Zwrot bezpośredni | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zwrot bezpośredni. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
cze

Istota:

Prawo do zwrotu kwoty nadwyżki podatku naliczonego nad podatkiem należnym na rachunek bankowy udziałowców/akcjonariuszy po wykreśleniu z rejestru przedsiębiorców

Fragment:

(...) podatek naliczony są związane z wykonywaną przez Wnioskodawcę sprzedażą opodatkowaną. W świetle powołanych wyżej przepisów oznacza to, iż w sytuacji gdy w deklaracji nie zostanie wykazana sprzedaż podlegająca opodatkowaniu, nie będzie Wnioskodawcy przysługiwało prawo ubiegania się o zwrot bezpośredni podatku VAT. Ustawodawca wyraźnie wyłączył bowiem uprawnienie do żądania zwrotu podatku naliczonego na rachunek bankowy przy braku realizacji czynności opodatkowanych. Zwrot bezpośredni podatku na rachunek bankowy podatnika przysługuje wyłącznie w sytuacji, gdy w danym okresie rozliczeniowym Wnioskodawca dokona czynności opodatkowanych i wystąpi nadwyżka podatku naliczonego nad należnym. Mając powyższe na uwadze należy zauważyć, iż w przypadku likwidacji spółki automatycznie przestaje istnieć podmiot zarejestrowany jako podatnik korzystający z uprawnień i wypełniający obowiązki określone w ustawie o VAT. Z datą wykreślenia z KRS do (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy firma w miesiącu maju 2006r., wykazując sprzedaż opodatkowaną ma prawo do wykazania powstałej nadwyżki podatku naliczonego nad należnym jako kwoty do zwrotu na rachunek bankowy?

Fragment:

(...) będącemu wystawcą faktury, z uwzględnieniem art. 13 ust. l pkt l Prawa działalności gospodarczej;dokumentów celnych oraz decyzji, o których mowa w art. 33 ust. 2 i 3 oraz art. 34 i zostały przez podatnika zapłacone;wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub importu usług lub dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, jeżeli w deklaracji podatkowej została wykazana kwota podatku należnego od tych transakcji. Reasumując stwierdza się, że aby uzyskać zwrot bezpośredni na rachunek bankowy nadwyżki podatku naliczonego nad należnym, w danym okresie rozliczeniowym musi wystąpić czynność podlegająca opodatkowaniu, podatnik musi być zarejestrowany jakopodatnik VAT czynny i posiadać rachunek bankowy zadeklarowany w zgłoszeniu rejestracyjnym NIP-2. W związku z powyższym, w przypadku wystąpienia czynności podlegającej opodatkowaniu (dotyczy okresu rozliczeniowego 05-06/2006), podmiot ma prawo do zadeklarowania nadwyżki podatku naliczonego do (...)

2011
1
maj

Istota:

Prawo do częściowego zwrotu różnicy podatku naliczonego i należnego z tytułu podatku od towarów i usług

Fragment:

(...) lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy. Według Wnioskodawcy ustawodawca w tym przypadku pozostawił wybór podatnikowi. W związku z powyższym Spółka korzystając ze swobody wyboru rozliczenia nadwyżki VAT naliczonego nad należnym za dany miesiąc, stoi na stanowisku, iż ustawodawca daje jej prawo do częściowego zwrotu nadwyżki i w ramach tego samego okresu sprawozdawczego do przeniesienia części nadwyżki na następny okres rozliczeniowy – np. Spółka występuje o zwrot bezpośredni nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w kwocie wynikającej z faktur dokumentujących nabycie środków trwałych powiększonej o 22% obrotu w stawkach niższych niż 22% (np.3 lub 7%) oraz o zwrot pośredni (przeniesienie na następny okres rozliczeniowy) pozostałej kwoty nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w okresie sprawozdawczym. Po przeanalizowaniu przedstawionego stanu faktycznego stwierdzam co następuje: Zasady odliczania i zwrotu podatku unormowane zostały w (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy na podstawie art. 87 ustawy można deklarować zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w miesiącu, w którym nie występuje sprzedaż opodatkowana (0%, 3%, 7%, 22%) tj. w sytuacji gdy występuje wyłącznie sprzedaż zwolniona lub w ogóle nie występuje sprzedaż ?

