ILPB2/4511-1-326/15-2/JK | Interpretacja indywidualna

Zwolnienie z opodatkowania zwrotu dopłat wniesionych do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez ówczesnych wspólników
ILPB2/4511-1-326/15-2/JKinterpretacja indywidualna
  1. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  2. udział
  3. zwolnienia przedmiotowe
  4. zwrot dopłat
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, reprezentowanej przez pełnomocnika, przedstawione we wniosku z dnia 23 marca 2015 r. (data wpływu 26 marca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania zwrotu dopłat wniesionych do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez ówczesnych wspólników – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 marca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania zwrotu dopłat wniesionych do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez ówczesnych wspólników.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest osobą fizyczną mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegającą obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) - tzw. nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu.

Wnioskodawca jest wspólnikiem w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Wnioskodawca nabył w Spółce część udziałów na podstawie umowy darowizny w formie aktu notarialnego.

Jeszcze przed nabyciem przez Wnioskodawcę udziałów w Spółce, na podstawie uchwały przyjętej zgodnie z umową Spółki, ówcześni Udziałowcy wnieśli dopłaty zwrotne do kapitału Spółki. Wniesienie dopłat nastąpiło z zachowaniem zasad zawartych w odpowiednich przepisach ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeksu spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.).

Jak już wskazano wyżej, Wnioskodawca, już po wniesieniu dopłat przez pierwotnych wspólników, nabył w Spółce część udziałów na podstawie umowy darowizny w formie aktu notarialnego.

W związku z powyższym Wnioskodawca wstąpił we wszelkie prawa i obowiązki darczyńcy związane z udziałami, w tym m.in. w prawo do uzyskania środków pieniężnych z tytułu ewentualnego zwrotu dopłat wniesionych do Spółki w przeszłości.

W Spółce, zgodnie z obowiązującymi przepisami, już po nabyciu udziałów przez Wnioskodawcę dokonany zostanie zwrot dopłat, które otrzymali Udziałowcy Spółki, w odpowiedniej części w tym także Wnioskodawca.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy prawidłowe jest stanowisko, że planowany na rzecz Wnioskodawcy, który nabył udziały w drodze umowy darowizny, zwrot dopłat w wysokości określonej w złotych na dzień ich faktycznego wniesienia do Spółki przez ówczesnych wspólników, zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz umową Spółki, jest wolny od podatku dochodowego od osób fizycznych, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 51 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych...

Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku nabycia udziałów w drodze umowy darowizny udziałów, dokonanie na rzecz Zainteresowanego zwrotu dopłat wniesionych uprzednio przez pierwotnych Udziałowców zgodnie z przepisami KSH oraz umową Spółki, w wysokości określonej w złotych na dzień ich faktycznego wniesienia, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 51 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, jest wolne od tegoż podatku.

Wyżej wskazany przepis stanowi, że „wolne od podatku dochodowego są przychody otrzymane z tytułu zwrotu wspólnikom dopłat wniesionych do spółki zgodnie z odrębnymi przepisami – w wysokości określonej w złotych na dzień ich faktycznego wniesienia”.

Instytucję dopłat regulują przepisy art. 177- 179 Kodeksu spółek handlowych. Stanowią one, że umowa spółki może zobowiązywać wspólników do dopłat w granicach liczbowo oznaczonej wysokości w stosunku do udziału, a nakładane i uiszczane powinny być one przez wspólników równomiernie w stosunku do udziałów.

Terminy i wysokość dopłat oznaczane są w miarę potrzeby uchwałą wspólników.

Celem dopłat jest uzyskanie przez spółkę środków finansowych. Dopłaty mogą być wnoszone m.in. w związku z czasowymi trudnościami finansowymi spółki, potrzebą jej dokapitalizowania, koniecznością poniesienia dodatkowych nakładów inwestycyjnych (A. Kidyba, Komentarz aktualizowany do art. 1-300 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych).

