Zwrot | Interpretacje podatkowe

Zwrot | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zwrot. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Ustalenia dochodu w przypadku zwrotu całości środków zgromadzonych na IKE nie poprzedzonego częściowym zwrotem
Fragment:
Dochód ten podlega opodatkowaniu w momencie zwrotu środków zgromadzonych na indywidualnym koncie emerytalnym. W przedstawionym we wniosku stanie faktycznym wątpliwości Wnioskodawcy budzi kwestia prawidłowego ustalenia dochodu z tytułu całkowitego zwrotu środków zgromadzonych na IKE, który nie został poprzedzony częściowym zwrotem, stanowiącego podstawę opodatkowania 19% zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Mając na uwadze przywołane powyżej przepisy prawa oraz stan faktyczny sprawy organ podatkowy stwierdza, że w przypadku zwrotu całości środków zgromadzonych na IKE nie poprzedzonego częściowym zwrotem, dochodem jest różnica pomiędzy aktualną wartością środków zgromadzonych na IKE a sumą dokonanych wpłat na IKE, przy czy za „ wartość środków zgromadzonych na IKE ” uznaje się wartość wszystkich środków zgromadzonych na IKE oszczędzającego, jaką mają one w dniu realizacji zwrotu, zarówno pochodzących z wpłat na IKE, jak i środki transferowane z PPE lub wcześniejszych IKE, czy IKE zmarłego, natomiast przez „ sumę wpłat na IKE ” w przypadku całkowitego zwrotu środków zgromadzonych na IKE należy rozumieć: wpłaty dokonane przez oszczędzającego na IKE, wpłaty oszczędzającego na poprzednie IKE prowadzone w innych instytucjach finansowych, które to zostały następnie przeniesione na obecne IKE w ramach wypłaty transferowej, wpłaty dokonywane na rachunek oszczędzającego w ramach PPE, które następnie zostały przeniesione na obecne IKE w ramach wypłaty transferowej.
2017
11
lut

Istota:
W zakresie skutków podatkowych zwrotu aportu w związku z niedopełnieniem wymogu zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego (równowartości w pieniądzu/ekwiwalentu niepeiniężnego)
Fragment:
Kwestię zwrotu wkładów w przypadku niezgłoszenia podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru w ustawowym terminie lub odmowy dokonania wpisu podwyższenia kapitału przez sąd reguluje art. 431 § 5 Ksh. Stosownie do art. 431 § 5 Ksh zarząd dokona zwrotu wkładów pieniężnych lub niepieniężnych osobom, które objęły akcje, najpóźniej z upływem miesiąca od bezskutecznego upływu sześciomiesięcznego terminu, o którym mowa w § 4, a w przypadku zgłoszenia podwyższenia kapitału zakładowego do sądu rejestrowego, przed upływem miesiąca, licząc od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu o odmowie rejestracji. Przepis ten nie narusza art. 438 § 3 i § 4 oraz art. 439 § 3. W przypadku gdy zwrot wkładu niepieniężnego w naturze nie jest możliwy, należy zwrócić jego równowartość w pieniądzu. Obowiązek dokonania zwrotu wkładów nie narusza art. 438 § 3 i 4 (niedojście podwyższenia kapitału zakładowego do skutku) oraz art. 439 § 3 Ksh (wezwanie osób, którym nie przydzielono akcji, do odbioru wpłaconych kwot). Spółka pozostaje w złoce w wykonaniu swojego obowiązku do dokonania zwrotu przedmiotu wkładu. Wnioskodawca wskazuje jednocześnie, że (...)
2017
10
lut

Istota:
W zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub prawa do zwrotu podatku VAT wynikającego z faktur dokumentujących wydatki poniesione na realizacje operacji.
Fragment:
W zakresie realizowanego zadania, Wnioskodawca nie będzie miał również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz. U. z 2013 r., poz. 1656, z późn. zm.). Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest pewnymi warunkami, które podatnik winien spełnić. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia m.in. złożenie zgłoszenia rejestracyjnego i pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w § 8 ust. 3 i 4 ww. rozporządzenia, a w zakresie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, podpisanie umowy o dofinansowanie przed dniem 1 maja 2004 r. Ponieważ Zainteresowany nie będzie spełniał tych warunków, nie będzie miał zatem możliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT na podstawie przepisów rozdziału 4 cyt. rozporządzenia. W świetle powyższych unormowań, Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia kwoty podatku naliczonego oraz prawa do wystąpienia o zwrot różnicy podatku w związku z realizacją operacji pn.”... ” Zatem stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.
2017
31
sty

