Zwrot kosztów | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zwrot kosztów. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
16
wrz

Istota:

Opodatkowanie podatkiem VAT kwoty stanowiącej zwrot kosztów stałych poniesionych w związku z wydłużeniem terminu realizacji inwestycji.

Fragment:

Analogicznie w przedmiotowym stanie faktycznym, otrzymany na podstawie art. 471 k.c. zwrot kosztów mający charakter odszkodowawczy nie może być uznawany za wynagrodzenie za usługę budowlaną. Zgodnie z orzecznictwem sądowym, w tym orzecznictwem TSUE, jak też stanowiskiem organów podatkowych, zwroty kosztów, które mają charakter odszkodowawczy, nie podlegają opodatkowaniu VAT. Jako przykład można wskazać m.in.: wyrok NSA z dnia 6 lipca 2017 r. (sygn. akt I FSK 2173/15) - zwrot kosztów usunięcia usterek i wad jest należnością o charakterze odszkodowawczym, która nie ma związku ze świadczeniem usług opodatkowanych przez Spółkę i nie podlega VAT; wyrok NSA w Warszawie z 21 października 2014 r. (sygn. I FSK/1571/1) - za usługę nie może być uznany sam zwrot kosztów dokonany przez wykonawcę, który nie wykonał swojego zobowiązania wobec inwestora. Brak jest bowiem elementu wzajemności. Zwrot ten jest sposobem rozliczenia się pomiędzy stronami umowy, jest czynnością o charakterze cywilnoprawnym dokonaną w celu realizacji roszczeń wynikających z rękojmi za wady a nie świadczeniem usługi; wyrok WSA w Łodzi z 10 listopada 2016 r. (sygn. I SA/Łd 807/16) - zwrot kosztów naprawy robót w wyniku ugody jest bez VAT. Spółka nie zgadzała się na dokonanie napraw, twierdząc, że przyczynami powstałych awarii są aspekty leżące poza rzetelnością wykonanych przez nią robót.

2018
15
wrz

Istota:

Obowiązki płatnika w związku ze zwrotem kosztów uczestnictwa w badaniach klinicznych.

Fragment:

Gwarancja zwrotu kosztów uczestnictwa w Badaniu Klinicznym będzie znajdowała się w informacji dla Pacjenta i Przedstawiciela ustawowego, która będzie dołączona do formularza świadomej zgody uczestnictwa w Badaniu Klinicznym. Podmiotem uczestniczącym pomiędzy Przedstawicielami ustawowymi Pacjentów a Spółką przy rozliczaniu kosztów uczestnictwa w Badaniu Klinicznym będzie Spółka G. (dalej: Wykonawca) na mocy porozumienia zawartego ze Spółką. W celu uzyskania zwrotu poniesionych kosztów od Wykonawcy, Przedstawiciele ustawowi będą zobowiązani do przedstawienia wniosku (formularz zwrotu kosztów) o zwrot kosztów odpowiedniemu lekarzowi celem jego zatwierdzenia. Dodatkowo, Przedstawiciele ustawowi będą zobowiązani do przedstawienia oryginalnych dowodów poniesionych kosztów związanych bezpośrednio z udziałem w Badaniu Klinicznym (przekazanie tych dowodów będzie następowało wraz z formularzem zwrotu kosztów badaczowi/koordynatorowi badania w danym ośrodku). Jeśli zwrot kosztów uczestnictwa w Badaniu Klinicznym byłby dokonywany przez Wykonawcę po raz pierwszy, do formularza zwrotu kosztów będzie dołączony formularz zawierający dane bankowe i osobowe jednego z obecnych przy Pacjencie Przedstawicieli ustawowych, na rzecz którego Wnioskodawca planuje dokonywać zwrotu poniesionych kosztów uczestnictwa.

