Zwrot kosztów | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zwrot kosztów. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
15
cze

Istota:

Brak prawa do odliczenia podatku.

Fragment:

W dniu 19-02-2018 r. doszło do spotkania przed planowaną rozprawą sądową i na tym spotkaniu zawarto ugodę, na mocy której firma Wnioskodawczyni zapłaci na rzecz Y kwotę 300 000,00 PLN netto tj. 369 000,00 PLN brutto w dwóch ratach tytułem zwrotu kosztów poniesionych przez klienta w związku z reklamacją. W szczególności są to koszty powstałe u klienta firmy Y tj. X; koszty sortowania w firmie Y; koszty złomowania wadliwych elementów; badania laboratoryjne i inne. W celu uzyskania dla firmy Y tytułu egzekucyjnego zawarcie powyższej ugody potwierdzono ugodą sądową. Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że zapłata, którą uiściła Wnioskodawczyni na rzecz kontrahenta stanowi zwrot kosztów poniesionych przez kontrahenta Wnioskodawczyni w związku z reklamacją i nie stanowi wynagrodzenia za wykonane usługi, lecz odszkodowanie za nienależyte wykonanie zobowiązania. W konsekwencji powyższego obciążenie Wnioskodawczyni ww. kosztami nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Odnosząc się zatem do prawa do odliczenia podatku należy zauważyć, że – jak już wskazano powyżej – prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług, a towary i usługi, przy nabyciu których podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

2018
16
kwi

Istota:

Czy wypłacone przez Stowarzyszenie w ten sposób kwoty z tytułu zwrotu kosztów dojazdu oraz diety za udział w treningu lub meczu podlegają opodatkowaniu podatkiem od osób fizycznych?
Czy wypłacane w ten sposób świadczenie jest zwolnione z podatku?

Fragment:

Tym samym zwolnienie określone w art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy, zgodnie z którym wolne od podatku są diety oraz kwoty stanowiące zwrot kosztów, otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich, do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 2.280 zł, nie znajdzie w tym przypadku zastosowania. Niewątpliwie jednak trenowanie piłki nożnej i udział w zawodach piłkarskich mieści się w pojęciu uprawiania sportu. Z kolei stowarzyszenie jest organizacją pozarządową, działającą na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2015 r., poz. 1393). Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 3 tej ustawy, statut stowarzyszenia określa w szczególności cele i sposoby ich realizacji. Powyższe sprawia, że dla opodatkowania diet oraz zwrotu kosztów dojazdu zawodnika na treningi i w celu udziału w zawodach zastosowanie znaleźć może zwolnienie z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Stosownie do tego przepisu wolne od podatku dochodowego są diety i inne należności za czas podróży osoby niebędącej pracownikiem – do wysokości określonej w odrębnych ustawach lub przepisach wydanych przez ministra właściwego do spraw pracy w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej, z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju, z zastrzeżeniem ust. 13.

2018
16
kwi

Istota:

Opodatkowanie otrzymanego przez Wnioskodawcę zwrotu kosztów związanych z zabezpieczeniem sieci kanalizacji deszczowej i wodociągu przed wpływami eksploatacji górniczej

Fragment:

Kopalnia węgla kamiennego wpłaci uzgodnioną kwotę zwrotu kosztów na konto Wnioskodawcy w terminie określonym w ugodzie. Dodatkowo w ww. piśmie uzupełniającym wniosek wskazano, że ugodę z kopalnią węgla kamiennego w sprawie zwrotu kosztów związanych z zabezpieczeniem sieci kanalizacji deszczowej i wodociągu dla zadania inwestycyjnego przed wpływami eksploatacji górniczej zawarto na podstawie art. 148, 150 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2014 r. 613 j.t.). W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy otrzymany zwrot kosztów związanych z zabezpieczeniem sieci kanalizacji deszczowej i wodociągu przed wpływami eksploatacji górniczej należy opodatkować podatkiem VAT? Zdaniem Wnioskodawcy, otrzymany zwrot kosztów związanych z zabezpieczeniem sieci kanalizacji deszczowej i wodociągu przed wpływami eksploatacji górniczej nie podlega opodatkowaniu VAT. W dniu 13 listopada 2014 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając, na podstawie przepisu § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.), w imieniu Ministra Finansów – wydał interpretację indywidualną, nr IBPP2/443-802/14/WN , w której uznał, iż w świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

