Zwrot kosztów | Interpretacje podatkowe

Zwrot kosztów | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zwrot kosztów. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy pieniądze otrzymane przez Wnioskodawczynię tytułem zwrotu kosztów pogrzebu prawidłowo uważa Ona za „odprawę pośmiertną” lub „zasiłek pogrzebowy”, które zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych?
Fragment:
Mając na uwadze opis stanu faktycznego oraz powołane wyżej przepisy prawa stwierdzić należy, że otrzymane przez Wnioskodawczynię świadczenie pieniężne stanowiące „ zwrot kosztów pogrzebu ” należy uznać za przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 w zw. z art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przy czym przychód ten należy pomniejszyć o faktycznie poniesione koszty uzyskania przychodu związane z organizacją pogrzebu męża Wnioskodawczyni zgodnie ze zwyczajami przyjętymi w danym środowisku. Zatem, otrzymane przez Wnioskodawczynię środki pieniężne tytułem zwrotu kosztów pogrzebu, nie podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wskazany przez Wnioskodawczynię przepis art. 21 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym wolne od podatku dochodowego są odprawy pośmiertne i zasiłki pogrzebowe, nie znajdzie w przedmiotowej sprawie zastosowania, bowiem w powyższym przepisie ustawodawca jednoznacznie i precyzyjnie wskazał, że ze zwolnienia z opodatkowania mogą korzystać jedynie odprawy pośmiertne oraz zasiłki pogrzebowe, natomiast otrzymane przez Wnioskodawczynię środki pieniężne stanowią „ zwrot kosztów pogrzebu ”, co jest świadczeniem odmiennym od wskazanych w art. 21 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy.
2018
1
lut

Istota:
Obowiązki płatnika wynikające ze zwrotu pracownikom kosztów poniesionych podczas odbywania podróży służbowej
Fragment:
Zwrot kosztów odbywa się na podstawie prowadzonej przez każdego z pracowników ewidencji przebiegu pojazdu. Wnioskodawca nie wypłaca ryczałtu z tytułu wykorzystywania samochodu prywatnego w celach służbowych, a stosuje zasady zwrotu kosztów na podstawie ewidencji przebiegu pojazdu. Stawki za jeden kilometr ustalane są zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (czyli na podstawie tzw. kilometrówki). Pracownicy odbywający podróż służbową przy rozliczeniu delegacji wskazują wydatki za przejazd autostradą lub innymi drogami płatnymi oraz wydatki za parking. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy zwrot pracownikowi kosztów poniesionych przez niego podczas odbywania podróży służbowej w związku z korzystaniem z płatnych dróg i autostrad oraz płatnych miejsc parkingowych lub stref płatnego parkowania podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, i czy Wnioskodawca jest płatnikiem tego podatku? Zdaniem Wnioskodawcy, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.
2017
3
sie

Istota:
Brak opodatkowania podatkiem VAT kwot zasądzonych tytułem kosztów zastępstwa prawnego lub kosztów zastępstwa adwokackiego w egzekucji.
Fragment:
Tym samym należy uznać, że w tym konkretnym przypadku, Spółka otrzymując od dłużnika kwotę zwrotu kosztów zastępstwa procesowego nie świadczy na rzecz dłużnika usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy, tak więc czynność ta nie podlega opodatkowaniu. Tym samym zgodzić się należy z twierdzeniem Wnioskodawcy, że: „ (...) zwrot kosztów zastępstwa prawnego nie stanowi odpłatnego świadczenia usług, które byłoby opodatkowane podatkiem VAT. Pomiędzy Spółką oraz podmiotem zobowiązanym do zwrotu kosztów zastępstwa procesowego (dłużnikiem) nie istnieje żaden stosunek prawny, który można uznać za odpłatne świadczenie usług. Spółka nie wykonała na rzecz dłużnika żadnych czynności określonych w art. 5 ustawy o podatku VAT ”. Podsumowując uznać należy, że zasądzona przez sąd na rzecz Spółki kwota zwrotu kosztów zastępstwa prawnego lub zwrot kosztów zastępstwa adwokackiego w egzekucji nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Jednocześnie wskazać należy, iż niniejsza interpretacja dotyczy wyłącznie braku opodatkowania w zakresie podatku od towarów i usług zasądzonego przez sąd zwrotu kosztów zastępstwa procesowego od dłużnika na rzecz Spółki, natomiast nie rozstrzyga innych kwestii, w szczególności skutków podatkowych ewentualnej wypłaty przez Spółkę należnego wynagrodzenia dla adwokata, który reprezentował Spółkę w postępowaniu sądowym, gdyż kwestia taka nie była przedmiotem zapytania.
2017
18
maj

