Zwrot dopłat | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zwrot dopłat. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2016
10
cze

Istota:

Czy dokonany na rzecz Wnioskodawcy przez Spółkę zwrot dopłat (do wysokości, w jakiej uprzednio dopłaty zostały wniesione), które to dopłaty zostały dokonane przez Poprzedniego Udziałowca, będzie podlegać opodatkowaniu PIT?

Fragment:

Do zwrotu dopłat wymagana jest uchwała wspólników (art. 228 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych). Prawo do zwrotu dopłat jest prawem majątkowym, ściśle związanym z faktem posiadania udziałów przez wspólnika. Oznacza to, że w razie zbycia udziałów przez wspólnika, który wniósł dopłaty, prawo do otrzymania zwrotu wniesionych dopłat przechodzi na nabywcę udziałów. Przysługuje ono bez względu na to, kto posiada udział, z którym skojarzone zostało uprzednie wniesienie dopłat. Nabywca udziału wchodzi bowiem we wszystkie prawa zbywcy jako następca syngularny. Artykuł 21 ust. 1 pkt 51 ustawy respektuje zatem to następstwo prawne uznając, że sukcesja przewidziana w przepisach prawa handlowego wywoływać powinna skutki prawne także na gruncie prawa podatkowego. Mając na uwadze przywołane powyżej przepisy prawa na tle przedstawionego zdarzenia przyszłego stwierdzić należy, że planowany na rzecz Wnioskodawcy zwrot dopłat wniesionych do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez ówczesnego udziałowca - do wysokości uprzednio wniesionej przez niego dopłaty - będzie korzystał ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym w oparciu o przepis art. 21 ust. 1 pkt 51 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2016
29
kwi

Istota:

Czy kwota pieniężna, która będzie przekazana Wnioskodawcy przez Spółkę B tytułem zwrotu dopłaty, która to dopłata została uprzednio uiszczona przez Spółkę A (lub przez spółkę, której Spółka A jest następcą prawnym) będzie przychodem Wnioskodawcy wolnym od PIT?

Fragment:

Innymi słowy, instytucja dopłat nie jest związana podmiotowo ze wspólnikiem, lecz przedmiotowo z udziałami i zwrot dopłat następuje wobec wspólników, ale tych, którzy są posiadaczami udziałów obciążonych uprzednio obowiązkiem dopłat. Stanowisko powyższe potwierdza piśmiennictwo i orzeczenia sądów administracyjnych. Tytułem przykładu Wnioskodawca powołuje: „Uprawnionymi do zwrotu dopłat są, co do zasady, aktualni wspólnicy W wypadku zbycia udziału pomiędzy datą wniesienia dopłaty a uchwalonym terminem jej zwrotu, prawo do zwrotu dopłaty przysługuje nabywcy udziału.,, (tak S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, M. Tarska, A. Herbet, Kodeks spółek handlowych Komentarz. T. 2, Wyd. 3, Warszawa 2014), „Zwrot dopłat następuje wobec wspólników, ale tych, którzy są posiadaczami udziałów obciążonych obowiązkiem dopłat (...). Zwrot dopłaty dotyczy więc tego wspólnika, który jest wspólnikiem z punktu widzenia spółki w momencie zwrotu(tak A. Kidyba, Komentarz aktualizowany do art. 1-300 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych LEX, 2015), "Prawo do zwrotu dopłat, w świetle art. 177 i 179 § 1 i 3 KSH, jest ściśle związane z posiadaniem udziału i przysługuje ono bez względu na to, kto posiada udział, z którym skojarzone zostało uprzednie wniesienie dopłat.

2016
29
kwi

Istota:

Czy kwota pieniężna, która będzie przekazana Wnioskodawcy przez Spółkę B tytułem zwrotu dopłaty, która to dopłata została uprzednio uiszczona przez Spółkę A (lub przez spółkę, której Spółka A jest następcą prawnym) będzie przychodem Wnioskodawcy wolnym od PIT?

