Zwrot kosztów | Interpretacje podatkowe

Zwrot kosztów | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zwrot kosztów. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
- opodatkowania czynności zwrotu kosztów transportu i wartości towaru przez Wnioskodawcę na rzecz Kontrahenta w związku z kradzieżą towaru,
- prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktury VAT wystawionej przez Kontrahenta.
Fragment:
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zaistniałego stanu faktycznego w kwestii: opodatkowania czynności zwrotu kosztów transportu i wartości towaru przez Wnioskodawcę na rzecz Kontrahenta w związku z kradzieżą towaru – jest prawidłowe ; prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktury VAT wystawionej przez Kontrahenta - jest prawidłowe. Na wstępie niniejszej interpretacji indywidualnej tut. organ zauważa, iż interpretacja indywidualna w zakresie podatku od towarów i usług, w kwestii opodatkowania czynności zwrotu kosztów transportu i wartości towaru przez Wnioskodawcę na rzecz Kontrahenta w związku z kradzieżą towaru, została udzielona Wnioskodawcy, bowiem dla rozstrzygnięcia kwestii czy Wnioskodawca posiada prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktury wystawionej przez Kontrahenta, wymagane jest uprzednio rozstrzygnięcie, czy zwrot kwoty przez Wnioskodawcę na rzecz Kontrahenta w związku z kradzieżą towaru będzie czynnością opodatkowaną podatkiem VAT. Tym samym należy przyjąć, iż Wnioskodawca jest podmiotem zainteresowanym do uzyskania interpretacji indywidualnej w zakresie żądanym w pytaniu nr 1. Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j.
2016
31
gru

Istota:
W zakresie możliwości rozpoznania na zasadzie kasowej przychodu z tytułu zwrotu kosztów obsługi prawnej oraz kosztów komorniczych.
Fragment:
Są to między innymi następujące rodzaje opłat: opłata za zwrot kosztów obsługi prawnej - w przypadku rozwiązania umowy leasingu z winy Korzystającego, Spółka korzysta z usług zewnętrznych firm w zakresie obsługi prawnej dotyczącej przeprowadzenia procedury windykacji przedmiotu i należności. Spółka traktuje kwotę netto jako koszty uzyskania przychodu. Następnie Spółka występuje wobec dłużnika z żądaniem zwrotu poniesionych kosztów tej obsługi. opłata za zwrot kosztów komorniczych - w przypadku rozwiązania umowy leasingu z winy Korzystającego, Spółka korzysta z usług komorników sądowych w zakresie ustalenia składników majątku dłużnika oraz ściągania należności. Spółka traktuje kwotę netto jako koszty uzyskania przychodu a następnie występuje wobec dłużnika z żądaniem zwrotu poniesionych kosztów. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Czy w myśl ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych kwoty, które Spółka otrzymuje od Korzystającego tytułem: zwrotu kosztów obsługi prawnej, zwrotu kosztów komorniczych są odszkodowaniem dla Spółki i w związku z powyższym Spółka ma prawo rozpoznawać przychód z tych tytułów na zasadzie kasowej ? Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.
2016
21
gru

Istota:
Czy wypłacany przez Wnioskodawcę na rzecz pracownika zwrot kosztów używania samochodu prywatnego do celów służbowych podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych jako przychód ze stosunku pracy?
Fragment:
Powyższe zwolnienie obejmuje zatem zwrot kosztów (wypłacenie ryczałtu) tylko niektórym pracownikom, dla których ww. ustawy przewidują możliwość przyznania prawa do zwrotu kosztów poniesionych z tytułu używania pojazdów stanowiących własność pracownika lub nakładają na pracodawcę obowiązek ich zwrotu. W pozostałych przypadkach ryczałt samochodowy (zwrot kosztów) za tzw. jazdy lokalne jest opodatkowany. Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawca posiada umowę z pracownikiem o używanie samochodu prywatnego do celów służbowych. Zgodnie z postanowieniami ww. umowy Wnioskodawca wyraża zgodę na używanie przez pracownika prywatnego samochodu do celów służbowych, tj. jazd lokalnych na terenie miasta i zobowiązuje się do pokrywania kosztów używania tego samochodu. Pracownik posiada przyznany miesięczny limit na jazdy lokalne w wysokości 500 km, a zwrot kosztów jazd lokalnych następuje w formie ryczałtu stanowiącego iloczyn limitu przyznanych kilometrów i stawki 0,8358 zł za 1 kilometr przebiegu (według rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r., Dz. U. Nr 27, poz. 271 ze zm.). Wypłata ryczałtu następuje po złożeniu przez pracownika pisemnego oświadczenia o używaniu samochodu osobowego do celów służbowych w danym miesiącu.
2016
21
gru

