Zwrot | Interpretacje podatkowe

Zwrot | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zwrot. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy jeżeli Wnioskodawczyni zwróci zleceniodawcy równowartość zapłaconych za nią zaległych składek ZUS to czy w takim przypadku będzie mogła odliczyć tę kwotę od swojego dochodu w rozliczeniu rocznym składanym za rok podatkowy, w którym ten zwrot nastąpił ?
Fragment:
(...) zwrotów nienależnie pobranych świadczeń, które uprzednio zwiększyły dochód podlegający opodatkowaniu, w kwotach uwzględniających pobrany podatek dochodowy, jeżeli zwroty te nie zostały potrącone przez płatnika. Zatem odliczenie, o którym mowa w art. 26 ust. 1 pkt 5 ustawy, może mieć zastosowanie wyłącznie w sytuacji, gdy zleceniobiorca w roku podatkowym dokonał zwrotu nienależnie pobranych świadczeń, które uprzednio zwiększyły dochód podlegający opodatkowaniu, w kwotach uwzględniających podatek dochodowy, jeżeli zwroty te nie zostały potrącone przez płatnika. Mając na uwadze przedstawiony we wniosku stan faktyczny i powołane wyżej przepisy prawa należy stwierdzić, że w przypadku, gdy Wnioskodawczyni zwróci zleceniodawcy równowartość zapłaconych za nią do ZUS zaległych składek, to zwróconą kwotę będzie mogła odliczyć od swojego dochodu w rozliczeniu rocznym składanym za rok, w którym zwrot ten nastąpił. W takiej sytuacji będzie miał zastosowanie art. 26 ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dotyczący odliczenia zwrotów nienależnie pobranych świadczeń, które uprzednio zwiększyły dochód podlegający opodatkowaniu.
2016
17
gru

Istota:
Zwrot wydatków poniesionych na cudzą nieruchomość bez podstawy prawnej.
Fragment:
Mając na uwadze zacytowane przepisy oraz powyższe wyjaśnienia oraz treść przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego uznać należy, że otrzymanie przez Wnioskodawcę, na podstawie wyroku sądu, zwrotu poniesionych przez siebie wydatków na budowę domu na działce należącej do teściowej Wnioskodawcy, a następnie do Jego żony, która to działka nie została włączona do majątku wspólnego małżonków, nie spowodowało powstania przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Nie można bowiem uznać, że otrzymując zwrot nienależnie poniesionych wydatków – nakładów na cudzej nieruchomości – Wnioskodawca uzyskał trwałe przysporzenie w swoim majątku, mieszczące się w kategorii przychodu, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Z tego też względu bez znaczenia dla oceny skutków podatkowych otrzymanego zwrotu pozostaje zamiar ich przeznaczenia przez Wnioskodawcę na nabycie lokalu mieszkalnego. Odmiennie należy natomiast potraktować otrzymanie przez Wnioskodawcę odsetek ustawowych, o zasądzenie których wystąpił. Wskazać bowiem należy, że instytucję prawną odsetek reguluje art. 359 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z § 1 odsetki od sumy pieniężnej należą się tylko wtedy, gdy to wynika z czynności prawnej albo z ustawy, z orzeczenia sądu lub z decyzji innego właściwego organu.
2016
11
sie