Fragment:

Innymi słowy, instytucja dopłat nie jest związana podmiotowo ze wspólnikiem, lecz przedmiotowo z udziałami i zwrot dopłat następuje wobec wspólników, ale tych, którzy są posiadaczami udziałów obciążonych uprzednio obowiązkiem dopłat. Stanowisko powyższe potwierdza piśmiennictwo i orzeczenia sądów administracyjnych. Tytułem przykładu Wnioskodawca powołuje: „Uprawnionymi do zwrotu dopłat są, co do zasady, aktualni wspólnicy W wypadku zbycia udziału pomiędzy datą wniesienia dopłaty a uchwalonym terminem jej zwrotu, prawo do zwrotu dopłaty przysługuje nabywcy udziału.,, (tak S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, M. Tarska, A. Herbet, Kodeks spółek handlowych Komentarz. T. 2, Wyd. 3, Warszawa 2014), „Zwrot dopłat następuje wobec wspólników, ale tych, którzy są posiadaczami udziałów obciążonych obowiązkiem dopłat (...). Zwrot dopłaty dotyczy więc tego wspólnika, który jest wspólnikiem z punktu widzenia spółki w momencie zwrotu(tak A. Kidyba, Komentarz aktualizowany do art. 1-300 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych LEX, 2015), "Prawo do zwrotu dopłat, w świetle art. 177 i 179 § 1 i 3 KSH, jest ściśle związane z posiadaniem udziału i przysługuje ono bez względu na to, kto posiada udział, z którym skojarzone zostało uprzednie wniesienie dopłat.

2015
18
lis

Istota:

Zwolnienie z opodatkowania zwrotu dopłat wniesionych do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez ówczesnych wspólników

Fragment:

W związku z nabyciem w formie darowizny udziałów Wnioskodawca, wstąpił we wszelkie prawa i obowiązki darczyńcy związane z udziałami, w tym m.in. w prawo do uzyskania środków pieniężnych z tytułu ewentualnego zwrotu dopłat wniesionych do Spółki w przeszłości. W Spółce, zgodnie z obowiązującymi przepisami, już po nabyciu udziałów przez Wnioskodawcę dokonany zostanie zwrot dopłat, które otrzymali Udziałowcy Spółki, w odpowiedniej części w tym także Wnioskodawca. W związku z tym powstała wątpliwość, czy planowany na rzecz Wnioskodawcy, który nabył udziały w drodze umowy darowizny, zwrot dopłat w wysokości określonej w złotych na dzień ich faktycznego wniesienia do Spółki przez ówczesnych wspólników, zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz umową Spółki, jest wolny od podatku dochodowego od osób fizycznych, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 51 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Mając na uwadze przywołane powyżej przepisy prawa na tle przedstawionego opisu sprawy należy wskazać, że planowany na rzecz Wnioskodawcy, który nabył udziały w drodze umowy darowizny, zwrot dopłat w wysokości określonej w złotych na dzień ich faktycznego wniesienia do Spółki przez zbywcę udziałów oraz darczyńcę, zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz umową Spółki, jest wolny od podatku dochodowego od osób fizycznych, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 51 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2012
11
maj

Istota:

Czy zwrócenie Wnioskodawcy dopłat wniesionych do Spółki przez jej dotychczasowego/ dotychczasowych udziałowców spowoduje konieczność rozpoznania przez Wnioskodawcę przychodu podatkowego na gruncie przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: „podatek CIT”)?

Fragment:

Mając powyższe na uwadze, stwierdzić należy, że zwrot dopłaty wspólnikowi, którą wspólnik ten wniósł do spółki będzie wyłączony z przychodów podatkowych w podatku dochodowym od osób prawnych, zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 3 ww. ustawy, w wysokości określonej w złotych na dzień ich faktycznego wniesienia. Natomiast zwrot dopłaty, którą wniósł inny wspólnik nienależący już do spółki, a która przypadnie nowemu wspólnikowi z tytułu posiadanych udziałów (które wcześniej nabył od byłego wspólnika), będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych. W konsekwencji należy stwierdzić, iż ewentualne otrzymanie przez Wnioskodawcę zwrotu dopłat do kapitału Spółki, wniesionych przez wcześniejszych udziałowców (zgodnie z przepisami Ksh), będzie prowadziło do powstania z tego tytułu po stronie Wnioskodawcy przychodu podatkowego na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Odnosząc się do powołanej przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnej oraz orzeczenia sądowego podkreślić należy, że wydane zostały one w indywidualnych sprawach i nie są wiążące dla organu wydającego przedmiotową interpretację. Podstawą dokonania przez organ indywidualnej interpretacji są same przepisy prawa podatkowego, w tym ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

