Zwrot | Interpretacje podatkowe

Zwrot | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zwrot. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy pracodawca postępuje prawidłowo żądając od zwolnionego pracownika zwrotu kwoty wypłaconej odprawy w wysokości brutto?
Fragment:
Zgodnie z art. 41b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli podatnik dokonał zwrotu nienależnie pobranych świadczeń, które uprzednio zwiększyły dochód podlegający opodatkowaniu, przy ustalaniu wysokości podatku (zaliczek) płatnicy, o których mowa w art. 31, 33, 35 i 41, odejmują od dochodu kwotę dokonanych zwrotów, łącznie z pobranym podatkiem (zaliczką). Natomiast, jeżeli zwroty te nie zostały potrącone przez płatnika zastosowanie znajdzie art. 26 ust. 1 pkt 5 ustawy, w myśl którego podstawę obliczenia podatku, z zastrzeżeniem art. 29-30c, art. 30e i art. 30f, stanowi dochód ustalony zgodnie z art. 9, art. 24 ust. 1, 2, 3b-3e, 4-4e i 6 lub art. 24b ust. 1 i 2, lub art. 25, po odliczeniu kwot dokonanych w roku podatkowym zwrotów nienależnie pobranych świadczeń, które uprzednio zwiększyły dochód podlegający opodatkowaniu, w kwotach uwzględniających pobrany podatek dochodowy, jeżeli zwroty te nie zostały potrącone przez płatnika. Kwota, o której mowa w ust. 1 pkt 5, przekraczająca kwotę dochodu, o którym mowa w ust. 1, może być odliczona od dochodu uzyskanego w najbliższych kolejno po sobie następujących 5 latach podatkowych (art. 26 ust. 7h ww. ustawy). Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że 31 sierpnia 2016 r. została z pracownikiem (nauczyciel dyplomowany) rozwiązana umowa o pracę.
2017
26
cze

Istota:
Czy zwrot części wywłaszczonej nieruchomości, tj. działki o nr 140/66 na rzecz spadkobierców byłego właściciela dokonany w trybie art. 136 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2015 r. poz. 1774, z późn. zm.) za kwotę 46.670 zł. tj. wysokość zwaloryzowanej należności tyt. zwrotu odszkodowania stanowi zwrot towaru i pozostaje poza regulacjami ustawy od towarów i usług, czy też stanowi dostawę towarów i podlega opodatkowaniu stawką 23%?
Fragment:
Starosta Powiatu, który jest organem prowadzącym to postępowanie, po dokonaniu analizy materiału dowodowego uznał, że nieruchomość ta podlegać będzie zwrotowi. Wątpliwości Wnioskodawcy przedstawione w niniejszym wniosku dotyczą uznania, czy zwrot części wywłaszczonej nieruchomości, tj. działki o nr 140/66 na rzecz spadkobierców byłego właściciela dokonany w trybie art. 136 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami za kwotę 46.670 zł. tj. wysokość zwaloryzowanej należności tyt. zwrotu odszkodowania stanowi zwrot towaru i pozostaje poza regulacjami ustawy o VAT, czy też stanowi dostawę towarów i podlega opodatkowaniu stawką 23%. Stosownie do art. 136 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami, poprzedni właściciel lub jego spadkobierca mogą żądać zwrotu wywłaszczonej nieruchomości lub jej części, jeżeli, stosownie do przepisu art. 137, stała się ona zbędna na cel określony w decyzji o wywłaszczeniu. Z wnioskiem o zwrot nieruchomości lub jej części występuje się do starosty, wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej, który zawiadamia o tym właściwy organ. Warunkiem zwrotu nieruchomości jest zwrot przez poprzedniego właściciela lub jego spadkobiercę odszkodowania lub nieruchomości zamiennej stosownie do art. 140. W myśl art. 137 ust. 1 i ust. 2 ww. ustawy, nieruchomość uznaje się za zbędną na cel określony w decyzji o wywłaszczeniu, jeżeli: pomimo upływu 7 lat od dnia, w którym decyzja o wywłaszczeniu stała się ostateczna, nie rozpoczęto prac związanych z realizacją tego celu albo pomimo upływu 10 lat od dnia, w którym decyzja o wywłaszczeniu stała się ostateczna, cel ten nie został zrealizowany.
2017
10
maj

