Zwrot | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zwrot. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
7
cze

Istota:

Brak możliwości zwrotu podatku VAT w związku z realizacją projektu w ramach programu „L".

Fragment:

W zakresie przedmiotowego działania Wnioskodawca nie będzie miał również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1686, z późn. zm.). Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest pewnymi warunkami, które podatnik winien spełnić. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia m.in. złożenie zgłoszenia rejestracyjnego, pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w § 8 ust. 3 i 4 cyt. rozporządzenia, a w zakresie środków pochodzących z Unii Europejskiej podpisanie umowy o dofinansowanie przed 1 maja 2004 r. Ponieważ Stowarzyszenie nie spełnia tych warunków, nie będzie miało więc możliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT na podstawie przepisów rozdziału 4 cyt. rozporządzenia. Podsumowując, Stowarzyszenie nie będzie miało prawa do zwrotu podatku od towarów i usług (VAT) w związku z realizacją projektu. Tym samym stanowisko Wnioskodawcy uznano za prawidłowe. Zaznaczyć należy, że granice szczególnego postępowania podatkowego, którego celem jest uzyskanie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, określa wnioskodawca występując z konkretnym pytaniem prawnym, wyłącznie w odniesieniu do stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego przedstawionego przez niego, co wynika wprost z przepisu art. 14b § 1, 2 i 3 Ordynacji podatkowej.

2018
21
kwi

Istota:

Obowiązki płatnika w związku ze zwrotem nienależnie pobranej odprawy

Fragment:

A zatem, aby zwrot nienależnie pobranych świadczeń mógł powodować obniżenie podstawy opodatkowania za 2015 r., musiałby zostać dokonany w 2015 r. Brak możliwości rozliczania przez płatnika kwoty zwrotów w latach następnych nie oznacza, że powyższa kwota podatnikowi przepada. Oprócz procedury polegającej na odejmowaniu przez płatnika od dochodu kwoty zwróconej przez podatnika ustawodawca wprowadził procedury dokonywania takich odliczeń przez podatnika. W przypadku, gdy płatnik nie dokona pełnego pomniejszenia w roku podatkowym, w którym podatnik dokonał zwrotu, wówczas podatnik dokonuje, na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 5 ww. ustawy, odliczenia pozostałej kwoty w zeznaniu rocznym. Jednakże dokonanie zwrotu nienależnego świadczenia przez podatnika w kwocie netto spowoduje, że podatnikowi nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia dochodu o dokonany zwrot nienależnie pobranego świadczenia i tym samym nie znajdą zastosowania powyżej cytowane przepisy art. 41b jak również art. 26 ust. 1 pkt 5 u.p.d.o.f.. W przedstawionym przez Wnioskodawcę stanie faktycznym zwrot odprawy przez pracowników następuje po zakończeniu roku podatkowego, w którym nastąpiła wypłata.

2018
21
kwi

Istota:

Obowiązki płatnika w związku ze zwrotem nienależnie pobranej odprawy

Fragment:

A zatem, aby zwrot nienależnie pobranych świadczeń mógł powodować obniżenie podstawy opodatkowania za 2015 r., musiałby zostać dokonany w 2015 r., Brak możliwości rozliczania przez płatnika kwoty zwrotów w latach następnych nie oznacza, że powyższa kwota podatnikowi przepada. Oprócz procedury polegającej na odejmowaniu przez płatnika od dochodu kwoty zwróconej przez podatnika ustawodawca wprowadził procedury dokonywania takich odliczeń przez podatnika. W przypadku gdy płatnik nie dokona pełnego pomniejszenia w roku podatkowym, w którym podatnik dokonał zwrotu, wówczas podatnik dokonuje, na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 5 ww. ustawy, odliczenia pozostałej kwoty w zeznaniu rocznym. Jednakże dokonanie zwrotu nienależnego świadczenia przez podatnika w kwocie netto spowoduje, że podatnikowi nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia dochodu o dokonany zwrot nienależnie pobranego świadczenia i tym samym nie znajdą zastosowania powyżej cytowane przepisy art. 41b jak również art. 26 ust. 1 pkt 5 u.p.d.o.f. W przedstawionym przez Wnioskodawcę stanie faktycznym zwrot odprawy przez pracowników następuje po zakończeniu roku podatkowego, w którym nastąpiła wypłata.

