Zwrot dotacji | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zwrot dotacji. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2017
16
maj

Istota:

1. Czy zwrot dotacji do refundacji ubezpieczeń społecznych i dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, która wcześniej została zaliczona do przychodów zgodnie z art. 14 ust 2 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych powinien skutkować zmniejszeniem przychodów?
2. Jeśli ww. zwrot skutkuje zmniejszeniem przychodów, to czy należy pomniejszyć (skorygować) przychody w roku obrotowym 2016 czy w poprzednich latach, w których otrzymano zwróconą w dniu 5 kwietnia 2016 r. dotację?

Fragment:

(...) zwrotem dotacji – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 3 listopada 2016 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie momentu dokonania korekty przychodu w związku ze zwrotem dotacji. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Wnioskodawca jest wspólnikiem Spółki jawnej. W wyniku przeprowadzonej w tej spółce przez PFRON w październiku 2015 r. kontroli stwierdzono, że spółka nie spełniła warunków do otrzymywania miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych w okresie od stycznia do września 2008 r., od stycznia 2009 r. do sierpnia 2011 r. i od września 2013 r. do lipca 2015 r., oraz refundacji składek na ubezpieczenia społeczne za okresy sprawozdawcze od kwietnia do września 2008 r. Nieprawidłowości, które spowodowały niespełnienie tych warunków to: wykazanie w informacji INF-D-P wymiaru zatrudnienia oraz kwoty kosztów płacy niezgodnych ze stanem faktycznym; terminowość wypłaty wynagrodzenia; nie opłacenie oraz nieterminowe opłacenie składek ZUS; ustalone prawo do emerytury dla 1 pracownika z lekkim lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności za 13 okresów; wypłata wynagrodzenia w błędnej formie - w formie gotówki.

2017
16
maj

Istota:

1. Czy zwrot dotacji do refundacji ubezpieczeń społecznych i dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, która wcześniej została zaliczona do przychodów zgodnie z art. 14 ust 2 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych powinien skutkować zmniejszeniem przychodów?
2. Jeśli ww. zwrot skutkuje zmniejszeniem przychodów, to czy należy pomniejszyć (skorygować) przychody w roku obrotowym 2016 czy w poprzednich latach, w których otrzymano zwróconą w dniu 5 kwietnia 2016 r. dotację?

Fragment:

(...) zwrotem dotacji – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 3 listopada 2016 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie momentu dokonania korekty przychodu w związku ze zwrotem dotacji. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Wnioskodawca jest wspólnikiem Spółki jawnej. W wyniku przeprowadzonej w tej spółce przez PFRON w październiku 2015 r. kontroli stwierdzono, że spółka nie spełniła warunków do otrzymywania miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych w okresie od stycznia do września 2008 r., od stycznia 2009 r. do sierpnia 2011 r. i od września 2013 r. do lipca 2015 r., oraz refundacji składek na ubezpieczenia społeczne za okresy sprawozdawcze od kwietnia do września 2008 r. Nieprawidłowości, które spowodowały niespełnienie tych warunków to: wykazanie w informacji INF-D-P wymiaru zatrudnienia oraz kwoty kosztów płacy niezgodnych ze stanem faktycznym; terminowość wypłaty wynagrodzenia; nie opłacenie oraz nieterminowe opłacenie składek ZUS; ustalone prawo do emerytury dla 1 pracownika z lekkim lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności za 13 okresów; wypłata wynagrodzenia w błędnej formie - w formie gotówki.

2011
1
wrz

Istota:

1. Jak należy ujawnić w deklaracji CIT-8 zwrot dotacji otrzymanej w roku poprzednim?
2. Czy otrzymana dotacja wpłacona na rachunek bankowy Spółki w roku 2008 i następnie przekazana na wydzielone konto w roku 2010, gdzie do czasu ostatecznego rozliczenia i przyznania dotacji nie zostanie wydatkowana, powoduje obowiązek, na podstawie art. 16. ust 1 pkt. 58 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, Nr 60 z późn. zm.), dokonania korekty wydatków w latach 2008, 2009 i 2010, jako kosztów niestanowiących uzyskanie przychodu?

