Zwrot kosztów | Interpretacje podatkowe

Zwrot kosztów | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zwrot kosztów. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Została zawarta umowa na dojazdy z miejsca zamieszkania do przedszkola, na zwrot kosztów przejazdu i z powrotem, najkrótszą trasą łączącą te dwa miejsca. Zwrot kosztów następuje miesięcznie w formie ryczałtu w wysokości 7,69 za jeden przejazd, na dowód Wnioskodawca załączył kopię umowy. Wnioskodawca podając we wniosku przepisy prawa podatkowego odnośnie do zaistniałego stanu faktycznego, wskazał art. 14a ust. 3 i 4 i art. 17 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku: Czy zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych... Zdaniem Wnioskodawcy, nie wie On czy powinien się rozliczyć i odprowadzić podatek. Wnioskodawca otrzymał informację PIT-8C z tytułu dowozu do przedszkola, który „ rzekomo ” się rozlicza, jednak zasięgnął On opinii na forum rodziców dzieci niepełnosprawnych i okazało się, że nikt z nich nie otrzymuje PIT-8C i się nie rozlicza z tego. Wnioskodawca zadzwonił na infolinię Krajowej Informacji Podatkowej i otrzymał odpowiedź, że zwrot kosztów dowozu do przedszkola transportem własnym dziecka niepełnosprawnego nie powinien być wykazany, ponieważ przedszkole i szkoła winny być traktowane na równi, czyli wolne od podatku.
2016
13
lip

Istota:
Czy otrzymywana przez Wnioskodawcę kwota wypłacana tytułem zwrotu kosztów poniesionych przez Wnioskodawcę w związku z użyciem samochodu niebędącego własnością pracodawcy w jazdach lokalnych (nie będących podróżą służbową w rozumieniu k.p.) prowadzi do powstania u Wnioskodawcy przychodu ze stosunku pracy i obowiązku pobrania i odprowadzenia zaliczki przez pracodawcę (płatnika) na podatek dochodowy od osób fizycznych?
Fragment:
Zwrot kosztów za jazdy lokalne następuje w formie miesięcznego ryczałtu, w wysokości iloczynu przyznanego Wnioskodawcy limitu kilometrów i maksymalnej obowiązującej stawki określonej w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy, na podstawie pisemnego oświadczenia Wnioskodawcy o używaniu pojazdu do celów służbowych w danym miesiącu, wg wzoru stanowiącego załącznik do umowy. Pracodawca, jako płatnik, pobiera od wypłaconych kwot ryczałtu zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy otrzymywana przez Wnioskodawcę kwota wypłacana tytułem zwrotu kosztów poniesionych przez Wnioskodawcę w związku z użyciem samochodu niebędącego własnością pracodawcy w jazdach lokalnych (nie będących podróżą służbową w rozumieniu k.p.) prowadzi do powstania u Wnioskodawcy przychodu ze stosunku pracy i obowiązku pobrania i odprowadzenia zaliczki przez pracodawcę (płatnika) na podatek dochodowy od osób fizycznych... Zdaniem Wnioskodawcy. Zdaniem Wnioskodawcy, w opisanym stanie faktycznym otrzymywana przez niego kwota wypłacana tytułem zwrotu kosztów poniesionych przez pracownika w związku z użyciem samochodu niebędącego własnością pracodawcy w jazdach lokalnych (nie będących podróżą służbową w rozumieniu k.p.) nie prowadzi do powstania u Wnioskodawcy przychodu ze stosunku pracy, ani żadnego innego przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
2016
7
lip

Istota:
Obowiązki płatnika w związku z ponoszeniem przez Spółkę kosztów przejazdów pracowników do miejsca wykonywania pracy.
Fragment:
Mając na uwadze przedstawiony we wniosku opis stanu faktycznego oraz powyższe uregulowania prawne, stwierdzić należy, że przejazdy w ramach obowiązków służbowych i związane z nimi wydatki nie są spełniane w interesie pracownika, ale w interesie pracodawcy – Wnioskodawcy w związku z tym, wartość zwrotu kosztów przejazdów do miejsca wykonywania pracy i z powrotem nie przyniesie pracownikowi korzyści w postaci powiększenia aktywów lub uniknięcia wydatków, które ponoszą. Tym samym, wartości zwrotu kosztów przejazdów do miejsca wykonywania pracy i z powrotem nie można uznać za przychód pracowników, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji, po stronie Wnioskodawcy – jako płatnika – nie będzie istniał obowiązek obliczenia, pobrania i odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy z tego tytułu. Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego ....., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.
2016
2
cze