2018
14
kwi

Istota:

Do Wnioskodawcy jako pracodawcy należy zorganizowanie pracownikom warunków pracy w sposób pozwalający im na wykonanie ciążących na nich obowiązków służbowych. Poprzez „organizację” należy rozumieć m.in. dostarczenie narzędzi niezbędnych do prawidłowego wykonania pracy. Trudno za zapewnienie przez pracodawcę właściwych środków uznać zawarcie z pracownikami umowy dotyczącej wykorzystywania przy wykonywaniu obowiązków zleconych przez pracodawcę ich własnych samochodów, w jazdach lokalnych. Sam zwrot poniesionych przez pracowników kosztów z tego tytułu jest natomiast wyłącznie realizacją tej umowy, mającej charakter zobowiązania obu stron. Niezależnie od powyższego przesłanki zawarcia przez strony umowy w sprawie korzystania przez pracowników z prywatnych samochodów, w jazdach lokalnych, w ocenie Ministra Finansów, nie może wpływać na zakres obowiązku podatkowego.

Fragment:

(...) zwrotu kosztów ”, dał temu wyraz w katalogu zwolnień przedmiotowych w art. 21 ust. 1 pkt 14, 17, 23b, 26b, 40c, 102 i 112 ustawy. Uregulowane w tych przepisach zwolnienia od podatku dotyczą: zwrotu kosztów z tytułu przeniesienia służbowego (pkt 14), zwrotu kosztów poniesionych przez osoby wykonujące obowiązki społeczne i obywatelskie (pkt 17), zwrotu kosztów za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych w lokalnych jazdach służbowych, jeśli przepisy odrębnych ustaw nakładają na pracodawcę obowiązek takiego zwrotu bądź uprawniają do przyznania prawa do zwrotu tych kosztów (pkt 23b), zwrotu kosztów z tytułu opieki nad dzieckiem lub osobą zależną, otrzymane na podstawie przepisów odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych do tych ustaw (pkt 26b), zwrotu kosztów przejazdu, o których mowa w art. 17 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (pkt 40c), zwrotu niektórych kosztów otrzymanych przez bezrobotnego na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (pkt 102), zwrotu kosztów dojazdu pracownika do zakładu pracy, jeżeli obowiązek ponoszenia tych kosztów przez zakład pracy wynika wprost z przepisów innych ustaw (112).

2018
10
kwi

Istota:

Brak opodatkowania świadczenia pieniężnego z tytułu zwrotu kosztów związanych z przedłużeniem terminu dostawy pociągów

Fragment:

Czy wypłacone przez Spółkę na rzecz Konsorcjum świadczenie pieniężne z tytułu zwrotu Kosztów związanych z przedłużeniem terminu dostawy Pociągów nie stanowi wynagrodzenia za czynność podlegającą opodatkowaniu, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT? Czy w przypadku gdyby zwrot Kosztów uznać za wynagrodzenie za czynność podlegającą opodatkowaniu, Spółka miałaby prawo do odliczenia podatku VAT, zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT? Zdaniem Wnioskodawcy, wypłacone przez zwrot szczegółowo uzasadnionych, udokumentowanych i poniesionych przez Wnioskodawcę Kosztów związanych z przedłużeniem terminu dostawy Pociągów nie stanowi wynagrodzenia za czynność podlegającą opodatkowaniu, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT. Natomiast w przypadku, uznania że zwrot Kosztów stanowi czynność opodatkowaną (tj. w przypadku udzielenia odpowiedzi twierdzącej na pytanie nr 1) to Spółka miałaby prawo do odliczenia podatku VAT zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT. Ad 1 Zdaniem Spółki i Konsorcjum [dalej: Wnioskodawcy], świadczenie pieniężne wypłacone przez Spółkę na rzecz Konsorcjum z tytułu zwrotu Kosztów związanych z przedłużeniem terminu dostawy Pociągów nie stanowi wynagrodzenia za czynność podlegającą opodatkowaniu, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT.

