Zwrot | Interpretacje podatkowe

Zwrot | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zwrot. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy zwrot za zakup reprezentacyjnego ubioru służbowego wypłacany kierownikowi USC podlega zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Fragment:
Zdaniem Wnioskodawcy, zwrot za zakup reprezentacyjnego ubioru służbowego wypłacany kierownikowi USC nie podlega zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wnioskodawca podkreśla, że pracodawca w regulaminie organizacyjnym zobowiązał kierownika USC do przyjmowania w formie uroczystej oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński oraz innych oświadczeń zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Z zarządzenia Wójta Gminy ... nr 32/2017 z dnia 10 maja 2017 r. wynika, że kierownikowi USC przysługuje zwrot kosztów z tytułu zakupu reprezentacyjnego ubioru służbowego przy uroczystych formach przyjmowania oświadczeń. Ubiór ma związek z wykonywaną pracą. Pracodawca nie dokonał zakupu ubioru służbowego dla kierownika USC przy uroczystych formach przyjmowania oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński i jubileuszy. Pracodawca, aby zrekompensować wydatki kierownika USC na zakup odzieży i obuwia przewidział w zarządzeniu zwrot kosztów zakupu reprezentacyjnego ubioru służbowego oraz obuwia. Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, że za przychody ze stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń.
2017
30
wrz

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do zwrotu podatku VAT z tytułu zrealizowania zadania pn. „Wpływ funduszy unijnych na rozwój obszarów wiejskich – szkolenie”.
Fragment:
Tym samym, Wnioskodawca nie będzie miał możliwości odzyskania podatku VAT naliczonego w związku z przedmiotowym szkoleniem na zasadach określonych przepisami ustawy (w drodze odliczenia lub zwrotu). W zakresie przedmiotowego szkolenia, Wnioskodawca nie będzie miał również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz. U. z 2013 r., poz. 1656, z późn. zm.). Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest pewnymi warunkami, które podatnik winien spełnić. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia m.in. złożenie zgłoszenia rejestracyjnego, pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w § 8 ust. 3 i 4 cyt. rozporządzenia, a w zakresie środków pochodzących z Unii Europejskiej podpisanie umowy o dofinansowanie przed 1 maja 2004 r. Ponieważ Wnioskodawca w stosunku do przedmiotowego szkolenia nie będzie działał jako podatnik podatku VAT w rozumieniu art. 15 ust. 1 i ust. 2 ustawy, nie znajdzie zastosowania regulacja powołanego wyżej rozporządzenia. Reasumując, Gmina nie będzie mogła ubiegać się o zwrot podatku VAT z urzędu skarbowego w związku z realizacją zadania pn. „ Wpływ funduszu unijnych na rozwój obszarów wiejskich – szkolenie ”.
2017
23
wrz

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego lub prawa do zwrotu podatku związanego z realizacja projektu pn. „Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych (...)”.
Fragment:
W związku z poniesionymi wydatkami, Wnioskodawca nie będzie miał również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz. U. z 2013 r., poz. 1656, z późn. zm.). Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest pewnymi warunkami, które podatnik winien spełnić. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia m.in. złożenie zgłoszenia rejestracyjnego i pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w § 8 ust. 3 i 4 ww. rozporządzenia, a w zakresie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej podpisanie umowy o dofinansowanie przed dniem 1 maja 2004 r., Zatem Zainteresowanemu nie będzie przysługiwało prawo do zwrotu podatku naliczonego, bowiem dofinansowanie, o którym mowa we wniosku, nie stanowi środków wskazanych w powołanym rozporządzeniu. Podsumowując, w odniesieniu do opisanego projektu Gmina nie będzie mogła odliczyć podatku od towarów i usług od zakupionych w ramach realizacji projektu towarów i usług. Powyższe wynika z faktu, że nie będą spełnione – wskazane w art. 86 ust. 1 ustawy – przesłanki warunkujące prawo do odliczenia podatku naliczonego, tj. wydatki związane z realizacją projektu nie będą służyły do wykonywania czynności opodatkowanych VAT.
2017
10
wrz

