Zwrot kosztów | Interpretacje podatkowe

Zwrot kosztów | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zwrot kosztów. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Opodatkowanie płatności dokonywanych w związku z prowadzeniem centralnej bazy danych o papierach wartościowych;
Fragment:
W powyższym kontekście Wnioskodawca powziął wątpliwości, czy płatności, które będzie realizował na rzecz EBC z tytułu zwrotu kosztów prowadzenia SBDPW, będą objęte zakresem opodatkowania VAT. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy płatności, które Wnioskodawca będzie realizował na rzecz EBC z tytułu zwrotu kosztów prowadzenia SBDPW, będą objęte zakresem opodatkowania VAT ... Zdaniem Wnioskodawcy : Zdaniem Wnioskodawcy płatności, które będą przezeń realizowane na rzecz EBC z tytułu zwrotu kosztów prowadzenia SBDPW, nie będą objęte zakresem opodatkowania VAT, co Wnioskodawca uzasadnia poniżej. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1, w związku z art. 15 ustawy o VAT, opodatkowaniu VAT podlega m.in. odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, przez podatnika działającego w takim charakterze. Stosownie do art. 2 pkt 9 ustawy o VAT, przez import usług należy rozumieć świadczenie usług, z tytułu wykonania których podatnikiem jest usługobiorca, o którym mowa w art. 17 ust.1 pkt 4 ustawy o VAT. Z kolei, jak wskazuje art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT, podatnikami są również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne nabywające usługi, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: usługodawcą (...)
2016
11
lut

Istota:
Zwolnienie przedmiotowe (art. 21 ust. 1 pkt 112)
Fragment:
Czy zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 112 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wyżej opisany zwrot kosztu biletu miesięcznego na dojazd publicznym środkiem transportu jest wolny od podatku dochodowego czy też podlega opodatkowaniu... Zdaniem Wnioskodawcy zwrot kosztów dojazdu jest wolny od podatku zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 112 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który stanowi, iż wolne od podatku dochodowego są, m.in. „ zwrot kosztów dojazdu pracownika do zakładu pracy, jeżeli obowiązek ponoszenia tych kosztów przez zakład pracy wynika wprost z przepisów innych ustaw ”. Tak jest w przedmiotowej sprawie - zwrot kosztów dojazdu wynika jasno i ewidentnie oraz wprost z przepisów „ innej ustawy ”, a mianowicie z art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 269), który stanowi, że „ Urzędnikowi państwowemu przenoszonemu do pracy w innej miejscowości przysługują zwrot kosztów przeniesienia, diety, zwrot kosztów podróży oraz inne świadczenia ”, z art. 26 ust. 2a, który stanowi, iż Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wysokość i warunki wypłacania świadczeń urzędnikom państwowym przeniesionym do pracy w innej miejscowości, w szczególności (...)
2015
15
gru

Istota:
Czy zwrot kosztów użytkowania samochodu prywatnego podczas podróży służbowej do wysokości limitu oraz powyżej limitu określonego w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy, stanowi przychód pracownika w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy, opodatkowany podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
(...) zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy. W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie: Czy zwrot kosztów użytkowania samochodu prywatnego podczas podróży służbowej do wysokości limitu oraz powyżej limitu określonego w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy, stanowi przychód pracownika w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy, opodatkowany podatkiem dochodowym od osób fizycznych... W ocenie Wnioskodawcy zwrot kosztów użytkowania samochodu prywatnego podczas podróży służbowej do wysokości limitu określonego w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy, nie stanowi przychodu pracownika w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy, opodatkowanego podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
2015
2
gru

Istota:
Zwolnienie przedmiotowe.
Fragment:
Zwrot kosztów będzie następował na podstawie polecenia wyjazdu służbowego i ewidencji przebiegu pojazdu, w wysokości iloczynu faktycznie przejechanych kilometrów przez obowiązującą stawkę za 1 kilometr przebiegu pojazdu. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy zwrot kosztów za używanie własnego samochodu do celów służbowych podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych... Zdaniem Wnioskodawcy, zwrot kosztów za używanie przez pracownika samochodu prywatnego do celów służbowych rozliczany jest na podstawie ewidencji przebiegu pojazdu, wobec czego zwrot kosztów powinien być zwolniony z podatku dochodowego od osób fizycznych. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe. Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.
2015
1
gru