Istota:
Czy opłaty licencyjne, zwrot kosztów doradztwa związanych wdrożeniem oraz korzystaniem z programu, jak również zwrot kosztów opieki serwisowej za 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 oraz zwrot niektórych kosztów doradztwa związanych z wdrożeniem za 2010 r. stanowią koszt pośrednio związany z przychodem i mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów jednorazowo w momencie ich poniesienia tj. w rozliczeniu za 2015 r.?
Fragment:
W ślad za aneksem, I. obciążył P. fakturami z tytułu udzielonej licencji oraz z tytułu zwrotu kosztów doradztwa związanego z wdrożeniem oraz korzystaniem z programu, jak również z tytułu zwrotu kosztów opieki serwisowej. Faktury te dotyczyły poszczególnych lat za okres od 2011 do 2015 r. a odnośnie zwrotu niektórych kosztów doradztwa związanego z wdrożeniem również 2010 r. Na fakturach zostały wyodrębnione konkretne kwoty dotyczące konkretnych świadczeń oraz konkretnych lat. Faktury zostały wystawione przez I. oraz zostały otrzymane i zaksięgowane przez P. w 2015 r. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy opłaty licencyjne, zwrot kosztów doradztwa związanych wdrożeniem oraz korzystaniem z programu, jak również zwrot kosztów opieki serwisowej za 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 oraz zwrot niektórych kosztów doradztwa związanych z wdrożeniem za 2010 r. stanowią koszt pośrednio związany z przychodem i mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów jednorazowo w momencie ich poniesienia tj. w rozliczeniu za 2015 r.? Zdaniem Wnioskodawcy zarówno opłaty licencyjne, zwrot kosztów doradztwa związanych z wdrożeniem i korzystaniem z programu oraz zwrot kosztów opieki serwisowej za 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, jak również zwrot niektórych kosztów doradztwa związanych z wdrożeniem za 2010 r,, stanowią koszt pośrednio związany z przychodem i powinny zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów jednorazowo w momencie ich poniesienia tj. w 2015 r.
2016
29
lis

Istota:
Opodatkowanie ryczałtu za wykorzystywanie samochodów prywatnych do służbowych jazd lokalnych.
Fragment:
Według umowy, pracodawca pokrywa koszt używania pojazdu, o którym mowa w § 1 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz.U. Nr 27, poz. 271 z późn. zm.). Miesięczny limit przebiegu na jazdy lokalne (w granicach administracyjnych miasta) wynosi 300 km. Zwrot ustalonego ryczałtu zmniejsza się o 1/22 za każdy roboczy dzień nieobecności oraz podróży służbowej trwającej co najmniej 8 godzin. Zwrot kosztów za podróż służbową (jazdy zamiejscowe) następuje na podstawie polecenia wyjazdu służbowego, w wysokości iloczynu przejechanych kilometrów i aktualnie obowiązującej stawki. Pracownik składa oświadczenie w którym informuje, że korzystał z własnego samochodu osobowego do jazd lokalnych i podaje ilości dni nieobecności. Z kwoty zwrotu kosztów za jazdy lokalne, wypłacanej w formie miesięcznego ryczałtu, potrącana jest zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych, zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.). W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy kwota wypłacana przez pracodawcę, jako zwrot poniesionych przez pracownika kosztów za używanie pojazdu prywatnego do celów służbowych w jazdach lokalnych, stanowi jego przychód w myśl art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i podlega opodatkowaniu tym podatkiem...
2016
10
sie