2018
20
kwi

Istota:

Brak obowiązku zwrotu kwoty wydatkowanej na zakup kasy rejestrującej w przypadku śmierci osoby prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą

Fragment:

Stosownie do przepisu § 6 ust. 3 ww. rozporządzenia zwrotu odliczonych lub zwróconych kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących należy dokonać na rachunek właściwego urzędu skarbowego w terminie: do 25. dnia miesiąca następującego po: miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające dokonanie takiego zwrotu, jeżeli podatnik rozlicza podatek za okresy miesięczne, kwartale, w którym powstały okoliczności uzasadniające dokonanie takiego zwrotu, jeżeli podatnik rozlicza podatek za okresy kwartalne; do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające dokonanie zwrotu w przypadku podatników, o których mowa w art. 111 ust. 5 ustawy. Wśród wymienionych okoliczności, powodujących powstanie obowiązku zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących nie wymienia się jednak śmierci podatnika. Wobec powyższego następca prawny nie jest obowiązany do zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących. Zobowiązanie odnośnie zwrotu kwoty wydatkowanej na zakup kasy fiskalnej w przedmiotowej sytuacji zaistniało po śmierci podatnika. Zatem powyższa regulacja nie ma w tym przypadku zastosowania wobec spadkobiercy, który nie może ponosić odpowiedzialności za zobowiązania powstałe dopiero po śmierci spadkodawcy.

2018
20
kwi

Istota:

Prawo do odliczenia i zwrotu podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

Fragment:

W związku z powyższym Wnioskodawcy nie przysługuje również zwrot podatku naliczonego na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy. W związku z poniesionymi wydatkami, Wnioskodawca nie ma również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1686). Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest pewnymi warunkami, które podatnik winien spełnić. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia m.in. złożenie zgłoszenia rejestracyjnego i pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w § 8 ust. 3 i 4 ww. rozporządzenia, a w zakresie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej podpisanie umowy o dofinansowanie przed dniem 1 maja 2004 r. Ponieważ Zainteresowany nie spełnia tych warunków, nie ma zatem możliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT na podstawie przepisów rozdziału 4 cyt. rozporządzenia. Podsumowując, w okolicznościach analizowanej sprawy, Gminie nie przysługuje prawo do odliczenia i zwrotu podatku VAT naliczonego w związku z realizacją projektu pn.: „ ... ”.

2018
16
kwi

Istota:

Opodatkowanie planowanej przez Wnioskodawcę czynności zwrotu wywłaszczonej działki.

Fragment:

Jeżeli w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, cel wywłaszczenia został zrealizowany tylko na części wywłaszczonej nieruchomości, zwrotowi podlega pozostała część. W myśl art. 139 ww. ustawy, nieruchomość wywłaszczona podlega zwrotowi w stanie, w jakim znajduje się w dniu jej zwrotu. Zgodnie z art. 140 ust. 1 i ust. 2 wyżej cytowanej ustawy, w razie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości poprzedni właściciel lub jego spadkobierca zwraca Skarbowi Państwa lub właściwej jednostce samorządu terytorialnego, w zależności od tego, kto jest właścicielem nieruchomości w dniu zwrotu, ustalone w decyzji odszkodowanie, a także nieruchomość zamienną, jeżeli była przyznana w ramach odszkodowania. Odszkodowanie pieniężne podlega waloryzacji, z tym że jego wysokość po waloryzacji, z zastrzeżeniem art. 217 ust. 2, nie może być wyższa niż wartość rynkowa nieruchomości w dniu zwrotu, a jeżeli ze względu na rodzaj nieruchomości nie można określić jej wartości rynkowej, nie może być wyższa niż jej wartość odtworzeniowa. W myśl art. 217 ust. 2 ww. ustawy, osoby, które zostały pozbawione własności nieruchomości w wyniku wywłaszczenia dokonanego przed dniem 5 grudnia 1990 r., w razie zwrotu tych nieruchomości, zwracają odszkodowanie zwaloryzowane, w wysokości nie większej niż 50% aktualnej wartości tych nieruchomości.

2018
15
kwi

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie zwrotu podatku VAT w związku z realizacją projektu w ramach programu „A”.

Fragment:

W zakresie przedmiotowego działania Wnioskodawca nie będzie miał również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz. U. z 2013 r., poz. 1656, z późn. zm.). Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest pewnymi warunkami, które podatnik winien spełnić. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia m.in. złożenie zgłoszenia rejestracyjnego, pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w § 8 ust. 3 i 4 cyt. rozporządzenia, a w zakresie środków pochodzących z Unii Europejskiej podpisanie umowy o dofinansowanie przed 1 maja 2004 r. Ponieważ Stowarzyszenie nie spełnia tych warunków, nie będzie miało więc możliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT na podstawie przepisów rozdziału 4 cyt. rozporządzenia. Podsumowując, Stowarzyszenie nie będzie miało prawa do zwrotu podatku od towarów i usług (VAT) w związku z realizacją projektu. Zaznaczyć należy, że granice szczególnego postępowania podatkowego, którego celem jest uzyskanie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, określa wnioskodawca występując z konkretnym pytaniem prawnym, wyłącznie w odniesieniu do stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego przedstawionego przez niego, co wynika wprost z przepisu art. 14b § 1, 2 i 3 Ordynacji podatkowej.

