DD9/033/448/MWD/2013/RWPD-105428 | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych z tytułu odpłatnego przejęcia przez przedsiębiorstwo urządzenia kanalizacyjnego od osób fizycznych.
DD9/033/448/MWD/2013/RWPD-105428interpretacja indywidualna
  1. kanalizacja
  2. płatnik
  3. urządzenie
  4. wodociągi
  5. zwrot kosztów
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów

ZMIANA INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ

Na podstawie art. 14e § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012r. poz. 749, z późn. zm.) Minister Finansów, w związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości interpretacji indywidualnej z dnia 18 sierpnia 2011r. nr ILPB1/415-708/11-4/AP wydanej w imieniu Ministra Finansów przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu, zmienia z urzędu wyżej wymienioną interpretację stwierdzając, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 16 maja 2011r., uzupełnionym w dniu 01 sierpnia 2011r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie skutków podatkowych z tytułu odpłatnego przejęcia przez przedsiębiorstwo urządzenia kanalizacyjnego od osób fizycznych, jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, działając na podstawie § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.), wydał w dniu 18 sierpnia 2011r., w imieniu Ministra Finansów, interpretację indywidualną dotyczącą podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika. Interpretacja wydana została na wniosek Sp. z o.o. z dnia 16 maja 2011r., uzupełniony w dniu 01 sierpnia 2011r.

Z przedstawionego we wniosku zaistniałego stanu faktycznego wynika, że

W 2010 r. Spółka nabyła od dwóch osób fizycznych mających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej urządzenia kanalizacyjne, które zostały wybudowane przez te osoby na ich koszt, w celu przyłączenia nieruchomości (domów jednorodzinnych) do sieci kanalizacyjnej. Osoby te na podstawie art. 31 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków wystąpiły wobec Spółki z roszczeniem nabycia wybudowanych urządzeń na własność Spółki odpłatnie, tj. za zwrotem poniesionych na ich wybudowanie kosztów.

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków stanowi, że przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne jest obowiązane zapewnić budowę urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych ustalonych przez gminę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego w zakresie uzgodnionym w wieloletnim planie (art. 15 ustawy). W „planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2007-2010” Spółki budowa przedmiotowych urządzeń kanalizacyjnych nie była przewidywana z powodu braku środków finansowych.

Zgodnie z treścią art. 31 ustawy, osoby które wybudowały z własnych środków urządzenie wodociągowe i kanalizacyjne mogą je przekazać odpłatnie gminie lub przedsiębiorstwu wodno-kanalizacyjnemu na warunkach uzgodnionych w umowie.

W związku z powyższym Spółka przeprowadziła procedurę odpłatnego przejęcia urządzeń kanalizacyjnych od ww. osób. W pierwszym przypadku nabycie urządzenia nastąpiło w wykonaniu wyroku sądu nakazującego: przeniesienie prawa własności urządzenia na Spółkę, zwrot kosztów budowy, zapłaty ustawowych odsetek za zwłokę w zapłacie oraz zwrot kosztów procesu. W drugim przypadku nabycie urządzenia nastąpiło na podstawie zawartej umowy, za zwrotem poniesionych kosztów budowy. W obydwu przypadkach przejęcie urządzeń (zbycie) nastąpiło po upływie 6 miesięcy od ich wybudowania.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.
  1. Czy osobie fizycznej z tytułu zapłaty za przejęcie urządzeń kanalizacyjnych Spółka zobowiązana jest pobrać zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych...
  2. Czy podstawą obliczenia zaliczki są wszystkie wypłacone kwoty, tj. zwrot kosztów budowy urządzenia, odsetki z tytułu zwłoki w zapłacie, zwrot kosztów procesowych...
  3. Jeżeli odpowiedź na pytanie zawarte w pkt 1 jest negatywna, to czy Spółka ma obowiązek wystawienia PIT-8C...

Zdaniem Wnioskodawcy, w odniesieniu do pierwszego z zadanych pytań, zwrot poniesionych kosztów, które osoba fizyczna otrzymała od Spółki (po upływie 6 miesięcy od ich wybudowania) zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d) (odpłatne zbycie innych rzeczy - wszystko co nie jest nieruchomością jest ruchomością - rzeczą ruchomą, przyłącze, sieć nie jest gruntem, budynkiem czy częścią budynku i stanowi rzecz ruchomą; art. 45, 46 i 49 Kodeksu cywilnego) nie podlega opodatkowaniu i Spółka nie jest zobowiązana do pobrania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i odprowadzania jej do właściwego urzędu skarbowego.

W odniesieniu do drugiego z zadanych pytań, Zainteresowany wskazuje, że jeżeli odpowiedź na pytanie nr 1 jest negatywna, to pytanie nr 2 jest bezprzedmiotowe.

W odniesieniu do trzeciego z zadanych we wniosku pytań Wnioskodawca wskazuje, iż zgodnie z art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychody za odpłatne zbycie rzeczy nie podlegają opodatkowaniu i w związku z tym nie należy wystawiać informacji o przychodach PIT-8C.

