ITPB3/4510-141/15/MJ | Interpretacja indywidualna

Przekazanie nieruchomości i ruchomości na rzecz wspólnika występującego ze spółki w ramach zwrotu dopłat będzie przychodem dla spółki podlegającym opodatkowaniu pdop.
ITPB3/4510-141/15/MJinterpretacja indywidualna
 1. nieruchomości
 2. ruchomości
 3. zwrot dopłaty
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 ) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 3 kwietnia 2015 r. (data wpływu 7 kwietnia 2015 r.) uzupełnionym pismem z dnia 14 maja 2015 r. (data wpływu 20 kwietnia 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy przeniesienie nieruchomości i rzeczy ruchomych na wspólnika występującego ze Spółki w ramach zwrotu dopłat będzie przychodem dla Spółki podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 kwietnia 2015 r. wpłynął, uzupełniony w dniu 20 maja 2015 r., ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie ustalenia, czy przeniesienie nieruchomości i rzeczy ruchomych na wspólnika występującego ze Spółki w ramach zwrotu dopłat będzie przychodem dla Spółki podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

We wniosku tym przedstawiono następujący stan faktyczny.

W dniu 8 września 2014 r. w kancelarii Notarialnej zostały podjęte Uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki (...) z siedzibą w (...) zapisane Aktem Notarialnym Repertorium A (...) . Uchwała numer (...) stanowi, że nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników (...) Sp z o.o. wyraża zgodę na zbycie udziałów przez występującego Wspólnika. Wspólnicy Spółki w latach wcześniejszych wnieśli do Spółki dopłaty zwrotne w wysokości 11.600.000,00 zł. Występujący Wspólnik przed sprzedażą swoich udziałów, jeszcze jako wspólnik tej Spółki wystąpił do Zarządu Spółki z roszczeniem o zwrot dopłat w kwocie 2.700.000,00 zł.

W związku z brakiem środków pieniężnych na rachunku bankowym Spółki Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę i jednomyślnie postanowiło, iż dopłaty wpłacone do Spółki w wysokości 2.700.000,00 zł zostaną zwrócone występującemu Wspólnikowi przez świadczenie rzeczowe. Jednocześnie Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników postanowiło zgodnie z podjętą uchwałą o zmianie świadczenia pieniężnego w wysokości 2.700.000,00 zł, które stanowi zwrot dopłat dla występującego Wspólnika na świadczenie rzeczowe (datio in solutum) art. 453 Kodeksu cywilnego, polegające na przeniesieniu na jego rzecz własności o łącznej wartości 2.700.000,00 zł:

 • nieruchomości stanowiącej działkę gruntu, na której znajdują się budynki portierni, warsztatu mechanicznego z garażami, hali prefabrykowanej jednokondygnacyjnej i dwukondygnacyjnej oraz budowle - zbiornik bezodpływowy, ogrodzenie z siatki stalowej na słupkach żelbetonowych, ogrodzenie z siatki stalowej w ramkach stalowych, zewnętrzna sieć wodociągowa, w wartości 1.800.000,00 zł. Wyżej wymienione grunty i obiekty stanowią środki trwałe Spółki.

Nieruchomość zabudowana została nabyta w całości przez Spółkę w 2007r. na podstawie aktu notarialnego od osób fizycznych, będących na prawach wspólności ustawowej właścicielami tej nieruchomości.

 • rzeczy ruchomych zakupionych przez Spółkę w trakcie postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez Komornika Sądowego, tj: agregatów prądotwórczych i szaf sterowniczych o wartości 620.000,00 zł. W tym samym dniu ruchomości zostały wydane. Powyższe rzeczy stanowią towary handlowe Spółki,
 • samochodu marki Toyota Land Cruiser o wartości 280.000,00 zł. stanowiący środek trwały Spółki. Samochód został zakupiony przez Spółkę w 2013r. W dniu 8 września 2014 r. została sporządzona i podpisana Umowa przeniesienia własności samochodu marki Toyota Land Cruiser o wartości 280.000,00 zł na rzecz byłego Wspólnika. W tym samym dniu samochód został wydany.