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania czynności polegającej na wymianie wadliwego towaru na podobny towar wolny od wad w ramach gwarancji.
Fragment:
Wnioskodawca wystawił kupującemu fakturę korygującą do faktury VAT dokumentującej sprzedaż maszyny wadliwej – potwierdzając zwrot wadliwej maszyny, jak również obowiązek zwrotu ceny sprzedaży. Dostawa maszyny wolnej od wad – marki X model Z – została udokumentowana fakturą VAT. Ponadto zwrot maszyny wadliwej i wydanie maszyny wolnej od wad zostało potwierdzone protokołem zdawczo-odbiorczym. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy wymiana w ramach gwarancji towaru wadliwego na podobny towar wolny od wad, który parametrami, wyposażeniem, jak również ceną odpowiada towarowi wadliwemu, rodzi skutki na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług w postaci opodatkowania podatkiem VAT, a w konsekwencji wymaga wystawienia faktury korygującej do faktury VAT dokumentującej sprzedaż towaru wadliwego, a także fakturę VAT dokumentującą dostawę podobnego towaru wolnego od wad... Zdaniem Wnioskodawcy, wymiana w ramach gwarancji towaru wadliwego na podobny towar wolny od wad, który parametrami, wyposażeniem, jak również ceną odpowiada towarowi wadliwemu, będąca następstwem sytuacji, w której dostarczenie towaru wadliwego na taki sam towar wolny od wad jest niemożliwe z uwagi na fakt zaprzestania produkcji towaru wadliwego, rodzi skutki w postaci opodatkowania podatkiem od towarów i usług, a w konsekwencji powoduje obowiązek wystawienia faktury korygującej do faktury VAT dokumentującej dostawę towaru wadliwego, a także faktury VAT dokumentującej dostawę podobnego towaru wolnego od wad.
2016
31
lip

Istota:
Czy w związku z opisanym stanem faktycznym Wnioskodawczyni będzie mogła skorzystać z pomocy państwa w postaci zwrotu części VAT za materiały budowlane?
Fragment:
Na podstawie art. 23 ust. 6 ww. ustawy – do wniosku o zwrot wydatków należy załączyć kopie: pozwolenia na budowę albo zgłoszenia budowy faktur dokumentujących poniesione wydatki, o których mowa w art. 20 ust. 3 pkt 1. Z treści wskazanych przepisów wynika, że ustawa daje prawo, po spełnieniu określonych w niej warunków, do otrzymania zwrotu od Skarbu Państwa niektórych wydatków poniesionych w związku z budową pierwszego własnego mieszkania. Z opisanego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawczyni wraz z małżonkiem chce wybudować dom i skorzystać z pomocy państwa w postaci zwrotu niektórych wydatków poniesionych w związku z budową, o których mowa w ustawie o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi. Wnioskodawczyni wskazała, że małżonkowie spełniają w zasadzie wszystkie warunki uprawniające do zwrotu wydatków poniesionych w związku z budową domu. Wątpliwości Wnioskodawczyni sprowadzają się jedynie do ustalenia czy w związku z tym, że małżonek Wnioskodawczyni posiada udział w wysokości 4/6 w budynku mieszkalnym dwukondygnacyjnym, okoliczność ta nie pozbawia ich możliwości zwrotu części wydatków poniesionych w związku z budową domu. Wnioskodawczyni wskazała, że budynek, w którym jej małżonek posiada udział zamieszkuje jego matka i brat w części parterowej, natomiast piętro tego budynku jest niezamieszkałe, jest w stanie surowym, bez instalacji, nie spełnia funkcji mieszkalnej – pełni funkcje przechowywania materiałów, sprzętów.
2016
23
cze

Istota:
Złożenie przez Wnioskodawcę korekty deklaracji VAT-7 związane jest z sześciesięciodniowym terminem zwrotu określonym w art. 87 ust. 2 ustawy. Zatem nie można zgodzić się ze stwierdzeniem Wnioskodawcy, że złożenie korekty deklaracji podatkowej spowoduje przerwanie terminu zwrotu z deklaracji pierwotnej. Złożenie korekty deklaracji powoduje utratę mocy prawnej deklaracji pierwotnej. W konsekwencji termin zwrotu podatku należy liczyć od dnia złożenia rozliczenia korygującego.
Fragment:
(...) zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym. Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz obowiązujące przepisy należy stwierdzić, że złożenie przez Wnioskodawcę korekty deklaracji VAT-7 związane jest z sześciesięciodniowym terminem zwrotu określonym w art. 87 ust. 2 ustawy. Zatem nie można zgodzić się ze stwierdzeniem Wnioskodawcy, że złożenie korekty deklaracji podatkowej spowoduje przerwanie terminu zwrotu z deklaracji pierwotnej. Złożenie korekty deklaracji powoduje utratę mocy prawnej deklaracji pierwotnej. W konsekwencji termin zwrotu podatku należy liczyć od dnia złożenia rozliczenia korygującego. Pogląd taki znajduje potwierdzenie w orzecznictwie, np. w wyroku I FSK 1551/07, z którego wynika, że „ termin 60 dniowy na zwrot różnicy podatku od złożenia rozliczenia przez podatnika został przewidziany dla każdego rozliczenia przedłożonego organowi podatkowemu za dany okres przez podatnika, zatem również - korekty ” (również: wyrok NSA z 16 listopada 2006 r. sygn. akt I FSK 87/06, wyrok NSA z 13 września 2007 r. sygn. akt I FSK 1161/06). Zatem stanowisko Wnioskodawcy dotyczące terminu zwrotu podatku po złożeniu korekty deklaracji VAT-7 należy uznać za nieprawidłowe.
2016
10
cze