Fragment:

(...) prowadzonej działalności gospodarczej. W świetle powołanych wyżej przepisów oznacza to, iż w sytuacji gdy w deklaracji wykazał Pan wyłącznie sprzedaż zwolnioną lub nie pojawiła się sprzedaż podlegająca opodatkowaniu, nie będzie przysługiwało Panu prawo ubiegania się o zwrot bezpośredni podatku VAT. Ustawodawca wyraźnie wyłączył bowiem uprawnienie do żądania przez podatnika zwrotu podatku naliczonego na rachunek bankowy przy braku realizacji czynności opodatkowanych. Zwrot bezpośredni podatku na rachunek bankowy podatnika w banku mającym siedzibę na terytorium kraju wskazanym w zgłoszeniu identyfikacyjnym w terminach określonych w ustawie o podatku od towarów i usług, przysługuje wyłącznie w sytuacji, gdy w danym okresie rozliczeniowym dokona Pan czynności opodatkowanych i wystąpi nadwyżka podatku naliczonego nad należnym. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy w przypadku gdy następuje zakończenie prowadzonej działalności gospodarczej i zamknięcie rachunku bankowego, mogę uzyskać zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym na rachunek osobisty, czy jedynie wykazać do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy ?

Fragment:

(...) ustawy o VAT uprawniają podatników do odliczenia podatku naliczonego od dokonywanych zakupów pod warunkiem, że mają one związek z czynnościami podlegającymi opodatkowaniu. Podatnik u którego za dany okres rozliczeniowy wystąpi nadwyżka podatku naliczonego nad należnym, sam decyduje o tym, czy kwotę tej nadwyżki wykazać jako kwotę do przeniesienia na następny okres , czy też zażądać kwotę tej nadwyżki do zwrotu bezpośredniego na wskazany rachunek bankowy podatnika. Zwrot bezpośredni nadwyżki podatku naliczonego nad należnym jest prawem podatnika, z którego może on skorzystać lub nie. Należy zaznaczyć, iż tylko w sytuacji, gdy w danym okresie rozliczeniowym podatnik nie wykonał żadnych czynności podlegających opodatkowaniu i w związku z tym w deklaracji nie wykaże sprzedaży podlegającej opodatkowaniu, nie będzie mu przysługiwało prawo do bezpośredniego zwrotu podatku naliczonego. Nawet w sytuacji, gdy podatnik nie sporządzi spisu z natury, (...)

2011
1
kwi

Istota:

Dotyczy interpretacji przepisów podatku od towarów i usług w zakresie możliwości uzyskania bezpośredniego zwrotu na rachunek bankowy kwoty podatku naliczonego z tytułu nabycia towarów w związku z prowadzoną inwestycją.

Fragment:

(...) rozpocznie proces produkcyjny i od tego momentu będzie wykonywała czynności podlegające opodatkowaniu VAT (maj - lipiec 2007 r.). W okresie prowadzenia inwestycji Spółka nie planuje wykonywać żadnych czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. W związku z powyższym w deklaracji VAT-7 Spółka będzie wykazywać nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym. We wniosku Spółka zawarła pytanie czy w przedstawionym stanie faktycznym ma prawo uzyskać zwrot bezpośredni na rachunek bankowy nadwyżki podatku naliczonego nad należnym. Zdaniem Spółki, zawartym we wniosku, istnieje prawo do uzyskania bezpośredniego zwrotu nadwyżki podatku naliczonego na rachunek bankowy Spółki, a swoje stanowisko w tej kwestii opiera ona na przepisach VI Dyrektywy i orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (sprawy: C-50/87, C-110/94, C-37/95, C-98/98, C-110/98, C-147/98, C-400/98, C-408/98, C-177/99, C-181/99, C-78/00, C-137/02, C-32/03), (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy Wnioskodawcy przysługuje zwrot bezpośredni podatku VAT w terminie podstawowym 60 dni od dnia złożenia rozliczenia, w przypadku, gdy Wnioskodawca nie dokonuje na terytorium Polski dostaw opodatkowanych, natomiast wykazuje podatek naliczony związany z dostawami towarów i świadczeniem usług na terytorium państwa trzeciego (Jersey)? Czy występowanie przez Spółkę o zwrot bezpośredni podatku VAT w terminie podstawowym wymaga dołączenia do rozliczenia podatku VAT za dany okres umotywowanego wniosku?

