ITPP1/4512-907/15/BS | Interpretacja indywidualna

Zwolnienie z opodatkowania świadczonych czynności.
ITPP1/4512-907/15/BSinterpretacja indywidualna
 1. transfer środków
 2. zwolnienie
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Świadczenie usług
 3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) oraz § 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 21 września 2015 r. (data wpływu 25 września 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku usług związanych z obsługą dofinansowania projektów – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 września 2015 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku usług związanych z obsługą dofinansowania projektów.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Fundacja xx xx w ..., zamierza przystąpić do przetargu w ramach zamówień publicznych na świadczenie usług polegających na wdrażaniu części osi priorytetowej I „Wzmacnianie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ... na lata 2014-2020, na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

Przedmiotem zamówienia będzie świadczenie usług polegające na wdrażaniu Działań Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ... na lata 2014 - 2020 w ramach Osi Priorytetowej I „Wzmacnianie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu”:

 1. Poddziałanie 1.2.1 Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach (Priorytet Inwestycyjny 1b);
 2. Działanie 1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach, z wyłączeniem zadań w obszarze instrumentów finansowych (Priorytet Inwestycyjny 3c);
 3. Działanie 1.5 Wspieranie przedsiębiorczości i zatrudnienia w gminach, których rozwój uwarunkowany jest siecią Natura 2000 (Priorytet Inwestycyjny 8b).

Czynności związane z wdrażaniem będą polegały w szczególności na:

 • obsłudze procedury naboru i oceny projektów,
 • wyborze projektów rekomendowanych do udzielenia wsparcia, w oparciu o kryteria zatwierdzone przez Komitet Monitorujący dla Programu, przez Komisje Oceny Projektów,
 • zawieraniu z wnioskodawcami, których projekty zostały wybrane do dofinansowania, umów o dofinansowanie projektu,
 • przyjmowaniu, weryfikowaniu, przechowywaniu i zwrotu zabezpieczeń prawidłowej realizacji umów o dofinansowanie,
 • rozliczaniu z Beneficjentami umów o dofinansowanie projektu zgodnie z przyjętymi procedurami czyli przeprowadzanie weryfikacji i zatwierdzania wniosków beneficjentów RPO o płatność pod kątem ich prawidłowości na lata 2014-2020 oraz weryfikacja i zatwierdzanie harmonogramów płatności i innych dokumentów,
 • realizacji czynności związanych z obsługą finansową przekazywanych zadań, między innymi dokonywanie zleceń płatności na rzecz beneficjentów, ich ewidencja, odzyskiwanie środków nienależnie pobranych przez beneficjentów, nakładanie korekt finansowych,
 • wykonywaniu czynności kontrolnych,
 • sprawozdawczości oraz monitoringu postępów realizacji projektów i programu,
 • prowadzeniu działań informacyjnych i promocyjnych w zakresie wdrażania programu,
 • archiwizacji dokumentów.

Wymienione czynności są elementem jednej kompleksowej usługi, polegającej na transferze pieniędzy stanowiących środki publiczne z budżetu państwa oraz środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (art. 5 ust. 1 pkt 2 i art. 117 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Dz. U. nr 157, poz. 1240) do beneficjentów jako kwoty pieniężne współfinansowania z UE i współfinansowania krajowego z budżetu państwa, zgodnie z art. 2 pkt 30 i 31 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. z 2014 poz.1146).

Za wykonane czynności Fundacja zamierza wystawiać fakturę VAT ze stawką „zw” zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 40 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, tj. usługi w zakresie depozytów środków pieniężnych, prowadzenia rachunków pieniężnych, długów, czeków i weksli oraz usługi pośrednictwa w świadczeniu tych usług.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy wykonywana usługa na rzecz zamawiającego, stanowiąca element transferu pieniędzy w ramach programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz budżetu państwa jest zwolniona od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 40 ustawy o VAT...

