Zwrot | Interpretacje podatkowe

Zwrot | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zwrot. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Skutki podatkowe zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.
Fragment:
Należy wskazać, że ustawodawca w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, wprowadził procedurę określającą sposób zachowania się płatnika, w przypadku dokonania przez pracownika, zwrotu nienależnie pobranego świadczenia. W sytuacji, gdy zwrotu nienależnie pobranego świadczenia dokona pracownik na rzecz pracodawcy w roku podatkowym, w którym nienależne świadczenie zostało pracownikowi wypłacone, płatnik rozliczy dokonany zwrot stosownie do art. 41b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z art. 41b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli podatnik dokonał zwrotu nienależnie pobranych świadczeń, które uprzednio zwiększyły dochód podlegający opodatkowaniu, przy ustalaniu wysokości podatku (zaliczek) płatnicy, o których mowa w art. 31, 33, 35 i 41, odejmują od dochodu kwotę dokonanych zwrotów, łącznie z pobranym podatkiem (zaliczką). Powyższy przepis realizuje zasadę uwzględniania podatnikowi kwot przez niego zwróconych w możliwie najkrótszym czasie, czyli w rozliczeniach związanych z obliczeniem zaliczek na podatek. Płatnik, któremu pracownik zwrócił na skutek różnych okoliczności kwotę przez niego wcześniej wypłaconą, obowiązany jest zatem pomniejszać miesięczny dochód ustalany dla celów obliczenia zaliczki, o dokonany przez pracownika zwrot. Jeżeli kwota dokonanego zwrotu przekracza dochód danego miesiąca, płatnik może o powstałą różnicę pomniejszyć dochód z miesiąca następnego, aż do pełnego pomniejszenia.
2017
9
sie

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie podlegania opodatkowaniu czynności zwrotu wywłaszczonej nieruchomości na rzecz jej poprzednich właścicieli lub ich spadkobierców oraz momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu zwracanego na rzecz gminy odszkodowania.
Fragment:
Jeżeli w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, cel wywłaszczenia został zrealizowany tylko na części wywłaszczonej nieruchomości, zwrotowi podlega pozostała część. W myśl art. 139 ww. ustawy, nieruchomość wywłaszczona podlega zwrotowi w stanie, w jakim znajduje się w dniu jej zwrotu. Zgodnie z art. 140 ust. 1 i ust. 2 wyżej cytowanej ustawy, w razie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości poprzedni właściciel lub jego spadkobierca zwraca Skarbowi Państwa lub właściwej jednostce samorządu terytorialnego, w zależności od tego, kto jest właścicielem nieruchomości w dniu zwrotu, ustalone w decyzji odszkodowanie, a także nieruchomość zamienną, jeżeli była przyznana w ramach odszkodowania. Odszkodowanie pieniężne podlega waloryzacji, z tym że jego wysokość po waloryzacji, z zastrzeżeniem art. 217 ust. 2, nie może być wyższa niż wartość rynkowa nieruchomości w dniu zwrotu, a jeżeli ze względu na rodzaj nieruchomości nie można określić jej wartości rynkowej, nie może być wyższa niż jej wartość odtworzeniowa. W myśl art. 217 ust. 2 ww. ustawy, osoby, które zostały pozbawione własności nieruchomości w wyniku wywłaszczenia dokonanego przed dniem 5 grudnia 1990 r., w razie zwrotu tych nieruchomości, zwracają odszkodowanie zwaloryzowane, w wysokości nie większej niż 50% aktualnej wartości tych nieruchomości.
2017
19
lip

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub do zwrotu podatku VAT wynikającego z faktur dokumentujących wydatki poniesione na realizację zadania pn.: „Przebudowa świetlicy wiejskiej OSP, polegająca na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania”.
Fragment:
Tym samym, Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do zwrotu podatku naliczonego związanego z planowanymi inwestycjami, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy. W związku z poniesionymi wydatkami, Wnioskodawca nie będzie miał również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz. U. z 2013 r., poz. 1656, z późn. zm.). Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest pewnymi warunkami, które podatnik winien spełnić. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia m.in. złożenie zgłoszenia rejestracyjnego i pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w § 8 ust. 3 i 4 ww. rozporządzenia, a w zakresie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej podpisanie umowy o dofinansowanie przed dniem 1 maja 2004 r. Ponieważ Zainteresowany w stosunku do przedmiotowego projektu nie będzie działał jako podatnik podatku VAT w rozumieniu art. 15 ust. 1 i ust. 2 ustawy, nie znajdzie zastosowania regulacja powołanego wyżej rozporządzenia. Podsumowując, w związku z realizacją zadania pn. „ Przebudowa świetlicy wiejskiej OSP, polegająca na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania ” w ramach PROW 2014-2020, Wnioskodawca nie będzie miał prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub zwrotu podatku wynikającego z faktur dokumentujących wydatki poniesione na realizację ww. zadania.
2017
19
lip

