Zwrot | Interpretacje podatkowe

Zwrot | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zwrot. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy kwota wypłacona na rzecz Wnioskodawczyni przez Jej wnuka tytułem zastępczego wykonania obowiązku zwrotu przedmiotu odwołanej przez Wnioskodawczynię darowizny (lokalu mieszkalnego), na podstawie art. 898 § 1 i § 2 w zw. z art. 405 i art. 406 Kodeksu cywilnego, w związku z brakiem możliwości zwrotu lokalu w naturze wobec zobowiązania do jego sprzedaży na rzecz osoby trzeciej, ze środków pochodzących z ceny sprzedaży tego lokalu stanowić będzie przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 w zw. z art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, ze zm.) i w związku z tym co do tej kwoty istnieje obowiązek sporządzenia informacji PIT-8C za rok podatkowy, w którym otrzyma ją Wnioskodawczyni?
Fragment:
Niewdzięczny obdarowany zobowiązany jest do zwrotu bezpodstawnie posiadanego przedmiotu, który wyszedł z majątku darczyńcy. Celem roszczenia o zwrot jest przywrócenie poprzedniego stanu majątkowego stron oraz równowagi zachwianej nieuzasadnionym pozostawaniem wartości majątkowej należącej uprzednio do darczyńcy w majątku obdarowanego, zobowiązanego do jej zwrotu. Zwrotu takiego, zarówno w naturze, jak i wg wartości (surogatu), nie można traktować w kategorii przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ponieważ w takiej sytuacji nie następuje po stronie osoby fizycznej żadne przysporzenie majątkowe, a jedynie odzyskanie bezpodstawnie utraconego składnika, który uprzednio wchodził do jej majątku. Obdarowany zobowiązany jest do zwrotu odwołanej darowizny jako bezpodstawnie wzbogacony - art. 898 § 2 w zw. z art. 405 i art. 406 Kodeksu cywilnego. Przedmiotem roszczenia z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia jest zwrot korzyści w naturze, a gdyby to nie było możliwe - zwrot wartości korzyści. Pierwszeństwo ma zatem restytucja naturalna, którą można zastąpić surogatem pieniężnym, w przypadku niemożliwości zwrotu w naturze. Zwrot korzyści w naturze polega na wydaniu rzeczy, stanowiącej przedmiot wzbogacenia, a więc tej samej rzeczy i w takim samym stanie (fizycznym i prawnym), jak w chwili uzyskania wzbogacenia (darowizny).
2018
8
mar

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do zwrotu podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupów dokonywanych w związku z realizacją operacji.
Fragment:
W związku z poniesionymi wydatkami, Wnioskodawca nie ma również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1686). Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest pewnymi warunkami, które podatnik winien spełnić. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia m.in. złożenie zgłoszenia rejestracyjnego i pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w § 8 ust. 3 i 4 ww. rozporządzenia, a w zakresie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej podpisanie umowy o dofinansowanie przed dniem 1 maja 2004 r. Ponieważ Wnioskodawca nie będzie spełniał tych warunków, nie będzie miał możliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT na podstawie przepisów rozdziału 4 cyt. rozporządzenia. Biorąc pod uwagę powołane przepisy stwierdzić należy, że skoro Wnioskodawca nie był i nie jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem VAT, to – zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy – nie ma on prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją operacji. Z powyższych względów, w oparciu o przepisy dotyczące podatku od towarów i usług, Wnioskodawca nie ma również możliwości zwrotu naliczonego podatku VAT od wydatków związanych z realizacją ww. operacji.
2018
22
sty

Istota:
Brak możliwości odliczenia podatku w całości lub w części oraz otrzymania zwrotu różnicy podatku w związku z realizacją projektu pn. „Utworzenie Centrum ...”.
Fragment:
W związku z poniesionymi wydatkami, Miasto nie będzie miało również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1686, z późn. zm.). Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest pewnymi warunkami, które podatnik winien spełnić. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia m.in. złożenie zgłoszenia rejestracyjnego i pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w § 8 ust. 3 i 4 ww. rozporządzenia, a w zakresie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej podpisanie umowy o dofinansowanie przed dniem 1 maja 2004 r. Ponieważ Zainteresowany nie spełnia tych warunków, nie ma zatem możliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT na podstawie przepisów rozdziału 4 cyt. rozporządzenia. W konsekwencji, w odniesieniu do projektu pn. „ Utworzenie Centrum ... ” realizowanego przez Miasto ..., nie istnieje możliwość odliczenia podatku VAT w całości lub w części oraz otrzymania zwrotu różnicy podatku VAT, ponieważ na powstałej infrastrukturze nie będą dokonywane czynności opodatkowane.
2018
13
sty