Istota:
Czy zwracane na rzecz Gminy Żory odszkodowanie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług.
Fragment:
Natomiast osoby, na rzecz których dokonany jest zwrot nieruchomości zobowiązane są do zwrotu ustalonego przy wywłaszczeniu odszkodowania. Kwotę odszkodowania do zwrotu stanowi równowartość zwaloryzowanej wysokości ustalonego przy wywłaszczeniu odszkodowania (waloryzacji odszkodowania dokonuje się w oparciu o wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego). Jednakże wysokość odszkodowania do zwrotu nie może przekraczać 50% aktualnej wartości rynkowej zwracanej nieruchomości. Przepis art. 136 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami stanowi: „ poprzedni właściciel lub jego spadkobierca mogą żądać zwrotu wywłaszczonej nieruchomości lub jej części, jeżeli, stosownie do przepisu art. 137, stała się ona zbędna na cel określony w decyzji o wywłaszczeniu. Z wnioskiem o zwrot nieruchomości lub jej części występuje się do starosty, wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej, który zawiadamia o tym właściwy organ. Warunkiem zwrotu nieruchomości jest zwrot przez poprzedniego właściciela lub jego spadkobiercę odszkodowania lub nieruchomości zamiennej stosownie do art. 140 ”. Natomiast przepis art. 140 ustawy o gospodarce nieruchomościami stanowi: ,,W razie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości poprzedni właściciel lub jego spadkobierca zwraca Skarbowi Państwa lub właściwej jednostce samorządu terytorialnego, w zależności od tego, kto jest właścicielem nieruchomości w dniu zwrotu, ustalone w decyzji odszkodowanie, a także nieruchomość zamienną, jeżeli była przyznana w ramach odszkodowania.
2017
10
maj

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie korekty (pomniejszenia) podstawy opodatkowania przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów w momencie udzielenia rabatu posprzedażowego w sytuacji posiadania potwierdzenia akceptacji udzielonego rabatu posprzedażowego bądź w momencie zwrotu towarów kontrahentowi w sytuacji posiadania akceptacji zwrotu towarów.
Fragment:
Zdaniem Wnioskodawcy, aby dokonać obniżenia podstawy opodatkowania z tytułu WNT, w przypadku rabatu posprzedażowego czy zwrotu towarów, właściwe jest uznanie tej czynności przez kontrahenta. Natomiast dokument taki jak faktura czy nota korygująca de facto stanowi potwierdzenie, że czynność ta została uznana (otrzymanie tych dokumentów nie jest wymogiem formalnym do skorygowania WNT). W opisanym stanie faktycznym rolę tę pełnić będzie posiadane potwierdzenie akceptacji udzielenia rabatu czy zwrotu towarów. Stanowisko to potwierdza interpretacja indywidualna z dnia 25 września 2014 r. wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu sygn. ILPP4/443-303/14-6/EWW : „ w sytuacji gdy Zainteresowany nie otrzyma dokumentu korygującego potwierdzającego zwrot towaru do kontrahenta zagranicznego, będzie mógł pomniejszyć podstawę opodatkowania z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w momencie zwrotu towarów na podstawie zawartego przez strony porozumienia, które potwierdzać będzie akceptację kontrahenta na zwrot towaru ”. W powyższej interpretacji jako potwierdzenie akceptacji organ uznał zawarte przez strony porozumienie, w przedstawionym przez Wnioskodawcę stanie faktycznym funkcję tę niewątpliwie pełni posiadane przez niego potwierdzenie akceptacji dokonanych czynności.
2017
10
maj

Istota:
Ustalenia dochodu w przypadku zwrotu całości środków zgromadzonych na IKE nie poprzedzonego częściowym zwrotem
Fragment:
Dochód ten podlega opodatkowaniu w momencie zwrotu środków zgromadzonych na indywidualnym koncie emerytalnym. W przedstawionym we wniosku stanie faktycznym wątpliwości Wnioskodawcy budzi kwestia prawidłowego ustalenia dochodu z tytułu całkowitego zwrotu środków zgromadzonych na IKE, który nie został poprzedzony częściowym zwrotem, stanowiącego podstawę opodatkowania 19% zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Mając na uwadze przywołane powyżej przepisy prawa oraz stan faktyczny sprawy organ podatkowy stwierdza, że w przypadku zwrotu całości środków zgromadzonych na IKE nie poprzedzonego częściowym zwrotem, dochodem jest różnica pomiędzy aktualną wartością środków zgromadzonych na IKE a sumą dokonanych wpłat na IKE, przy czy za „ wartość środków zgromadzonych na IKE ” uznaje się wartość wszystkich środków zgromadzonych na IKE oszczędzającego, jaką mają one w dniu realizacji zwrotu, zarówno pochodzących z wpłat na IKE, jak i środki transferowane z PPE lub wcześniejszych IKE, czy IKE zmarłego, natomiast przez „ sumę wpłat na IKE ” w przypadku całkowitego zwrotu środków zgromadzonych na IKE należy rozumieć: wpłaty dokonane przez oszczędzającego na IKE, wpłaty oszczędzającego na poprzednie IKE prowadzone w innych instytucjach finansowych, które to zostały następnie przeniesione na obecne IKE w ramach wypłaty transferowej, wpłaty dokonywane na rachunek oszczędzającego w ramach PPE, które następnie zostały przeniesione na obecne IKE w ramach wypłaty transferowej.
2017
11
lut

