Zwrot dotacji | Interpretacje podatkowe

Zwrot dotacji | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zwrot dotacji. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
1. Jak należy ujawnić w deklaracji CIT-8 zwrot dotacji otrzymanej w roku poprzednim?
2. Czy otrzymana dotacja wpłacona na rachunek bankowy Spółki w roku 2008 i następnie przekazana na wydzielone konto w roku 2010, gdzie do czasu ostatecznego rozliczenia i przyznania dotacji nie zostanie wydatkowana, powoduje obowiązek, na podstawie art. 16. ust 1 pkt. 58 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, Nr 60 z późn. zm.), dokonania korekty wydatków w latach 2008, 2009 i 2010, jako kosztów niestanowiących uzyskanie przychodu?
Fragment:
(...) sfinansowanych z dochodów (przychodów), o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 14a, 23, 24, 42, 47, 48, 52 i 53, lub ze środków, o których mowa w art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) - nie uważa się za koszty uzyskania przychodów. Fakt dokonania korekty, w dacie zwrotu dotacji, nie oznacza zmiany momentu powstania przychodu (dochodu) z tytułu otrzymania dotacji. Wobec tego, zwrot dotacji uprzednio zaliczonych do przychodów (dochodów) podatkowych powinien powodować korektę tych przychodów (dochodów) za okres, w którym były one uprzednio wykazane jako otrzymane. Równocześnie powinno być dokonane odpowiednie zmniejszenie dochodów wolnych w podatku dochodowym (CIT-8/O). Wobec wyjaśnienia Wnioskodawcy, iż nie poniósł żadnych wydatków sfinansowanych z dotacji, korekta dotyczyć powinna wyłącznie przychodów i dochodów zwolnionych od podatku dochodowego. (...)
2011
1
wrz

Istota:
Czy Spółka prawidłowo potraktowała korekty z tytułu podatku od nieruchomości przekazane na ZFRON i PFRON w związku ze zwolnieniem w podatku od nieruchomości, (art. 31 ust. 3 ustawy o rehabilitacji), które dotyczyły lat 2003-2006, jako koszty uzyskania przychodów w 2008 r.?
Fragment:
(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 14 października 2008 r. (data wpływu do tut. BKIP 4 listopada 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na ZFRON i PFRON za lata 2003-2006 - jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 4 listopada 2008 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek Spółki o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie (...)
2011
1
lip

Istota:
W którym roku podatkowym – w 2007, czy 2008 – Spółka powinna ująć korektę przychodów związanych ze zwrotem otrzymanych wcześniej dopłat (dotacji) do biletów ulgowych?
Fragment:
(...) i bezwarunkowe. Uzyskanie przychodu z tytułu dopłat do biletów ulgowych ma miejsce – jak już wcześniej wskazano – w momencie postawienia ich do dyspozycji Spółki, tj. w dniu, w którym przychód faktycznie wpłynął na rachunek bankowy Spółki. Późniejszy zwrot dotacji (dopłaty), tj. w następnym roku podatkowym, nie powoduje zmiany daty powstania tego przychodu. Mając na uwadze powyższe, wskazać należy, iż w odniesieniu do przedstawionej przez Wnioskodawcę sytuacji, zwrot dotacji (dopłat) – uprzednio zaliczonych do przychodów – powinien skutkować zmniejszeniem tych przychodów za okres, w którym były wykazane w ewidencji księgowej w związku z ich otrzymaniem. Korekta związana ze zwrotem dotacji za rok 2007 powinna zatem dotyczyć przychodów podatkowych roku 2007, a nie –jak wskazał Wnioskodawca – przychodów roku 2008. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w (...)
2011
1
lip

Istota:
Czy sposób rozliczenia zwrotu dotacji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych jest prawidłowy?
Fragment:
(...) z zastrzeżeniem pkt 14 i 14a, otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków związanych z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których dokonuje się odpisów amortyzacyjnych zgodnie z art. 16a-16m. W przedstawionym stanie faktycznym Wnioskodawca w 2008 r. na podstawie decyzji został zobowiązany do zwrotu otrzymanej w 2006 r. refundacji na pokrycie kosztów wyposażenia stanowisk pracy. Zwrot dotacji - uprzednio zaliczonych do przychodów zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o pdop - powinien skutkować zmniejszeniem tych przychodów za okres, w którym były uprzednio wykazane w ewidencji księgowej w związku z ich otrzymaniem (analogicznie zmniejszenie dochodów wolnych). W rozliczeniu za ten okres Wnioskodawca powinien również dokonać ewentualnego zwiększenia kosztów podatkowych o wydatki, które nie mogły być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, gdyż były (...)
2011
1
cze