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do zwrotu podatku naliczonego VAT z tytułu realizacji inwestycji pn. „Rozbudowa kompleksu sportowego poprzez budowę skateparku (...)”.
Fragment:
Tym samym Zainteresowanemu nie będzie przysługiwało z tego tytułu prawo do zwrotu różnicy podatku, o której mowa w art. 87 ust. 1 ustawy. W zakresie przedmiotowych wydatków Gmina nie będzie miała możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz. U. z 2013 r., poz. 1656, z późn. zm.). Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest pewnymi warunkami, które podatnik winien spełnić. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia m.in. pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w § 8 ust. 3 i 4 ww. rozporządzenia, a w zakresie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej podpisanie umowy o dofinansowanie przed dniem 1 maja 2004 r. Ponieważ Gmina, nie spełnia tego warunku, nie będzie miała zatem możliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT na podstawie przepisów rozdziału 4 cyt. rozporządzenia. Mając na względzie obowiązujące przepisy oraz przedstawiony opis sprawy należy stwierdzić, że Gmina, nie będzie miała prawa do zwrotu podatku naliczonego VAT w związku z realizacją inwestycji pn. „ Rozbudowa kompleksu sportowego poprzez budowę skateparku (...) ” ponieważ efekty powstałe w związku z realizacją ww. inwestycji będą wykorzystywane do wykonywania czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
2017
9
wrz

Istota:
Skutki podatkowe zwrotu nienależnie pobranych świadczeń
Fragment:
W sytuacji, gdy podatnik dokona zwrotu nienależnie pobranego świadczenia po upływie roku podatkowego, w którym powyższe świadczenie otrzymał, przysługuje mu uprawnienie do rozliczenia ww. świadczenia na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 5 ww. ustawy. Przepis art. 26 ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi bowiem, że podstawę obliczenia podatku, z zastrzeżeniem art. 29-30c, art. 30e i art. 30f, stanowi dochód ustalony zgodnie z art. 9, art. 24 ust. 1, 2, 3b-3e, 4-4e i 6 lub art. 24b ust. 1 i 2, lub art. 25, po odliczeniu kwot dokonanych w roku podatkowym zwrotów nienależnie pobranych świadczeń, które uprzednio zwiększyły dochód podlegający opodatkowaniu, w kwotach uwzględniających pobrany podatek dochodowy, jeżeli zwroty te nie zostały potrącone przez płatnika. Należy zauważyć, że przepis art. 26 ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dotyczy sytuacji, w której zwracane przez podatnika nienależnie pobrane świadczenia uprzednio zwiększały dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, dlatego też zwrot ten dokonywany w kwocie brutto – łącznie z pobranymi zaliczkami na podatek dochodowy, zapewnia odzyskanie przez podatnika kwoty tych zaliczek.
2017
5
wrz

Istota:
Skutki podatkowe zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.
Fragment:
Należy wskazać, że ustawodawca w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, wprowadził procedurę określającą sposób zachowania się płatnika, w przypadku dokonania przez pracownika, zwrotu nienależnie pobranego świadczenia. W sytuacji, gdy zwrotu nienależnie pobranego świadczenia dokona pracownik na rzecz pracodawcy w roku podatkowym, w którym nienależne świadczenie zostało pracownikowi wypłacone, płatnik rozliczy dokonany zwrot stosownie do art. 41b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z art. 41b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli podatnik dokonał zwrotu nienależnie pobranych świadczeń, które uprzednio zwiększyły dochód podlegający opodatkowaniu, przy ustalaniu wysokości podatku (zaliczek) płatnicy, o których mowa w art. 31, 33, 35 i 41, odejmują od dochodu kwotę dokonanych zwrotów, łącznie z pobranym podatkiem (zaliczką). Powyższy przepis realizuje zasadę uwzględniania podatnikowi kwot przez niego zwróconych w możliwie najkrótszym czasie, czyli w rozliczeniach związanych z obliczeniem zaliczek na podatek. Płatnik, któremu pracownik zwrócił na skutek różnych okoliczności kwotę przez niego wcześniej wypłaconą, obowiązany jest zatem pomniejszać miesięczny dochód ustalany dla celów obliczenia zaliczki, o dokonany przez pracownika zwrot. Jeżeli kwota dokonanego zwrotu przekracza dochód danego miesiąca, płatnik może o powstałą różnicę pomniejszyć dochód z miesiąca następnego, aż do pełnego pomniejszenia.
2017
9
sie