Zwraca się uwagę, że instytucja dopłat jest elementem szeroko rozumianej gospodarki finansowej spółki. Stanowią alternatywny sposób dokapitalizowania działalności i z reguły „tańszy” niż zewnętrzne źródła finansowania (A. Herbet, Prawo spółek kapitałowych, System Prawa Prywatnego tom 17A pkt 4A).

Mimo czasowego zwiększenia majątku i środków własnych spółki, nie stanowią wkładów na pokrycie udziałów w kapitale zakładowym i zgodnie z art. 179 § 1 KSH, mogą podlegać zwrotowi, jeżeli nie są wymagane na pokrycie straty wskazanej w sprawozdaniu finansowym.

Może to nastąpić najwcześniej po upływie miesiąca od dnia ogłoszenia o zamierzonym zwrocie w piśmie przeznaczonym do ogłoszeń spółki. Powinien być on dokonany równomiernie wszystkim wspólnikom.

Prawo do zwrotu dopłat jest prawem majątkowym, ściśle związanym z faktem posiadania udziałów przez wspólnika, co oznacza, że w razie przeniesienia własności udziałów przez wspólnika, który wcześniej wniósł dopłaty, prawo do otrzymania zwrotu wniesionych dopłat przechodzi na nowego właściciela udziałów. Innymi słowy, instytucja dopłat nie jest związana podmiotowo ze wspólnikiem, lecz przedmiotowo z udziałami i zwrot dopłat następuje wobec wspólników, ale tych, którzy są posiadaczami udziałów obciążonych obowiązkiem dopłat (tak również WSA w Warszawie w wyroku z dnia 10 stycznia 2012 r., sygn. akt III SA/Wa 1046/11, LEX nr 1099487, w którym podkreślono, że prawo do zwrotu dopłat jest ściśle związane z posiadaniem udziału i przysługuje ono bez względu na to, kto posiada udział, z którym skojarzone zostało uprzednie wniesienie dopłat).v

Zwrot dopłaty dotyczy więc tego wspólnika, który jest wspólnikiem z punktu widzenia Spółki w momencie zwrotu. Wspólnik musi być więc wpisany do księgi udziałów (A. Kidyba, Komentarz aktualizowany do art. 1-300 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych).

Zgodnie z przepisem art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 11 ust. 1 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychodami – z określonymi zastrzeżeniami – są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Zgodnie z art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychód z praw majątkowych uważa się w szczególności przychody z praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu odrębnych przepisów, praw do projektów wynalazczych, praw do topografii układów scalonych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również z odpłatnego zbycia tych praw.

Zwrot „w szczególności” oznacza, że wyliczenie to nie jest enumeratywne, a katalog przychodów z tytułu praw majątkowych jest katalogiem otwartym. Powszechnie przyjmuje się przy tym, że katalog ten obejmuje również przychód z tytułu zwrotu dopłat, o którym mowa w art. 177-179 KSH wnoszonych do spółek z ograniczoną odpowiedzialnością.

W przedmiotowej sprawie najistotniejszy jest jednak art. 21 ust. 1 pkt 51 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przepis ten stanowi, że wolne od podatku dochodowego są przychody otrzymane z tytułu zwrotu wspólnikom dopłat wniesionych do spółki zgodnie z odrębnymi przepisami – w wysokości określonej w złotych na dzień ich faktycznego wniesienia.

Na podstawie przepisów prawa podatkowego znajdujących się w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych należy wnioskować, że ustawodawca uznał, że wniesienie dopłat jak i ich zwrot – pod warunkiem, że są dokonane zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych (art. 177-179) oraz zgodnie z postanowieniami umowy spółki – są neutralne na gruncie podatku dochodowego.

Wydatki ponoszone w związku z wniesieniem dopłat nie stanowią natomiast kosztu uzyskania przychodu. W szczególności, na uwagę zasługuje fakt, że w przypadku zwrotu dopłat ich podatkowa neutralność nie jest uzależniona od tego, czy otrzymuje je ten sam podmiot, który je wcześniej wniósł.

