Zwrot kosztów | Interpretacje podatkowe

Zwrot kosztów | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zwrot kosztów. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Zwrot kosztów poniesionych przez pracowników z tytułu używania samochodów prywatnych do jazd lokalnych (tj. zwrot kosztów w wysokości określonej w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. (Dz. U. Nr 27, poz. 271, z późn. zm.) udokumentowanych ewidencją przebiegu pojazdu oraz udokumentowanych poniesionych kosztów opłat parkingowych i opłat za przejazd autostradą) nie stanowi „innego nieodpłatnego świadczenia” należy uznać za prawidłowe, jednakże z innych względów niż wskazuje Wnioskodawca. Świadczenia tego nie można uznać za inne niepłatne świadczenie bowiem ma ono charakter pieniężny.
Fragment:
Reasumując stanowisko Wnioskodawcy, że zwrot kosztów poniesionych przez pracowników z tytułu używania samochodów prywatnych do jazd lokalnych (tj. zwrot kosztów w wysokości określonej w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. (Dz. U. Nr 27, poz. 271, z późn. zm.) udokumentowanych ewidencją przebiegu pojazdu oraz udokumentowanych poniesionych kosztów opłat parkingowych i opłat za przejazd autostradą) nie stanowi „ innego nieodpłatnego świadczenia ” należy uznać za prawidłowe, jednakże z innych względów niż wskazuje Wnioskodawca. Świadczenia tego nie można uznać za inne niepłatne świadczenie bowiem ma ono charakter pieniężny. Stąd wobec literalnego brzmienia powołanych przepisów ustawy PIT, w tym zwolnienia przedmiotowego określonego w art. 21 ust. 1 pkt 23b ustawy PIT stanowisko, iż zwrot kosztów poniesionych przez pracowników z tytułu używania samochodów prywatnych do jazd lokalnych (tj. zwrot kosztów w wysokości określonej w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. (Dz. U. Nr 27, poz. 271, z późn. zm.) udokumentowanych ewidencją przebiegu pojazdu oraz udokumentowanych poniesionych kosztów opłat parkingowych i opłat za przejazd autostradą) nie stanowi przychodu ze stosunku pracy podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, należy uznać za nieprawidłowe.
2016
24
maj