Istota:
W zakresie skutków podatkowych zwrotu aportu w związku z niedopełnieniem wymogu zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego (równowartości w pieniądzu/ekwiwalentu niepeiniężnego)
Fragment:
Kwestię zwrotu wkładów w przypadku niezgłoszenia podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru w ustawowym terminie lub odmowy dokonania wpisu podwyższenia kapitału przez sąd reguluje art. 431 § 5 Ksh. Stosownie do art. 431 § 5 Ksh zarząd dokona zwrotu wkładów pieniężnych lub niepieniężnych osobom, które objęły akcje, najpóźniej z upływem miesiąca od bezskutecznego upływu sześciomiesięcznego terminu, o którym mowa w § 4, a w przypadku zgłoszenia podwyższenia kapitału zakładowego do sądu rejestrowego, przed upływem miesiąca, licząc od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu o odmowie rejestracji. Przepis ten nie narusza art. 438 § 3 i § 4 oraz art. 439 § 3. W przypadku gdy zwrot wkładu niepieniężnego w naturze nie jest możliwy, należy zwrócić jego równowartość w pieniądzu. Obowiązek dokonania zwrotu wkładów nie narusza art. 438 § 3 i 4 (niedojście podwyższenia kapitału zakładowego do skutku) oraz art. 439 § 3 Ksh (wezwanie osób, którym nie przydzielono akcji, do odbioru wpłaconych kwot). Spółka pozostaje w złoce w wykonaniu swojego obowiązku do dokonania zwrotu przedmiotu wkładu. Wnioskodawca wskazuje jednocześnie, że (...)
2017
10
lut

Istota:
W zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub prawa do zwrotu podatku VAT wynikającego z faktur dokumentujących wydatki poniesione na realizacje operacji.
Fragment:
W zakresie realizowanego zadania, Wnioskodawca nie będzie miał również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz. U. z 2013 r., poz. 1656, z późn. zm.). Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest pewnymi warunkami, które podatnik winien spełnić. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia m.in. złożenie zgłoszenia rejestracyjnego i pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w § 8 ust. 3 i 4 ww. rozporządzenia, a w zakresie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, podpisanie umowy o dofinansowanie przed dniem 1 maja 2004 r. Ponieważ Zainteresowany nie będzie spełniał tych warunków, nie będzie miał zatem możliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT na podstawie przepisów rozdziału 4 cyt. rozporządzenia. W świetle powyższych unormowań, Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia kwoty podatku naliczonego oraz prawa do wystąpienia o zwrot różnicy podatku w związku z realizacją operacji pn.”... ” Zatem stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.
2017
31
sty