2018
17
mar

Istota:

W zakresie możliwości zaliczenia do k.u.p. zwrotu kosztów zw. z wykupieniem polisy OC przez Zarządzającego.

Fragment:

Spółka pokrywa koszty używania pojazdu, według stawki za 1 km przebiegu pojazdu określonej w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25.03.2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. z 2002 r. Nr 27 poz. 271) – § 1 pkt 3, § 2 umowy określającej zasady zwrotu kosztów związanych z zarządzaniem Spółką. Ustalono dla Zarządzającego miesięczny limit kilometrów do jazdy – do 300 km. Zwrot (refundacja) kosztów używania pojazdów do celów służbowych następuje w formie miesięcznego ryczałtu obliczonego jako iloczyn stawki za 1 km przebiegu pojazdu i miesięcznego limitu kilometrów ustalonego dla jazd lokalnych, po złożeniu przez Zarządzającego pisemnego oświadczenia. Zawarta z Zarządzającym umowa określa prawo Zarządzającego i obowiązki Spółki co do zwrotu kosztów używania samochodu prywatnego do celów wykonywania umowy o świadczenie usług zarządzania oraz zasady rozliczeń tych kosztów. Jak wskazał Wnioskodawca, w chwili obecnej Zarządzający nie korzysta z przysługującego mu prawa zwrotu kosztów używania samochodu prywatnego do celów wykonywania umowy o świadczenie usług zarządzania. Natomiast w sytuacji, gdy Zarządzający zechce skorzystać z prawa do zwrotu kosztów używania samochodu prywatnego do celów wykonywania umowy o świadczenie usług zarządzania Spółką, wówczas do ustalonego limitu kilometrów (300 km), będzie zobligowany do prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdów i przedłożenia przedmiotowej ewidencji Spółce wraz z oświadczeniem, celem kontroli nad przedmiotowymi wydatkami.

2018
1
lut

Istota:

Czy pieniądze otrzymane przez Wnioskodawczynię tytułem zwrotu kosztów pogrzebu prawidłowo uważa Ona za „odprawę pośmiertną” lub „zasiłek pogrzebowy”, które zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych?

Fragment:

Mając na uwadze opis stanu faktycznego oraz powołane wyżej przepisy prawa stwierdzić należy, że otrzymane przez Wnioskodawczynię świadczenie pieniężne stanowiące „ zwrot kosztów pogrzebu ” należy uznać za przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 w zw. z art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przy czym przychód ten należy pomniejszyć o faktycznie poniesione koszty uzyskania przychodu związane z organizacją pogrzebu męża Wnioskodawczyni zgodnie ze zwyczajami przyjętymi w danym środowisku. Zatem, otrzymane przez Wnioskodawczynię środki pieniężne tytułem zwrotu kosztów pogrzebu, nie podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wskazany przez Wnioskodawczynię przepis art. 21 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym wolne od podatku dochodowego są odprawy pośmiertne i zasiłki pogrzebowe, nie znajdzie w przedmiotowej sprawie zastosowania, bowiem w powyższym przepisie ustawodawca jednoznacznie i precyzyjnie wskazał, że ze zwolnienia z opodatkowania mogą korzystać jedynie odprawy pośmiertne oraz zasiłki pogrzebowe, natomiast otrzymane przez Wnioskodawczynię środki pieniężne stanowią „ zwrot kosztów pogrzebu ”, co jest świadczeniem odmiennym od wskazanych w art. 21 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy.