Istota:
W zakresie braku opodatkowania Rozliczenia wypłacanego na rzecz Spółki.
Fragment:
Zatem, w celu rozliczenia zwrotu kosztów, określonych w Porozumieniu jako Koszty Niezaoszczędzone Wnioskodawca zobowiązany jest do wystawiania faktur VAT z tytułu odpłatnego świadczenia usług z zastosowaniem stawki podatku właściwej dla tych usług. Tym samym stanowisko Spółki, że Rozliczenie nie stanowi wynagrodzenia wypłacanego na rzecz Wnioskodawcy z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług, tylko ma charakter odszkodowania i nie podlega opodatkowaniu VAT uznać należało za nieprawidłowe. Jednocześnie, w odniesieniu do powołanych przez Stronę na poparcie swojego stanowiska wyroków sądów administracyjnych, wskazać należy, że nie stoją one w sprzeczności ze stanowiskiem Organu przedstawionym w niniejszej interpretacji – Organ w pełni podziela tezy w nich zawarte, jednakże podkreślić należy, że zapadają one w odniesieniu do indywidualnych i właściwych tylko im stanów faktycznych. Również w odniesieniu do powołanej przez Wnioskodawcę indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego wyjaśnić należy, że wydawane są one w indywidualnych i właściwych im tylko stanach faktycznych i tylko do nich się zawężają i także nie stoją w sprzeczności ze stanowiskiem przedstawionym przez Organ w interpretacji.
2015
25
lis

Istota:
Skutki podatkowe finansowania przez Wnioskodawcę świadczeń przysługujących zawodniczkom w ramach zawartych umów cywilnoprawnych.
Fragment:
Dodatkowo przepisy rozporządzenia przewidują, że diet nie wypłaca się w przypadku zapewnienia całodziennego wyżywienia, a także - w przypadku podróży zagranicznej - że nie dokonuje się zwrotu kosztów noclegu w przypadku, gdy zapewnia się bezpłatny nocleg. Oznacza to zatem, że przepisy rozporządzenia dopuszczają nie tylko wypłatę diety oraz zwrot kosztów przejazdu i noclegów, ale wskazują, że możliwe jest pokrycie przez kierującego w podróż takich wydatków, a wówczas nie może być mowy o przekroczeniu jakichkolwiek limitów w tym zakresie. Tym samym nie ma znaczenia dla zwolnienia przychodu z tytułu podróży zleceniobiorcy (świadczącego usługi sportowe) fakt, czy pokryto koszty wynagrodzenia bądź noclegu zawodnika, czy wypłacono dietę bądź ryczałt noclegowy. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej przewiduje i dopuszcza obie formy finansowania podróży - zarówno zapewnienie wyżywienia czy noclegu, jak i zwrot takich wydatków, czy też wypłatę stosownych diet czy ryczałtów. Stąd przepisy prawa podatkowego odwołujące się do odrębnych regulacji musza uznać taką formę finansowania podróży i nie mogą wywodzić żadnych negatywnych konsekwencji z tego tytułu. Nadto w razie pokrycia kosztów wyżywienia może się zdarzyć, że będą one wyższe niż wysokość diety, lecz samo to nie może być podstawą do (...)
2015
20
lis

Istota:
Obowiązek opodatkowania „obciążenia” swojego dostawcy kosztami, które były następstwem wadliwości surowca oraz rozpoznania importu usług z tytułu „obciążenia” go podobnymi kosztami przez ostatecznego nabywcę wyrobu gotowego.
Fragment:
Tylko z okoliczności, że wykonanie czynności odbywa się za odpłatnością uznawaną za zwrot kosztów (tj. bez marży), nie można wnioskować, że świadczenie to nie miało charakteru odpłatnego. W tym kontekście, skoro: Spółka wykonała określone czynności na rzecz Dostawcy i zażądała za nie konkretnej zapłaty („ obciążenie ”), którą otrzymała, miała miejsce czynność podlegająca opodatkowaniu w postaci odpłatnego świadczenia usług; Odbiorca (który nie posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskie siedziby, ani stałego miejsca prowadzenia działalności) wykonał na rzecz Spółki określone czynności, za które otrzymał od niej konkretne wynagrodzenie, Spółka powinna rozpoznać import usług (art. 17 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 2 pkt 9 ustawy), gdyż spełnione zostały wszystkie przesłanki podmiotowe i przedmiotowe znamionujące ten rodzaj czynności opodatkowanej. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, ul.
2015
18
lis