Fragment:

Fakt dokonania korekty, w dacie zwrotu dotacji, nie oznacza zmiany momentu powstania przychodu (dochodu) z tytułu otrzymania dotacji. Wobec tego, zwrot dotacji uprzednio zaliczonych do przychodów (dochodów) podatkowych powinien powodować korektę tych przychodów (dochodów) za okres, w którym były one uprzednio wykazane jako otrzymane. Równocześnie powinno być dokonane odpowiednie zmniejszenie dochodów wolnych w podatku dochodowym (CIT-8/O). Wobec wyjaśnienia Wnioskodawcy, iż nie poniósł żadnych wydatków sfinansowanych z dotacji, korekta dotyczyć powinna wyłącznie przychodów i dochodów zwolnionych od podatku dochodowego. Reasumując, zwrot otrzymanej dotacji należy ujawnić w skorygowanym zeznaniu podatkowym za ten rok podatkowy, w którym Spółka dotację otrzymała. Należy jednocześnie zauważyć, iż we własnym zawartym stanowisku dotyczącym pytania nr 1 Wnioskodawca błędnie powołał „ .... art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przychodami z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 13 i 14, ... ”, podczas gdy powinno być „ .... art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, ... ”.Organ uznał to za oczywistą omyłkę mniemającą wpływu na rozstrzygnięcie w przedmiotowej sprawie.

2011
1
lip

Istota:

Czy Spółka prawidłowo potraktowała korekty z tytułu podatku od nieruchomości przekazane na ZFRON i PFRON w związku ze zwolnieniem w podatku od nieruchomości, (art. 31 ust. 3 ustawy o rehabilitacji), które dotyczyły lat 2003-2006, jako koszty uzyskania przychodów w 2008 r.?

Fragment:

W momencie stwierdzenia nieprawidłowości w naliczaniu podatku od nieruchomości księgi rachunkowe Spółki za lata 2003-2006 były zamknięte, a sprawozdania finansowe odnoszące się do tych okresów rozrachunkowych zostały zatwierdzone przez kompetentny organ (tj. Zgromadzenie Wspólników). Spółka nie miała więc możliwości zarachowania kosztów wynikających z ww. korekt w księgach w latach obrotowych (podatkowych) 2003 - 2006. Z tego względu, korekty podatku od nieruchomości, które dotyczyły lat 2003-2006, zostały ujęte w księgach roku 2007 (analogicznie jak korekta, która odnosiła się do roku 2007). Biorąc powyższe pod uwagę. Spółka (w oparciu o przepis art. 15 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu sprzed Nowelizacji) była zobowiązana do uznania ww. wydatków za koszt uzyskania przychodu w roku ich zapłaty, tj. w roku 2008. Na tle przedstawionego stanu faktycznego stwierdzam, co następuje: Prowadzący Zakład Pracy Chronionej jest zwolniony z podatku od nieruchomości - na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Takim przepisem jest art. 7 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 ze. zm.), który stanowi, iż zwalnia się od podatku od nieruchomości prowadzących zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej - w zakresie przedmiotów opodatkowania zgłoszonych wojewodzie, jeżeli zgłoszenie zostało potwierdzone decyzją w sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej lub zakładu aktywności zawodowej albo zaświadczeniem - zajętych na prowadzenie tego zakładu, z wyjątkiem przedmiotów opodatkowania znajdujących się w posiadaniu zależnym podmiotów niebędących prowadzącymi zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej.

2011
1
lip

Istota:

W którym roku podatkowym – w 2007, czy 2008 – Spółka powinna ująć korektę przychodów związanych ze zwrotem otrzymanych wcześniej dopłat (dotacji) do biletów ulgowych?

