ITPP2/443-854/14/AP | Interpretacja indywidualna

Zwolnienie od podatku usług Indywidualnych Planów Działań.
ITPP2/443-854/14/APinterpretacja indywidualna
 1. doradztwo
 2. szkolenie
 3. zwolnienie
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 26 czerwca 2014 r. (data wpływu 30 czerwca 2014 r.), uzupełnionym w dniu 30 września 2014 r. (data wpływu), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku zajęć indywidualnych oraz zajęć grupowych w ramach IPD – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 czerwca 2014 r. został złożony ww. wniosek, uzupełniony w dniu 30 września 2014 r., o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku zajęć indywidualnych oraz zajęć grupowych w ramach IPD.

We wniosku oraz jego uzupełnieniu, przedstawiono następujący stan faktyczny.

Spółka prowadzi działalność edukacyjno-szkoleniową na terenie całego kraju. Zajmuje się między innymi organizacją usługi szkoleniowej, jako zleceniobiorca, dla firm i instytucji (zwanych dalej zleceniodawcą), które otrzymują dofinansowanie na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dofinansowanie, które otrzymują zleceniodawcy na realizację Projektów, stanowi 100% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu w tym:

 1. płatność ze środków europejskich w proporcji 85%,
 2. dotacja celowa z budżetu krajowego w proporcji 15%.

Zleceniodawca realizuje projekt na podstawie wniosku o dofinansowanie, w którym określony jest szczegółowy budżet projektu, zgodnie z którym dokonuje zakupu usług i materiałów.

Zleceniodawca między innymi musi dokonywać zakupu usług i materiałów zgodnie z odpowiednimi przepisami Unii Europejskiej, w szczególności:

 • rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz uchylającego rozporządzenie nr 1260/1999,
 • rozporządzenia (WE) nr 1081/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1784/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z 31 lipca 2006, str.12),
 • rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (sprostowanie Dz. Urz. UE L 45 z 15 lutego 2007, str. 4),

oraz właściwych aktów prawa krajowego, w szczególności:

 • ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz.93, z późn. zm.),
 • ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240),
 • ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz.712),
 • ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.),
 • ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (dz. U. z 2007r. Nr 223, poz.1655, z późn. zm.)
 • rozporządzenia Ministra rozwoju Regionalnego z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie warunków i trybu udzielania i rozliczania zaliczek oraz zakresu i terminów składania wniosków o płatność w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Dz. U. Nr 223, poz. 1786),
 • rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności (Dz. U. Nr 220, poz. 1726).

Obecnie Spółka realizuje umowę, której przedmiotem jest realizacja IPD, poradnictwa psychologicznego oraz usługi szkoleniowej w ramach projektu współfinansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL) ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie dla zleceniodawcy usługi, w skład której wchodzą:

a. szkolenia zawodowe - w formie wykładów i ćwiczeń, uczestnicy będą mieli do wyboru jedno z następujących szkoleń:

- Specjalista ochrony środowiska - zakres tematyczny: m.in. ochrona przyrody i zrównoważony rozwój, ekologiczne podstawy ochrony środowiska, zintegrowany system zarządzania środowiskiem, zagrożenia pedosfery, system informacji geograficznej (GIS), ekotoksykologia, mikrobiologia i samooczyszczanie się wód powierzchniowych.

- Technik turystyki wiejskiej - zakres tematyczny: m.in. informacje o regionie, ekoturystyka i ochrona środowiska, bhp, działalność turystyczna na obszarach wiejskich, usługi agroturystyczne, obsługa turystyczna, usługi żywieniowe i noclegowe. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia: odpowiednio wyposażonych sal szkoleniowych wykwalifikowanych trenerów, zapewnienie dla każdego uczestnika materiałów szkoleniowych.

b. poradnictwo psychologiczne w trybie indywidualnym - zakres zajęć: diagnoza słabych i mocnych stron uczestników projektu, kreatywne myślenie, zwiększenie motywacji do powrotu na rynek pracy, wzmocnienie pewności siebie, rozwinięcie asertywności, metody radzenia sobie ze stresem, zwiększenia własnej skuteczności w radzeniu sobie z trudnymi sytuacjami w życiu osobistym i zawodowym. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia: odpowiednio wyposażonych sal szkoleniowych oraz wykwalifikowanych trenerów.

c. IPD - realizowane w dwóch modułach:

- zajęcia indywidualne - zakres zajęć: ukierunkowanie co do wyboru zawodu, zmiany kwalifikacji, podjęcia lub zmiany zatrudnienia w oparciu o wyniki badań zainteresowań i uzdolnień zawodowych,

- zajęcia grupowe - zakres zajęć: metody poszukiwania pracy, autoprezentacji i przygotowania się do rozmowy wstępnej, asertywności, sporządzania dokumentacji aplikacyjnej, uczestnicy opracują IPD.