Istota:
1) Czy Wnioskodawca zobowiązany będzie jako płatnik w rozumieniu art. 41 ust. 1 Ustawy o PIT do pobrania podatku dochodowego od osób fizycznych od ujętych ryczałtowo w jednej kwocie lub przyznanych w osobnych kwotach (i) rekompensat za czas poświęcony na uczestnictwo w badaniu klinicznym i poddanie się procedurom medycznym i (ii) zwrotów kosztów przejazdu do i z ośrodka badania klinicznego oraz (iii) kosztów posiłków (diet) przelewanych przez Wnioskodawcę na konta bankowe zdrowych uczestników badania?2) Czy, w przypadku gdyby odpowiedź na pytanie Nr 1 potwierdziła, że Wnioskodawca nie będzie płatnikiem, Wnioskodawca zobowiązany będzie sporządzić zgodnie z art. 42a Ustawy o PIT informację PIT-8C w związku z wypłatą zdrowym uczestnikom badania ujętych ryczałtowo w jednej kwocie lub przyznanych w osobnych kwotach (i) rekompensat za czas poświęcony na uczestnictwo w badaniu klinicznym i poddanie się procedurom medycznym i (ii) zwrotów kosztów przejazdu do i z ośrodka badania klinicznego oraz (iii) kosztów posiłków (diet)?3) Czy Wnioskodawca zobowiązany będzie jako płatnik w rozumieniu art. 41 ust. 1 Ustawy o PIT do pobrania podatku dochodowego od osób fizycznych od przelewanych przez Wnioskodawcę na konta bankowe chorych uczestników badania zwrotów kosztów przejazdu do i z ośrodka badawczego i kosztów posiłków w wysokości: (i) faktycznie poniesionych przez chorych uczestników badania kosztów, (ii) ryczałtowych kosztów dojazdu i diet?4) Czy, w przypadku gdyby odpowiedź na pytanie Nr 3 potwierdzała, że Wnioskodawca nie będzie płatnikiem, Wnioskodawca zobowiązany będzie sporządzić zgodnie z art. 42a Ustawy o PIT informację PIT-8C w związku z wypłatą chorym uczestnikom badania kosztów przejazdu do i z ośrodka badawczego i kosztów posiłków (diet) w wysokości: (i) faktycznie poniesionych przez tych uczestników kosztów, (ii) kosztów dojazdu i posiłków zwróconych w kwocie ryczałtowej?
Fragment:
Rekompensata od sponsora dla zdrowego uczestnika badania za czas poświęcony na uczestnictwo w badaniu i poddanie się procedurom medycznym oraz zwrot kosztów zarówno zdrowym jak i chorym uczestnikom badania przez sponsora następuje za pośrednictwem Wnioskodawcy. Wnioskodawca dokonuje technicznego przelewu środków z tytułu rekompensaty i/lub z tytułu zwrotu kosztów ze swojego rachunku bankowego na rachunek bankowy uczestnika badania. Koszty wypłaconej rekompensaty są ujmowane w fakturze wystawianej przez Wnioskodawcę na rzecz sponsora za kompleksową usługę przeprowadzenia badania klinicznego. Natomiast zwrot kosztów dojazdu/posiłków dokonany dla uczestników badania ujmowany jest na nocie księgowej wystawianej przez Wnioskodawcę dla sponsora. Ciężar finansowy kosztów rekompensaty i koszty zwrotów kosztów jest więc ponoszony faktycznie i ostatecznie przez sponsora. Wnioskodawca wypłaca rekompensatę za czas poświęcony na badanie i poddanie się uzgodnionym procedurom medycznym i/lub zwrot kosztów na rzecz uczestnika badania w imieniu sponsora. Innymi słowy Wnioskodawca nie działa w imieniu własnym w tym zakresie, lecz w imieniu sponsora. W umowie pomiędzy sponsorem a Wnioskodawcą, Wnioskodawca zobowiązuje się do wypłaty rekompensaty i zwrotu kosztów uczestnikowi badania w imieniu sponsora.
2016
24
maj

Istota:
Opodatkowanie zwrotu kosztów przejazdu.
Fragment:
Według Wnioskodawcy powyższe przepisy w związku z przepisem art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, stanowią, że zwolnienie z podatku dochodowego otrzymanego zwrotu kosztów przejazdów przysługuje do wysokości wynikającej z odrębnych przepisów, tj. do wysokości wynikającej z Rozporządzenia w sprawie zwrotu kosztów używania samochodów osobowych. Ewentualna nadwyżka będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Wnioskodawca wskazuje, że w przypadku wprowadzenia w życie planowanego sposobu rozliczenia zwrotu kosztów przejazdów, kwota zwrotu zostanie ustalona w oparciu o regulacje wynikające z art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) ustawy oraz Rozporządzenia w sprawie zwrotu kosztów używania samochodów osobowych, tj. otrzymana kwota zwrotu kosztów przejazdów nie będzie przekraczała wysokości ustalonej w oparciu o te przepisy. Mając powyższe na uwadze, w ocenie Wnioskodawcy spełnione są wszystkie przesłanki wymienione w art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, które uprawniają Go do skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych otrzymanego zwrotu kosztów przejazdów poniesionych w związku z odbywaniem podróży w ramach świadczenia usług prawnych na rzecz T. Wnioskodawca wskazuje, że zwolnienie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) ustawy ma zastosowanie pod warunkiem spełnienia przesłanek, o których mowa w jej art. 21 ust. 13.
2016
26
kwi