2018
8
mar

Istota:

Czy kwota wypłacona na rzecz Wnioskodawczyni przez Jej wnuka tytułem zastępczego wykonania obowiązku zwrotu przedmiotu odwołanej przez Wnioskodawczynię darowizny (lokalu mieszkalnego), na podstawie art. 898 § 1 i § 2 w zw. z art. 405 i art. 406 Kodeksu cywilnego, w związku z brakiem możliwości zwrotu lokalu w naturze wobec zobowiązania do jego sprzedaży na rzecz osoby trzeciej, ze środków pochodzących z ceny sprzedaży tego lokalu stanowić będzie przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 w zw. z art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, ze zm.) i w związku z tym co do tej kwoty istnieje obowiązek sporządzenia informacji PIT-8C za rok podatkowy, w którym otrzyma ją Wnioskodawczyni?

Fragment:

Niewdzięczny obdarowany zobowiązany jest do zwrotu bezpodstawnie posiadanego przedmiotu, który wyszedł z majątku darczyńcy. Celem roszczenia o zwrot jest przywrócenie poprzedniego stanu majątkowego stron oraz równowagi zachwianej nieuzasadnionym pozostawaniem wartości majątkowej należącej uprzednio do darczyńcy w majątku obdarowanego, zobowiązanego do jej zwrotu. Zwrotu takiego, zarówno w naturze, jak i wg wartości (surogatu), nie można traktować w kategorii przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ponieważ w takiej sytuacji nie następuje po stronie osoby fizycznej żadne przysporzenie majątkowe, a jedynie odzyskanie bezpodstawnie utraconego składnika, który uprzednio wchodził do jej majątku. Obdarowany zobowiązany jest do zwrotu odwołanej darowizny jako bezpodstawnie wzbogacony - art. 898 § 2 w zw. z art. 405 i art. 406 Kodeksu cywilnego. Przedmiotem roszczenia z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia jest zwrot korzyści w naturze, a gdyby to nie było możliwe - zwrot wartości korzyści. Pierwszeństwo ma zatem restytucja naturalna, którą można zastąpić surogatem pieniężnym, w przypadku niemożliwości zwrotu w naturze. Zwrot korzyści w naturze polega na wydaniu rzeczy, stanowiącej przedmiot wzbogacenia, a więc tej samej rzeczy i w takim samym stanie (fizycznym i prawnym), jak w chwili uzyskania wzbogacenia (darowizny).

2018
22
sty

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do zwrotu podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupów dokonywanych w związku z realizacją operacji.

Fragment:

W związku z poniesionymi wydatkami, Wnioskodawca nie ma również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1686). Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest pewnymi warunkami, które podatnik winien spełnić. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia m.in. złożenie zgłoszenia rejestracyjnego i pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w § 8 ust. 3 i 4 ww. rozporządzenia, a w zakresie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej podpisanie umowy o dofinansowanie przed dniem 1 maja 2004 r. Ponieważ Wnioskodawca nie będzie spełniał tych warunków, nie będzie miał możliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT na podstawie przepisów rozdziału 4 cyt. rozporządzenia. Biorąc pod uwagę powołane przepisy stwierdzić należy, że skoro Wnioskodawca nie był i nie jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem VAT, to – zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy – nie ma on prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją operacji. Z powyższych względów, w oparciu o przepisy dotyczące podatku od towarów i usług, Wnioskodawca nie ma również możliwości zwrotu naliczonego podatku VAT od wydatków związanych z realizacją ww. operacji.

2018
13
sty

Istota:

Brak możliwości odliczenia podatku w całości lub w części oraz otrzymania zwrotu różnicy podatku w związku z realizacją projektu pn. „Utworzenie Centrum ...”.

Fragment:

W związku z poniesionymi wydatkami, Miasto nie będzie miało również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1686, z późn. zm.). Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest pewnymi warunkami, które podatnik winien spełnić. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia m.in. złożenie zgłoszenia rejestracyjnego i pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w § 8 ust. 3 i 4 ww. rozporządzenia, a w zakresie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej podpisanie umowy o dofinansowanie przed dniem 1 maja 2004 r. Ponieważ Zainteresowany nie spełnia tych warunków, nie ma zatem możliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT na podstawie przepisów rozdziału 4 cyt. rozporządzenia. W konsekwencji, w odniesieniu do projektu pn. „ Utworzenie Centrum ... ” realizowanego przez Miasto ..., nie istnieje możliwość odliczenia podatku VAT w całości lub w części oraz otrzymania zwrotu różnicy podatku VAT, ponieważ na powstałej infrastrukturze nie będą dokonywane czynności opodatkowane.