2018
9
wrz

Istota:

Zwrot pracownikom kosztów przejazdu w formie ryczałtu za używanie prywatnego samochodu osobowego do celów służbowych w jazdach lokalnych

Fragment:

Powyższe zwolnienie obejmuje zatem zwrot kosztów (wypłacenie ryczałtu) tylko niektórym pracownikom, dla których ww. ustawy przewidują możliwość przyznania prawa do zwrotu kosztów poniesionych z tytułu używania pojazdów stanowiących własność pracownika lub nakładają na pracodawcę obowiązek ich zwrotu. W pozostałych przypadkach ryczałt samochodowy (zwrot kosztów) za tzw. jazdy lokalne jest opodatkowany. Ponadto zaznaczyć należy, że zwolnienie, o którym mowa powyżej jest limitowane. Przysługuje bowiem tylko do wysokości miesięcznego ryczałtu pieniężnego albo do wysokości nieprzekraczającej kwoty ustalonej przy zastosowaniu stawek za 1 km przebiegu pojazdu, określonych w odrębnych przepisach. Zarówno ryczałty, jak i stawki za 1 km zostały określone w przepisach rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. z 2002 r., Nr 27, poz. 271, z późn. zm.). W świetle § 1 ust. 1 rozporządzenia w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy zwrot kosztów używania przez pracownika w celach służbowych do jazd lokalnych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy, zwanych dalej „ pojazdami do celów służbowych ”, następuje na podstawie umowy cywilnoprawnej, zawartej między pracodawcą a pracownikiem, o używanie pojazdu do celów służbowych, na warunkach określonych w rozporządzeniu.

2018
20
sie

Istota:

Obowiązki płatnika w związku ze zwrotem pracownikowi kosztów z tytułu podróży służbowej

Fragment:

Zatem, stanowisko Wnioskodawcy w części dotyczącej zwrotu kosztów przejazdu pojazdem niebędącym Jego własnością należało uznać za prawidłowe. W odniesieniu do zwrotu kosztów noclegów (w tym kosztów hotelowych) z tytułu podróży służbowych należy stwierdzić, że stosownie do § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej, za nocleg podczas podróży krajowej w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie pracownikowi przysługuje zwrot kosztów w wysokości stwierdzonej rachunkiem, jednak nie wyższej za jedną dobę hotelową niż dwudziestokrotność stawki diety. W uzasadnionych przypadkach pracodawca może wyrazić zgodę na zwrot kosztów noclegu stwierdzonych rachunkiem w wysokości przekraczającej limit, o którym mowa w ust. 1 (§ 8 ust. 2 cyt. rozporządzenia). Stosownie do § 16 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej, za nocleg podczas podróży zagranicznej pracownikowi przysługuje zwrot kosztów w wysokości stwierdzonej rachunkiem, w granicach limitu określonego w poszczególnych państwach w załączniku do rozporządzenia. Zgodnie z ust. 2 tego paragrafu, w razie nieprzedłożenia rachunku za nocleg, pracownikowi przysługuje ryczałt w wysokości 25% limitu, o którym mowa w ust. 1 Ryczałt ten nie przysługuje za czas przejazdu.

2018
15
cze

Istota:

Brak prawa do odliczenia podatku.

Fragment:

W dniu 19-02-2018 r. doszło do spotkania przed planowaną rozprawą sądową i na tym spotkaniu zawarto ugodę, na mocy której firma Wnioskodawczyni zapłaci na rzecz Y kwotę 300 000,00 PLN netto tj. 369 000,00 PLN brutto w dwóch ratach tytułem zwrotu kosztów poniesionych przez klienta w związku z reklamacją. W szczególności są to koszty powstałe u klienta firmy Y tj. X; koszty sortowania w firmie Y; koszty złomowania wadliwych elementów; badania laboratoryjne i inne. W celu uzyskania dla firmy Y tytułu egzekucyjnego zawarcie powyższej ugody potwierdzono ugodą sądową. Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że zapłata, którą uiściła Wnioskodawczyni na rzecz kontrahenta stanowi zwrot kosztów poniesionych przez kontrahenta Wnioskodawczyni w związku z reklamacją i nie stanowi wynagrodzenia za wykonane usługi, lecz odszkodowanie za nienależyte wykonanie zobowiązania. W konsekwencji powyższego obciążenie Wnioskodawczyni ww. kosztami nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Odnosząc się zatem do prawa do odliczenia podatku należy zauważyć, że – jak już wskazano powyżej – prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług, a towary i usługi, przy nabyciu których podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

2018
16
kwi

Istota:

Czy wypłacone przez Stowarzyszenie w ten sposób kwoty z tytułu zwrotu kosztów dojazdu oraz diety za udział w treningu lub meczu podlegają opodatkowaniu podatkiem od osób fizycznych?
Czy wypłacane w ten sposób świadczenie jest zwolnione z podatku?