Istota:
Podatek akcyzowy w zakresie dostawy wewnątrzwspólnotowej i zwrotu akcyzy.
Fragment:
Zgodnie z art. 82 ust. 5 ww. ustawy zwrotowi nie podlega akcyza w przypadku dostawy wewnątrzwspólnotowej i eksportu wyrobów akcyzowych oznaczonych znakami akcyzy, a także kwota akcyzy niższa od minimalnej kwoty zwrotu. Tryb zwrotu akcyzy, terminy zwrotu akcyzy, minimalna kwotę zwrotu akcyzy, oraz wzór wniosku o zwrot akcyzy zostały określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 20 sierpnia 2010 r. (Dz. U. Nr 157 poz. 1053 ze zm.) – wzór wniosku stanowi załącznik do ww. rozporządzenia. Właściwy naczelnik urzędu celnego wydaje decyzję o wysokości uznanej kwoty zwrotu akcyzy z tytułu: dostawy wewnątrzwspólnotowej wyrobów akcyzowych, eksportu wyrobów akcyzowych oraz gdy w wyniku stwierdzenia powstania nieprawidłowości akcyza zostanie pobrana na terytorium kraju, a przed upływem 3 lat od daty nabycia wyrobów akcyzowych przez odbiorcę zostanie ustalone, że nieprawidłowość powstała na terytorium państwa członkowskiego i akcyza zostanie tam pobrana. Wypłaty uznanej kwoty zwrotu akcyzy dokonuje się w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku o zwrot akcyzy i przedstawienia dokumentów, o których mowa w art. 82 ust. 3-4a ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym. Jeżeli zasadność zwrotu akcyzy wymaga dodatkowego sprawdzenia, zwrot następuje w terminie 90 dni. (§ 2 ust. 1 i 2 ww. rozporządzenia). Wzór wniosku wraz z wymaganymi załącznikami, które winny być dołączone do tego wniosku stanowi załącznik do ww. rozporządzenia.
2016
19
maj

Istota:
W zakresie momentu dokonania korekty przychodu uzyskanego z tytułu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej w związku ze zwrotem towarów handlowych.
Fragment:
Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie momentu dokonania korekty przychodu uzyskanego z tytułu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej w związku ze zwrotem towarów handlowych. W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny: Wnioskodawca prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów tzw. metodą uproszczoną. W styczniu 2013 r. otrzymał zwroty towarów od kontrahenta, który otrzymał dostawy tego towaru w kwietniu, czerwcu, lipcu sierpniu, wrześniu i październiku 2012 r. W styczniu 2013 r., na zwrócone towary Wnioskodawca wystawił faktury korygujące (sukcesywnie po otrzymywaniu zwrotów). W związku z powyższym zadano następujące pytanie: W jakiej dacie w podatkowej księdze przychodów i rozchodów należy zaewidencjonować wystawione w styczniu 2013 r. faktury korygujące, dotyczące zwrotów towarów dostarczonych w 2012 r. oraz za jaki okres należy skorygować przychód w sytuacjach, gdy zwrot dokonany jest: przed złożeniem zeznania podatkowego za 2012 r., po złożeniu zeznania podatkowego za 2012 r. Zdaniem Wnioskodawcy, otrzymane zwroty towarów będących przedmiotem dostaw w przeszłości są nowymi zdarzeniami gospodarczymi i wystawione na tą okoliczność faktury korygujące powinny być ujęte w podatkowej księdze przychodów i rozchodów z chwilą otrzymania zwrotu towarów, w dacie ich wystawienia, zmniejszając przychód na bieżąco.
2016
6
maj