Istota:
Skutki podatkowe zwrotu na rzecz Instytucji Zarz1dzaj1cej orodków uzyskanych z tytu3u po?yczek udzielanych odbiorcom ostatecznym (przedsiebiorcom - po?yczkobiorcom) w formie odsetek, prowizji i innych przychodów.
Fragment:
(...) zwrotu? Niniejsza interpretacja dotyczy pytania oznaczonego we wniosku numerem 2. W pozosta3ym zakresie zostanie wydane odrebne rozstrzygniecie. Zdaniem Wnioskodawcy, w zwi1zku z podpisaniem Aneksu, który okreoli3 obowi1zek zwrotu orodków uzyskanych z tytu3u po?yczek udzielanych Odbiorcom Ostatecznym (przedsiebiorcom - po?yczkobiorcom) w formie odsetek, prowizji i innych przychodów uzyskiwanych od Odbiorców Ostatecznych i faktycznym dokonaniem zwrotu tych orodków do Instytucji Zarz1dzaj1cej zgodnie z postanowieniami Aneksu, Wnioskodawca mo?e rozpoznaa koszt uzyskania przychodów i bedzie to koszt pooredni, rozliczany na bie?1co w dacie poniesienia, tj. dokonania zwrotu. Jak wynika z opisu stanu faktycznego Wnioskodawca na mocy Aneksu zobowi1za3 sie do „ zwrotu ” na rachunek bankowy wskazany przez Instytucje Zarz1dzaj1c1 m.in. powracaj1cych po udzieleniu Odbiorcom Ostatecznym po?yczek, w tym odsetek, prowizji i innych przychodów. W ocenie Wnioskodawcy w istocie nie jest to zwrot, a zobowi1zanie do zap3aty. Zwracane s1 orodki wczeoniej przelane przez Instytucje Zarz1dzaj1c1, a odsetki, prowizje i innych przychody uzyskiwane od Odbiorców Ostatecznych by3y przychodami w3asnymi XXX, uzyskanymi od podmiotów trzecich (przedsiebiorców - po?yczkobiorców).
2017
26
sty

Istota:
Czy jeżeli Wnioskodawczyni zwróci zleceniodawcy równowartość zapłaconych za nią zaległych składek ZUS to czy w takim przypadku będzie mogła odliczyć tę kwotę od swojego dochodu w rozliczeniu rocznym składanym za rok podatkowy, w którym ten zwrot nastąpił ?
Fragment:
(...) zwrotów nienależnie pobranych świadczeń, które uprzednio zwiększyły dochód podlegający opodatkowaniu, w kwotach uwzględniających pobrany podatek dochodowy, jeżeli zwroty te nie zostały potrącone przez płatnika. Zatem odliczenie, o którym mowa w art. 26 ust. 1 pkt 5 ustawy, może mieć zastosowanie wyłącznie w sytuacji, gdy zleceniobiorca w roku podatkowym dokonał zwrotu nienależnie pobranych świadczeń, które uprzednio zwiększyły dochód podlegający opodatkowaniu, w kwotach uwzględniających podatek dochodowy, jeżeli zwroty te nie zostały potrącone przez płatnika. Mając na uwadze przedstawiony we wniosku stan faktyczny i powołane wyżej przepisy prawa należy stwierdzić, że w przypadku, gdy Wnioskodawczyni zwróci zleceniodawcy równowartość zapłaconych za nią do ZUS zaległych składek, to zwróconą kwotę będzie mogła odliczyć od swojego dochodu w rozliczeniu rocznym składanym za rok, w którym zwrot ten nastąpił. W takiej sytuacji będzie miał zastosowanie art. 26 ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dotyczący odliczenia zwrotów nienależnie pobranych świadczeń, które uprzednio zwiększyły dochód podlegający opodatkowaniu.
2016
17
gru