Istota:
Pobierane przez Wnioskodawcę kwoty tytułem zwrotu kosztów komorniczych i obsługi prawnej nie stanowią odpłatności za czynność określoną w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, a zatem nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
Fragment:
Są to między innymi następujące rodzaje opłat: opłata za zwrot kosztów obsługi prawnej - w przypadku rozwiązania umowy leasingu z winy Korzystającego, Spółka korzysta z usług zewnętrznych firm w zakresie obsługi prawnej dotyczącej przeprowadzenia procedury windykacji przedmiotu i należności. Spółka odlicza VAT naliczony z faktur za dokonaną obsługę. Następnie Spółka występuje wobec dłużnika z żądaniem zwrotu poniesionych kosztów tej obsługi. opłata za zwrot kosztów komorniczych - w przypadku rozwiązania umowy leasingu z winy Korzystającego, Spółka korzysta z usług komorników sądowych w zakresie ustalenia składników majątku dłużnika oraz ściągania należności. Spółka odliczy VAT naliczony z faktur za dokonane czynności komornicze, a następnie występuje wobec dłużnika z żądaniem zwrotu poniesionych kosztów. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy w myśl ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług opodatkowaniu podatkiem VAT podlegają kwoty, które Spółka otrzymuje od Korzystającego tytułem: Zwrotu kosztów obsługi prawnej Zwrotu kosztów komorniczych... Zdaniem Wnioskodawcy: Na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług opodatkowaniu podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.
2016
16
kwi

Istota:
Opodatkowanie przychodu uzyskanego w związku z udziałem w badaniach klinicznych.
Fragment:
Oprócz rekompensaty za czas poświęcony na badanie Wnioskodawczyni otrzyma zwrot kosztów przejazdu do i z ośrodka badan klinicznych, w którym będzie przeprowadzane badanie oraz zwrot kosztów posiłków (dietę) za czas przebywania w podróży do i z ośrodka badań klinicznych oraz w ośrodku badań klinicznych. Na chwilę obecną Wnioskodawczyni nie posiada dokładnych informacji, w jakiej wysokości otrzyma zwrot kosztów podróży do i z ośrodka i zwrot kosztów posiłków za czas uczestnictwa w badaniu klinicznym. Zgodnie z informacjami otrzymanymi od Spółki zwrot kosztów przejazdu uczestnika do i z ośrodka badań klinicznych może następować w kwocie stanowiącej równowartość faktycznie poniesionych odpowiednio udokumentowanych kosztów przejazdu (udokumentowanych biletami lub obliczonych za pomocą tzw. kilometrówki w przypadku przyjazdu samochodem prywatnym) lub może być zwracany w kwocie ryczałtowej. Natomiast zwrot kosztów posiłków odbędzie się w formie ryczałtowej diety. Generalnie, gratyfikacja finansowa, którą otrzyma Wnioskodawczyni może przyjąć jeden z trzech poniższych modeli: ryczałtowa, określona jedną kwotą rekompensata za udział w badaniu (w której ujęta jest rekompensata za poświęcony czas oraz zwrot kosztów dojazdów do i ośrodka badawczego oraz posiłków); rekompensata oraz osobno zwrot faktycznie poniesionych kosztów dojazdu do i z ośrodka badawczego oraz zwrot faktycznie poniesionych kosztów wyżywienia; rekompensata oraz ryczałtowy zwrot kosztów dojazdu do i z ośrodka badawczego oraz kosztów wyżywienia.
2016
14
kwi