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją zadania pn.: „(...)”.
Fragment:
W zakresie przedmiotowych działań, Wnioskodawca nie będzie miał również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1686). Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest pewnymi warunkami, które podatnik winien spełnić. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia m.in. złożenie zgłoszenia rejestracyjnego, pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w § 8 ust. 3 i 4 cyt. rozporządzenia, a w zakresie środków pochodzących z Unii Europejskiej podpisanie umowy o dofinansowanie przed 1 maja 2004 r. Ponieważ Wnioskodawca nie spełnia tych warunków, nie ma możliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT na podstawie przepisów rozdziału 4 cyt. rozporządzenia. Reasumując, Wnioskodawca nie będzie miał możliwości odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją zadania pn.: „ (...) ”. Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem zdarzenia przyszłego podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku.
2017
16
gru

Istota:
Czy do całości sfinansowanego ze środków własnych instytucji kultury (pochodzących z prowadzonej dodatkowo działalności gospodarczej) zwrotu dotacji Polskiemu Instytutowi Sztuki Filmowej, zawierającej część dofinansowania, kwotę odsetek za zwłokę oraz koszty sądowe można zastosować zwolnienie podatkowe.
Fragment:
W kolejnych 4 latach, w których następował będzie dalszy zwrot części dofinansowania - środki przeznaczone na ten cel również będą pochodziły ze środków finansowych uzyskanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy do całości sfinansowanego ze środków własnych instytucji kultury (pochodzących z prowadzonej dodatkowo działalności gospodarczej) zwrotu dotacji Polskiemu Instytutowi Sztuki Filmowej, zawierającej część dofinansowania, kwotę odsetek za zwłokę oraz koszty sądowe można zastosować przedmiotowe zwolnienie od podatku? Zdaniem Wnioskodawcy, w opisanej sytuacji instytucja przeznaczyła i wydatkowała środki własne pochodzące z prowadzonej przez nią działalności gospodarczej na zwrot nieprawidłowo wydatkowanej kwoty dofinansowania wraz z odsetkami oraz kosztami procesu i w kolejnych 4 latach, w których następował będzie dalszy zwrot części dotacji - również zwrot będzie finansowany ze środków pochodzących z prowadzonej przez instytucję działalności gospodarczej. Dokonywany zwrot części dotacji - w ocenie instytucji - nie stanowi realizowania celów statutowych objętych zwolnieniem, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 i ust. 1b updop.
2017
6
gru

Istota:
Podatku od towarów i usług w zakresie prawa do otrzymania zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w terminie 25 dni w przypadku rozliczeń Wnioskodawcy z kontrahentami w formie potrąceń.
Fragment:
W sytuacji, gdy płatność nie jest dokonywana w całości i/lub w inny sposób, nie przysługuje prawo do wystąpienia o zwrot w terminie 25 dni. W rozpatrywanej sprawie wskazać należy na wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 30 listopada 2015 r. sygn. akt I FSK 1292/14, w którym Sąd wyraźnie wskazał, że: „(...) podstawowe znaczenie ma podkreślenie, że polska regulacja zwrotu bezpośredniego VAT-u nie pozostawia wątpliwości co do tego, że to termin 60 dniowy należy traktować jako podstawowy termin takiego zwrotu. Wskazuje na to jednoznacznie treść art. 87 ust. 2 u.p.t.u. ab initio, zgodnie z którym „ Zwrot różnicy podatku, z zastrzeżeniem ust. 6, następuje w terminie 60 dni od dnia złożenia rozliczenia (...) ”. Z powyższego należy wywodzić, że uregulowany w art. 87 ust. 6 u.p.t.u. 25 dniowy termin zwrotu jest wyjątkiem od zasady, a jako taki wyjątek regulacja ta nie może być interpretowana w sposób rozszerzający, umożliwiając jej zastosowanie do sytuacji podobnych lub zbliżonych do tych wskazanych wprost w art. 87 ust. 6 u.p.t.u. Nie można też zapominać o zakazie wykładni synonimicznej, tj. o tym, że różnym zwrotom nie należy nadawać tego samego znaczenia. Oznacza to zatem, że nie można utożsamiać wskazanych w art. 87 ust. 6 pkt 1 „ kwot (...)
2017
6
gru