Istota:
Obowiązki płatnika w związku z zawarciem umowy z rodzicami/opiekunami o zwrot kosztów dowożenia dzieci niepełnosprawnych do przedszkola.
Fragment:
(...) zwrot kosztów przejazdu ucznia i opiekuna na zasadach określonych w umowie zawartej między wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta) i rodzicami, opiekunami lub opiekunami prawnymi, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice, opiekunowie lub opiekunowie prawni. Z treści wniosku wynika, że Gmina, reprezentowana przez Burmistrza, zawiera „ Umowy dotyczące zwrotu kosztów przejazdu dziecka niepełnosprawnego oraz jego opiekuna - rodzica do przedszkola prywatnym samochodem osobowym ” z rodzicami dzieci niepełnosprawnych, którzy zapewniają przewóz i opiekę na trasie od miejsca zamieszkania dziecka do przedszkola. Dzieci mają obecnie sześć, siedem i osiem lat, odbywają roczne przygotowanie przedszkolne i posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Wysokość miesięcznej kwoty zwrotu dowozu dziecka obliczana jest, jako poczwórny iloczyn odległości miejsca zamieszkania dziecka do przedszkola w danym miesiącu rozliczeniowym. Wysokość stawki za kilometr przebiegu pojazdu została określona na 0,4179 zł. Zwrot kosztów przysługuje po przedłożeniu w Urzędzie Miejskim przez rodzica poprawnie wypełnionego oświadczenia o realizacji zadania. Oświadczenie musi być potwierdzone przez przedszkole w zakresie uczęszczania dziecka na zajęcia.
2017
18
maj

Istota:
- opodatkowania czynności zwrotu kosztów transportu i wartości towaru przez Wnioskodawcę na rzecz Kontrahenta w związku z kradzieżą towaru,
- prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktury VAT wystawionej przez Kontrahenta.
Fragment:
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zaistniałego stanu faktycznego w kwestii: opodatkowania czynności zwrotu kosztów transportu i wartości towaru przez Wnioskodawcę na rzecz Kontrahenta w związku z kradzieżą towaru – jest prawidłowe ; prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktury VAT wystawionej przez Kontrahenta - jest prawidłowe. Na wstępie niniejszej interpretacji indywidualnej tut. organ zauważa, iż interpretacja indywidualna w zakresie podatku od towarów i usług, w kwestii opodatkowania czynności zwrotu kosztów transportu i wartości towaru przez Wnioskodawcę na rzecz Kontrahenta w związku z kradzieżą towaru, została udzielona Wnioskodawcy, bowiem dla rozstrzygnięcia kwestii czy Wnioskodawca posiada prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktury wystawionej przez Kontrahenta, wymagane jest uprzednio rozstrzygnięcie, czy zwrot kwoty przez Wnioskodawcę na rzecz Kontrahenta w związku z kradzieżą towaru będzie czynnością opodatkowaną podatkiem VAT. Tym samym należy przyjąć, iż Wnioskodawca jest podmiotem zainteresowanym do uzyskania interpretacji indywidualnej w zakresie żądanym w pytaniu nr 1. Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j.
2016
31
gru