Istota:
Czy na tle przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wypłacone przez X. świadczenia pieniężne w postaci zwrotu kosztów przejazdów niezbędnych do świadczenia usług prawnych na rzecz X. będą stanowiły dla X. koszty uzyskania przychodów?
Fragment:
(...) zwrotu kosztów używania samochodów osobowych), tj. w większości przypadków będzie to stawka w wysokości 0,8358 zł za 1 kilometr. Tak ustalona kwota będzie kwotą, jakiej podmioty świadczące usługi prawne na rzecz X. będą mogły żądać od X. tytułem zwrotu kosztów przejazdów. Zwrot kosztów przejazdów będzie następował na podstawie wystawionego przez X. polecenia wyjazdu, ewidencji przebiegu pojazdu sporządzonej zgodnie z wymogami art. 23a ust. 5 UoPIT oraz art. 16 ust. 5 UoCIT, jak również oświadczenia złożonego przez podmiot świadczący usługę prawną o niezaliczeniu otrzymanego świadczenia w postaci zwrotu kosztów przejazdów do kosztów uzyskania przychodów, zgodnie z art. 21 ust. 13 UoPIT. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy na tle przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wypłacone przez X. świadczenia pieniężne w postaci zwrotu kosztów przejazdów niezbędnych do świadczenia usług prawnych na rzecz X. będą stanowiły dla X. koszty uzyskania przychodów... Czy na tle przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wypłacone przez X. świadczenia pieniężne w postaci zwrotu kosztów przejazdów niezbędnych do świadczenia usług prawnych na rzecz X. będą korzystały ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) w zw. z art. 21 ust. 13 UoPIT, a w konsekwencji na X. nie będą ciążyły żadne obowiązki płatnicze ani informacyjne...
2016
15
mar

Istota:
Brak obowiązku opodatkowania zwrotu wydatków poniesionych w związku z prowadzonym postępowaniem upadłościowym.
Fragment:
Na wniosek syndyka sąd może przydzielić zwrot za dojazd prywatnym samochodem („ kilometrówkę ”), zwrot kosztów opłat parkingowych, za przejazd autostradą, czy koszt prowadzonych rozmów telefonicznych z prywatnego telefonu syndyka rozliczany według proporcjonalności przeprowadzonych rozmów telefonicznych. Ten zwrot kosztów nie jest świadczeniem usług w rozumieniu art. 8 ustawy o podatku od towarów i usług, bowiem aby dana czynność mogła być uznana za usługę, musi być „ skierowana na zewnątrz ” i nie może służyć samemu podatnikowi - upadłemu. Usługą zatem nie będzie udostępnienie składników majątkowych przez podatnika innemu podmiotowi, ani też przekazanie mu innych świadczeń, jeżeli mają one być wykorzystywane tylko na potrzeby działalności samego podatnika, a nie do celów osobistych podmiotu, któremu zostały przekazane. Teza ta została określona wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w „ Warszawie ” z dnia 4 listopada 2008 r., sygn. akt „ I SA/B/k 344/08 ” i opublikowana w Monitorze Podatkowym nr 1 str. 32. W świetle obowiązującego stanu prawnego, stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe. Na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.
2016
10
mar

Istota:
Interpretacja przepisów prawa podatkowego w sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania opłat związanych z przesyłką dokumentacji na żądanie użytkownika lokalu, wezwaniem do zapłaty zaległych opłat (kosztów upomnienia), zawieraniem poszczególnych umów i ustanawianiem praw, wydawaniem duplikatów przydziału lokalu mieszkalnego lub innych umów i udostępnianiem mieszkańcom dodatkowych pomieszczeń na cele mieszkaniowe.
Fragment:
Odnosząc się do przepisów prawa podatkowego, zwrot kosztów poniesionych na zakup znaczków pocztowych (wysyłki poleconej, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy ani świadczenia usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy. A zatem zwrot kosztów nie stanowi czynności podlegającej opodatkowaniu, określonej w art. 5 ust. 1 ustawy. Podobne stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z dnia 19 lutego 2010 r. znak ITPP1/443-1161/09/BS . Ad. 2. Obciążając adresata tzw. „ opłatą manipulacyjną - kosztami upomnienia ” w związku z wezwaniem do uregulowania zaległości w opłatach, mając na uwadze art. 29a ust. 1 ustawy, Spółdzielnia powinna zastosować stawkę podatku w wysokości 23%. Nie jest to świadczenie pieniężne mające postać zwrotu kosztów lecz świadczenie mające charakter usługi w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy. Usługą jest sporządzenie druku wezwania do zapłaty, naliczenie odsetek oraz koszty opłaty pocztowej. Ad. 3. Pobierane opłaty związane z wykonywaniem umów oraz ustanowieniem prawa są czynnością pomocniczą dotyczącą usługi głównej. Odnosząc się do przepisów prawa, w myśl art. 2 pkt 22 powołanej ustawy świadczona usługa, tj. wykonywanie umów, czyli ryczałtowe koszty przygotowawcze ustalone zgodnie z Uchwałą Zarządu, „ stanowią integralną część tej samej transakcji a nie są czymś osobnym ”.
2016
6
mar