Istota:
Zwrot wydatków poniesionych na cudzą nieruchomość bez podstawy prawnej.
Fragment:
Mając na uwadze zacytowane przepisy oraz powyższe wyjaśnienia oraz treść przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego uznać należy, że otrzymanie przez Wnioskodawcę, na podstawie wyroku sądu, zwrotu poniesionych przez siebie wydatków na budowę domu na działce należącej do teściowej Wnioskodawcy, a następnie do Jego żony, która to działka nie została włączona do majątku wspólnego małżonków, nie spowodowało powstania przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Nie można bowiem uznać, że otrzymując zwrot nienależnie poniesionych wydatków – nakładów na cudzej nieruchomości – Wnioskodawca uzyskał trwałe przysporzenie w swoim majątku, mieszczące się w kategorii przychodu, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Z tego też względu bez znaczenia dla oceny skutków podatkowych otrzymanego zwrotu pozostaje zamiar ich przeznaczenia przez Wnioskodawcę na nabycie lokalu mieszkalnego. Odmiennie należy natomiast potraktować otrzymanie przez Wnioskodawcę odsetek ustawowych, o zasądzenie których wystąpił. Wskazać bowiem należy, że instytucję prawną odsetek reguluje art. 359 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z § 1 odsetki od sumy pieniężnej należą się tylko wtedy, gdy to wynika z czynności prawnej albo z ustawy, z orzeczenia sądu lub z decyzji innego właściwego organu.
2016
11
sie

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania czynności polegającej na wymianie wadliwego towaru na podobny towar wolny od wad w ramach gwarancji.
Fragment:
Wnioskodawca wystawił kupującemu fakturę korygującą do faktury VAT dokumentującej sprzedaż maszyny wadliwej – potwierdzając zwrot wadliwej maszyny, jak również obowiązek zwrotu ceny sprzedaży. Dostawa maszyny wolnej od wad – marki X model Z – została udokumentowana fakturą VAT. Ponadto zwrot maszyny wadliwej i wydanie maszyny wolnej od wad zostało potwierdzone protokołem zdawczo-odbiorczym. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy wymiana w ramach gwarancji towaru wadliwego na podobny towar wolny od wad, który parametrami, wyposażeniem, jak również ceną odpowiada towarowi wadliwemu, rodzi skutki na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług w postaci opodatkowania podatkiem VAT, a w konsekwencji wymaga wystawienia faktury korygującej do faktury VAT dokumentującej sprzedaż towaru wadliwego, a także fakturę VAT dokumentującą dostawę podobnego towaru wolnego od wad... Zdaniem Wnioskodawcy, wymiana w ramach gwarancji towaru wadliwego na podobny towar wolny od wad, który parametrami, wyposażeniem, jak również ceną odpowiada towarowi wadliwemu, będąca następstwem sytuacji, w której dostarczenie towaru wadliwego na taki sam towar wolny od wad jest niemożliwe z uwagi na fakt zaprzestania produkcji towaru wadliwego, rodzi skutki w postaci opodatkowania podatkiem od towarów i usług, a w konsekwencji powoduje obowiązek wystawienia faktury korygującej do faktury VAT dokumentującej dostawę towaru wadliwego, a także faktury VAT dokumentującej dostawę podobnego towaru wolnego od wad.
2016
31
lip

Istota:
Czy w związku z opisanym stanem faktycznym Wnioskodawczyni będzie mogła skorzystać z pomocy państwa w postaci zwrotu części VAT za materiały budowlane?
Fragment:
Na podstawie art. 23 ust. 6 ww. ustawy – do wniosku o zwrot wydatków należy załączyć kopie: pozwolenia na budowę albo zgłoszenia budowy faktur dokumentujących poniesione wydatki, o których mowa w art. 20 ust. 3 pkt 1. Z treści wskazanych przepisów wynika, że ustawa daje prawo, po spełnieniu określonych w niej warunków, do otrzymania zwrotu od Skarbu Państwa niektórych wydatków poniesionych w związku z budową pierwszego własnego mieszkania. Z opisanego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawczyni wraz z małżonkiem chce wybudować dom i skorzystać z pomocy państwa w postaci zwrotu niektórych wydatków poniesionych w związku z budową, o których mowa w ustawie o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi. Wnioskodawczyni wskazała, że małżonkowie spełniają w zasadzie wszystkie warunki uprawniające do zwrotu wydatków poniesionych w związku z budową domu. Wątpliwości Wnioskodawczyni sprowadzają się jedynie do ustalenia czy w związku z tym, że małżonek Wnioskodawczyni posiada udział w wysokości 4/6 w budynku mieszkalnym dwukondygnacyjnym, okoliczność ta nie pozbawia ich możliwości zwrotu części wydatków poniesionych w związku z budową domu. Wnioskodawczyni wskazała, że budynek, w którym jej małżonek posiada udział zamieszkuje jego matka i brat w części parterowej, natomiast piętro tego budynku jest niezamieszkałe, jest w stanie surowym, bez instalacji, nie spełnia funkcji mieszkalnej – pełni funkcje przechowywania materiałów, sprzętów.
2016
23
cze

