupu działki cena 307.600,00 zawierała w sobie również koszt wykonania przyłączy, czyli kwotę 29.500,00, którą to kwotę Wnioskodawczyni otrzymała zgodnie z umowa ugody za nie wykonanie przyłączy. W/g Wnioskodawczyni kwota 29.500,00 jest więc zwrotem pieniędzy, które niesłusznie pobrała firma za usługę, której nie wykonała. Więc nie jest to rekompensata, którą należy opodatkować podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Przy zakupie działki został odprowadzony podatek od czynności cywilnoprawnych i stosowne opłaty notarialne. W rozumieniu Wnioskodawczyni kwota 29.500,00 będąca składową kwoty 307.600,00 została opodatkowana. Opodatkowanie tej samej kwoty podatkiem dochodowym od osób fizycznych byłoby podwójnym opodatkowanie tej samej kwoty.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych źródłami przychodów są inne źródła.

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ww. ustawy, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

W myśl art. 20 ust. 1 ww. ustawy za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Z treści powołanych powyżej przepisów wynika, iż opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlega dochód, uzyskiwany w wyniku określonych czynności faktycznych i prawnych, w następstwie, których mamy do czynienia z przyrostem mienia, osiągniętym przysporzeniem majątkowym mającym konkretny wymiar finansowy. Tak więc, podstawą uzyskania przychodów z innych źródeł mogą być tylko takie czynności, w wyniku których następuje po stronie osoby fizycznej przysporzenie majątkowe.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż w dniu 13.01.2012 r. na podstawie aktu notarialnego została zakupiona przez Wnioskodawcę nieruchomość stanowiąca działkę gruntu. Z aktu wynika, że cena działki uwzględnia koszt wykonania przyłączy tj. podłączenia instalacji medialnych i teletechnicznych (gazowej, energetycznej, wodnej i kanalizacyjnej). W związku z tym, że firma D. Spółka Akcyjna nie wywiązała się z w/w czynności, to w dniu 17.12.2012 r. została zawarta ugoda na podstawie aktu notarialnego, w której firma D. S.A. zobowiązuje się do zapłaty 29.500,00 jako zwrot kosztów budowy przyłącza.

Do przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym nie zalicza się kwot uzyskanych z tytułu zwrotu własnych nakładów poniesionych przy zakupie działki, które miały zostać poniesione na budowę przyłączy, ale firma nie wywiązała się z tego zadania. Po stronie Wnioskodawcy nie powstało bowiem przysporzenie majątkowe.

Biorąc pod uwagę stan faktyczny i powyższe unormowania kwota, jaką Wnioskodawca otrzymał w drodze ugody w związku z niewywiązaniem się przez firmę z wykonania przyłączy, stanowi zwrot własnych nakładów poniesionych przy zakupie działki, które miały zostać poniesione na budowę przyłączy, a zatem nie mieści się w pojęciu przychodu w rozumieniu art. 11 ust. 1 w związku z art. 20 ust. 1 ustawy, gdyż nie powoduje przysporzenia majątkowego po stronie Wnioskodawcy, a zatem nie podlega opodatkowaniu.

Należy wyjaśnić, że fakt uprzedniego opodatkowania wydatkowanych kwot pozostaje bez znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.