2012
7
kwi

Istota:

Czy w wypadku podjęcia przez zgromadzenie wspólników spółki z o.o. uchwały o zwrocie dopłat zwrócone dopłaty należy zaliczyć do przychodów wspólników (w tym Pana) w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

Warunkiem zwrotu jest podjęcie stosownej uchwały przez wspólników o zwrocie dopłat. Bez stosownej uchwały wspólnikowi nie przysługuje prawo domagania się zwrotu dopłaty. Prawo do zwrotu dopłat jest prawem majątkowym ściśle związanym z faktem posiadania udziałów przez wspólnika. W przypadku zbycia udziału przez wspólnika, który wniósł dopłaty, prawo do otrzymania zwrotu poniesionych dopłat przechodzi na nabywcę udziału. Zwrot dopłat następuje równomiernie tj. według równej wartości w stosunku do udziałów. W opinii Sądu nie budzi wątpliwości, że prawo do zwrotu dopłat jest - w myśl art. 18 u.p.d.o.f. -prawem majątkowym. Prawa majątkowe stanowią źródło przychodów, z którego dochód podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Zwolnieniu na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 51 u.p.d.o.f. podlegają przychody otrzymane przez wspólnika z tytułu zwrotu dopłat wniesionych uprzednio, zgodnie z odrębnymi przepisami, do spółki mającej osobowość prawną - do wysokości wniesionych dopłat. Przychody z tytułu zwrotu dopłat wniesionych uprzednio zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych, do spółki mającej osobowość prawną, są wolne od podatku dochodowego do wysokości wniesionych uprzednio dopłat.

2011
1
lip

Istota:

Czy kwota zwróconej a niewpłaconej dopłaty u wspólnika będzie przychodem podlegającym opodatkowaniu podatkiem od osób fizycznych?

Fragment:

Z kolei, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 51 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są przychody otrzymane z tytułu zwrotu dopłat wniesionych uprzednio, zgodnie z odrębnymi przepisami, do spółki mającej osobowość prawną - do wysokości wniesionych dopłat. Z brzmienia powyższego przepisu art. 21 ust. 1 pkt 51 ww. ustawy wynika, że przychody otrzymane przez wspólnika spółki kapitałowej z tytułu zwrotu dopłat korzystają ze zwolnienia z opodatkowania, ale tylko do wysokości dopłat wniesionych uprzednio przez tegoż wspólnika. Innymi słowy oznacza to, że przedmiotowemu zwolnieniu podlega, przychód uzyskany przez wspólnika z tytułu dopłat wniesionych przez niego, natomiast nadwyżka wynikająca ze zwrotu dopłat przysługujących wspólnikowi z tytułu nabycia przez niego udziałów od innego wspólnika spółki kapitałowej, z tegoż zwolnienia nie korzysta i tym samym podlega opodatkowaniu jako przychód z tytułu praw majątkowych. Mając powyższe na uwadze, stwierdzić należy, że zwrot dopłaty osobie fizycznej, którą osoba ta wniosła będzie zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, do wysokości wniesionych dopłat, zgodnie z art. 21 ust.1 pkt 51 ww. ustawy w wartości nominalnej z dnia wniesienia. Natomiast zwrot dopłaty, którą wniósł inny wspólnik nienależący już do spółki, a która przypadnie wspólnikowi z tytułu posiadanych udziałów (które wcześniej nabył od byłego wspólnika), będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, jako przychód z praw majątkowych, tym samym stanowisko wnioskodawcy należy uznać za nieprawidłowe.

2011
1
lip

Istota:

Czy wspólnik osiąga jakikolwiek dochód w momencie otrzymania zwrotu wniesionych dopłat w ich nominalnej wysokości i czy tym samym powstaje obowiązek podatkowy?