Istota:
Złożenie przez Wnioskodawcę korekty deklaracji VAT-7 związane jest z sześciesięciodniowym terminem zwrotu określonym w art. 87 ust. 2 ustawy. Zatem nie można zgodzić się ze stwierdzeniem Wnioskodawcy, że złożenie korekty deklaracji podatkowej spowoduje przerwanie terminu zwrotu z deklaracji pierwotnej. Złożenie korekty deklaracji powoduje utratę mocy prawnej deklaracji pierwotnej. W konsekwencji termin zwrotu podatku należy liczyć od dnia złożenia rozliczenia korygującego.
Fragment:
(...) zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym. Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz obowiązujące przepisy należy stwierdzić, że złożenie przez Wnioskodawcę korekty deklaracji VAT-7 związane jest z sześciesięciodniowym terminem zwrotu określonym w art. 87 ust. 2 ustawy. Zatem nie można zgodzić się ze stwierdzeniem Wnioskodawcy, że złożenie korekty deklaracji podatkowej spowoduje przerwanie terminu zwrotu z deklaracji pierwotnej. Złożenie korekty deklaracji powoduje utratę mocy prawnej deklaracji pierwotnej. W konsekwencji termin zwrotu podatku należy liczyć od dnia złożenia rozliczenia korygującego. Pogląd taki znajduje potwierdzenie w orzecznictwie, np. w wyroku I FSK 1551/07, z którego wynika, że „ termin 60 dniowy na zwrot różnicy podatku od złożenia rozliczenia przez podatnika został przewidziany dla każdego rozliczenia przedłożonego organowi podatkowemu za dany okres przez podatnika, zatem również - korekty ” (również: wyrok NSA z 16 listopada 2006 r. sygn. akt I FSK 87/06, wyrok NSA z 13 września 2007 r. sygn. akt I FSK 1161/06). Zatem stanowisko Wnioskodawcy dotyczące terminu zwrotu podatku po złożeniu korekty deklaracji VAT-7 należy uznać za nieprawidłowe.
2016
10
cze

Istota:
Podatek akcyzowy w zakresie dostawy wewnątrzwspólnotowej i zwrotu akcyzy.
Fragment:
Zgodnie z art. 82 ust. 5 ww. ustawy zwrotowi nie podlega akcyza w przypadku dostawy wewnątrzwspólnotowej i eksportu wyrobów akcyzowych oznaczonych znakami akcyzy, a także kwota akcyzy niższa od minimalnej kwoty zwrotu. Tryb zwrotu akcyzy, terminy zwrotu akcyzy, minimalna kwotę zwrotu akcyzy, oraz wzór wniosku o zwrot akcyzy zostały określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 20 sierpnia 2010 r. (Dz. U. Nr 157 poz. 1053 ze zm.) – wzór wniosku stanowi załącznik do ww. rozporządzenia. Właściwy naczelnik urzędu celnego wydaje decyzję o wysokości uznanej kwoty zwrotu akcyzy z tytułu: dostawy wewnątrzwspólnotowej wyrobów akcyzowych, eksportu wyrobów akcyzowych oraz gdy w wyniku stwierdzenia powstania nieprawidłowości akcyza zostanie pobrana na terytorium kraju, a przed upływem 3 lat od daty nabycia wyrobów akcyzowych przez odbiorcę zostanie ustalone, że nieprawidłowość powstała na terytorium państwa członkowskiego i akcyza zostanie tam pobrana. Wypłaty uznanej kwoty zwrotu akcyzy dokonuje się w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku o zwrot akcyzy i przedstawienia dokumentów, o których mowa w art. 82 ust. 3-4a ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym. Jeżeli zasadność zwrotu akcyzy wymaga dodatkowego sprawdzenia, zwrot następuje w terminie 90 dni. (§ 2 ust. 1 i 2 ww. rozporządzenia). Wzór wniosku wraz z wymaganymi załącznikami, które winny być dołączone do tego wniosku stanowi załącznik do ww. rozporządzenia.
2016
19
maj
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Zwrot
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.