Istota:
Czy zwrot dotacji należy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?
Fragment:
(...) od środków trwałych sfinansowanych z tego źródła. Jak wynika z powyższego, jeśli otrzymanie przez Spółkę dotacji nie miało wpływu na podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, to - na mocy art. 7 ust. 3 ustawy - również zwrot przedmiotowej dotacji nie będzie wywoływał skutków podatkowych polegających na zmniejszeniu podstawy opodatkowania poprzez zaliczenie jej do kosztów uzyskania przychodów. Jednocześnie organ I instancji słusznie zauważył, że zwrot dotacji na podstawie nakazu zapłaty z dnia 19 września 2006 r. powoduje sytuację, że zakupiony przez Spółkę sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem, został sfinansowany ze środków własnych Spółki. Powyższe skutkuje tym, że Spółka będzie mogła zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów sumę odpisów amortyzacyjnych, które wcześniej na mocy art. 16 ust. 1 pkt 1 lit.b w związku z art. 16h ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zostały (...)
2011
1
maj

Istota:
1. Czy jako stowarzyszenie podatnik jest uprawniony do zwrotu naliczonego podatku z tytułu poniesonuych kosztów, zgodnie z treścią § 25 rozporządzenia MF?
2. Czy zwrotowi winnien podlegać cały podatek, poniesiony w kosztach realizacji projektu, to jest od lutego 2004 r?
3. Czy przy faktury wystawiane przez oddział jako beneficjienta programu są podstawą do zwrotu podatku podatnikowi?
Fragment:
(...) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa – Śródmieście, działając na podstawie przepisu art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) w odpowiedzi na pismo Strony z dnia 20.07.2004 r. (wpływ do tut. Urzędu 26.07.2004 r.), wyjaśnia co następuje: Zgodnie z przepisem art. 160 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535), osoba prawna, której zakłady (oddziały) rozliczały się jako oddzielni podatnicy, wstępuje z dniem 1 maja 2004 r. we wszystkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki swojego zakładu (oddziału), który przestał być wyodrębnionym podatnikiem – w zakresie, w jakim dotyczą podatku od towarów i usług. Na podstawie przepisu § 23 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 97, poz. 970) (...)
2011
1
lut

Istota:
Spółka wystąpiła z zapytaniem w kwestii zasadności opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych dochodów uzyskanych za 2003 r. z tytułu : odsetek od pożyczek udzielonych małym i średnim przedsiębiorcom oraz odsetek bankowych od środków ulokowanych na wydzielonym rachunku bankowym, na który spływają spłaty od tych pożyczek w związku z uzyskaną w 2004 r. informacją o konieczności zwrotu dotacji, z której udzielone zostały przedmiotowe pożyczki oraz przychodów odsetkowych wygenerowanych w okresie prowadzenia przez Jednostkę funduszu pożyczkowego.
Fragment:
(...) Przedmiotowe pożyczki są udzielane przez Spółkę ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej Unii Europejskiej - otrzymanych przez Jednostkę w ramach umowy dotacji zawartej w dniu 28.12.1999 r. z Polską Fundacją Promocji i Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Warszawie (obecnie Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w Warszawie). W związku z uzyskaną w 2004 r. informacją o konieczności zwrotu dotacji i przychodów odsetkowych wygenerowanych w okresie prowadzenia funduszu pożyczkowego, Spółka zwraca się z zapytaniem czy w 2003 r. przychody uzyskane z wymienionych odsetek będą podlegały opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych. Decydujące znaczenie w powyższej sprawie ma umowa dotacji zawarta pomiędzy Polską Fundacją Promocji i Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw a Waszą Jednostką. Sygnalizowane pismem Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 02.02.2004 r. oraz pismami Polskiej Agencji Rozwoju (...)
2011
1
sty
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.