Istota:
Czy zwrot kosztów przejazdu dzieci do przedszkoli, o którym mowa w art. 14a ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 40 i 40c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Czy po zakończeniu roku kalendarzowego ciąży na Wnioskodawcy – Gminie jako płatniku obowiązek wystawienia z tego tytułu informacji PIT-8C zgodnie z art. 42a ww. ustawy?
Fragment:
(...) zwrot kosztów przejazdu ucznia i opiekuna na zasadach określonych w umowie zawartej między wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta) i rodzicami, opiekunami lub opiekunami prawnymi, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice, opiekunowie lub opiekunowie prawni. Zatem zapewnienie dzieciom wymienionym w zacytowanych przepisach bezpłatnego transportu i opieki do właściwej placówki realizującej przygotowanie przedszkolne, należy do obowiązków gminy, podobnie jak zwrot kosztów przejazdu dziecka i opiekuna, jeżeli to rodzice, opiekunowie lub opiekunowie prawni zapewniają dowóz dzieci we własnym zakresie. Przechodząc z kolei na grunt ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w kontekście realizowanego przez Gminę obowiązku nałożonego przepisami ustawy o systemie oświaty uznać należy, że w sytuacji zwrotu kosztów przejazdu dzieci do przedszkoli, o którym mowa w art. 14a ust. 3 i 4 ustawy o systemie oświaty nie powstaje przychód w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji do otrzymanych zwrotów nie mają zastosowania przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dotyczące zarówno źródeł przychodów, jak i zwolnień przedmiotowych, w tym zwolnień wymienionych w art. 21 ust. 1 pkt 40 i pkt 40c tej ustawy.
2016
1
cze

Istota:
Zwrot kosztów poniesionych przez pracowników z tytułu używania samochodów prywatnych do jazd lokalnych (tj. zwrot kosztów w wysokości określonej w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. (Dz. U. Nr 27, poz. 271, z późn. zm.) udokumentowanych ewidencją przebiegu pojazdu oraz udokumentowanych poniesionych kosztów opłat parkingowych i opłat za przejazd autostradą) nie stanowi „innego nieodpłatnego świadczenia” należy uznać za prawidłowe, jednakże z innych względów niż wskazuje Wnioskodawca. Świadczenia tego nie można uznać za inne niepłatne świadczenie bowiem ma ono charakter pieniężny.
Fragment:
Reasumując stanowisko Wnioskodawcy, że zwrot kosztów poniesionych przez pracowników z tytułu używania samochodów prywatnych do jazd lokalnych (tj. zwrot kosztów w wysokości określonej w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. (Dz. U. Nr 27, poz. 271, z późn. zm.) udokumentowanych ewidencją przebiegu pojazdu oraz udokumentowanych poniesionych kosztów opłat parkingowych i opłat za przejazd autostradą) nie stanowi „ innego nieodpłatnego świadczenia ” należy uznać za prawidłowe, jednakże z innych względów niż wskazuje Wnioskodawca. Świadczenia tego nie można uznać za inne niepłatne świadczenie bowiem ma ono charakter pieniężny. Stąd wobec literalnego brzmienia powołanych przepisów ustawy PIT, w tym zwolnienia przedmiotowego określonego w art. 21 ust. 1 pkt 23b ustawy PIT stanowisko, iż zwrot kosztów poniesionych przez pracowników z tytułu używania samochodów prywatnych do jazd lokalnych (tj. zwrot kosztów w wysokości określonej w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. (Dz. U. Nr 27, poz. 271, z późn. zm.) udokumentowanych ewidencją przebiegu pojazdu oraz udokumentowanych poniesionych kosztów opłat parkingowych i opłat za przejazd autostradą) nie stanowi przychodu ze stosunku pracy podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, należy uznać za nieprawidłowe.
2016
24
maj

