Zwrot dopłaty | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zwrot dopłaty. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2017
28
cze

Istota:

W zakresie konsekwencji podatkowych zwrotu dopłat wniesionych przed przekształceniem Spółki w spółkę komandytową w świetle przepisów ustawy CIT.

Fragment:

Interpretacja z dnia 5 stycznia 2017 r. dotyczyła co prawda nieco innego stanu faktycznego, niemniej przedmiotowa kwestia nie ma wpływu na ocenę skutków podatkowych zwrotu dopłat. Tym samym, stanowisko wyrażone w interpretacji z dnia 5 stycznia 2017 r. powinno mieć zastosowanie również w opisanym zdarzeniu przyszłym. Stanowisko wnioskodawcy do pytania nr 2. W przypadku gdyby organ podatkowy uznał, iż wypłacona na rzecz Wnioskodawcy kwota stanowi dla niego przychód podatkowy, Wnioskodawca będzie miał prawo pomniejszyć ten przychód o koszt jego uzyskania w wysokości równowartości Dopłat. Uzasadnienie stanowiska do pytania nr 2. Jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego, przepisy KSH nie przewidują instytucji dopłat w przypadku spółek osobowych (pojęcie dopłat - w rozumieniu art. 177-179 KSH, dotyczy bowiem wyłącznie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością). Tym samym, w sytuacji w której organ podatkowy uznałby, iż wypłacone Wnioskodawcy kwoty (w celu zwrotu Dopłat) nie stanowią zwrotu dopłat, o których mowa w art. 12 ust. 4 pkt 21 ustawy o CIT, zdaniem Wnioskodawcy, przedmiotowe Dopłaty, w momencie przekształcenia Spółki w spółkę komandytową, powinny być traktowane dla celów podatkowych jako rzeczywiście wniesione do Spółki wkłady. Przez wkłady rozumie się bowiem środki wniesione przez wspólnika do Spółki.

2016
10
cze

Istota:

Czy dokonany na rzecz Wnioskodawcy przez Spółkę zwrot dopłat (do wysokości, w jakiej uprzednio dopłaty zostały wniesione), które to dopłaty zostały dokonane przez Poprzedniego Udziałowca, będzie podlegać opodatkowaniu PIT?

Fragment:

Do zwrotu dopłat wymagana jest uchwała wspólników (art. 228 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych). Prawo do zwrotu dopłat jest prawem majątkowym, ściśle związanym z faktem posiadania udziałów przez wspólnika. Oznacza to, że w razie zbycia udziałów przez wspólnika, który wniósł dopłaty, prawo do otrzymania zwrotu wniesionych dopłat przechodzi na nabywcę udziałów. Przysługuje ono bez względu na to, kto posiada udział, z którym skojarzone zostało uprzednie wniesienie dopłat. Nabywca udziału wchodzi bowiem we wszystkie prawa zbywcy jako następca syngularny. Artykuł 21 ust. 1 pkt 51 ustawy respektuje zatem to następstwo prawne uznając, że sukcesja przewidziana w przepisach prawa handlowego wywoływać powinna skutki prawne także na gruncie prawa podatkowego. Mając na uwadze przywołane powyżej przepisy prawa na tle przedstawionego zdarzenia przyszłego stwierdzić należy, że planowany na rzecz Wnioskodawcy zwrot dopłat wniesionych do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez ówczesnego udziałowca - do wysokości uprzednio wniesionej przez niego dopłaty - będzie korzystał ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym w oparciu o przepis art. 21 ust. 1 pkt 51 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2016
16
mar

Istota:

Czy kwota pieniężna przekazana przez spółkę z o.o. z tytułu zwrotu dopłat wniesionych przez poprzedniego udziałowca podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