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie podlegania opodatkowaniu czynności zwrotu wywłaszczonej nieruchomości na rzecz jej poprzednich właścicieli lub ich spadkobierców oraz momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu zwracanego na rzecz gminy odszkodowania.
Fragment:
Jeżeli w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, cel wywłaszczenia został zrealizowany tylko na części wywłaszczonej nieruchomości, zwrotowi podlega pozostała część. W myśl art. 139 ww. ustawy, nieruchomość wywłaszczona podlega zwrotowi w stanie, w jakim znajduje się w dniu jej zwrotu. Zgodnie z art. 140 ust. 1 i ust. 2 wyżej cytowanej ustawy, w razie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości poprzedni właściciel lub jego spadkobierca zwraca Skarbowi Państwa lub właściwej jednostce samorządu terytorialnego, w zależności od tego, kto jest właścicielem nieruchomości w dniu zwrotu, ustalone w decyzji odszkodowanie, a także nieruchomość zamienną, jeżeli była przyznana w ramach odszkodowania. Odszkodowanie pieniężne podlega waloryzacji, z tym że jego wysokość po waloryzacji, z zastrzeżeniem art. 217 ust. 2, nie może być wyższa niż wartość rynkowa nieruchomości w dniu zwrotu, a jeżeli ze względu na rodzaj nieruchomości nie można określić jej wartości rynkowej, nie może być wyższa niż jej wartość odtworzeniowa. W myśl art. 217 ust. 2 ww. ustawy, osoby, które zostały pozbawione własności nieruchomości w wyniku wywłaszczenia dokonanego przed dniem 5 grudnia 1990 r., w razie zwrotu tych nieruchomości, zwracają odszkodowanie zwaloryzowane, w wysokości nie większej niż 50% aktualnej wartości tych nieruchomości.
2017
19
lip

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub do zwrotu podatku VAT wynikającego z faktur dokumentujących wydatki poniesione na realizację zadania pn.: „Przebudowa świetlicy wiejskiej OSP, polegająca na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania”.
Fragment:
Tym samym, Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do zwrotu podatku naliczonego związanego z planowanymi inwestycjami, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy. W związku z poniesionymi wydatkami, Wnioskodawca nie będzie miał również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz. U. z 2013 r., poz. 1656, z późn. zm.). Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest pewnymi warunkami, które podatnik winien spełnić. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia m.in. złożenie zgłoszenia rejestracyjnego i pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w § 8 ust. 3 i 4 ww. rozporządzenia, a w zakresie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej podpisanie umowy o dofinansowanie przed dniem 1 maja 2004 r. Ponieważ Zainteresowany w stosunku do przedmiotowego projektu nie będzie działał jako podatnik podatku VAT w rozumieniu art. 15 ust. 1 i ust. 2 ustawy, nie znajdzie zastosowania regulacja powołanego wyżej rozporządzenia. Podsumowując, w związku z realizacją zadania pn. „ Przebudowa świetlicy wiejskiej OSP, polegająca na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania ” w ramach PROW 2014-2020, Wnioskodawca nie będzie miał prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub zwrotu podatku wynikającego z faktur dokumentujących wydatki poniesione na realizację ww. zadania.
2017
19
lip