Istota:
 • nieujmowania w podstawie opodatkowania zwrotu kosztów ponoszonych w imieniu i na rzecz kontrahentów
 • dokumentowania otrzymanych w przyszłości zwrotów opłat z sądów, których zwrot dla Wnioskodawcy został rozliczony z kontrahentem na podstawie faktury VAT
 • Fragment:
  W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. (pytanie w stanie faktycznym) Czy w przedstawionym stanie faktycznym ponoszenie przez Wnioskodawcę opisanych kategorii wydatków i ich zwrot dokonywany przez kontrahentów Wnioskodawcy stanowi podstawę opodatkowania i powinien odbywać się na podstawie wystawianej przez Wnioskodawcę faktury VAT z zastosowaniem stawki podstawowej? (pytanie w zdarzeniu przyszłym) Jeśli odpowiedź na pytanie pierwsze jest negatywna, tj. jeśli poniesienie przez Wnioskodawcę opisanych kategorii wydatków oraz ich zwrot przez kontrahenta nie stanowią podstawy opodatkowania i zwrot może być dokumentowany w sposób inny niż faktura VAT, to, czy dla otrzymanych w przyszłości zwrotów opłat z sądów, których zwrot dla Wnioskodawcy został rozliczony z kontrahentem na podstawie faktury VAT, może odbyć się na podstawie dokumentu innego niż faktura VAT, np. noty księgowej? Zdaniem Wnioskodawcy: Ad. 1 Zwrot przez kontrahentów wydatków Wnioskodawcy opisanych w stanie faktycznym, nie stanowi podstawy opodatkowania, nie powinien być dokumentowany wystawianą przez Wnioskodawcę fakturą VAT ze stawką podstawową, lecz innym dokumentem, np. notą księgową. Stosownie do art. 29a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2004 Nr 54 poz. 535 z późn. zm.), dalej ustawa, podstawą opodatkowania, (...)
  2017
  13
  lip

  Istota:
  Czy pracodawca postępuje prawidłowo żądając od zwolnionego pracownika zwrotu kwoty wypłaconej odprawy w wysokości brutto?
  Fragment:
  Zgodnie z art. 41b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli podatnik dokonał zwrotu nienależnie pobranych świadczeń, które uprzednio zwiększyły dochód podlegający opodatkowaniu, przy ustalaniu wysokości podatku (zaliczek) płatnicy, o których mowa w art. 31, 33, 35 i 41, odejmują od dochodu kwotę dokonanych zwrotów, łącznie z pobranym podatkiem (zaliczką). Natomiast, jeżeli zwroty te nie zostały potrącone przez płatnika zastosowanie znajdzie art. 26 ust. 1 pkt 5 ustawy, w myśl którego podstawę obliczenia podatku, z zastrzeżeniem art. 29-30c, art. 30e i art. 30f, stanowi dochód ustalony zgodnie z art. 9, art. 24 ust. 1, 2, 3b-3e, 4-4e i 6 lub art. 24b ust. 1 i 2, lub art. 25, po odliczeniu kwot dokonanych w roku podatkowym zwrotów nienależnie pobranych świadczeń, które uprzednio zwiększyły dochód podlegający opodatkowaniu, w kwotach uwzględniających pobrany podatek dochodowy, jeżeli zwroty te nie zostały potrącone przez płatnika. Kwota, o której mowa w ust. 1 pkt 5, przekraczająca kwotę dochodu, o którym mowa w ust. 1, może być odliczona od dochodu uzyskanego w najbliższych kolejno po sobie następujących 5 latach podatkowych (art. 26 ust. 7h ww. ustawy). Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że 31 sierpnia 2016 r. została z pracownikiem (nauczyciel dyplomowany) rozwiązana umowa o pracę.
  2017
  26
  cze