Innymi słowy, instytucja dopłat nie jest związana podmiotowo ze wspólnikiem, lecz przedmiotowo z udziałami i zwrot dopłat następuje wobec wspólników, ale tych, którzy są posiadaczami udziałów obciążonych uprzednio obowiązkiem dopłat. Stanowisko powyższe potwierdza piśmiennictwo i orzeczenia sądów administracyjnych. Tytułem przykładu Wnioskodawca powołuje: „ Uprawnionymi do zwrotu dopłat są, co do zasady, aktualni wspólnicy (...). W wypadku zbycia udziału pomiędzy datą wniesienia dopłaty a uchwalonym terminem jej zwrotu, prawo do zwrotu dopłaty przysługuje nabywcy udziału. ” (tak S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, M. Tarska, A. Her bet, Kodeks spółek handlowych. Komentarz. T. 2, Wyd. 3, Warszawa 2014), „ Zwrot dopłat następuje wobec wspólników, ale tych, którzy są posiadaczami udziałów obciążonych obowiązkiem dopłat (...). Zwrot dopłaty dotyczy więc tego wspólnika, który jest wspólnikiem z punktu widzenia spółki w momencie zwrotu. ” (tak A. Kidyba, Komentarz aktualizowany do art. 1-300 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, LEX, 2015), "Prawo do zwrotu dopłat, w świetle art. 177 i 179 § 1 i 3 KSH, jest ściśle związane z posiadaniem udziału i przysługuje ono bez względu na to, kto posiada udział, z którym skojarzone zostało uprzednie wniesienie dopłat.

2015
16
gru

Istota:

Przekazanie nieruchomości i ruchomości na rzecz wspólnika występującego ze spółki w ramach zwrotu dopłat będzie przychodem dla spółki podlegającym opodatkowaniu pdop.

Fragment:

Kwestią zasadniczą w przedmiotowej sprawie jest fakt, że Spółka tytułem zwrotu dopłat, w zamian za otrzymane od Wspólnika środki pieniężne (dopłaty) przekazała cześć swojego majątku w postaci nieruchomości (grunty, budynki, budowle) oraz rzeczy ruchomych (agregaty prądotwórcze, szafy sterownicze, samochód). Ich zastępczego przekazanie nie można utożsamiać ze zwrotem dopłat – nie nastąpi zwrot pierwotnego świadczenia pieniężnego. W związku z powyższym, przekazanie majątku Spółki na rzecz Wspólnika w wykonaniu datio in solutum nie będzie na gruncie prawa podatkowego zwrotem dopłat, o których mowa w art. 12 ust. 4 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Tym samym w niniejszej sprawie zastosowanie znajduje art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zgodnie z którym przychodem z odpłatnego zbycia rzeczy lub praw majątkowych, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5, jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie. Jeżeli jednak cena bez uzasadnionej przyczyny znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy w wysokości wartości rynkowej. Użyte w tym przepisie pojęcie „ odpłatnego zbycia ” obejmuje zarówno klasyczną sprzedaż, czyli zobowiązanie się zbywcy do przeniesienia na nabywcę prawa własności rzeczy lub prawa majątkowego w zamian za zobowiązanie się nabywcy do zapłaty ceny ustalonej przez strony w umowie, jak i czynności prawne o podobnym charakterze (zamiana, inna umowa zobowiązująca do przeniesienia własności rzeczy lub praw majątkowych).

2015
16
paź

Istota:

Zarówno wniesienie jak i zwrot dopłat pozostaje neutralne zarówno dla spółki, do której dopłaty są wnoszone, jak i dla wspólnika, który takiej dopłaty dokonał oraz dla wspólnika, który zwrot dopłaty otrzyma.

Fragment:

Jednocześnie zwrot dopłat nie jest kosztem podatkowym po stronie spółki, która takiego zwrotu dokonuje (art. 16 ust. 1 pkt 53 ustawy CIT) i odpowiednio brak przychodu po stronie wspólnika, który zwrot dopłat otrzyma). W kontekście powyższych przepisów – dopłaty to wynikające z umowy spółki i zarządzone przez zgromadzenie wspólników dodatkowe wpłaty wspólników na rzecz spółki. Dopłaty są wkładem pieniężnym i stanowią część majątku spółki. Chociaż dopłaty są wkładami wspólników do spółki, to jednak nie powiększają one dotychczasowych udziałów wspólnika w kapitale zakładowym, w konsekwencji nie powiększają kapitału zakładowego spółki. Prawo do zwrotu dopłat jest prawem majątkowym, ściśle związanym z faktem posiadania udziałów przez wspólnika. W konsekwencji zarówno wniesienie jak i zwrot dopłat pozostaje neutralne zarówno dla spółki, do której dopłaty są wnoszone, jak i dla wspólnika, który takiej dopłaty dokonał oraz dla wspólnika, który zwrot dopłaty otrzyma. Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawczyni jest prawidłowe. W odniesieniu do powołanych przez Wnioskodawczynię interpretacji indywidualnych należy stwierdzić, że interpretacje te zapadły w indywidualnych sprawach i nie są wiążące dla organu wydającego przedmiotową interpretację.