Fragment:

Prawo do zwrotu dopłat jest prawem majątkowym, ściśle związanym z faktem posiadania udziałów przez wspólnika, co oznacza, iż w razie zbycia udziałów przez wspólnika, który wniósł dopłaty, prawo do otrzymania zwrotu wniesionych dopłat przechodzi na nabywcę udziałów. Z kolei, na mocy art. 21 ust. 1 pkt 51 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), wolne od podatku dochodowego są przychody otrzymane z tytułu zwrotu dopłat wniesionych uprzednio, zgodnie z odrębnymi przepisami, do spółki mającej osobowość prawną - do wysokości wniesionych dopłat. Oznacza to, na tle zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku, że dla Wnioskodawcy przychód otrzymany od spółki z o.o. w związku ze zwrotem dokonanych przez niego dopłat korzysta ze zwolnienia od opodatkowania, jednakże tylko do wysokości uprzednio dokonanej dopłaty w stosunku do 25 posiadanych udziałów, które - jak wynika z wniosku – nie zostaną sprzedane. Natomiast kwota otrzymana od nabywcy dziesięciu pozostałych udziałów w wyniku spełnienia żądania Wnioskodawcy w kwestii zwrotu odpowiadających im dopłat, stanowi w istocie część przychodu ze zbycia tych udziałów.

2011
1
lip

Istota:

Czy wspólnik osiąga jakikolwiek dochód w momencie otrzymania zwrotu wniesionych dopłat w ich nominalnej wysokości i czy tym samym powstaje obowiązek podatkowy?

Fragment:

Prawo do zwrotu dopłat jest prawem majątkowym, ściśle związanym z faktem posiadania udziałów przez wspólnika, co oznacza, iż w razie zbycia udziałów przez wspólnika, który wniósł dopłaty, prawo do otrzymania zwrotu wniesionych dopłat przechodzi na nabywcę udziałów. Z kolei, na mocy art. 21 ust. 1 pkt 51 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), wolne od podatku dochodowego są przychody otrzymane z tytułu zwrotu dopłat wniesionych uprzednio, zgodnie z odrębnymi przepisami, do spółki mającej osobowość prawną - do wysokości wniesionych dopłat. Oznacza to, na tle zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku, że dla Wnioskodawcy przychód otrzymany od spółki z o.o. w związku ze zwrotem dokonanych przez niego dopłat korzysta ze zwolnienia od opodatkowania, jednakże tylko do wysokości uprzednio dokonanej dopłaty w stosunku do 25 posiadanych udziałów, które - jak wynika z wniosku – nie zostaną sprzedane. Natomiast kwota otrzymana od nabywcy dziesięciu pozostałych udziałów w wyniku spełnienia żądania Wnioskodawcy w kwestii zwrotu odpowiadających im dopłat, stanowi w istocie część przychodu ze zbycia tych udziałów.

2011
1
cze

Istota:

Czy w wypadku podjęcia przez zgromadzenie wspólników spółki z o.o. uchwały o zwrocie dopłat zwrócone dopłaty należy zaliczyć do przychodów wspólników (w tym Wnioskodawcy) w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

Podobnie, w myśl art. 21 ust. 1 pkt 51 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku są przychody otrzymane z tytułu zwrotu dopłat wniesionych uprzednio, zgodnie z odrębnymi przepisami, do spółki mającej osobowość prawną – do wysokości wniesionych dopłat. Przywołany art. 21 ust. 1 pkt 51 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie uzależnia prawa do zwolnienia z podatku przychodów z tytułu zwróconych udziałowcom dopłat od tego, kto i w jakiej wysokości wniósł dopłaty. Powołany przepis stanowiąc o zwolnieniu od podatku przychodów „ otrzymanych z tytułu zwrotu dopłat wniesionych uprzednio do spółki mającej osobowość prawną ” nie przesądza, że wyłączenie to dotyczy jedynie dopłat zwróconych tym udziałowcom, którzy je wnieśli czy też dokładnie w wysokości w jakiej dany udziałowiec je wniósł. Przepis ten odnosi się do każdego udziałowca spółki, który w dniu podjęcia uchwały o zwrocie dopłat, posiada udziały w spółce i związane z nimi prawo majątkowe do otrzymania zwrotu dopłat. Jeśli zwrot dopłat byłby dopuszczalny w świetle przepisów kodeksu spółek handlowych (np. spółka nie jest w likwidacji), to dla aktualnego udziałowca otrzymanie takiego zwrotu nie rodzi obowiązku wykazania przychodu podatkowego. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.