Fragment:

Późniejszy zwrot dotacji (dopłaty), tj. w następnym roku podatkowym, nie powoduje zmiany daty powstania tego przychodu. Mając na uwadze powyższe, wskazać należy, iż w odniesieniu do przedstawionej przez Wnioskodawcę sytuacji, zwrot dotacji (dopłat) – uprzednio zaliczonych do przychodów – powinien skutkować zmniejszeniem tych przychodów za okres, w którym były wykazane w ewidencji księgowej w związku z ich otrzymaniem. Korekta związana ze zwrotem dotacji za rok 2007 powinna zatem dotyczyć przychodów podatkowych roku 2007, a nie –jak wskazał Wnioskodawca – przychodów roku 2008. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.

2011
1
cze

Istota:

Czy sposób rozliczenia zwrotu dotacji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych jest prawidłowy?

Fragment:

W związku z powyższym zadano m. in. następujące pytanie: Czy sposób rozliczenia zwrotu dotacji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych jest prawidłowy... (pytanie oznaczone we wniosku nr 1). Zdaniem Wnioskodawcy, taki sposób rozliczenia zwrotu dotacji jest prawidłowy. Dotacja podlegająca zwrotowi w części była uwzględniona w rachunku podatkowym, a w części korzystała ze zwolnienia od podatku dochodowego. Skoro więc część dotacji powiększyła wcześniej przychód do opodatkowania, to późniejszy zwrot implikuje konieczność zmniejszenia wykazanego uprzednio przychodu. Biorąc pod uwagę to, że zwrot dotacji nastąpił w roku bieżącym, zmniejszenie takie winno być dokonane właśnie w tym roku. W przypadku zaś zwrotu dotacji, która wcześniej wygenerowała przychód zwolniony od podatku i jako taki był nieuwzględniony przy ustalaniu podstawy opodatkowania, nie może więc skutkować zmniejszeniem kwoty przychodu. Jednocześnie odpisy amortyzacyjne dokonane od środków trwałych sfinansowanych z tej dotacji za lata ubiegłe i rok bieżący z momentem jej zwrotu stają się kosztami uzyskania przychodu. Z chwilą zwrotu dotacji w/w składniki są sfinansowane własnymi środkami. Zapłacone odsetki ustawowe Spółka uważa, iż stanowią koszt uzyskania przychodu, są one kosztami pośrednimi związanymi z funkcjonowaniem firmy jako całości.

2011
1
maj

Istota:

Czy zwrot dotacji należy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?

Fragment:

Jednocześnie organ I instancji słusznie zauważył, że zwrot dotacji na podstawie nakazu zapłaty z dnia 19 września 2006 r. powoduje sytuację, że zakupiony przez Spółkę sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem, został sfinansowany ze środków własnych Spółki. Powyższe skutkuje tym, że Spółka będzie mogła zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów sumę odpisów amortyzacyjnych, które wcześniej na mocy art. 16 ust. 1 pkt 1 lit.b w związku z art. 16h ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zostały wyłączone z kosztów podatkowych. Kosztami uzyskania przychodów będą także odpisy amortyzacyjne od tych środków trwałych, które pozostały w Spółce do dalszego użytkowania, a które ze względu na treść art. 16 ust. 1 pkt 48 ustawy nie mogły być wcześniej uznane za koszty uzyskania przychodów. Mając na uwadze powyższe stwierdza się, że zarzuty Spółki z o. o. „..." przedstawione w zażaleniu z dnia 22 sierpnia 2007 r. na postanowienie Naczelnika Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie z dnia 13 sierpnia 2007 r. Nr P02/423­99/07/67575, nie zasługują na uwzględnienie. W przypadku zwrotu dotacji nie może mieć zastosowania przepis art. 15 ust. 4e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

2011
1
lut

Istota:

1. Czy jako stowarzyszenie podatnik jest uprawniony do zwrotu naliczonego podatku z tytułu poniesonuych kosztów, zgodnie z treścią § 25 rozporządzenia MF?
2. Czy zwrotowi winnien podlegać cały podatek, poniesiony w kosztach realizacji projektu, to jest od lutego 2004 r?
3. Czy przy faktury wystawiane przez oddział jako beneficjienta programu są podstawą do zwrotu podatku podatnikowi?