Wskazany przepis stanowi enumeratywne warunki, które winny być spełnione, aby możliwe było skorzystanie ze zwolnienia, aczkolwiek należy je rozpatrywać mając na uwadze właściwe przepisy KSH:

  1. wniesienie dopłat następuje zgodnie z odrębnymi przepisami – czyli zgodnie z KSH i postanowieniami umowy spółki;
  2. zwracane dopłaty otrzymują podmioty będące udziałowcami spółki;
  3. wysokość zwracanych dopłat jest nie wyższa od wysokości dopłat określonej w złotych na dzień ich faktycznego wniesienia.

W sytuacji, która jest przedmiotem niniejszego wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego, wszystkie powyższe warunki zostaną spełnione. Ustawodawca nie wskazuje przy tym żadnych dodatkowych przesłanek, ani innych obostrzeń.

Stąd, należy wnioskować, że nie ma znaczenia fakt, iż dopłaty zostały wniesione przed dokonaniem darowizny, nie przez Wnioskodawcę, któremu należy się zwrot dopłat, lecz przez poprzednich udziałowców.

Z powołanych przepisów (a także z żadnych innych) nie wynika ponadto, aby musiała istnieć tożsamość podmiotu wnoszącego dopłatę i uzyskującego środki z tytułu ich zwrotu. Z kolei użyty w przepisie zwrot „wniesionych” oznacza, że dopłaty powinny być wniesione wcześniej (następstwo czasowe) niż otrzymany ich zwrot. Tylko wówczas zapewniony jest techniczny charakter zwolnienia podatkowego.

Prawo do zwrotu dopłat, jak wspomniano, jest prawem majątkowym, ściśle związanym z faktem posiadania udziałów przez wspólnika, a prawo do udziału w spółce to prawo zbywalne.

Dopiero w momencie, gdy dopłaty wypłacane są w wysokości przekraczającej uprzednio wniesioną kwotę nominalną, uzyskane w tej części przysporzenie majątkowe stanowiące przychód, opodatkowane jest podatkiem dochodowym (wyrok NSA w Warszawie z dnia 19 sierpnia 2011 r., sygn. akt II FSK 382/10).

Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie zaprezentował również pogląd, że objęcie zwolnieniem podatkowym następcy prawnego wspólnika wnoszącego dopłaty wynika już z wykładni literalnej, toteż zbyteczne jest odwoływanie się do systemowej interpretacji przepisu.

Nabycie udziału skutkuje przejęciem przez nabywcę wszystkich dotychczasowych praw zbywcy – tych majątkowych, ale też tych korporacyjnych.

Mając powyższe na uwadze, ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 51 ustawy o PIT, korzystać będzie przychód z tytułu zwrotu dopłat – w tym przychód otrzymany przez następcę prawnego (Wnioskodawcę) z tytułu nabycia udziałów w drodze darowizny – w wysokości określonej w złotych na dzień ich faktycznego wniesienia.

Zwolnienie określone w ww. normie prawnej ma charakter przedmiotowy. Wynika to z faktu, że prawo do zwrotu dopłat, w świetle przepisów art. 177 i 179 § 1 i § 3 KSH, jest ściśle związane z posiadaniem udziału. Dlatego też zwolnienie przysługuje bez względu na to, kto posiada udział, z którym skojarzone zostało uprzednie wniesienie dopłat, jak również bez względu na formę przeniesienia udziału. Jak najbardziej formą taką może być darowizna.

Nabywca udziałów wchodzi we wszelkie prawa zbywcy jako następca syngularny. Art. 21 ust. 1 pkt 51 ustawy respektuje zatem to następstwo prawne uznając, że sukcesja przewidziana w przepisach prawa handlowego wywołuje również skutki prawne na gruncie prawa podatkowego.

Tym samym, planowany na rzecz Wnioskodawcy zwrot dopłat w wysokości określonej w złotych na dzień ich faktycznego wniesienia przez zbywcę udziałów oraz darczyńcę, zgodnie z przepisami KSH oraz umową Spółki, korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych.