Zajęcia z Indywidualnych Planów Działań (IPD) są prowadzone w ramach umowy, która zobowiązuje do przygotowania i przeprowadzenia kompleksowej usługi, w skład której wchodzą: poradnictwo psychologiczne, IPD i szkolenia zawodowe. IPD wykonywane są dla tej samej grupy osób, która korzysta ze szkoleń zawodowych i poradnictwa psychologicznego.

Spółka w ramach jednej umowy zobowiązuje się do przygotowania i przeprowadzenia każdej usługi (poradnictwa psychologicznego, IPD, szkolenia zawodowego) dla tej określonej grupy osób, którą są uczestnicy projektu. Spółka zobowiązana jest do zapewnienia odpowiednio wyposażonych sal szkoleniowych oraz wykwalifikowanych doradców.

Zleceniobiorca wystawia faktury za wykonane usługi kursu realizowane w ramach Projektu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Zgodnie z tą umową, zleceniodawca zapłaci wynagrodzenie za wykonaną usługę z otrzymanego dofinansowania na realizację Projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pytanie przyporządkowane do przedstawionego stanu faktycznego dotyczy okresu podatkowego – 2014 r.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy IPD realizowane w dwóch modułach: zajęcia indywidualne i zajęcia grupowe, finansowane w całości ze środków publicznych, korzystają ze zwolnienia z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c) i art. 43 ust. 17 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług...

Zdaniem Wnioskodawcy, szkolenie zawodowe i poradnictwo psychologiczne (szkolenie miękkie), korzystają ze zwolnienia z podatku VAT zgodnie z art. 43. ust. 1 pkt 29 lit. c) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Indywidualne Plany Działań (IPD), jako pomoc świadczona uczestnikowi projektu w ramach procesu doradczego, ułatwiającego podejmowanie konkretnych przedsięwzięć w celu rozwiązania problemu zawodowego oraz jako zaplanowana aktywność uczestnika projektu w kierunku zmiany, umożliwiająca uzyskanie zatrudnienia, realizowane w dwóch modułach: zajęcia indywidualne i zajęcia grupowe, korzystają ze zwolnienia wynikającego z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c) i art. 43 ust. 17 pkt 1 i 2 ustawy, ponieważ celem IPD przy zajęciach indywidualnych jest ukierunkowanie co do wyboru zawodu, zmiany kwalifikacji, podjęcia lub zmiany zatrudnienia w oparciu o wyniki badań zainteresowań i uzdolnień zawodowych, a przy zajęciach grupowych – metod poszukiwania pracy, autoprezentacji i przygotowania się do rozmowy wstępnej, asertywności, sporządzania dokumentacji aplikacyjnej (uczestnicy opracowują IPD).

Spółka musi wystawić zleceniodawcy fakturę za wykonane usługi w trzech oddzielnych pozycjach dla każdego szkolenia osobno, a więc jako oddzielne pozycje na fakturze:

 1. szkolenie zawodowe
 2. poradnictwo psychologiczne
 3. IPD - realizowane w dwóch modułach: zajęcia indywidualne i zajęcia grupowe

Ustawa o VAT określa w art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c), że „usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż wymienione w pkt 26 finansowane w całości ze środków publicznych oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane” są to usługi zwolnione z podatku VAT. Wykonywana przez Spółkę usługa szkolenia zawodowego, poradnictwa psychologicznego i IPD, korzysta ze zwolnienia z podatku VAT zgodnie z art. 43. ust. 1 pkt 29 lit. c) ustawy o VAT, ponieważ wykonywana jest dla zleceniodawcy, który:

 1. realizuje Projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
 2. płaci za wykonaną usługę szkoleniową ze środków finansowych Projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. nr 157 poz. 1240, z późn. zm.), środkami publicznymi są „środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)” (art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych). Natomiast art. 5 ust. 3 pkt 1 definiuje dokładniej co zalicza się do środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych: „środki pochodzące z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rybackiego z wyłączeniem środków, o których mowa w pkt 5 lit. a i b”. Ustawa o finansach publicznych (art. 2 ust. 5) określa również definicję środków europejskich „ilekroć w ustawie jest mowa o środkach europejskich - rozumie się przez to środki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2, 4” a więc „środki pochodzące z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rybackiego z wyłączeniem środków, o których mowa w pkt 5 lit. a i b”.