W dniu 19 grudnia 2014 r. zgodnie z zapisami Aktu Notarialnego Rep. (...) zawarto umowę przeniesienia własności w zamian za zwolnienie z długu, obejmujące:

 • nieruchomość stanowiącą działkę gruntu, na której znajdują się budynki i budowle
 • agregaty prądotwórcze i szafy sterownicze
 • samochodu marki Toyota Land Cruiser

o łącznej wartości 2.700.00,00 zł, przy czym zgodnie z zapisami punktu 4 Umowy przeniesienia własności w zamian za zwolnienie z długu, na częściowe zaspokojenie roszczeń z powyższego tytułu Spółka przeniosła na rzecz byłego Wspólnika – za jego zgodą – własność ruchomości w postaci agregatów prądotwórczych i szaf sterowniczych oraz samochodu marki Toyota Land Cruiser osobnymi umowami na łączną kwotę 900.000,00 zł.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy przeniesienie na własność, przekazanie nieruchomości i rzeczy ruchomych na Wspólnika występującego ze Spółki w ramach zwrotu dopłat, do których zobowiązana jest Spółka będzie przychodem dla Spółki w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym, jak zbycie nieruchomości i rzeczy ruchomych.

Wnioskodawca przedstawił następujące stanowisko:

W ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych nie została zawarta ustawowa definicja przychodu. Regulujący kwestie przychodów art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych nie wymienia źródeł przychodów, a jedynie określa zdarzenia, z wystąpieniem których ustawodawca związał obowiązek wykazania przychodu dla celów podatkowych. Wszystkie wymienione przychody wiążą się z przysporzeniem majątkowym. Z istoty podatku dochodowego wynika, iż jest on ciężarem publicznoprawnym od przyrostu majątkowego (dochodu), a zatem przychodem jako źródłem dochodu jest tylko ta wartość, która wchodząc do majątku podatnika, powiększa jego aktywa. W wyniku zawarcia umowy świadczenia w miejsce wypełnienia (datio in solutum) żadna ze stron ( nabywca ani Spółka) nie poniosła dodatkowych kosztów w postaci opłat, prowizji czy wynagrodzeń. Skutkiem dokonanego przeniesienia własności było jedynie zwolnienie Spółki, za zgodą wierzyciela z długu wobec nabywcy, poprzez spełnienie innego świadczenia. Wykonanie zobowiązania przez świadczenie zamienne (datio in solutum) o jakim mowa w art. 453 Kodeksu cywilnego jest formą jego zaspokojenia i co do zasady nie powoduje żadnego przysporzenia po stronie spełniającego świadczenie dłużnika. Roszczenie wierzyciela, wynikające z zawartej umowy zostaje zaspokojone wskutek spełnienia przez dłużnika (Spółkę) na jego rzecz świadczenia zastępczego.

Zdaniem Spółki w sytuacji przekazania majątku w postaci rzeczy ruchomych i nieruchomości w zamian za należny zwrot dopłat nie mamy do czynienia z przysporzeniem majątkowym. Spółka zwraca jedynie swój dług, w postaci rzeczowej. Zatem przeniesienie własności, przekazanie nieruchomości i rzeczy ruchomych nie jest przychodem w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z postanowieniami art. 177 § 1 i § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2013 poz 1030 z późn. zm), umowa spółki może zobowiązywać wspólników do dopłat w granicach liczbowo oznaczonej wysokości w stosunku do udziału, dopłaty powinny być nakładane i uiszczane przez wspólników równomiernie w stosunku do ich udziałów.

Kwestie zwrotu dopłat reguluje art. 179. ww. Kodeksu, który stanowi, że dopłaty mogą być zwracane wspólnikom, jeżeli nie są wymagane na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym,

 • zwrot dopłat może nastąpić po upływie miesiąca od dnia ogłoszenia o zamierzonym zwrocie w piśmie przeznaczonym do ogłoszeń spółki,
 • zwrot powinien być dokonany równomiernie wszystkim wspólnikom,
 • zwróconych dopłat nie uwzględnia się przy żądaniu nowych dopłat.

Celem dopłat jest uzyskanie przez Spółkę środków finansowych. Dopłaty mogą być wnoszone min. w związku z czasowymi trudnościami finansowymi Spółki, potrzebą jej dokapitalizowania, koniecznością poniesienia dodatkowych nakładów inwestycyjnych.