Istota:
Czy otrzymywana przez pracownika kwota tytułem zwrotu kosztów za używanie własnego prywatnego samochodu do celów służbowych prowadzi do powstania u pracownika przychodu ze stosunku pracy, jeżeli przejazd samochodem prywatnym jest związany z wykonywaniem zadań służbowych zleconych przez ZOZ i na rzecz ZOZ, i ZOZ wyraził zgodę na przejazd pracownika jego samochodem prywatnym?
Fragment:
Zwrot kosztów jazdy lokalnej jest rozliczany w formie ewidencji przebiegu pojazdu w km na podstawie oświadczenia pracownika o używaniu pojazdu do celów służbowych z zastosowaniem odpowiedniej stawki wynikającej z obowiązujących przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 roku w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywaniu zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy. Zwrot kosztów następuje zatem na podstawie tzw. „ kilometrówki ”. Zgodnie z postanowieniami zawartych umów ZOZ zwraca pracownikowi koszty w terminie wypłaty wynagrodzenia. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy otrzymywana przez pracownika kwota tytułem zwrotu kosztów za używanie własnego prywatnego samochodu do celów służbowych prowadzi do powstania u pracownika przychodu ze stosunku pracy, jeżeli przejazd samochodem prywatnym jest związany z wykonywaniem zadań służbowych zleconych przez ZOZ i na rzecz ZOZ, i ZOZ wyraził zgodę na przejazd pracownika jego samochodem prywatnym... Zdaniem Wnioskodawcy, otrzymywana przez pracownika kwota wypłacana tytułem zwrotu kosztów nie prowadzi do powstania u pracownika przychodu, ponieważ pracownik ponosi wydatek na zakup paliwa oraz uszczerbek związany z zużyciem prywatnego samochodu, które są mu następnie zwracane przez pracodawcę. Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy PIT, przychodami są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartości otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.
2016
31
lip

Istota:
Czy dokonywany na rzecz pracowników zwrot kosztów używania pojazdów prywatnych na cele służbowe do jazd lokalnych – w wysokości ustalonej na podstawie Rozporządzenia – stanowić będzie dla tych pracowników przychód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a w konsekwencji – czy na Uniwersytecie będą spoczywać obowiązki płatnika z tego tytułu?
Fragment:
Zwrot kosztów przejazdów pojazdami prywatnymi pracowników stanowić będzie bowiem korzystniejszą formę finansowania potrzeb działalności Uniwersytetu w porównaniu z np. najmem pojazdów z wypożyczalni, czy też przejazdami taksówkami – które nota bene generują większe obciążenie pod względem ekonomicznym. Nadmienić należy, że pracownicy korzystając z pojazdów prywatnych dla celów służbowych nie będą w podróży służbowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t. j. z dnia 17 września 2014 r.; Dz. U. z 2014 r., poz. 1502, ze zm.), lecz będą się przemieszczać w obszarze wskazanym jako ich miejsce pracy (tzw. jazdy lokalne). Przysługujący pracownikom zwrot kosztów przejazdu stanowić będzie iloczyn przejechanych kilometrów i stawki za jeden kilometr przebiegu – ustalonej przez Pracodawcę – która nie będzie wyższa niż określona w przepisach wydanych na podstawie art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym. Stosownie do 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli, motorowerów niebędących własnością pracodawcy z dnia 25 marca 2002 r. (Dz.
2016
31
lip