Istota:
W zakresie prawa do otrzymania zwrotu nadwyżki podatku naliczonego w terminie 25 dni od faktur dokumentujących kwoty należności, zapłaconych w ramach nettingu
Fragment:
Niedopełnienie któregokolwiek z powyższych warunków nie pozwala na zwrot różnicy podatku w przyspieszonym 25 dniowym terminie. Odnosząc się do wątpliwości Wnioskodawcy objętych zakresem zadanego we wniosku pytania wskazać należy na wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 30 listopada 2015 r. sygn. akt I FSK 1292/14, w którym Sąd wyraźnie wskazał, że: „(...) podstawowe znaczenie ma podkreślenie, że polska regulacja zwrotu bezpośredniego VAT-u nie pozostawia wątpliwości co do tego, że to termin 60 dniowy należy traktować jako podstawowy termin takiego zwrotu. Wskazuje na to jednoznacznie treść art. 87 ust. 2 u.p.t.u. ab initio, zgodnie z którym „ Zwrot różnicy podatku, z zastrzeżeniem ust. 6, następuje w terminie 60 dni od dnia złożenia rozliczenia (...) ”. Z powyższego należy wywodzić, że uregulowany w art. 87 ust. 6 u.p.t.u. 25 dniowy termin zwrotu jest wyjątkiem od zasady, a jako taki wyjątek regulacja ta nie może być interpretowana w sposób rozszerzający, umożliwiając jej zastosowanie do sytuacji podobnych lub zbliżonych do tych wskazanych wprost w art. 87 ust. 6 u.p.t.u. Nie można też zapominać o zakazie wykładni synonimicznej, tj. o tym, że różnym zwrotom nie należy nadawać tego samego znaczenia.
2017
6
gru

Istota:
Zwrotu podatku naliczonego związanego z realizacją projektu.
Fragment:
W zakresie przedmiotowego działania Wnioskodawca nie będzie miał również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1686). Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest pewnymi warunkami, które podatnik winien spełnić. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia m.in. złożenie zgłoszenia rejestracyjnego, pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w § 8 ust. 3 i 4 cyt. rozporządzenia, a w zakresie środków pochodzących z Unii Europejskiej podpisanie umowy o dofinansowanie przed 1 maja 2004 r. Ponieważ Stowarzyszenie nie spełnia tych warunków, nie będzie miało więc możliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT na podstawie przepisów rozdziału 4 cyt. rozporządzenia. Podsumowując, Stowarzyszenie nie może ubiegać się o zwrot naliczonego podatku związanego z projektem pn. „ (...) Budowa Siłowni zewnętrznej ”. W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy oceniono jako prawidłowe. Zauważyć należy, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego.
2017
11
lis

Istota:
Braku prawa do zwrotu podatku VAT naliczonego w związku z realizacją zadania
Fragment:
Tym samym Wnioskodawcy z tego tytułu nie będzie przysługiwało prawo do zwrotu różnicy podatku, o której mowa w art. 87 ust. 1 ustawy. W zakresie przedmiotowych wydatków Wnioskodawca nie będzie miał również możliwości zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1686). Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest pewnymi warunkami, które podatnik winien spełnić. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia m.in. złożenie zgłoszenia rejestracyjnego, pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w § 8 ust. 3 i 4 ww. rozporządzenia, a w zakresie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej podpisanie umowy o dofinansowanie przed dniem 1 maja 2004 r. Ponieważ Wnioskodawca nie spełnia tych warunków, nie będzie miał zatem możliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT na podstawie przepisów rozdziału 4 cyt. rozporządzenia. Mając na uwadze powołane przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy należy stwierdzić, że Wnioskodawca nie będzie miał prawa do zwrotu podatku w związku z realizacją projektu pn. „ ... ”, ponieważ – jak wynika z okoliczności sprawy – Wnioskodawca nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług oraz zakupy dokonane w ramach projektu nie będą związane z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT.
2017
31
paź

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do zwrotu podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn.: „Budowa ogólnodostępnego boiska sportowego (...)”.
Fragment:
W związku z poniesionymi wydatkami, Wnioskodawca nie będzie mieć również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1686). Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest pewnymi warunkami, które podatnik winien spełnić. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia m.in. złożenie zgłoszenia rejestracyjnego i pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w § 8 ust. 3 i 4 ww. rozporządzenia, a w zakresie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej podpisanie umowy o dofinansowanie przed dniem 1 maja 2004 r. Ponieważ Zainteresowany nie spełnia tych warunków, nie będzie miał więc możliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT na podstawie przepisów rozdziału 4 cyt. rozporządzenia. Podsumowując, w związku z realizacją projektu pn.: „ Budowa ogólnodostępnego boiska sportowego (...) ”, Wnioskodawca nie będzie mógł ubiegać się o zwrot podatku VAT naliczonego. Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego.
2017
30
paź
© 2011-2018 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Zwrot
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.