Ponadto, ograniczenie stosowania art. 21 ust. 1 pkt 51 ustawy o PIT wyłącznie do sytuacji, w których istniałaby tożsamość podmiotu wnoszącego dopłatę i otrzymującego zwrot dopłat ze spółki stanowiłoby niedopuszczalną wykładnię rozszerzającą przedmiotowego artykułu.

Podsumowując, na podstawie powyższych rozważań Wnioskodawca stoi na stanowisku, że dokonywany na Jego rzecz zwrot dopłat w wysokości określonej w złotych na dzień ich faktycznego wniesienia do Spółki przez ówczesnego Udziałowca, zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz umową Spółki, jest wolny od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie zwolnienia wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 51 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Argumenty Wnioskodawcy potwierdza m.in. interpretacja ILPB2/415-1040/12-3/JK Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 12 lutego 2013 r. oraz interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy ITPB1/415-797/14/MW z dnia 16 września 2014 r.

Tak więc, tak jak już to zostało wskazane, dopiero w momencie, gdy dopłaty wypłacane są w wysokości przekraczającej uprzednio wniesioną kwotę nominalną, uzyskane w tej części przysporzenie majątkowe stanowiące przychód, opodatkowane jest podatkiem dochodowym (wyrok NSA w Warszawie z dnia 19 sierpnia 2011 r., sygn. akt II FSK 382/10, wyrok NSA z dnia 18 maja 2011 r., sygn. akt II FSK 65/10).

Reasumując, stwierdzić należy, że w przypadku nabycia przez Wnioskodawcę udziałów w drodze umowy darowizny, dokonanie na Jego rzecz zwrotu dopłat w wysokości określonej w złotych na dzień ich faktycznego wniesienia przez pierwotnych Udziałowców zgodnie z przepisami KSH oraz postanowieniami umowy Spółki, korzysta ze zwolnienia z opodatkowania, w oparciu o przepis art. 21 ust. 1 pkt 51 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Na podstawie art. 11 ust. 1 ww. ustawy, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14–15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 20 ust. 3 i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

W myśl art. 18 cyt. ustawy, za przychód z praw majątkowych uważa się w szczególności przychody z praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu odrębnych przepisów, praw do projektów wynalazczych, praw do topografii układów scalonych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również z odpłatnego zbycia tych praw.

Stosownie natomiast do treści art. 21 ust. 1 pkt 51 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są przychody otrzymane z tytułu zwrotu wspólnikom dopłat wniesionych do spółki zgodnie z odrębnymi przepisami – w wysokości określonej w złotych na dzień ich faktycznego wniesienia.

Zgodnie z art. 5a pkt 28 lit. a) ww. ustawy, ilekroć w ustawie jest mowa o spółce - oznacza to m.in. będącą podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych spółkę kapitałową.

W świetle powyższego, przychody z tytułu zwrotu wspólnikom dopłat wniesionych do spółki, zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych, są wolne od podatku dochodowego w wysokości określonej w złotych na dzień ich faktycznego wniesienia.

Jednocześnie, zwolnienie dotyczy wyłącznie dopłat wniesionych zgodnie z odrębnymi przepisami. Wnoszenie dopłat przez wspólników spółek z o.o. regulują przepisy art. 177, 178 i 179 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1030, z późn. zm.).

Zgodnie z art. 177 § 1 ww. ustawy, umowa spółki może zobowiązywać wspólników do dopłat w granicach liczbowo oznaczonej wysokości w stosunku do udziału.

Prawo do zwrotu dopłat jest prawem majątkowym, ściśle związanym z faktem posiadania udziałów przez wspólnika, co oznacza, że w razie zbycia udziałów przez wspólnika, który wniósł dopłaty, prawo do otrzymania zwrotu wniesionych dopłat przechodzi na nabywcę udziałów.

W myśl art. 179 § 1 Kodeksu spółek handlowych, dopłaty mogą być zwracane wspólnikom, jeżeli nie są wymagane na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym. Zgodnie z § 2 ww. artykułu, zwrot dopłat może nastąpić po upływie miesiąca od dnia ogłoszenia o zamierzonym zwrocie w piśmie przeznaczonym do ogłoszeń spółki. Zwrot powinien być dokonany równomiernie wszystkim wspólnikom (§ 3 ww. artykułu).

Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, że zwolnienie określone w art. 21 ust. 1 pkt 51 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ma charakter przedmiotowy. Wynika to z faktu, że prawo do zwrotu dopłat, w świetle wyżej cytowanych art. 177 i 179 § 1 i 3 Kodeksu spółek handlowych, jest ściśle związane z posiadaniem udziału. Przysługuje więc ono bez względu na to, kto posiada udział, z którym skojarzone zostało uprzednie wniesienie dopłat. Nabywca udziałów wchodzi we wszelkie prawa zbywcy jako następca syngularny.

Zatem art. 21 ust. 1 pkt 51 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych obejmuje swoim zakresem wspólników spółki, którzy wnieśli dopłaty do udziałów, oraz ich następców prawnych z tytułu nabycia udziałów, w relacji do których dokonano dopłaty. Norma ta nie uwzględnia natomiast nowoobjętych udziałów, w stosunku do których nie wniesiono dopłat.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca jest wspólnikiem w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Wnioskodawca nabył w Spółce część udziałów na podstawie umowy darowizny w formie aktu notarialnego. Jeszcze przed nabyciem przez Wnioskodawcę udziałów w Spółce, na podstawie uchwały przyjętej zgodnie z umową Spółki, ówcześni Udziałowcy wnieśli dopłaty zwrotne do kapitału Spółki. Wniesienie dopłat nastąpiło z zachowaniem zasad zawartych w odpowiednich przepisach ustawy Kodeks spółek handlowych. W związku z nabyciem w formie darowizny udziałów Wnioskodawca, wstąpił we wszelkie prawa i obowiązki darczyńcy związane z udziałami, w tym m.in. w prawo do uzyskania środków pieniężnych z tytułu ewentualnego zwrotu dopłat wniesionych do Spółki w przeszłości. W Spółce, zgodnie z obowiązującymi przepisami, już po nabyciu udziałów przez Wnioskodawcę dokonany zostanie zwrot dopłat, które otrzymali Udziałowcy Spółki, w odpowiedniej części w tym także Wnioskodawca.

W związku z tym powstała wątpliwość, czy planowany na rzecz Wnioskodawcy, który nabył udziały w drodze umowy darowizny, zwrot dopłat w wysokości określonej w złotych na dzień ich faktycznego wniesienia do Spółki przez ówczesnych wspólników, zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz umową Spółki, jest wolny od podatku dochodowego od osób fizycznych, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 51 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Mając na uwadze przywołane powyżej przepisy prawa na tle przedstawionego opisu sprawy należy wskazać, że planowany na rzecz Wnioskodawcy, który nabył udziały w drodze umowy darowizny, zwrot dopłat w wysokości określonej w złotych na dzień ich faktycznego wniesienia do Spółki przez zbywcę udziałów oraz darczyńcę, zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz umową Spółki, jest wolny od podatku dochodowego od osób fizycznych, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 51 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Końcowo tut. Organ podkreśla, że powołane w treści wniosku orzeczenia sądów administracyjnych nie mogą wpłynąć na ocenę prawidłowości przedmiotowej kwestii. Nie negując tych orzeczeń, jako cennego źródła w zakresie wskazywania kierunków wykładni norm prawa podatkowego, należy stwierdzić, że – zdaniem organu podatkowego – tezy badanych rozstrzygnięć nie mają zastosowania w przedmiotowym postępowaniu. Wskazane rozstrzygnięcia zapadły bowiem w innych sprawach i nie mają mocy wiążącej w omawianym przypadku.

Z kolei, w odniesieniu do powołanych przez Zainteresowanego interpretacji indywidualnych, tut. Organ informuje, że zostały one wydane w indywidualnych sprawach i nie mają zastosowania, ani konsekwencji wiążących w odniesieniu do żadnego innego zaistniałego stanu faktycznego, czy też zdarzenia przyszłego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.