Fragment:

Tym samym zwolnienie określone w art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy, zgodnie z którym wolne od podatku są diety oraz kwoty stanowiące zwrot kosztów, otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich, do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 2.280 zł, nie znajdzie w tym przypadku zastosowania. Niewątpliwie jednak trenowanie piłki nożnej i udział w zawodach piłkarskich mieści się w pojęciu uprawiania sportu. Z kolei stowarzyszenie jest organizacją pozarządową, działającą na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2015 r., poz. 1393). Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 3 tej ustawy, statut stowarzyszenia określa w szczególności cele i sposoby ich realizacji. Powyższe sprawia, że dla opodatkowania diet oraz zwrotu kosztów dojazdu zawodnika na treningi i w celu udziału w zawodach zastosowanie znaleźć może zwolnienie z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Stosownie do tego przepisu wolne od podatku dochodowego są diety i inne należności za czas podróży osoby niebędącej pracownikiem – do wysokości określonej w odrębnych ustawach lub przepisach wydanych przez ministra właściwego do spraw pracy w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej, z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju, z zastrzeżeniem ust. 13.

2018
16
kwi

Istota:

Opodatkowanie otrzymanego przez Wnioskodawcę zwrotu kosztów związanych z zabezpieczeniem sieci kanalizacji deszczowej i wodociągu przed wpływami eksploatacji górniczej

Fragment:

Kopalnia węgla kamiennego wpłaci uzgodnioną kwotę zwrotu kosztów na konto Wnioskodawcy w terminie określonym w ugodzie. Dodatkowo w ww. piśmie uzupełniającym wniosek wskazano, że ugodę z kopalnią węgla kamiennego w sprawie zwrotu kosztów związanych z zabezpieczeniem sieci kanalizacji deszczowej i wodociągu dla zadania inwestycyjnego przed wpływami eksploatacji górniczej zawarto na podstawie art. 148, 150 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2014 r. 613 j.t.). W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy otrzymany zwrot kosztów związanych z zabezpieczeniem sieci kanalizacji deszczowej i wodociągu przed wpływami eksploatacji górniczej należy opodatkować podatkiem VAT? Zdaniem Wnioskodawcy, otrzymany zwrot kosztów związanych z zabezpieczeniem sieci kanalizacji deszczowej i wodociągu przed wpływami eksploatacji górniczej nie podlega opodatkowaniu VAT. W dniu 13 listopada 2014 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając, na podstawie przepisu § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.), w imieniu Ministra Finansów – wydał interpretację indywidualną, nr IBPP2/443-802/14/WN , w której uznał, iż w świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

2018
14
kwi

Istota:

Do Wnioskodawcy jako pracodawcy należy zorganizowanie pracownikom warunków pracy w sposób pozwalający im na wykonanie ciążących na nich obowiązków służbowych. Poprzez „organizację” należy rozumieć m.in. dostarczenie narzędzi niezbędnych do prawidłowego wykonania pracy. Trudno za zapewnienie przez pracodawcę właściwych środków uznać zawarcie z pracownikami umowy dotyczącej wykorzystywania przy wykonywaniu obowiązków zleconych przez pracodawcę ich własnych samochodów, w jazdach lokalnych. Sam zwrot poniesionych przez pracowników kosztów z tego tytułu jest natomiast wyłącznie realizacją tej umowy, mającej charakter zobowiązania obu stron. Niezależnie od powyższego przesłanki zawarcia przez strony umowy w sprawie korzystania przez pracowników z prywatnych samochodów, w jazdach lokalnych, w ocenie Ministra Finansów, nie może wpływać na zakres obowiązku podatkowego.