Istota:
1) Czy na tle przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wypłacone przez TU świadczenia pieniężne w postaci zwrotu kosztów przejazdów niezbędnych do świadczenia usług prawnych na rzecz TU będą stanowiły dla TU koszty uzyskania przychodów?2) Czy na tle przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wypłacone przez TU świadczenia pieniężne w postaci zwrotu kosztów przejazdów niezbędnych do świadczenia usług prawnych na rzecz TU będą korzystały ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) w zw. z art. 21 ust. 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a w konsekwencji na TU nie będą ciążyły żadne obowiązki płatnicze ani informacyjne?
Fragment:
Powyższe przepisy w związku z przepisem art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) UoPIT, stanowią, że zwolnienie z podatku dochodowego otrzymanego zwrotu kosztów przejazdów przysługuje do wysokości wynikającej z odrębnych przepisów, tj. do wysokości wynikającej z Rozporządzenia w sprawie zwrotu kosztów używania samochodów osobowych. Ewentualna nadwyżka będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Wnioskodawca wskazuje, że w przypadku wprowadzenia w życie planowanego sposobu rozliczenia zwrotu kosztów przejazdów, kwota zwrotu zostanie ustalona w oparciu o regulacje wynikające z art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) UoPIT oraz Rozporządzenia w sprawie zwrotu kosztów używania samochodów osobowych, tj. otrzymana kwota zwrotu kosztów przejazdów nie będzie przekraczała wysokości ustalonej w oparciu o te przepisy. Mając powyższe na uwadze, w ocenie TU spełnione są wszystkie przesłanki wymienione w art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) UoPIT, które uprawniają do skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych wypłacanego zwrotu kosztów przejazdów poniesionych przez podmioty świadczące usługi prawne w związku z odbywaniem podróży w ramach świadczenia usług prawnych na rzecz TU. Zwolnienie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) UoPIT ma zastosowanie pod warunkiem spełnienia przesłanek, o których mowa w art. 21 ust. 13 UoPIT.
2016
5
mar

Istota:
Stanowisko Wnioskodawcy – zgodnie, z którym otrzymywane środki pieniężne przez pracowników - zootechników stanowiące zwrot kosztów eksploatacji prywatnych samochodów do określonych wysokości są wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych, gdyż są to inne należności za czas podróży służbowej – należy uznać za nieprawidłowe.
Fragment:
W związku z wykonywaniem zadań służbowych w terenie pracownicy otrzymują zwrot kosztów eksploatacji pojazdów w wysokości określonej w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz.U. Nr 27, poz. 271 ze zm.), tj. liczby przebiegu pojazdu i stawki za 1 km oraz zwrot kosztów noclegów do wysokości wynikającej z rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz.U. z 2013 r. poz. 167). Pracownicy w celu ustalenia kosztów eksploatacji pojazdu prowadzą stosowną ewidencję przebiegu. Wnioskodawca dokonywane zwroty kosztów dla pracowników traktuje jako inne należności za czas podróży służbowej pracownika, a co za tym idzie przychody wolne od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.) dalej zwaną „ u.p.d.o.f. ”.
2016
14
lut
© 2011-2016 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.