Istota:
1) Czy Wnioskodawca zobowiązany będzie jako płatnik w rozumieniu art. 41 ust. 1 Ustawy o PIT do pobrania podatku dochodowego od osób fizycznych od ujętych ryczałtowo w jednej kwocie lub przyznanych w osobnych kwotach (i) rekompensat za czas poświęcony na uczestnictwo w badaniu klinicznym i poddanie się procedurom medycznym i (ii) zwrotów kosztów przejazdu do i z ośrodka badania klinicznego oraz (iii) kosztów posiłków (diet) przelewanych przez Wnioskodawcę na konta bankowe zdrowych uczestników badania?2) Czy, w przypadku gdyby odpowiedź na pytanie Nr 1 potwierdziła, że Wnioskodawca nie będzie płatnikiem, Wnioskodawca zobowiązany będzie sporządzić zgodnie z art. 42a Ustawy o PIT informację PIT-8C w związku z wypłatą zdrowym uczestnikom badania ujętych ryczałtowo w jednej kwocie lub przyznanych w osobnych kwotach (i) rekompensat za czas poświęcony na uczestnictwo w badaniu klinicznym i poddanie się procedurom medycznym i (ii) zwrotów kosztów przejazdu do i z ośrodka badania klinicznego oraz (iii) kosztów posiłków (diet)?3) Czy Wnioskodawca zobowiązany będzie jako płatnik w rozumieniu art. 41 ust. 1 Ustawy o PIT do pobrania podatku dochodowego od osób fizycznych od przelewanych przez Wnioskodawcę na konta bankowe chorych uczestników badania zwrotów kosztów przejazdu do i z ośrodka badawczego i kosztów posiłków w wysokości: (i) faktycznie poniesionych przez chorych uczestników badania kosztów, (ii) ryczałtowych kosztów dojazdu i diet?4) Czy, w przypadku gdyby odpowiedź na pytanie Nr 3 potwierdzała, że Wnioskodawca nie będzie płatnikiem, Wnioskodawca zobowiązany będzie sporządzić zgodnie z art. 42a Ustawy o PIT informację PIT-8C w związku z wypłatą chorym uczestnikom badania kosztów przejazdu do i z ośrodka badawczego i kosztów posiłków (diet) w wysokości: (i) faktycznie poniesionych przez tych uczestników kosztów, (ii) kosztów dojazdu i posiłków zwróconych w kwocie ryczałtowej?
Fragment:
Rekompensata od sponsora dla zdrowego uczestnika badania za czas poświęcony na uczestnictwo w badaniu i poddanie się procedurom medycznym oraz zwrot kosztów zarówno zdrowym jak i chorym uczestnikom badania przez sponsora następuje za pośrednictwem Wnioskodawcy. Wnioskodawca dokonuje technicznego przelewu środków z tytułu rekompensaty i/lub z tytułu zwrotu kosztów ze swojego rachunku bankowego na rachunek bankowy uczestnika badania. Koszty wypłaconej rekompensaty są ujmowane w fakturze wystawianej przez Wnioskodawcę na rzecz sponsora za kompleksową usługę przeprowadzenia badania klinicznego. Natomiast zwrot kosztów dojazdu/posiłków dokonany dla uczestników badania ujmowany jest na nocie księgowej wystawianej przez Wnioskodawcę dla sponsora. Ciężar finansowy kosztów rekompensaty i koszty zwrotów kosztów jest więc ponoszony faktycznie i ostatecznie przez sponsora. Wnioskodawca wypłaca rekompensatę za czas poświęcony na badanie i poddanie się uzgodnionym procedurom medycznym i/lub zwrot kosztów na rzecz uczestnika badania w imieniu sponsora. Innymi słowy Wnioskodawca nie działa w imieniu własnym w tym zakresie, lecz w imieniu sponsora. W umowie pomiędzy sponsorem a Wnioskodawcą, Wnioskodawca zobowiązuje się do wypłaty rekompensaty i zwrotu kosztów uczestnikowi badania w imieniu sponsora.
2016
24
maj

Istota:
Opodatkowanie zwrotu kosztów przejazdu.
Fragment:
Według Wnioskodawcy powyższe przepisy w związku z przepisem art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, stanowią, że zwolnienie z podatku dochodowego otrzymanego zwrotu kosztów przejazdów przysługuje do wysokości wynikającej z odrębnych przepisów, tj. do wysokości wynikającej z Rozporządzenia w sprawie zwrotu kosztów używania samochodów osobowych. Ewentualna nadwyżka będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Wnioskodawca wskazuje, że w przypadku wprowadzenia w życie planowanego sposobu rozliczenia zwrotu kosztów przejazdów, kwota zwrotu zostanie ustalona w oparciu o regulacje wynikające z art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) ustawy oraz Rozporządzenia w sprawie zwrotu kosztów używania samochodów osobowych, tj. otrzymana kwota zwrotu kosztów przejazdów nie będzie przekraczała wysokości ustalonej w oparciu o te przepisy. Mając powyższe na uwadze, w ocenie Wnioskodawcy spełnione są wszystkie przesłanki wymienione w art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, które uprawniają Go do skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych otrzymanego zwrotu kosztów przejazdów poniesionych w związku z odbywaniem podróży w ramach świadczenia usług prawnych na rzecz T. Wnioskodawca wskazuje, że zwolnienie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) ustawy ma zastosowanie pod warunkiem spełnienia przesłanek, o których mowa w jej art. 21 ust. 13.
2016
26
kwi