Fragment:

(...) zwrotu kosztów ”, dał temu wyraz w katalogu zwolnień przedmiotowych w art. 21 ust. 1 pkt 14, 17, 23b, 26b, 40c, 102 i 112 ustawy. Uregulowane w tych przepisach zwolnienia od podatku dotyczą: zwrotu kosztów z tytułu przeniesienia służbowego (pkt 14), zwrotu kosztów poniesionych przez osoby wykonujące obowiązki społeczne i obywatelskie (pkt 17), zwrotu kosztów za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych w lokalnych jazdach służbowych, jeśli przepisy odrębnych ustaw nakładają na pracodawcę obowiązek takiego zwrotu bądź uprawniają do przyznania prawa do zwrotu tych kosztów (pkt 23b), zwrotu kosztów z tytułu opieki nad dzieckiem lub osobą zależną, otrzymane na podstawie przepisów odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych do tych ustaw (pkt 26b), zwrotu kosztów przejazdu, o których mowa w art. 17 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (pkt 40c), zwrotu niektórych kosztów otrzymanych przez bezrobotnego na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (pkt 102), zwrotu kosztów dojazdu pracownika do zakładu pracy, jeżeli obowiązek ponoszenia tych kosztów przez zakład pracy wynika wprost z przepisów innych ustaw (112).

2018
10
kwi

Istota:

Brak opodatkowania świadczenia pieniężnego z tytułu zwrotu kosztów związanych z przedłużeniem terminu dostawy pociągów

Fragment:

Czy wypłacone przez Spółkę na rzecz Konsorcjum świadczenie pieniężne z tytułu zwrotu Kosztów związanych z przedłużeniem terminu dostawy Pociągów nie stanowi wynagrodzenia za czynność podlegającą opodatkowaniu, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT? Czy w przypadku gdyby zwrot Kosztów uznać za wynagrodzenie za czynność podlegającą opodatkowaniu, Spółka miałaby prawo do odliczenia podatku VAT, zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT? Zdaniem Wnioskodawcy, wypłacone przez zwrot szczegółowo uzasadnionych, udokumentowanych i poniesionych przez Wnioskodawcę Kosztów związanych z przedłużeniem terminu dostawy Pociągów nie stanowi wynagrodzenia za czynność podlegającą opodatkowaniu, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT. Natomiast w przypadku, uznania że zwrot Kosztów stanowi czynność opodatkowaną (tj. w przypadku udzielenia odpowiedzi twierdzącej na pytanie nr 1) to Spółka miałaby prawo do odliczenia podatku VAT zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT. Ad 1 Zdaniem Spółki i Konsorcjum [dalej: Wnioskodawcy], świadczenie pieniężne wypłacone przez Spółkę na rzecz Konsorcjum z tytułu zwrotu Kosztów związanych z przedłużeniem terminu dostawy Pociągów nie stanowi wynagrodzenia za czynność podlegającą opodatkowaniu, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT.

2018
17
mar

Istota:

W zakresie możliwości zaliczenia do k.u.p. zwrotu kosztów zw. z wykupieniem polisy OC przez Zarządzającego.

Fragment:

Spółka pokrywa koszty używania pojazdu, według stawki za 1 km przebiegu pojazdu określonej w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25.03.2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. z 2002 r. Nr 27 poz. 271) – § 1 pkt 3, § 2 umowy określającej zasady zwrotu kosztów związanych z zarządzaniem Spółką. Ustalono dla Zarządzającego miesięczny limit kilometrów do jazdy – do 300 km. Zwrot (refundacja) kosztów używania pojazdów do celów służbowych następuje w formie miesięcznego ryczałtu obliczonego jako iloczyn stawki za 1 km przebiegu pojazdu i miesięcznego limitu kilometrów ustalonego dla jazd lokalnych, po złożeniu przez Zarządzającego pisemnego oświadczenia. Zawarta z Zarządzającym umowa określa prawo Zarządzającego i obowiązki Spółki co do zwrotu kosztów używania samochodu prywatnego do celów wykonywania umowy o świadczenie usług zarządzania oraz zasady rozliczeń tych kosztów. Jak wskazał Wnioskodawca, w chwili obecnej Zarządzający nie korzysta z przysługującego mu prawa zwrotu kosztów używania samochodu prywatnego do celów wykonywania umowy o świadczenie usług zarządzania. Natomiast w sytuacji, gdy Zarządzający zechce skorzystać z prawa do zwrotu kosztów używania samochodu prywatnego do celów wykonywania umowy o świadczenie usług zarządzania Spółką, wówczas do ustalonego limitu kilometrów (300 km), będzie zobligowany do prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdów i przedłożenia przedmiotowej ewidencji Spółce wraz z oświadczeniem, celem kontroli nad przedmiotowymi wydatkami.