Fragment:

(...) nie dokonuje na terytorium Polski dostaw opodatkowanych, natomiast wykazuje podatek naliczony związany z dostawami towarów i świadczeniem usług na terytorium państwa trzeciego (Jersey)? Czy występowanie przez Spółkę o zwrot bezpośredni podatku VAT w terminie podstawowym wymaga dołączenia do rozliczenia podatku VAT za dany okres umotywowanego wniosku? Odnośnie trzeciego pytania (będącego przedmiotem niniejszego postanowienia) Spółka wyraziła stanowisko, iż przysługuje jej zwrot bezpośredni podatku VAT w terminie podstawowym 60 dni, a wystąpienie w tej sprawie nie wymaga dołączania do rozliczenia podatku VAT za dany okres umotywowanego wniosku. Po przeanalizowaniu przedstawionego we wniosku stanu faktycznego w zakresie trzeciej spośród wymienionych wyżej kwestii (pozostałe pytania rozpatrzono odrębnie), Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego Warszawa - Śródmieście zważył, co następuje: Zgodnie z art. 87 ust. 5 ustawy na umotywowany wniosek, podatnikom (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy przy ustalaniu kwoty zwrotu w terminie 60 dni, o której mowa w art. 87 ust. 3 ustawy, do kwoty obrotu, o której mowa w art. 86 ust. 8 pkt 1 ustawy wlicza się także wartość zaliczek otrzymanych przed wykonaniem usługi transportowej nie podlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT na terytorium kraju?

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie przepisu art. 14a § 1, § 3, § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm. ), w podanym stanie faktycznym sprawy, na wniosek w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie pytania przedstawionego w piśmie w stanie faktycznym dotyczącym, zaliczenia do kwoty obrotu, o którym mowa w art. 86 ust. 8 pkt 1 ustawy otrzymanych zaliczek na poczet usługi transportowej nie podlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT na terytorium kraju, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowej Soli uznaje stanowisko Podatnika jako nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 21.04.2006 r. do tutejszego organu podatkowego wpłynęło zapytanie: czy przy ustalaniu kwoty zwrotu podatku w terminie 60 dni, o której mowa w art. 87 ust. 3 ustawy, do kwoty obrotu, o której mowa w art. 86 ust. 8 pkt 1 ustawy wlicza się także wartość zaliczek otrzymanych przed (...)

2011
1
kwi

Istota:

Prawidłowość stosowania przez podatnika uregulowań art. 87 ust. 3a ustawy o podatku od towarów i usług.

Fragment:

(...) gdy po sporządzeniu deklaracji VAT za grudzień okaże się, że kwota podatku naliczonego jest wyższa od kwoty podatku należnego, to nie będzie występować o zwrot na r-k bankowy, lecz wykaże ją do rozliczenia w okresie następnym, a tym samym nie będzie składać zabezpieczenia majątkowego ani doliczać do obrotu o którym mowa w art. 87 ust. 3a obrotu z tytułu otrzymanej zaliczki. Z postanowień art. 87 ust. 1 ustawy wynika, że podatnik sam dokonuje wyboru, czy chce otrzymać zwrot bezpośredni na rachunek bankowy, czy też "przenieść" nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym na następne okresy rozliczeniowe. W przypadku, gdy podatnik do wyliczenia limitu zwrotu, o którym mowa w art. 87 ust. 3 ustawy nie ujmuje obrotu opodatkowanego stawką 0% z tytułu otrzymanych zaliczek na poczet wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów - nie ma obowiązku przedstawiania w urzędzie skarbowym zabezpieczenia majątkowego. Biorąc pod uwagę powyższe stanowisko Strony (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy przy ubieganiu się o zwrot bezpośredni w terminie 60 dni Spółka może kwoty zaliczek wynikających z wystawionych faktur zaliczkowych przyjąć do wyliczenia kwoty podatku VAT do zwrotu na rachunek bankowy (wynikający z obrotu opodatkowanego stawkami niższymi niż 22%)?

Fragment:

(...) kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. Spółka przedstawiła następujący stan faktyczny: Spółka otrzymała zaliczki na poczet usług polegających na uszlachetnianiu zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 24 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm. - zwanej dalej "ustawą") oraz wystawiła faktury dokumentujące otrzymanie zaliczki ze stawką podatku w wysokości 0%. Spółka zadała pytanie czy przy ubieganiu się o zwrot bezpośredni w terminie 60 dni Spółka może kwoty zaliczek wynikających z wystawionych faktur zaliczkowych przyjąć do wyliczenia kwoty podatku VAT do zwrotu na rachunek bankowy (wynikający z obrotu opodatkowanego stawkami niższymi niż 22%). W opinii Podatnika zaliczka na poczet usługi polegającej na uszlachetnianiu nie dotyczy ani eksportu towarów (art. 19 ust. 12 ustawy), ani wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (art. 20 ust. 3 ustawy), tak więc kwotę wynikającą z faktur (...)