US35/PP1/443-246/04/PN | Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego

1. Czy jako stowarzyszenie podatnik jest uprawniony do zwrotu naliczonego podatku z tytułu poniesonuych kosztów, zgodnie z treścią § 25 rozporządzenia MF?
2. Czy zwrotowi winnien podlegać cały podatek, poniesiony w kosztach realizacji projektu, to jest od lutego 2004 r?
3. Czy przy faktury wystawiane przez oddział jako beneficjienta programu są podstawą do zwrotu podatku podatnikowi?

US35/PP1/443-246/04/PN

informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego
  1. pomoc bezzwrotna
  2. pomoc zagraniczna
  3. zwrot dotacji
  4. zwrot podatku od towarów i usług
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe -> Przepisy przejściowe i końcowe -> Zakłady (oddziały) osoby prawnej

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa – Śródmieście, działając na podstawie przepisu art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) w odpowiedzi na pismo Strony z dnia 20.07.2004 r. (wpływ do tut. Urzędu 26.07.2004 r.), wyjaśnia co następuje:

Zgodnie z przepisem art. 160 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535), osoba prawna, której zakłady (oddziały) rozliczały się jako oddzielni podatnicy, wstępuje z dniem 1 maja 2004 r. we wszystkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki swojego zakładu (oddziału), który przestał być wyodrębnionym podatnikiem – w zakresie, w jakim dotyczą podatku od towarów i usług. Na podstawie przepisu § 23 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 97, poz. 970) wydanego na podstawie delegacji zawartej w art. 41 ust. 16 w/w ustawy, stwierdza iż zarejestrowanym podatnikom, którzy dokonują nabycia towarów i usług za środki finansowe bezpośrednio im przekazane na odrębny rachunek bankowy, na którym są ulokowane wyłącznie środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej, przysługuje zwrot podatku naliczonego.

Podatnik wskazał we wniosku, iż jest on organizacją członkowską i jego oddział wraz z Urzędem Miasta i Powiatową Izbą Gospodarczą – jako partnerami, podpisał umowę o przyznaniu środków finansowych na działalność oświatową i szkoleniową w ramach programu europejskiego PHARE 2001 w okresie od 01.02.2004 r. do 30.09.2004 r. Podatnik dokonał rejestracji umowy w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej w dniu 25.06.2004 r.

Tut. Organ podatkowy stwierdza, iż zgodnie z § 25 w/w rozporządzenia zwrotu podatku przysługuje podatnikom, którzy spełniają następujące warunki:

<
  1. złożyli zgłoszenie rejestracyjne i posiadają numer identyfikacji podatkowej;
  2. prowadzą ewidencję, o której była mowa w art. 109 ust. 3 ustawy;
  3. w całości zapłacili należność obejmującą podatek naliczony z tytułu dokonanego nabycia towarów lub usług oraz posiadają oryginał faktury lub faktury korygującej, a w przypadku importu towarów- dokument stwierdzający zapłatę cła i podatków pobieranych przez organy celne, w przypadku zaś wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub dostawy towarów, dla których podatnikiem jest ich nabywca – fakturę wewnętrzną lub fakturę wystawioną przez dostawcę, a także dokumenty handlowe potwierdzające dokonanie dostawy lub świadczenie usług;
  4. posiadają rachunek bankowy, na którym są wyodrębnione środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej, o której mowa w § 6 ust. 3 i 4 w/w rozporządzenia.

Jednocześnie z dniem 1 maja podatnik na podstawie art. 160 ust. z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535) osoba prawna, której zakłady (oddziały rozliczały się jako odrębni podatnicy, wstępuje z dniem 1 maja 2004 r. wszystkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki swojego zakładu (oddziału), który przestał być wyodrębnionym podatnikiem- w zakresie , w jakim dotyczą podatku od towarów i usług. Wobec powyższego podatnik może skorzystać z prawa, które przejął jako następca prawny.

Zdaniem tut. organu podatkowego prawo do zwrotu podatku VAT naliczonego w trybie określonym § 25 w/w rozporządzenia Ministra Finansów przysługuje podatnikom podatku od towarów i usług. Faktury VAT stwierdzające dokonanie sprzedaży winny zawierać dane określane § 12 rozporządzenia Ministra Finansów. Jednocześnie tut. organ podatkowy informuje, iż zgodnie z § 21 w/w rozporządzenia nabywca towaru lub usługi, który otrzyma fakturę lub fakturę korygującą zawierającą pomyłki dotyczące jakichkolwiek informacji wiążącej się zwłaszcza ze sprzedawcą lub nabywcą lub oznaczeniem towaru lub usług z wyjątkiem pomyłek w pozycjach faktury określonych w § 12 ust 1 pkt 5-12, może wystawić notę korygującą.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że oddział nie jest od 1.05.2004 r. podatnikiem VAT i nie może być wskazany na fakturze VAT jako nabywca.

© 2011-2021 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.