Istota:
Czy zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Została zawarta umowa na dojazdy z miejsca zamieszkania do przedszkola, na zwrot kosztów przejazdu i z powrotem, najkrótszą trasą łączącą te dwa miejsca. Zwrot kosztów następuje miesięcznie w formie ryczałtu w wysokości 7,69 za jeden przejazd, na dowód Wnioskodawca załączył kopię umowy. Wnioskodawca podając we wniosku przepisy prawa podatkowego odnośnie do zaistniałego stanu faktycznego, wskazał art. 14a ust. 3 i 4 i art. 17 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku: Czy zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych... Zdaniem Wnioskodawcy, nie wie On czy powinien się rozliczyć i odprowadzić podatek. Wnioskodawca otrzymał informację PIT-8C z tytułu dowozu do przedszkola, który „ rzekomo ” się rozlicza, jednak zasięgnął On opinii na forum rodziców dzieci niepełnosprawnych i okazało się, że nikt z nich nie otrzymuje PIT-8C i się nie rozlicza z tego. Wnioskodawca zadzwonił na infolinię Krajowej Informacji Podatkowej i otrzymał odpowiedź, że zwrot kosztów dowozu do przedszkola transportem własnym dziecka niepełnosprawnego nie powinien być wykazany, ponieważ przedszkole i szkoła winny być traktowane na równi, czyli wolne od podatku.
2016
13
lip

Istota:
Czy otrzymywana przez Wnioskodawcę kwota wypłacana tytułem zwrotu kosztów poniesionych przez Wnioskodawcę w związku z użyciem samochodu niebędącego własnością pracodawcy w jazdach lokalnych (nie będących podróżą służbową w rozumieniu k.p.) prowadzi do powstania u Wnioskodawcy przychodu ze stosunku pracy i obowiązku pobrania i odprowadzenia zaliczki przez pracodawcę (płatnika) na podatek dochodowy od osób fizycznych?
Fragment:
Zwrot kosztów za jazdy lokalne następuje w formie miesięcznego ryczałtu, w wysokości iloczynu przyznanego Wnioskodawcy limitu kilometrów i maksymalnej obowiązującej stawki określonej w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy, na podstawie pisemnego oświadczenia Wnioskodawcy o używaniu pojazdu do celów służbowych w danym miesiącu, wg wzoru stanowiącego załącznik do umowy. Pracodawca, jako płatnik, pobiera od wypłaconych kwot ryczałtu zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy otrzymywana przez Wnioskodawcę kwota wypłacana tytułem zwrotu kosztów poniesionych przez Wnioskodawcę w związku z użyciem samochodu niebędącego własnością pracodawcy w jazdach lokalnych (nie będących podróżą służbową w rozumieniu k.p.) prowadzi do powstania u Wnioskodawcy przychodu ze stosunku pracy i obowiązku pobrania i odprowadzenia zaliczki przez pracodawcę (płatnika) na podatek dochodowy od osób fizycznych... Zdaniem Wnioskodawcy. Zdaniem Wnioskodawcy, w opisanym stanie faktycznym otrzymywana przez niego kwota wypłacana tytułem zwrotu kosztów poniesionych przez pracownika w związku z użyciem samochodu niebędącego własnością pracodawcy w jazdach lokalnych (nie będących podróżą służbową w rozumieniu k.p.) nie prowadzi do powstania u Wnioskodawcy przychodu ze stosunku pracy, ani żadnego innego przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
2016
7
lip

Istota:
Obowiązki płatnika w związku z ponoszeniem przez Spółkę kosztów przejazdów pracowników do miejsca wykonywania pracy.
Fragment:
Mając na uwadze przedstawiony we wniosku opis stanu faktycznego oraz powyższe uregulowania prawne, stwierdzić należy, że przejazdy w ramach obowiązków służbowych i związane z nimi wydatki nie są spełniane w interesie pracownika, ale w interesie pracodawcy – Wnioskodawcy w związku z tym, wartość zwrotu kosztów przejazdów do miejsca wykonywania pracy i z powrotem nie przyniesie pracownikowi korzyści w postaci powiększenia aktywów lub uniknięcia wydatków, które ponoszą. Tym samym, wartości zwrotu kosztów przejazdów do miejsca wykonywania pracy i z powrotem nie można uznać za przychód pracowników, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji, po stronie Wnioskodawcy – jako płatnika – nie będzie istniał obowiązek obliczenia, pobrania i odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy z tego tytułu. Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego ....., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.
2016
2
cze
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.