  Istota:
  Czy zwrot części wywłaszczonej nieruchomości, tj. działki o nr 140/66 na rzecz spadkobierców byłego właściciela dokonany w trybie art. 136 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2015 r. poz. 1774, z późn. zm.) za kwotę 46.670 zł. tj. wysokość zwaloryzowanej należności tyt. zwrotu odszkodowania stanowi zwrot towaru i pozostaje poza regulacjami ustawy od towarów i usług, czy też stanowi dostawę towarów i podlega opodatkowaniu stawką 23%?
  Fragment:
  Starosta Powiatu, który jest organem prowadzącym to postępowanie, po dokonaniu analizy materiału dowodowego uznał, że nieruchomość ta podlegać będzie zwrotowi. Wątpliwości Wnioskodawcy przedstawione w niniejszym wniosku dotyczą uznania, czy zwrot części wywłaszczonej nieruchomości, tj. działki o nr 140/66 na rzecz spadkobierców byłego właściciela dokonany w trybie art. 136 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami za kwotę 46.670 zł. tj. wysokość zwaloryzowanej należności tyt. zwrotu odszkodowania stanowi zwrot towaru i pozostaje poza regulacjami ustawy o VAT, czy też stanowi dostawę towarów i podlega opodatkowaniu stawką 23%. Stosownie do art. 136 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami, poprzedni właściciel lub jego spadkobierca mogą żądać zwrotu wywłaszczonej nieruchomości lub jej części, jeżeli, stosownie do przepisu art. 137, stała się ona zbędna na cel określony w decyzji o wywłaszczeniu. Z wnioskiem o zwrot nieruchomości lub jej części występuje się do starosty, wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej, który zawiadamia o tym właściwy organ. Warunkiem zwrotu nieruchomości jest zwrot przez poprzedniego właściciela lub jego spadkobiercę odszkodowania lub nieruchomości zamiennej stosownie do art. 140. W myśl art. 137 ust. 1 i ust. 2 ww. ustawy, nieruchomość uznaje się za zbędną na cel określony w decyzji o wywłaszczeniu, jeżeli: pomimo upływu 7 lat od dnia, w którym decyzja o wywłaszczeniu stała się ostateczna, nie rozpoczęto prac związanych z realizacją tego celu albo pomimo upływu 10 lat od dnia, w którym decyzja o wywłaszczeniu stała się ostateczna, cel ten nie został zrealizowany.
  2017
  10
  maj

  Istota:
  Czy zwracane na rzecz Gminy Żory odszkodowanie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług.
  Fragment:
  Natomiast osoby, na rzecz których dokonany jest zwrot nieruchomości zobowiązane są do zwrotu ustalonego przy wywłaszczeniu odszkodowania. Kwotę odszkodowania do zwrotu stanowi równowartość zwaloryzowanej wysokości ustalonego przy wywłaszczeniu odszkodowania (waloryzacji odszkodowania dokonuje się w oparciu o wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego). Jednakże wysokość odszkodowania do zwrotu nie może przekraczać 50% aktualnej wartości rynkowej zwracanej nieruchomości. Przepis art. 136 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami stanowi: „ poprzedni właściciel lub jego spadkobierca mogą żądać zwrotu wywłaszczonej nieruchomości lub jej części, jeżeli, stosownie do przepisu art. 137, stała się ona zbędna na cel określony w decyzji o wywłaszczeniu. Z wnioskiem o zwrot nieruchomości lub jej części występuje się do starosty, wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej, który zawiadamia o tym właściwy organ. Warunkiem zwrotu nieruchomości jest zwrot przez poprzedniego właściciela lub jego spadkobiercę odszkodowania lub nieruchomości zamiennej stosownie do art. 140 ”. Natomiast przepis art. 140 ustawy o gospodarce nieruchomościami stanowi: ,,W razie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości poprzedni właściciel lub jego spadkobierca zwraca Skarbowi Państwa lub właściwej jednostce samorządu terytorialnego, w zależności od tego, kto jest właścicielem nieruchomości w dniu zwrotu, ustalone w decyzji odszkodowanie, a także nieruchomość zamienną, jeżeli była przyznana w ramach odszkodowania.
  2017
  10
  maj

  Istota:
  Podatek od towarów i usług w zakresie korekty (pomniejszenia) podstawy opodatkowania przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów w momencie udzielenia rabatu posprzedażowego w sytuacji posiadania potwierdzenia akceptacji udzielonego rabatu posprzedażowego bądź w momencie zwrotu towarów kontrahentowi w sytuacji posiadania akceptacji zwrotu towarów.
  Fragment:
  Zdaniem Wnioskodawcy, aby dokonać obniżenia podstawy opodatkowania z tytułu WNT, w przypadku rabatu posprzedażowego czy zwrotu towarów, właściwe jest uznanie tej czynności przez kontrahenta. Natomiast dokument taki jak faktura czy nota korygująca de facto stanowi potwierdzenie, że czynność ta została uznana (otrzymanie tych dokumentów nie jest wymogiem formalnym do skorygowania WNT). W opisanym stanie faktycznym rolę tę pełnić będzie posiadane potwierdzenie akceptacji udzielenia rabatu czy zwrotu towarów. Stanowisko to potwierdza interpretacja indywidualna z dnia 25 września 2014 r. wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu sygn. ILPP4/443-303/14-6/EWW : „ w sytuacji gdy Zainteresowany nie otrzyma dokumentu korygującego potwierdzającego zwrot towaru do kontrahenta zagranicznego, będzie mógł pomniejszyć podstawę opodatkowania z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w momencie zwrotu towarów na podstawie zawartego przez strony porozumienia, które potwierdzać będzie akceptację kontrahenta na zwrot towaru ”. W powyższej interpretacji jako potwierdzenie akceptacji organ uznał zawarte przez strony porozumienie, w przedstawionym przez Wnioskodawcę stanie faktycznym funkcję tę niewątpliwie pełni posiadane przez niego potwierdzenie akceptacji dokonanych czynności.
  2017
  10
  maj