2017
3
sie

Istota:

Obowiązki płatnika wynikające ze zwrotu pracownikom kosztów poniesionych podczas odbywania podróży służbowej

Fragment:

Zwrot kosztów odbywa się na podstawie prowadzonej przez każdego z pracowników ewidencji przebiegu pojazdu. Wnioskodawca nie wypłaca ryczałtu z tytułu wykorzystywania samochodu prywatnego w celach służbowych, a stosuje zasady zwrotu kosztów na podstawie ewidencji przebiegu pojazdu. Stawki za jeden kilometr ustalane są zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (czyli na podstawie tzw. kilometrówki). Pracownicy odbywający podróż służbową przy rozliczeniu delegacji wskazują wydatki za przejazd autostradą lub innymi drogami płatnymi oraz wydatki za parking. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy zwrot pracownikowi kosztów poniesionych przez niego podczas odbywania podróży służbowej w związku z korzystaniem z płatnych dróg i autostrad oraz płatnych miejsc parkingowych lub stref płatnego parkowania podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, i czy Wnioskodawca jest płatnikiem tego podatku? Zdaniem Wnioskodawcy, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.

2017
18
maj

Istota:

Brak opodatkowania podatkiem VAT kwot zasądzonych tytułem kosztów zastępstwa prawnego lub kosztów zastępstwa adwokackiego w egzekucji.

Fragment:

Tym samym należy uznać, że w tym konkretnym przypadku, Spółka otrzymując od dłużnika kwotę zwrotu kosztów zastępstwa procesowego nie świadczy na rzecz dłużnika usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy, tak więc czynność ta nie podlega opodatkowaniu. Tym samym zgodzić się należy z twierdzeniem Wnioskodawcy, że: „ (...) zwrot kosztów zastępstwa prawnego nie stanowi odpłatnego świadczenia usług, które byłoby opodatkowane podatkiem VAT. Pomiędzy Spółką oraz podmiotem zobowiązanym do zwrotu kosztów zastępstwa procesowego (dłużnikiem) nie istnieje żaden stosunek prawny, który można uznać za odpłatne świadczenie usług. Spółka nie wykonała na rzecz dłużnika żadnych czynności określonych w art. 5 ustawy o podatku VAT ”. Podsumowując uznać należy, że zasądzona przez sąd na rzecz Spółki kwota zwrotu kosztów zastępstwa prawnego lub zwrot kosztów zastępstwa adwokackiego w egzekucji nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Jednocześnie wskazać należy, iż niniejsza interpretacja dotyczy wyłącznie braku opodatkowania w zakresie podatku od towarów i usług zasądzonego przez sąd zwrotu kosztów zastępstwa procesowego od dłużnika na rzecz Spółki, natomiast nie rozstrzyga innych kwestii, w szczególności skutków podatkowych ewentualnej wypłaty przez Spółkę należnego wynagrodzenia dla adwokata, który reprezentował Spółkę w postępowaniu sądowym, gdyż kwestia taka nie była przedmiotem zapytania.

2017
18
maj

Istota:

Obowiązki płatnika w związku z zawarciem umowy z rodzicami/opiekunami o zwrot kosztów dowożenia dzieci niepełnosprawnych do przedszkola.

Fragment:

(...) zwrot kosztów przejazdu ucznia i opiekuna na zasadach określonych w umowie zawartej między wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta) i rodzicami, opiekunami lub opiekunami prawnymi, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice, opiekunowie lub opiekunowie prawni. Z treści wniosku wynika, że Gmina, reprezentowana przez Burmistrza, zawiera „ Umowy dotyczące zwrotu kosztów przejazdu dziecka niepełnosprawnego oraz jego opiekuna - rodzica do przedszkola prywatnym samochodem osobowym ” z rodzicami dzieci niepełnosprawnych, którzy zapewniają przewóz i opiekę na trasie od miejsca zamieszkania dziecka do przedszkola. Dzieci mają obecnie sześć, siedem i osiem lat, odbywają roczne przygotowanie przedszkolne i posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Wysokość miesięcznej kwoty zwrotu dowozu dziecka obliczana jest, jako poczwórny iloczyn odległości miejsca zamieszkania dziecka do przedszkola w danym miesiącu rozliczeniowym. Wysokość stawki za kilometr przebiegu pojazdu została określona na 0,4179 zł. Zwrot kosztów przysługuje po przedłożeniu w Urzędzie Miejskim przez rodzica poprawnie wypełnionego oświadczenia o realizacji zadania. Oświadczenie musi być potwierdzone przez przedszkole w zakresie uczęszczania dziecka na zajęcia.