Według art. 43 ust. 17 ustawy o VAT „Zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 18, 18a, 22-24, 26, 28, 29, 31, 32 i 33 lit. a, nie mają zastosowania do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi, jeżeli:

 1. nie są one niezbędne do wykonania usługi podstawowej, zwolnionej zgodnie z ust. 1 pkt 18, 18a, 22-24, 26, 28, 29, 31, 32 i 33 lit. a lub
 2. ich głównym celem jest osiągnięcie dodatkowego dochodu przez podatnika, przez konkurencyjne wykonywanie tych czynności w stosunku do podatników niekorzystających z takiego zwolnienia.

Stosownie do art. 43 ust. 17a ustawy o VAT „Zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 18a, 23, 26, 28, 29 i 33 lit. a, mają zastosowanie do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi, dokonywanych przez podmioty świadczące usługi podstawowe.

Zdaniem Spółki, ścisłość powiązania IPD z usługą szkolenia zawodowego może polegać na tym, że kompleksowa usługa przeprowadzana jest w ramach jednej umowy na rzecz zamawiającego, który realizuje projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze Środków EFS.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zwanym dalej „podatkiem”, podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 tej ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Jak stanowi art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Stawka podatku - na podstawie art. 41 ust. 1 ww. ustawy - wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

W świetle art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy przewidują dla niektórych towarów i usług stawki obniżone lub zwolnienie od podatku.

Według regulacji art. 43 ust. 1 pkt 26 ww. ustawy, zwalnia się od podatku usługi świadczone przez:

 1. jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty,
 2. uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo-rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym
 • oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane.

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy, zwalnia się od podatku usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż wymienione w pkt 26:

 1. prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, lub
 2. świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty - wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją, lub
 3. finansowane w całości ze środków
 • oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane.

Powyższe uregulowania stanowią odzwierciedlenie prawa unijnego, gdyż w świetle art. 132 ust. 1 lit. i) Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 347, str. 1, z późn. zm.), państwa członkowskie zwalniają kształcenie dzieci lub młodzieży, kształcenie powszechne lub wyższe, kształcenie zawodowe lub przekwalifikowanie, łącznie ze świadczeniem usług i dostawą towarów ściśle z taką działalnością związanych, prowadzone przez odpowiednie podmioty prawa publicznego lub inne instytucje działające w tej dziedzinie, których cele uznane są za podobne przez dane państwo członkowskie.

Cytowany przepis umiejscowiony został w tytule IX, rozdziale 2 tego aktu, zatytułowanym „Zwolnienia dotyczące określonych czynności wykonywanych w interesie publicznym”, co oznacza, że usługi szkoleniowe na gruncie Dyrektywy VAT podlegają zwolnieniu od podatku wyłącznie, gdy są wykonywane w interesie publicznym, tzn. wypełniają obowiązki, jakie ciążą na danym państwie wobec jego obywateli.

W kontekście powyższego należy wskazać – co wielokrotnie podkreślał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej – że zakres zwolnień przewidzianych w Dyrektywie nie może być interpretowany w sposób rozszerzający. Czynności zwolnione zgodnie z Dyrektywą stanowią autonomiczne pojęcia prawa wspólnotowego, a ich ujednolicona interpretacja ma służyć unikaniu rozbieżności w stosowaniu systemu podatku od wartości dodanej w poszczególnych państwach członkowskich. Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem „pojęcia używane do opisania zwolnień wymienionych w art. 13 Szóstej Dyrektywy powinny być interpretowane w sposób ścisły, ponieważ stanowią one odstępstwa od ogólnej zasady, zgodnie z którą podatkiem VAT objęta jest każda dostawa towarów i każda usługa świadczona odpłatnie przez podatnika” (wyrok TSUE z dnia 19 listopada 2009 r. C-461/08 w sprawie Don Bosco Onroerend Goed BV).