2014
1
sty

Istota:

Czy kwota otrzymana przez P od Spółki tytułem zwrotu dopłat, w części stanowiącej zwrot dopłat wniesionych przez poprzedniego wspólnika, od którego P nabyła udziały w Spółce, stanowi dla PE przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?

Fragment:

Wobec tego, że na ich podstawie zwrot dopłat jest uprawnieniem związanym z udziałami. tj. przysługuje aktualnym udziałowcom spółki (osobom będącym jej wspólnikami w chwili zwrotu dopłat), to brak jest podstaw do odmiennego interpretowania pojęcia „ zwróconych dopłat ” na gruncie art. 12 ust. 4 pkt 3 updop. „ Zwróconymi dopłatami ” w rozumieniu tego przepisu, niestanowiącymi przychodu podatkowego, są zatem kwoty otrzymywane przez wspólników tytułem „ zwrotu dopłat ” na podstawie art. 179 ksh, bez względu na to, czy dopłaty te wnieśli ci właśnie wspólnicy, czy też osoby od których nabyli oni udziały z którymi nierozerwalnie związane jest prawo do zwrotu dopłat. Powyższe stanowisko ma oparcie w orzecznictwie sądów administracyjnych oraz interpretacjach organów podatkowych. Przykładowo można wskazać na wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 10.01.2012 r., sygn. akt III SA/Wa 1046/11: „Spór w niniejszej sprawie dotyczył wykładni art. 21 ust. 1 pkt 51 ustawy o podatku dochodowym w kontekście problemu, czy przewidziane w tym przepisie zwolnienie podatkowe dotyczy wyłącznie tego wspólnika, który wniósł dopłaty, czy też rozciąga się także na jego następcę prawnego.

2011
1
mar

Istota:

Czy od zwrotu poniesionych kosztów z tytułu remontu lokalu wypłaconego przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami dla Dzielnicy Warszawa Wola zobowiązana jestem zapłacić 19% podatek?

Fragment:

Ocena prawna w/w stanowiska wnioskodawcy :Stosownie do treści art. 27a ust.7 pkt.1w/w ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych -w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2003 r., odliczenie wydatków poniesionych na własne potrzeby mieszkaniowe przeznaczone na remont i modernizację stosuje się, jeżeli wydatki na cele określone w ust.1 nie zostały odliczone od ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na podstawie art. 14 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym oraz nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów lub nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie, chyba że zwrócone wydatki zostały zaliczone do przychodów podlegających opodatkowaniu. Na podstawie opisanego stanu faktycznego zawartego w Pani wniosku oraz stanu prawnego dotyczącego w/w kwestii, organ podatkowy stwierdza, że: w przypadku, gdy wydatkowane prze Panią środki pieniężne na remont lokalu mieszkalnego będą w całości stanowiły podstawę do dokonania odliczenia od podatku z tytułu ulgi remontowej, wówczas jest Pani zobowiązana uwzględnić kwotę zwrotu w zeznaniu podatkowym, składanym za rok, w którym ten zwrot został dokonany- jako przychód z innych źródeł. Powyższa kwota zwiększy więc podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. jeżeli nie będzie Pani korzystała z odliczenia od podatku wydatków poniesionych na remont i modernizację lokalu mieszkalnego, w tej części wydatków, w której Zakład Gospodarowania nieruchomościami dokonał zwrotu poniesionych nakładów, wówczas, zgodnie z w/w przepisem art. 27a ust.7 pkt.1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych , nie ma Pani obowiązku doliczenia do przychodu kwoty zwrotu poniesionych kosztów remontu.