Istota:
Pobierane przez Wnioskodawcę kwoty tytułem zwrotu kosztów komorniczych i obsługi prawnej nie stanowią odpłatności za czynność określoną w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, a zatem nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
Fragment:
Są to między innymi następujące rodzaje opłat: opłata za zwrot kosztów obsługi prawnej - w przypadku rozwiązania umowy leasingu z winy Korzystającego, Spółka korzysta z usług zewnętrznych firm w zakresie obsługi prawnej dotyczącej przeprowadzenia procedury windykacji przedmiotu i należności. Spółka odlicza VAT naliczony z faktur za dokonaną obsługę. Następnie Spółka występuje wobec dłużnika z żądaniem zwrotu poniesionych kosztów tej obsługi. opłata za zwrot kosztów komorniczych - w przypadku rozwiązania umowy leasingu z winy Korzystającego, Spółka korzysta z usług komorników sądowych w zakresie ustalenia składników majątku dłużnika oraz ściągania należności. Spółka odliczy VAT naliczony z faktur za dokonane czynności komornicze, a następnie występuje wobec dłużnika z żądaniem zwrotu poniesionych kosztów. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy w myśl ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług opodatkowaniu podatkiem VAT podlegają kwoty, które Spółka otrzymuje od Korzystającego tytułem: Zwrotu kosztów obsługi prawnej Zwrotu kosztów komorniczych... Zdaniem Wnioskodawcy: Na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług opodatkowaniu podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.
2016
16
kwi

Istota:
Opodatkowanie przychodu uzyskanego w związku z udziałem w badaniach klinicznych.
Fragment:
Oprócz rekompensaty za czas poświęcony na badanie Wnioskodawczyni otrzyma zwrot kosztów przejazdu do i z ośrodka badan klinicznych, w którym będzie przeprowadzane badanie oraz zwrot kosztów posiłków (dietę) za czas przebywania w podróży do i z ośrodka badań klinicznych oraz w ośrodku badań klinicznych. Na chwilę obecną Wnioskodawczyni nie posiada dokładnych informacji, w jakiej wysokości otrzyma zwrot kosztów podróży do i z ośrodka i zwrot kosztów posiłków za czas uczestnictwa w badaniu klinicznym. Zgodnie z informacjami otrzymanymi od Spółki zwrot kosztów przejazdu uczestnika do i z ośrodka badań klinicznych może następować w kwocie stanowiącej równowartość faktycznie poniesionych odpowiednio udokumentowanych kosztów przejazdu (udokumentowanych biletami lub obliczonych za pomocą tzw. kilometrówki w przypadku przyjazdu samochodem prywatnym) lub może być zwracany w kwocie ryczałtowej. Natomiast zwrot kosztów posiłków odbędzie się w formie ryczałtowej diety. Generalnie, gratyfikacja finansowa, którą otrzyma Wnioskodawczyni może przyjąć jeden z trzech poniższych modeli: ryczałtowa, określona jedną kwotą rekompensata za udział w badaniu (w której ujęta jest rekompensata za poświęcony czas oraz zwrot kosztów dojazdów do i ośrodka badawczego oraz posiłków); rekompensata oraz osobno zwrot faktycznie poniesionych kosztów dojazdu do i z ośrodka badawczego oraz zwrot faktycznie poniesionych kosztów wyżywienia; rekompensata oraz ryczałtowy zwrot kosztów dojazdu do i z ośrodka badawczego oraz kosztów wyżywienia.
2016
14
kwi

Istota:
Czy na tle przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wypłacone przez X. świadczenia pieniężne w postaci zwrotu kosztów przejazdów niezbędnych do świadczenia usług prawnych na rzecz X. będą stanowiły dla X. koszty uzyskania przychodów?
Fragment:
(...) zwrotu kosztów używania samochodów osobowych), tj. w większości przypadków będzie to stawka w wysokości 0,8358 zł za 1 kilometr. Tak ustalona kwota będzie kwotą, jakiej podmioty świadczące usługi prawne na rzecz X. będą mogły żądać od X. tytułem zwrotu kosztów przejazdów. Zwrot kosztów przejazdów będzie następował na podstawie wystawionego przez X. polecenia wyjazdu, ewidencji przebiegu pojazdu sporządzonej zgodnie z wymogami art. 23a ust. 5 UoPIT oraz art. 16 ust. 5 UoCIT, jak również oświadczenia złożonego przez podmiot świadczący usługę prawną o niezaliczeniu otrzymanego świadczenia w postaci zwrotu kosztów przejazdów do kosztów uzyskania przychodów, zgodnie z art. 21 ust. 13 UoPIT. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy na tle przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wypłacone przez X. świadczenia pieniężne w postaci zwrotu kosztów przejazdów niezbędnych do świadczenia usług prawnych na rzecz X. będą stanowiły dla X. koszty uzyskania przychodów... Czy na tle przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wypłacone przez X. świadczenia pieniężne w postaci zwrotu kosztów przejazdów niezbędnych do świadczenia usług prawnych na rzecz X. będą korzystały ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) w zw. z art. 21 ust. 13 UoPIT, a w konsekwencji na X. nie będą ciążyły żadne obowiązki płatnicze ani informacyjne...
2016
15
mar
© 2011-2016 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.