Należy wskazać, że od dnia 1 lipca 2011 r. obowiązuje rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiające środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 77, str. 1), które wiąże wszystkie państwa członkowskie i jest stosowane bezpośrednio.

W myśl art. 44 tego rozporządzenia, usługi w zakresie kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania świadczone na warunkach określonych w art. 132 ust. 1 lit. i) dyrektywy 2006/112/WE obejmują nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, jak również nauczanie mające na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy do celów zawodowych. Czas trwania kursu w zakresie kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania nie ma w tym przypadku znaczenia.

Analiza przywołanego wyżej art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a) ustawy o podatku od towarów i usług prowadzi do wniosku, że warunkiem zwolnienia od podatku usług w zakresie kształcenia jest spełnienie przesłanki o charakterze podmiotowym odnoszącej się do usługodawcy, który musi być jednostką objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty. Z kolei, aby móc skorzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie ust. 1 pkt 29 powyższego artykułu, szkolenia muszą obejmować nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z konkretną branżą, czy zawodem i muszą mieć na celu uzyskanie, czy uaktualnienie wiedzy do celów zawodowych.

Dodatkowo należy spełnić jeden ze wskazanych poniżej warunków, tj.:

 • formy i zasady tych szkoleń muszą wynikać z odrębnych od podatkowych aktów prawnych,
 • na świadczone szkolenia uzyskano akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty,
 • szkolenia muszą być finansowane w całości ze środków publicznych.

Na podstawie art. 43 ust. 17 ww. ustawy, zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 18, 18a, 22-24, 26, 28, 29, 31, 32 i 33 lit. a, nie mają zastosowania do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi, jeżeli:

 1. nie są one niezbędne do wykonania usługi podstawowej, zwolnionej zgodnie z ust. 1 pkt 18, 18a, 22-24, 26, 28, 29, 31, 32 i 33 lit. a lub
 2. ich głównym celem jest osiągnięcie dodatkowego dochodu przez podatnika, przez konkurencyjne wykonywanie tych czynności w stosunku do podatników niekorzystających z takiego zwolnienia.

Według regulacji ust. 17a powyższego artykułu, zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 18a, 23, 26, 28, 29 i 33 lit. a, mają zastosowanie do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi, dokonywanych przez podmioty świadczące usługi podstawowe.

Przepisy krajowe, jak i europejskie, nie definiują pojęcia usługi „ściśle związane”. Niemniej jednak, z brzmienia art. 43 ust. 17 wynika, że nie dotyczą one usług, które nie są niezbędne do wykonania usługi podstawowej lub których głównym celem jest osiągnięcie dodatkowego dochodu przez podatnika, przez konkurencyjne wykonywanie tych czynności w stosunku do podatników niekorzystających z takiego zwolnienia.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej rozstrzygnął, że świadczenie usług lub dostawa towarów mogą być uznane za „ściśle związane” z działalnością edukacyjną, a przez to traktowane tak samo na gruncie podatkowym zgodnie z art. 13 część A ust. 1 lit. i Szóstej Dyrektywy (obecnie art. 132 ust. 1 lit. i Dyrektywy 2006/112/WE) tylko, gdy mają rzeczywiście charakter pomocniczy w stosunku do działalności edukacyjnej stanowiącej świadczenie główne (wyrok w sprawie Horizon College C-434/05). Z orzecznictwa Trybunału wynika, że określone świadczenie może być uznane za pomocnicze względem świadczenia głównego, jeżeli nie stanowi celu samego w sobie, lecz środek służący jak najlepszemu skorzystaniu ze świadczenia głównego.

Zgodnie z ww. regulacjami, zwolnienia dotyczące dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi (przykładowo szkoleniowymi) mają zastosowanie, jeżeli:

 • usługi te są wykonywane przez podmiot korzystający ze zwolnienia przy świadczeniu usługi podstawowej,
 • usługi te są niezbędne do wykonania usługi podstawowej,
 • ich głównym celem nie jest osiągnięcie dodatkowego dochodu, przez konkurencyjne wykonywanie tych czynności w stosunku do podatników niekorzystających z takiego zwolnienia.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.), środkami publicznymi są:

 1. dochody publiczne;
 2. środki pochodzące z budżetu Unii; Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA);
 3. środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, inne niż wymienione w pkt 2;
 4. przychody budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych pochodzące:
  1. ze sprzedaży papierów wartościowych,
  2. z prywatyzacji majątku Skarbu Państwa oraz majątku jednostek samorządu terytorialnego,
  3. ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych,
  4. z otrzymanych pożyczek i kredytów,
  5. z innych operacji finansowych;
 5. przychody jednostek sektora finansów publicznych pochodzące z prowadzonej przez nie działalności oraz pochodzące z innych źródeł.