Istota:
Skutki podatkowe zwrotu na rzecz Instytucji Zarz1dzaj1cej orodków uzyskanych z tytu3u po?yczek udzielanych odbiorcom ostatecznym (przedsiebiorcom - po?yczkobiorcom) w formie odsetek, prowizji i innych przychodów.
Fragment:
(...) zwrotu? Niniejsza interpretacja dotyczy pytania oznaczonego we wniosku numerem 2. W pozosta3ym zakresie zostanie wydane odrebne rozstrzygniecie. Zdaniem Wnioskodawcy, w zwi1zku z podpisaniem Aneksu, który okreoli3 obowi1zek zwrotu orodków uzyskanych z tytu3u po?yczek udzielanych Odbiorcom Ostatecznym (przedsiebiorcom - po?yczkobiorcom) w formie odsetek, prowizji i innych przychodów uzyskiwanych od Odbiorców Ostatecznych i faktycznym dokonaniem zwrotu tych orodków do Instytucji Zarz1dzaj1cej zgodnie z postanowieniami Aneksu, Wnioskodawca mo?e rozpoznaa koszt uzyskania przychodów i bedzie to koszt pooredni, rozliczany na bie?1co w dacie poniesienia, tj. dokonania zwrotu. Jak wynika z opisu stanu faktycznego Wnioskodawca na mocy Aneksu zobowi1za3 sie do „ zwrotu ” na rachunek bankowy wskazany przez Instytucje Zarz1dzaj1c1 m.in. powracaj1cych po udzieleniu Odbiorcom Ostatecznym po?yczek, w tym odsetek, prowizji i innych przychodów. W ocenie Wnioskodawcy w istocie nie jest to zwrot, a zobowi1zanie do zap3aty. Zwracane s1 orodki wczeoniej przelane przez Instytucje Zarz1dzaj1c1, a odsetki, prowizje i innych przychody uzyskiwane od Odbiorców Ostatecznych by3y przychodami w3asnymi XXX, uzyskanymi od podmiotów trzecich (przedsiebiorców - po?yczkobiorców).
2017
26
sty

Istota:
Czy jeżeli Wnioskodawczyni zwróci zleceniodawcy równowartość zapłaconych za nią zaległych składek ZUS to czy w takim przypadku będzie mogła odliczyć tę kwotę od swojego dochodu w rozliczeniu rocznym składanym za rok podatkowy, w którym ten zwrot nastąpił ?
Fragment:
(...) zwrotów nienależnie pobranych świadczeń, które uprzednio zwiększyły dochód podlegający opodatkowaniu, w kwotach uwzględniających pobrany podatek dochodowy, jeżeli zwroty te nie zostały potrącone przez płatnika. Zatem odliczenie, o którym mowa w art. 26 ust. 1 pkt 5 ustawy, może mieć zastosowanie wyłącznie w sytuacji, gdy zleceniobiorca w roku podatkowym dokonał zwrotu nienależnie pobranych świadczeń, które uprzednio zwiększyły dochód podlegający opodatkowaniu, w kwotach uwzględniających podatek dochodowy, jeżeli zwroty te nie zostały potrącone przez płatnika. Mając na uwadze przedstawiony we wniosku stan faktyczny i powołane wyżej przepisy prawa należy stwierdzić, że w przypadku, gdy Wnioskodawczyni zwróci zleceniodawcy równowartość zapłaconych za nią do ZUS zaległych składek, to zwróconą kwotę będzie mogła odliczyć od swojego dochodu w rozliczeniu rocznym składanym za rok, w którym zwrot ten nastąpił. W takiej sytuacji będzie miał zastosowanie art. 26 ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dotyczący odliczenia zwrotów nienależnie pobranych świadczeń, które uprzednio zwiększyły dochód podlegający opodatkowaniu.
2016
17
gru

Istota:
Zwrot wydatków poniesionych na cudzą nieruchomość bez podstawy prawnej.
Fragment:
Mając na uwadze zacytowane przepisy oraz powyższe wyjaśnienia oraz treść przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego uznać należy, że otrzymanie przez Wnioskodawcę, na podstawie wyroku sądu, zwrotu poniesionych przez siebie wydatków na budowę domu na działce należącej do teściowej Wnioskodawcy, a następnie do Jego żony, która to działka nie została włączona do majątku wspólnego małżonków, nie spowodowało powstania przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Nie można bowiem uznać, że otrzymując zwrot nienależnie poniesionych wydatków – nakładów na cudzej nieruchomości – Wnioskodawca uzyskał trwałe przysporzenie w swoim majątku, mieszczące się w kategorii przychodu, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Z tego też względu bez znaczenia dla oceny skutków podatkowych otrzymanego zwrotu pozostaje zamiar ich przeznaczenia przez Wnioskodawcę na nabycie lokalu mieszkalnego. Odmiennie należy natomiast potraktować otrzymanie przez Wnioskodawcę odsetek ustawowych, o zasądzenie których wystąpił. Wskazać bowiem należy, że instytucję prawną odsetek reguluje art. 359 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z § 1 odsetki od sumy pieniężnej należą się tylko wtedy, gdy to wynika z czynności prawnej albo z ustawy, z orzeczenia sądu lub z decyzji innego właściwego organu.
2016
11
sie
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Zwrot
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.