Fragment:

Organ podatkowy stwierdza, iż zgodnie z § 25 w/w rozporządzenia zwrotu podatku przysługuje podatnikom, którzy spełniają następujące warunki: złożyli zgłoszenie rejestracyjne i posiadają numer identyfikacji podatkowej; prowadzą ewidencję, o której była mowa w art. 109 ust. 3 ustawy; w całości zapłacili należność obejmującą podatek naliczony z tytułu dokonanego nabycia towarów lub usług oraz posiadają oryginał faktury lub faktury korygującej, a w przypadku importu towarów- dokument stwierdzający zapłatę cła i podatków pobieranych przez organy celne, w przypadku zaś wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub dostawy towarów, dla których podatnikiem jest ich nabywca – fakturę wewnętrzną lub fakturę wystawioną przez dostawcę, a także dokumenty handlowe potwierdzające dokonanie dostawy lub świadczenie usług; posiadają rachunek bankowy, na którym są wyodrębnione środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej, o której mowa w § 6 ust. 3 i 4 w/w rozporządzenia. Jednocześnie z dniem 1 maja podatnik na podstawie art. 160 ust. z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535) osoba prawna, której zakłady (oddziały rozliczały się jako odrębni podatnicy, wstępuje z dniem 1 maja 2004 r. wszystkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki swojego zakładu (oddziału), który przestał być wyodrębnionym podatnikiem- w zakresie , w jakim dotyczą podatku od towarów i usług.

2011
1
sty

Istota:

Spółka wystąpiła z zapytaniem w kwestii zasadności opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych dochodów uzyskanych za 2003 r. z tytułu : odsetek od pożyczek udzielonych małym i średnim przedsiębiorcom oraz odsetek bankowych od środków ulokowanych na wydzielonym rachunku bankowym, na który spływają spłaty od tych pożyczek w związku z uzyskaną w 2004 r. informacją o konieczności zwrotu dotacji, z której udzielone zostały przedmiotowe pożyczki oraz przychodów odsetkowych wygenerowanych w okresie prowadzenia przez Jednostkę funduszu pożyczkowego.

Fragment:

W związku z uzyskaną w 2004 r. informacją o konieczności zwrotu dotacji i przychodów odsetkowych wygenerowanych w okresie prowadzenia funduszu pożyczkowego, Spółka zwraca się z zapytaniem czy w 2003 r. przychody uzyskane z wymienionych odsetek będą podlegały opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych. Decydujące znaczenie w powyższej sprawie ma umowa dotacji zawarta pomiędzy Polską Fundacją Promocji i Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw a Waszą Jednostką. Sygnalizowane pismem Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 02.02.2004 r. oraz pismami Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości z dnia 02.02.2004 r. zmiany, a dotyczące zwrotu dotacji i przychodów odsetkowych, nie mogą mieć i nie mają wpływu na osiągnięte dochody Jednostki. W związku z powyższym nie ma powodu do uznania, że zmieniły się obowiązki w zakresie podatków ciążących na Jednostce. Odsetki od pożyczek jako środki spółki – podlegały opodatkowaniu podatkiem dochodowym według zasad ogólnych w 2003 r. jak i w latach wcześniejszych. W przypadku konieczności zwrotu dotacji i środków wygenerowanych w okresie prowadzenia funduszu pożyczkowego kwestia zapłaconego przez Jednostkę podatku od odsetek powinna być rozstrzygnięta pomiędzy stronami umowy.