Z treści wniosku wynika, że Spółka zajmuje się m.in. organizacją kompleksowej usługi szkoleniowej jako Zleceniobiorca dla Zleceniodawców - firm i instytucji, które otrzymują dofinansowanie na realizację Projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zleceniodawca realizuje Projekt na podstawie wniosku o dofinansowanie, w którym określony jest szczegółowy budżet, zgodnie z którym dokonuje zakupu usług i materiałów. Przedmiotem umowy jest przygotowanie i przeprowadzenie dla Zleceniodawcy usługi, w skład której wchodzą:

 1. Szkolenia zawodowe - w formie wykładów i ćwiczeń, uczestnicy będą mieli do wyboru jedno z następujących szkoleń: Specjalista ochrony środowiska lub Technik turystyki wiejskiej. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia: odpowiednio wyposażonych sal szkoleniowych, wykwalifikowanych trenerów oraz materiałów szkoleniowych dla każdego uczestnika.
 2. Poradnictwo psychologiczne w trybie indywidualnym. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia: odpowiednio wyposażonych sal szkoleniowych oraz wykwalifikowanych trenerów.
 3. IPD - realizowane w dwóch modułach:

- Zajęcia indywidualne - zakres zajęć: ukierunkowanie co do wyboru zawodu, zmiany kwalifikacji, podjęcia lub zmiany zatrudnienia w oparciu o wyniki badań zainteresowań i uzdolnień zawodowych.

- Zajęcia grupowe - zakres zajęć: metody poszukiwania pracy, autoprezentacji i przygotowania się do rozmowy wstępnej, asertywności, sporządzania dokumentacji aplikacyjnej, uczestnicy opracują IPD. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia: odpowiednio wyposażonych sal szkoleniowych oraz wykwalifikowanych doradców.

Indywidualne Plany Działań (IPD) określić można jako pomoc świadczoną uczestnikowi projektu w ramach procesu doradczego, ułatwiającego podejmowanie konkretnych przedsięwzięć w celu rozwiązania problemu zawodowego oraz jako zaplanowaną aktywność uczestnika projektu w kierunku zmiany, umożliwiającą uzyskanie zatrudnienia. Indywidualny Plan Działania można także określić jako efekt pracy doradcy zawodowego i uczestnika wyrażony w formie pisemnej, zawierający cele i alternatywy zawodowe, działania i terminy ich realizacji. Zleceniodawca zapłaci wynagrodzenie za wykonaną usługę z dofinansowania otrzymanego na realizację Projektu.

Analiza przedstawionego stanu faktycznego oraz treści przywołanych przepisów prawa prowadzi do wniosku, że świadczone przez Spółkę usługi IPD - realizowane w formie zajęć indywidualnych oraz zajęć grupowych, nie korzystały/nie korzystają ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a) ustawy, gdyż z treści wniosku nie wynika, by Spółka była jednostką objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów ustawy o systemie oświaty.

Świadczenie tych usług było/jest jednak objęte zwolnieniem od podatku przewidzianym w art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c) ustawy, jako usług ściśle związanych z usługami kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, zwolnionymi od podatku – jak wskazała Spółka – na podstawie powyższego przepisu, przy założeniu, że usługi te są niezbędne do wykonania usługi podstawowej, a ich głównym celem nie jest osiągnięcie dodatkowego dochodu, przez konkurencyjne wykonywanie tych czynności w stosunku do podatników niekorzystających z takiego zwolnienia.

Końcowo należy wskazać, że niniejsza interpretacja nie rozstrzyga kwestii, czy świadczone przez Spółkę usługi w zakresie szkolenia zawodowego i poradnictwa psychologicznego korzystają ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c) ustawy, gdyż nie zadano w tym zakresie pytania, a powyższe przyjęto jako element przedstawionego stanu faktycznego.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.