  Istota:
  Ustalenia dochodu w przypadku zwrotu całości środków zgromadzonych na IKE nie poprzedzonego częściowym zwrotem
  Fragment:
  Dochód ten podlega opodatkowaniu w momencie zwrotu środków zgromadzonych na indywidualnym koncie emerytalnym. W przedstawionym we wniosku stanie faktycznym wątpliwości Wnioskodawcy budzi kwestia prawidłowego ustalenia dochodu z tytułu całkowitego zwrotu środków zgromadzonych na IKE, który nie został poprzedzony częściowym zwrotem, stanowiącego podstawę opodatkowania 19% zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Mając na uwadze przywołane powyżej przepisy prawa oraz stan faktyczny sprawy organ podatkowy stwierdza, że w przypadku zwrotu całości środków zgromadzonych na IKE nie poprzedzonego częściowym zwrotem, dochodem jest różnica pomiędzy aktualną wartością środków zgromadzonych na IKE a sumą dokonanych wpłat na IKE, przy czy za „ wartość środków zgromadzonych na IKE ” uznaje się wartość wszystkich środków zgromadzonych na IKE oszczędzającego, jaką mają one w dniu realizacji zwrotu, zarówno pochodzących z wpłat na IKE, jak i środki transferowane z PPE lub wcześniejszych IKE, czy IKE zmarłego, natomiast przez „ sumę wpłat na IKE ” w przypadku całkowitego zwrotu środków zgromadzonych na IKE należy rozumieć: wpłaty dokonane przez oszczędzającego na IKE, wpłaty oszczędzającego na poprzednie IKE prowadzone w innych instytucjach finansowych, które to zostały następnie przeniesione na obecne IKE w ramach wypłaty transferowej, wpłaty dokonywane na rachunek oszczędzającego w ramach PPE, które następnie zostały przeniesione na obecne IKE w ramach wypłaty transferowej.
  2017
  11
  lut

  Istota:
  W zakresie skutków podatkowych zwrotu aportu w związku z niedopełnieniem wymogu zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego (równowartości w pieniądzu/ekwiwalentu niepeiniężnego)
  Fragment:
  Kwestię zwrotu wkładów w przypadku niezgłoszenia podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru w ustawowym terminie lub odmowy dokonania wpisu podwyższenia kapitału przez sąd reguluje art. 431 § 5 Ksh. Stosownie do art. 431 § 5 Ksh zarząd dokona zwrotu wkładów pieniężnych lub niepieniężnych osobom, które objęły akcje, najpóźniej z upływem miesiąca od bezskutecznego upływu sześciomiesięcznego terminu, o którym mowa w § 4, a w przypadku zgłoszenia podwyższenia kapitału zakładowego do sądu rejestrowego, przed upływem miesiąca, licząc od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu o odmowie rejestracji. Przepis ten nie narusza art. 438 § 3 i § 4 oraz art. 439 § 3. W przypadku gdy zwrot wkładu niepieniężnego w naturze nie jest możliwy, należy zwrócić jego równowartość w pieniądzu. Obowiązek dokonania zwrotu wkładów nie narusza art. 438 § 3 i 4 (niedojście podwyższenia kapitału zakładowego do skutku) oraz art. 439 § 3 Ksh (wezwanie osób, którym nie przydzielono akcji, do odbioru wpłaconych kwot). Spółka pozostaje w złoce w wykonaniu swojego obowiązku do dokonania zwrotu przedmiotu wkładu. Wnioskodawca wskazuje jednocześnie, że (...)
  2017
  10
  lut
  © 2011-2017 Interpretacje.org
  Lokalizacja: Wyszukiwarka > Zwrot
  StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
  Działy przedmiotowe
  Komentarze podatkowe
  Najnowsze interpretacje
  Aport
  Gmina
  Koszty uzyskania przychodów
  Najem
  Nieruchomości
  Obowiązek podatkowy
  Odszkodowania
  Pracownik
  Prawo do odliczenia
  Projekt
  Przedsiębiorstwa
  Przychód
  Różnice kursowe
  Sprzedaż
  Stawki podatku
  Świadczenie usług
  Udział
  Zwolnienia przedmiotowe
  Aktualności
  Informacje o serwisie
  Kanały RSS
  Reklama w serwisie
  Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.