Istota:
 • nieujmowania w podstawie opodatkowania zwrotu kosztów ponoszonych w imieniu i na rzecz kontrahentów
 • dokumentowania otrzymanych w przyszłości zwrotów opłat z sądów, których zwrot dla Wnioskodawcy został rozliczony z kontrahentem na podstawie faktury VAT
 • Fragment:
  W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. (pytanie w stanie faktycznym) Czy w przedstawionym stanie faktycznym ponoszenie przez Wnioskodawcę opisanych kategorii wydatków i ich zwrot dokonywany przez kontrahentów Wnioskodawcy stanowi podstawę opodatkowania i powinien odbywać się na podstawie wystawianej przez Wnioskodawcę faktury VAT z zastosowaniem stawki podstawowej? (pytanie w zdarzeniu przyszłym) Jeśli odpowiedź na pytanie pierwsze jest negatywna, tj. jeśli poniesienie przez Wnioskodawcę opisanych kategorii wydatków oraz ich zwrot przez kontrahenta nie stanowią podstawy opodatkowania i zwrot może być dokumentowany w sposób inny niż faktura VAT, to, czy dla otrzymanych w przyszłości zwrotów opłat z sądów, których zwrot dla Wnioskodawcy został rozliczony z kontrahentem na podstawie faktury VAT, może odbyć się na podstawie dokumentu innego niż faktura VAT, np. noty księgowej? Zdaniem Wnioskodawcy: Ad. 1 Zwrot przez kontrahentów wydatków Wnioskodawcy opisanych w stanie faktycznym, nie stanowi podstawy opodatkowania, nie powinien być dokumentowany wystawianą przez Wnioskodawcę fakturą VAT ze stawką podstawową, lecz innym dokumentem, np. notą księgową. Stosownie do art. 29a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2004 Nr 54 poz. 535 z późn. zm.), dalej ustawa, podstawą opodatkowania, (...)
  2017
  13
  lip

  Istota:
  Czy pracodawca postępuje prawidłowo żądając od zwolnionego pracownika zwrotu kwoty wypłaconej odprawy w wysokości brutto?
  Fragment:
  Zgodnie z art. 41b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli podatnik dokonał zwrotu nienależnie pobranych świadczeń, które uprzednio zwiększyły dochód podlegający opodatkowaniu, przy ustalaniu wysokości podatku (zaliczek) płatnicy, o których mowa w art. 31, 33, 35 i 41, odejmują od dochodu kwotę dokonanych zwrotów, łącznie z pobranym podatkiem (zaliczką). Natomiast, jeżeli zwroty te nie zostały potrącone przez płatnika zastosowanie znajdzie art. 26 ust. 1 pkt 5 ustawy, w myśl którego podstawę obliczenia podatku, z zastrzeżeniem art. 29-30c, art. 30e i art. 30f, stanowi dochód ustalony zgodnie z art. 9, art. 24 ust. 1, 2, 3b-3e, 4-4e i 6 lub art. 24b ust. 1 i 2, lub art. 25, po odliczeniu kwot dokonanych w roku podatkowym zwrotów nienależnie pobranych świadczeń, które uprzednio zwiększyły dochód podlegający opodatkowaniu, w kwotach uwzględniających pobrany podatek dochodowy, jeżeli zwroty te nie zostały potrącone przez płatnika. Kwota, o której mowa w ust. 1 pkt 5, przekraczająca kwotę dochodu, o którym mowa w ust. 1, może być odliczona od dochodu uzyskanego w najbliższych kolejno po sobie następujących 5 latach podatkowych (art. 26 ust. 7h ww. ustawy). Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że 31 sierpnia 2016 r. została z pracownikiem (nauczyciel dyplomowany) rozwiązana umowa o pracę.
  2017
  26
  cze
  © 2011-2017 Interpretacje.org
  Lokalizacja: Wyszukiwarka > Zwrot
  StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
  Działy przedmiotowe
  Komentarze podatkowe
  Najnowsze interpretacje
  Aport
  Gmina
  Koszty uzyskania przychodów
  Najem
  Nieruchomości
  Obowiązek podatkowy
  Odszkodowania
  Pracownik
  Prawo do odliczenia
  Projekt
  Przedsiębiorstwa
  Przychód
  Różnice kursowe
  Sprzedaż
  Stawki podatku
  Świadczenie usług
  Udział
  Zwolnienia przedmiotowe
  Aktualności
  Informacje o serwisie
  Kanały RSS
  Reklama w serwisie
  Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.