Istota:
Opodatkowanie opłat stanowiących zwrot kosztów poniesionych przez Wnioskodawcę w związku z przedterminowym rozwiązaniem umowy leasingu z winy leasingobiorcy.
Fragment:
Są to następujące rodzaje opłat: opłata za zwrot kosztów weryfikacji stanu technicznego urządzenia, opłata za zwrot kosztów transportu, logistyki, załadunku i rozładunku, opłata za zwrot kosztów pozostałych związanych z odbiorem urządzenia, np. wynajem żurawia w celu dokonania przemieszczenia urządzenia zgodnie z wytycznymi, za usunięcie ewentualnych szkód spowodowanych wyciekiem oleju itp. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą opodatkowania podatkiem od towarów i usług ww. opłat z tytułu zwrotu kosztów, powstałych w wyniku rozwiązania umowy leasingu z winy korzystającego. Z uwagi na cyt. wyżej przepisy prawa podatkowego zauważyć należy, że aby dana czynność (dostawa towarów, czy też usługa) podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług musi istnieć bezpośredni związek o charakterze przyczynowym, pomiędzy świadczoną usługą a otrzymanym świadczeniem wzajemnym, w ten sposób, że zapłacone kwoty stanowią rzeczywiste wynagrodzenie za wyodrębnioną usługę świadczoną w ramach stosunku prawnego. Otrzymana zapłata powinna być zatem konsekwencją wykonania świadczenia. Wynagrodzenie musi być należne za wykonanie tego świadczenia. Analiza przedstawionych we wniosku okoliczności prowadzi do wniosku, że w przypadku zwrotu przez dłużnika opisanych kosztów nie występuje związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy czynnościami opodatkowanymi a zapłatą za świadczenie.
2015
16
paź

Istota:
Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług oraz sposób dokumentowania przyznanej Wnioskodawcy kwoty, tytułem zwrotu kosztów naprawienia szkody.
Fragment:
W związku z powyższym zadano następujące pytania (ostatecznie sformułowane w piśmie z 25 sierpnia 2015r.): Czy przyznana kwota zwrotu kosztów naprawienia szkody podlega opodatkowaniu podatkiem VAT... Czy na przyznaną kwotę zwrotu kosztów naprawienia szkody Wnioskodawca zobowiązany jest wystawić fakturę... Czy Wnioskodawca może anulować wystawioną, przesłaną do ... /.../ i zwróconą mu przez ... fakturę... Stanowisko Wnioskodawcy (ostatecznie sformułowane w piśmie z 25 sierpnia 2015r.).: Ad.1 1.1. Przyznana Wnioskodawcy kwota zwrotu kosztów naprawienia szkody podlega podatkowi VAT. 1.2. Przyznana kwota zwrotu kosztów naprawienia szkody winna być opodatkowana stawką podatku VAT 23 %. 1.3. Wystawiona przez Wnioskodawcę faktura VAT na kwotę zwrotu kosztów naprawienia szkody jest refakturą faktury otrzymanej od firmy budowlanej. W swojej deklaracji podatku VAT w wierszu „ 20 ” Wnioskodawca wykazuje podatek od kwoty zwrotu kosztów naprawienia szkody, a w wierszu „ 42 ” wykazuj podatek z faktury otrzymanej od firmy budowlanej. W rozliczeniu w swojej deklaracji VAT podatek od towarów i usług się zeruje, ponieważ kwoty podatku należnego i naliczonego są sobie równe. Ad.2. Wnioskodawca jest zobowiązany do wystawienia faktury, w tym wypadku refakturowania. Ad.3. Wnioskodawca może anulować fakturę odesłaną mu przez .... /.../.
2015
4
paź

Istota:
Czy Spółka miała obowiązek, jako płatnik, zgodnie z art. 41 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, pobrać zaliczkę na podatek dochodowy od kwot wypłaconych na podstawie ewidencji przebiegu pojazdu tytułem zwrotu kosztów używania przez Zleceniobiorcę prywatnego samochodu?
Fragment:
W opisanym przez Wnioskodawcę stanie faktycznym zostały spełnione wszystkie warunki do tego, aby Spółka, jako płatnik, nie była zobowiązana do poboru zaliczki od kwot wypłaconych na podstawie ewidencji przebiegu pojazdu z tytułu zwrotu kosztów używania przez Zleceniobiorcę prywatnego samochodu. Zleceniobiorcy zostały zwrócone koszty użytkowania prywatnego samochodu w celu realizacji warunków umowy zlecenie, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy. Zleceniobiorca złożył także oświadczenie, że zwrot kosztów nie stanowi dla niego kosztów uzyskania przychodów, a koszty były ponoszone w celu realizacji zawartej ze Spółką umowy. Mając na uwadze przytoczone przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i odnosząc je do przedstawionego stanu faktycznego Wnioskodawca uważa, że Spółka nie była zobowiązana do poboru zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od należności wypłacanych Zleceniobiorcy z tytułu korzystania z prywatnego samochodu na potrzeby Spółki na podstawie ewidencji przebiegu pojazdu, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy.
2015
24
wrz
© 2011-2016 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.