DD3/033/123/KDJ/14/RD-41654/14 | Interpretacja indywidualna

Opodatkowanie świadczeń stanowiących zwrot kosztów dojazdu niepełnosprawnego dziecka oraz rodzica, opiekuna lub opiekuna prawnego samochodem osobowym
DD3/033/123/KDJ/14/RD-41654/14interpretacja indywidualna
 1. dzieci i młodzież
 2. koszty przewozu
 3. niepełnosprawni
 4. przewóz dzieci
 5. zwrot kosztów
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Przedmiot opodatkowania
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów
 3. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów
 4. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z innych źródeł

ZMIANA INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ

Na podstawie art. 14e § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) Minister Finansów, w związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości interpretacji indywidualnej z dnia 4 marca 2013 r. Nr ITPB2/415-1114/12/MM wydanej w imieniu Ministra Finansów przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy, zmienia z urzędu wyżej wymienioną interpretację stwierdzając, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku złożonym w dniu 4 grudnia 2012 r., uzupełnionym w dniu 26 lutego 2013 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania świadczeń stanowiących zwrot kosztów dojazdu niepełnosprawnego dziecka oraz rodzica, opiekuna lub opiekuna prawnego samochodem osobowym, jest:

 • prawidłowe - w zakresie braku powstania przychodu w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych po stronie rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych, z tytułu otrzymania zwrotu kosztów przejazdu niepełnosprawnego dziecka realizującego przygotowanie przedszkolne i opiekuna samochodem osobowym,
 • nieprawidłowe - w pozostałym zakresie.

UZASADNIENIE

Dnia 4 marca 2013 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając - na podstawie § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) – w imieniu Ministra Finansów, wydał interpretację indywidualną dotyczącą podatku dochodowego od osób fizycznych. Interpretacja wydana została na ww. wniosek złożony w dniu 4 grudnia 2012 r., uzupełniony w dniu 26 lutego 2013 r., w którym przedstawiono następujący stan faktyczny.

Zgodnie z art. 14a ust. 4 ustawy o systemie oświaty obowiązkiem gminy jest zapewnienie niepełnosprawnym dzieciom oraz dzieciom objętym wychowaniem przedszkolnym - na podstawie art. 14 ust. 1a ww. ustawy - bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka umożliwiającego dzieciom, o których mowa w art. 16 ust. 7a ww. ustawy, a także dzieciom z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację obowiązku, o którym mowa w art. 14 ust. 3 albo zwrot kosztów przejazdu ucznia i opiekuna na zasadach określonych w umowie zawartej między wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta) i rodzicami, opiekunami lub opiekunami prawnymi, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice, opiekunowie lub opiekunowie prawni.

Z dniem 1 września ubiegłego roku Wnioskodawca - na podstawie ww. przepisu oraz udzielonego przez Wójta Gminy upoważnienia - podpisał umowę z rodzicami dzieci niepełnosprawnych, określając zasady zwrotu kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego realizującego roczne przygotowanie przedszkolne i opiekuna prawnego samochodem osobowym. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia Wójta Gminy z dnia 13 sierpnia 2012 r.

W związku z powyższym Wnioskodawca zadał następujące pytania.
 1. Czy zwrot kosztów przejazdu ucznia i opiekuna na zasadach określonych w umowie, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice, opiekunowie lub opiekunowie prawni należy uznać za przychód rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych i czy podlega on opodatkowaniu...
 2. W przypadku obowiązku opodatkowania zwrotu kosztów, o których mowa powyżej, czy Wnioskodawca ma obowiązek sporządzić deklarację PIT-8C...
 3. Jeżeli zwrot kosztów będzie objęty zwolnieniem, to na jakiej podstawie...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z treścią art. 14a ust. 4 ustawy o systemie oświaty, to gmina ma obowiązek zapewnić 5 i 6 letnim dzieciom niepełnosprawnym transport i opiekę, może też powierzyć rodzicom ten obowiązek i zwrócić koszty dowozu dziecka na zasadach ustalonych w umowie. Wnioskodawca stoi na stanowisku, że zwrot kosztów nie powinien być uznany za przychód rodziców, opiekunów i opiekunów prawnych.