Istota:
W zakresie możliwości rozpoznania na zasadzie kasowej przychodu z tytułu zwrotu kosztów obsługi prawnej oraz kosztów komorniczych.
Fragment:
Są to między innymi następujące rodzaje opłat: opłata za zwrot kosztów obsługi prawnej - w przypadku rozwiązania umowy leasingu z winy Korzystającego, Spółka korzysta z usług zewnętrznych firm w zakresie obsługi prawnej dotyczącej przeprowadzenia procedury windykacji przedmiotu i należności. Spółka traktuje kwotę netto jako koszty uzyskania przychodu. Następnie Spółka występuje wobec dłużnika z żądaniem zwrotu poniesionych kosztów tej obsługi. opłata za zwrot kosztów komorniczych - w przypadku rozwiązania umowy leasingu z winy Korzystającego, Spółka korzysta z usług komorników sądowych w zakresie ustalenia składników majątku dłużnika oraz ściągania należności. Spółka traktuje kwotę netto jako koszty uzyskania przychodu a następnie występuje wobec dłużnika z żądaniem zwrotu poniesionych kosztów. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Czy w myśl ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych kwoty, które Spółka otrzymuje od Korzystającego tytułem: zwrotu kosztów obsługi prawnej, zwrotu kosztów komorniczych są odszkodowaniem dla Spółki i w związku z powyższym Spółka ma prawo rozpoznawać przychód z tych tytułów na zasadzie kasowej ? Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.
2016
21
gru

Istota:
Czy wypłacany przez Wnioskodawcę na rzecz pracownika zwrot kosztów używania samochodu prywatnego do celów służbowych podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych jako przychód ze stosunku pracy?
Fragment:
Powyższe zwolnienie obejmuje zatem zwrot kosztów (wypłacenie ryczałtu) tylko niektórym pracownikom, dla których ww. ustawy przewidują możliwość przyznania prawa do zwrotu kosztów poniesionych z tytułu używania pojazdów stanowiących własność pracownika lub nakładają na pracodawcę obowiązek ich zwrotu. W pozostałych przypadkach ryczałt samochodowy (zwrot kosztów) za tzw. jazdy lokalne jest opodatkowany. Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawca posiada umowę z pracownikiem o używanie samochodu prywatnego do celów służbowych. Zgodnie z postanowieniami ww. umowy Wnioskodawca wyraża zgodę na używanie przez pracownika prywatnego samochodu do celów służbowych, tj. jazd lokalnych na terenie miasta i zobowiązuje się do pokrywania kosztów używania tego samochodu. Pracownik posiada przyznany miesięczny limit na jazdy lokalne w wysokości 500 km, a zwrot kosztów jazd lokalnych następuje w formie ryczałtu stanowiącego iloczyn limitu przyznanych kilometrów i stawki 0,8358 zł za 1 kilometr przebiegu (według rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r., Dz. U. Nr 27, poz. 271 ze zm.). Wypłata ryczałtu następuje po złożeniu przez pracownika pisemnego oświadczenia o używaniu samochodu osobowego do celów służbowych w danym miesiącu.
2016
21
gru

Istota:
Czy opłaty licencyjne, zwrot kosztów doradztwa związanych wdrożeniem oraz korzystaniem z programu, jak również zwrot kosztów opieki serwisowej za 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 oraz zwrot niektórych kosztów doradztwa związanych z wdrożeniem za 2010 r. stanowią koszt pośrednio związany z przychodem i mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów jednorazowo w momencie ich poniesienia tj. w rozliczeniu za 2015 r.?
Fragment:
W ślad za aneksem, I. obciążył P. fakturami z tytułu udzielonej licencji oraz z tytułu zwrotu kosztów doradztwa związanego z wdrożeniem oraz korzystaniem z programu, jak również z tytułu zwrotu kosztów opieki serwisowej. Faktury te dotyczyły poszczególnych lat za okres od 2011 do 2015 r. a odnośnie zwrotu niektórych kosztów doradztwa związanego z wdrożeniem również 2010 r. Na fakturach zostały wyodrębnione konkretne kwoty dotyczące konkretnych świadczeń oraz konkretnych lat. Faktury zostały wystawione przez I. oraz zostały otrzymane i zaksięgowane przez P. w 2015 r. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy opłaty licencyjne, zwrot kosztów doradztwa związanych wdrożeniem oraz korzystaniem z programu, jak również zwrot kosztów opieki serwisowej za 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 oraz zwrot niektórych kosztów doradztwa związanych z wdrożeniem za 2010 r. stanowią koszt pośrednio związany z przychodem i mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów jednorazowo w momencie ich poniesienia tj. w rozliczeniu za 2015 r.? Zdaniem Wnioskodawcy zarówno opłaty licencyjne, zwrot kosztów doradztwa związanych z wdrożeniem i korzystaniem z programu oraz zwrot kosztów opieki serwisowej za 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, jak również zwrot niektórych kosztów doradztwa związanych z wdrożeniem za 2010 r,, stanowią koszt pośrednio związany z przychodem i powinny zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów jednorazowo w momencie ich poniesienia tj. w 2015 r.
2016
29
lis