Dopłaty takie mogą, ale nie muszą zostać zwrócone wspólnikom. W tym względzie wykazują podobieństwo do umowy pożyczki (chociaż nie są bezwzględnie zwrotne) i mogą być oprocentowane lub nieoprocentowane. Chociaż dopłaty są wkładami wspólników do Spółki, to jednak nie powiększają one ich dotychczasowych udziałów w kapitale zakładowym, a w następstwie kapitału zakładowego Spółki, który jest sumą udziałów.

Prawo do zwrotu dopłat jest prawem majątkowym, ściśle związanym z faktem posiadania udziałów przez wspólnika.

W odniesieniu do przedstawionego we wniosku stanu faktycznego zastosowanie znajdują przepisy ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu obowiązującym do dnia 1 grudnia 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 851 z późn. zm.). W myśl art. 7 ust. 1 tego aktu, przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty; w przypadkach, o których mowa w art. 21 i 22, przedmiotem opodatkowania jest przychód.

Natomiast art. 12 ust. 1 powołanej ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wskazuje, że przychodami z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14 są w szczególności min. otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, wartość otrzymanych rzeczy i praw a także wartość innych świadczeń w naturze, w tym wartość rzeczy i praw otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie.

Natomiast art. 12 ust. 4 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wskazuje, że do przychodów nie zalicza się dopłat wnoszonych do spółki, jeżeli ich wniesienie następuje w trybie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach, kwot i wartości stanowiących nadwyżkę ponad wartość nominalną udziałów (akcji), otrzymanych przy ich wydaniu i przekazanych na kapitał zapasowy. Ponadto zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 3 ww. ustawy, do przychodów nie zalicza się (...) także zwróconych wspólnikom dopłat wniesionych do spółki zgodnie z odrębnymi przepisami – w wysokości określonej w złotych na dzień ich faktycznego wniesienia.

Analizując stan faktyczny przedstawiony przez Wnioskodawcę należy stwierdzić, iż mamy do czynienia ze świadczeniem w miejsce wypełnienia/wykonania (datio in solutum), które stanowi jeden z wyjątków od zasady realnego wykonywania zobowiązań cywilnych, znajdujący podstawę w zasadzie swobody umów. Kwestie te reguluje art. 453 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz 121 z późn. zm.), który stanowi, że jeżeli dłużnik w celu zwolnienia się z zobowiązania spełnia za zgodą wierzyciela inne świadczenie, zobowiązanie wygasa.

Kwestią zasadniczą w przedmiotowej sprawie jest fakt, że Spółka tytułem zwrotu dopłat, w zamian za otrzymane od Wspólnika środki pieniężne (dopłaty) przekazała cześć swojego majątku w postaci nieruchomości (grunty, budynki, budowle) oraz rzeczy ruchomych (agregaty prądotwórcze, szafy sterownicze, samochód). Ich zastępczego przekazanie nie można utożsamiać ze zwrotem dopłat – nie nastąpi zwrot pierwotnego świadczenia pieniężnego.

W związku z powyższym, przekazanie majątku Spółki na rzecz Wspólnika w wykonaniu datio in solutum nie będzie na gruncie prawa podatkowego zwrotem dopłat, o których mowa w art. 12 ust. 4 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Tym samym w niniejszej sprawie zastosowanie znajduje art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zgodnie z którym przychodem z odpłatnego zbycia rzeczy lub praw majątkowych, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5, jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie. Jeżeli jednak cena bez uzasadnionej przyczyny znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy w wysokości wartości rynkowej.

Użyte w tym przepisie pojęcie „odpłatnego zbycia” obejmuje zarówno klasyczną sprzedaż, czyli zobowiązanie się zbywcy do przeniesienia na nabywcę prawa własności rzeczy lub prawa majątkowego w zamian za zobowiązanie się nabywcy do zapłaty ceny ustalonej przez strony w umowie, jak i czynności prawne o podobnym charakterze (zamiana, inna umowa zobowiązująca do przeniesienia własności rzeczy lub praw majątkowych). W szczególności, posługując się terminem „wartość wyrażona w cenie”, przepis nie przesądza o dopuszczalnej formie zapłaty tej należności. Może ona nastąpić zarówno w pieniądzu, jak i w innej postaci, np. w formie zwolnienia zbywającego z ciążących na nim zobowiązań wobec nabywcy lub przeniesienia na niego określonych praw własności.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzeń w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, ul. Jana Kazimierza 5, 85-035 Bydgoszcz, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012, poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.