W przypadku obowiązku opodatkowania zwrotu kosztów należy wystawić PIT-8C, gdyż umowa zawarta z rodzicami, opiekunami i opiekunami prawnymi określa zasady zwrotu kosztów za dowożenie dziecka, na jej podstawie nie został natomiast nawiązany stosunek pracy, nie można więc odprowadzać comiesięcznie podatku.

Odbycie rocznego przygotowania przedszkolnego przez dzieci 5 i 6 letnie jest obowiązkowe, tak jak obowiązek szkolny (nauka dzieci w szkole podstawowej i gimnazjum). Zgodnie z art. 17 ust. 3 i 3a ustawy o systemie oświaty, gmina ma obowiązek zapewnić dzieciom szkół podstawowych i gimnazjów dowóz i opiekę. Skoro zwolnieniem przedmiotowym objęty jest przychód, o którym mowa w art. 17 ust. 3 i 3a ustawy o systemie oświaty, to w ocenie Wnioskodawcy, również zwrot kosztów, o których mowa w art. 14a ust. 3 i 3a tej ustawy, powinien podlegać zwolnieniu, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 40c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, działając w imieniu Ministra Finansów stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznał za nieprawidłowe.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Minister Finansów stwierdza co następuje.

Na podstawie art. 14a ust. 4 ustawy z dnia z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) obowiązkiem gminy jest zapewnienie niepełnosprawnym dzieciom pięcioletnim oraz dzieciom objętym wychowaniem przedszkolnym na podstawie art. 14 ust. 1a bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka umożliwiającego dzieciom, o których mowa w art. 16 ust. 7, a także dzieciom z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację obowiązku, o którym mowa w art. 14 ust. 3, albo zwrot kosztów przejazdu ucznia i opiekuna na zasadach określonych w umowie zawartej między wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta) i rodzicami, opiekunami lub opiekunami prawnymi, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice, opiekunowie lub opiekunowie prawni.

Jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego, Wnioskodawca działając na podstawie powyższego przepisu ustawy o systemie oświaty oraz udzielonego przez Wójta Gminy upoważnienia, podpisał z rodzicami dzieci niepełnosprawnych umowę, w której określono zasady zwrotu kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego realizującego roczne przygotowanie przedszkolne i opiekuna prawnego samochodem osobowym.

Zatem zapewnienie 5 i 6 letnim dzieciom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki do właściwej placówki realizującej przygotowanie przedszkolne, należy do obowiązków gminy, podobnie jak zwrot kosztów przejazdu dziecka i opiekuna, jeżeli to rodzice, opiekunowie lub opiekunowie prawni zapewniają dowóz dzieci we własnym zakresie. Przepisy ustawy o systemie oświaty przewidują zatem dla gminy dwie równoważne formy zapewnienia dojazdu dziecka niepełnosprawnego do placówki realizującej przygotowanie przedszkolne.

W świetle powyższego, należy podzielić stanowisko Wnioskodawcy, że otrzymanie przez rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych zwrotu kosztów za dowóz dziecka niepełnosprawnego do przedszkola, nie stanowi dla tych osób przychodu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.).

W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy odnoszące się do pytania nr 2 i 3 należy uznać za nieprawidłowe.

Z tych względów należało zmienić z urzędu interpretację indywidualną z dnia 4 marca 2013 r. Nr ITPB2/415-1114/12/MM, wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy, gdyż stwierdzono jej nieprawidłowość.

Zmiana interpretacji indywidualnej dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji indywidualnej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy.

POUCZENIE

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie Ministra Finansów w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz.U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm., zwanej dalej „ustawą”). Skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wnosi się (w dwóch egzemplarzach) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi Ministra Finansów na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli Minister Finansów nie udzieli odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem Ministra Finansów, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ustawy), na adres: Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.