Istota:
Opodatkowanie ryczałtu za wykorzystywanie samochodów prywatnych do służbowych jazd lokalnych.
Fragment:
Według umowy, pracodawca pokrywa koszt używania pojazdu, o którym mowa w § 1 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz.U. Nr 27, poz. 271 z późn. zm.). Miesięczny limit przebiegu na jazdy lokalne (w granicach administracyjnych miasta) wynosi 300 km. Zwrot ustalonego ryczałtu zmniejsza się o 1/22 za każdy roboczy dzień nieobecności oraz podróży służbowej trwającej co najmniej 8 godzin. Zwrot kosztów za podróż służbową (jazdy zamiejscowe) następuje na podstawie polecenia wyjazdu służbowego, w wysokości iloczynu przejechanych kilometrów i aktualnie obowiązującej stawki. Pracownik składa oświadczenie w którym informuje, że korzystał z własnego samochodu osobowego do jazd lokalnych i podaje ilości dni nieobecności. Z kwoty zwrotu kosztów za jazdy lokalne, wypłacanej w formie miesięcznego ryczałtu, potrącana jest zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych, zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.). W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy kwota wypłacana przez pracodawcę, jako zwrot poniesionych przez pracownika kosztów za używanie pojazdu prywatnego do celów służbowych w jazdach lokalnych, stanowi jego przychód w myśl art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i podlega opodatkowaniu tym podatkiem...
2016
10
sie

Istota:
Czy otrzymywana przez pracownika kwota tytułem zwrotu kosztów za używanie własnego prywatnego samochodu do celów służbowych prowadzi do powstania u pracownika przychodu ze stosunku pracy, jeżeli przejazd samochodem prywatnym jest związany z wykonywaniem zadań służbowych zleconych przez ZOZ i na rzecz ZOZ, i ZOZ wyraził zgodę na przejazd pracownika jego samochodem prywatnym?
Fragment:
Zwrot kosztów jazdy lokalnej jest rozliczany w formie ewidencji przebiegu pojazdu w km na podstawie oświadczenia pracownika o używaniu pojazdu do celów służbowych z zastosowaniem odpowiedniej stawki wynikającej z obowiązujących przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 roku w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywaniu zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy. Zwrot kosztów następuje zatem na podstawie tzw. „ kilometrówki ”. Zgodnie z postanowieniami zawartych umów ZOZ zwraca pracownikowi koszty w terminie wypłaty wynagrodzenia. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy otrzymywana przez pracownika kwota tytułem zwrotu kosztów za używanie własnego prywatnego samochodu do celów służbowych prowadzi do powstania u pracownika przychodu ze stosunku pracy, jeżeli przejazd samochodem prywatnym jest związany z wykonywaniem zadań służbowych zleconych przez ZOZ i na rzecz ZOZ, i ZOZ wyraził zgodę na przejazd pracownika jego samochodem prywatnym... Zdaniem Wnioskodawcy, otrzymywana przez pracownika kwota wypłacana tytułem zwrotu kosztów nie prowadzi do powstania u pracownika przychodu, ponieważ pracownik ponosi wydatek na zakup paliwa oraz uszczerbek związany z zużyciem prywatnego samochodu, które są mu następnie zwracane przez pracodawcę. Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy PIT, przychodami są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartości otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.
2016
31
lip
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.