Wydając w imieniu Ministra Finansów, interpretację indywidualną z dnia 18 sierpnia 2011r. nr ILPB1/415-708/11-4/AP, Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu uznał stanowisko Wnioskodawcy w zakresie obowiązków płatnika - w części dotyczącej obowiązku pobrania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, za prawidłowe, - w części dotyczącej obowiązku sporządzenia informacji o wysokości przychodów (PIT-8C), za nieprawidłowe, wskazując m.in., że (...) przychód z tytułu zwrotu poniesionych nakładów na budowę urządzeń jest przychodem z innych źródeł, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy, a nie – jak wskazuje Wnioskodawca – przychodem ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d), tj. przychodem z odpłatnego zbycia innych rzeczy (...) oraz że na Spółce - w związku z dokonaniem na rzecz osób fizycznych zapłaty za przejęcie urządzeń kanalizacyjnych - ciąży obowiązek sporządzenia informacji o wysokości przychodów (PIT-8C), zgodnie z art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. (...)

Po zapoznaniu się z aktami sprawy Minister Finansów zważył, co następuje.

Interpretacja indywidualna przepisów prawa podatkowego wydana przez upoważniony organ, w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, nie jest prawidłowa.

Stosownie do art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858, z późn. zm.), osoby, które wybudowały z własnych środków urządzenia wodociągowe i urządzenia kanalizacyjne, mogą je przekazywać odpłatnie gminie lub przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu, na warunkach uzgodnionych w umowie.

Z przedstawionego zaistniałego stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca na podstawie umowy nabył odpłatnie urządzenia kanalizacyjne od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 49 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014r. poz. 121), urządzenia, między innymi wodociągowo-kanalizacyjne, z chwilą ich fizycznego połączenia z siecią należącą do gminy czy przedsiębiorstwa przestają być częścią składową nieruchomości i uzyskują status samoistnych rzeczy ruchomych.

Przechodząc na grunt przepisów prawa podatkowego należy zauważyć, że ustawodawca w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d) ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012r. poz. 361, z późn. zm.), jako odrębne źródło przychodów wyodrębnił odpłatne zbycie innych rzeczy. Skoro urządzenia wodociągowo-kanalizacyjne, jak wyżej wskazano, mają status rzeczy ruchomej i nie stanowią części nieruchomości to przychód z tytułu ich odpłatnego przekazania na rzecz gminy należy kwalifikować do źródła wymienionego w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie np. w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 października 2012 r., sygn. akt II FSK 421/11. Sąd w orzeczeniu tym stwierdził m.in., że: (...) Urządzenie wodociągowo-kanalizacyjne, służące do doprowadzania do nieruchomości wody i odprowadzania z niej ścieków, z chwilą połączenia z siecią przestaje być częścią składową nieruchomości, uzyskując status samoistnej rzeczy ruchomej. Wynagrodzenie otrzymane przez osobę, która urządzenie takie wybudowała z własnych środków i zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 ze zm.) odpłatnie przekazała je gminie lub przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu, stanowi przychód z odpłatnego zbycia innych rzeczy w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.) (...).

Powołany przepis art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d) ustawy stanowi, że źródłem przychodu jest odpłatne zbycie innych rzeczy - jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie.

Zatem, odnosząc się do przedstawionego zaistniałego stanu faktycznego, w którym Wnioskodawca wskazał, że nabył odpłatnie urządzenia kanalizacyjne, to otrzymane przez osoby fizyczne wynagrodzenie, po upływie pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie rzeczy, nie spowoduje powstania zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Oznacza to, że na Wnioskodawcy nie ciąży obowiązek pobrania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wystawienia informacji PIT-8C, niezależnie od tego czy odpłatne nabycie rzeczy od osób fizycznych nastąpiło przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie czy po upływie tego okresu.

W świetle powyższego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego stanu faktycznego, jest prawidłowe.

Minister Finansów, jeżeli stwierdzi nieprawidłowość wydanej interpretacji indywidualnej, stosownie do art. 14e § 1 Ordynacji podatkowej dokonuje, z urzędu, jej zmiany, uwzględniając w szczególności orzecznictwo sądów, Trybunału Konstytucyjnego lub Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Przepis ten nie zawiera ograniczeń czasowych, co oznacza, że jeśli stwierdzona zostanie nieprawidłowość wydanej interpretacji indywidualnej, Minister Finansów może z urzędu zmienić ją w każdym czasie.

W konsekwencji należało, z urzędu, dokonać zmiany pisemnej interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu, działającego w imieniu Ministra Finansów, gdyż uznanie przez ten organ, że (...) przychód z tytułu zwrotu poniesionych nakładów na budowę urządzeń jest przychodem z innych źródeł, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy (...), jest nieprawidłowe.

Zmieniona interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania zmienianej interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie Ministra Finansów – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o wydaniu zmienionej interpretacji – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wnosi się (w dwóch egzemplarzach) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi Ministra Finansów na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli Minister Finansów nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi). Skargę wnosi się za pośrednictwem Ministra Finansów, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi), na adres: ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.