Istota:
Brak możliwości odzyskania podatku w związku z realizacją projektu.
Fragment:
Zgodnie z art. 87 ust.1 ustawy, w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy. Według art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 20, które nie występują w sprawie. Z powyższych przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje tylko w przypadku, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik od towarów i usług oraz gdy dokonywane zakupy towarów i usług mają związek z czynnościami opodatkowanymi podatnika tj. takimi, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstania zobowiązania podatkowego). Ustawa zatem wyłącza możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym, zarejestrowanym podatnikiem VAT oraz związanego z nabyciem towarów i usług, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Ponieważ warunki uprawniające do obniżenia kwoty podatku należnego o kwoty podatku naliczonego nie zostaną spełnione nie ma możliwości odzyskania podatku.
2016
1
kwi

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie zwrotu podatku VAT w związku z nabyciem apartamentu hotelowego.
Fragment:
Zasadą jest, że zwrot przysługuje w tym przypadku w terminie 180 dni. Podatnik może jednak złożyć wniosek o zwrot podatku w terminie 60 dni. Wraz z wnioskiem powinno zostać złożone w urzędzie skarbowym zabezpieczenie majątkowe, w kwocie odpowiadającej podatkowi naliczonemu. Z odesłań zawartych w ust. 5a wynika, że w przypadku podatników, o których mowa, organ podatkowy może wydłużyć termin zwrotu podatku, w przypadku gdy zasadność zwrotu jest weryfikowana przez organ podatkowy bądź organ kontroli skarbowej w jakiejkolwiek formie (czynności sprawdzających, postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego w kontroli skarbowej). W świetle powyższego, w przypadku gdy podatnik nie dokona w danym okresie rozliczeniowym żadnych czynności dających prawo do odliczenia kwoty podatku naliczonego i kwoty tego podatku nie przeniesie na następny okres rozliczeniowy, na podstawie art. 87 ust. 5a ustawy, będzie uprawniony do złożenia umotywowanego wniosku wraz z deklaracją podatkową o zwrot w terminie 180 dni kwoty podatku naliczonego. Jednakże na pisemny wniosek Wnioskodawcy urząd skarbowy dokona zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w terminie 60 dni, jeżeli podatnik w urzędzie skarbowym złoży zabezpieczenie majątkowe.
2016
2
lut

Istota:
Opodatkowanie zwrotu kosztów używania prywatnego samochodu w celach służbowych.
Fragment:
Zacytowany powyżej przepis ustawy o pomocy społecznej odnosi się do zwrotu kosztów przejazdów związanych z wykonywaniem obowiązków zawodowych. Przewiduje on możliwość przyznania takiego zwrotu, w sytuacji, gdy pracodawca nie ma możliwości zapewnienia dojazdu środkami transportu będącymi w jego dyspozycji. Należy, zatem stwierdzić, iż jest to przepis ustawowy, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 23b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów nie będących własnością pracodawcy (Dz. U. z 2002 r., Nr 27, poz. 271 ze zm.), zwrot kosztów używania przez pracownika w celach służbowych do jazd lokalnych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy, zwanych dalej „ pojazdami do celów służbowych ” następuje na podstawie umowy cywilnoprawnej, zawartej między pracodawcą a pracownikiem, o używanie pojazdu do celów służbowych, na warunkach określonych w rozporządzeniu. Natomiast § 4 ust. 1 ww. rozporządzenia stanowi, iż zwrot kosztów używania pojazdów do celów służbowych następuje w formie miesięcznego ryczałtu obliczonego jako iloczyn stawki za 1 kilometr przebiegu, o której mowa w § 2, i miesięcznego limitu przebiegu kilometrów na jazdy lokalne, o którym mowa w § 3, po złożeniu przez pracownika pisemnego oświadczenia o używaniu przez niego pojazdu do celów służbowych w danym miesiącu.
2015
31
gru
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Zwrot
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.