Stanowisko Wnioskodawcy:

Usługi związane z obsługą dofinansowania projektów w ramach Osi priorytetowej I „Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ... na lata 2014-2020 stanowią jedną kompleksową usługę na rzecz zamawiającego, polegająca na transferze środków pieniężnych pochodzących z budżetu państwa i Unii Europejskiej, będą korzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 40 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 nr 177, poz. 1054 z późn.zm).

Zgodnie z art. 5 ust. 1 w/w ustawy o podatku od towarów i usług opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podlegają odpłatna dostawa towarów i usług na terytorium kraju. W myśl art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7. Pod pojęciem usługi należy zatem rozumieć każde zachowanie, na które składać się może zarówno działanie jak i zaniechanie. Stawka podatku zgodnie z art. 41 ust.1 ww. ustawy wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3 i art. 129 ust. 1. Jednakże na mocy art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016r. stawka podatku wynosi 23%. Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy przewidują dla niektórych towarów i usług stawki obniżone lub zwolnione z podatku. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 40 ustawy o podatku od towarów i usług zwalnia się od podatku usługi w zakresie depozytów środków pieniężnych, prowadzenia rachunków pieniężnych, wszelkiego rodzaju transakcji płatniczych, przekazów i transferów pieniężnych, długów, czeków i weksli oraz usługi pośrednictwa w świadczeniu tych usług.

Natomiast zgodnie z art. 43 ust. 13 ustawy, zwolnienie od podatku stosuje się również do świadczenia usługi stanowiącej element usługi wymienionej w ust. 1 pkt 7 i 37-41, który sam stanowi odrębną całość i jest właściwy oraz niezbędny do świadczenia usługi zwolnionej zgodnie z ust. 1 pkt 7 i 37-41.

Powyższe zwolnienia znajdują odzwierciedlenie w przepisach Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L Nr 347, poz.1 ze zm.). I tak zgodnie z art. 131 Dyrektywy, zwolnienia przewidziane w rozdziałach 2-9 stosuje się bez uszczerbku dla innych przepisów wspólnotowych i na warunkach ustalanych przez państwa członkowskie w celu zapewnienia prawidłowego i prostego stosowania tych zwolnień oraz zapobieżenia wszelkim możliwym przypadkom uchylania się od opodatkowania, unikania opodatkowania i nadużyć. Z art. 135 ust. 1 lit. b-f Dyrektywy, wynika że państwa członkowskie zwalniają następujące transakcje:

 1. transakcje ubezpieczeniowe i reasekuracyjne, wraz z usługami pokrewnymi świadczonymi przez brokerów ubezpieczeniowych i agentów ubezpieczeniowych;
 2. udzielanie kredytów i pośrednictwo kredytowe oraz zarządzanie kredytami przez kredytodawcę;
 3. pośrednictwo lub wszelkie działania w zakresie gwarancji kredytowych, poręczeń i wszelkich innych zabezpieczeń i gwarancji oraz zarządzanie gwarancjami kredytowymi przez kredytodawcę;
 4. transakcje, łącznie z pośrednictwem, dotyczące rachunków depozytowych, rachunków bieżących, płatności, przelewów, długów, czeków i innych zbywalnych instrumentów finansowych, z wyłączeniem windykacji należności;
 5. transakcje, łącznie z pośrednictwem, dotyczące walut, banknotów i monet używanych jako prawny środek płatniczy, z wyłączeniem banknotów i monet będących przedmiotami kolekcjonerskimi, za które uważa się monety ze złota, srebra lub innych metali, jak również banknoty, które nie są zwykle używane jako prawny środek płatniczy lub które przedstawiają wartość numizmatyczną;
 6. transakcje, łącznie z pośrednictwem, jednakże z wyłączeniem przechowywania i zarządzania, których przedmiotem są akcje, udziały w spółkach lub związkach, obligacje i inne papiery wartościowe, z wyłączeniem dokumentów ustanawiających tytuł prawny do towarów oraz praw lub papierów wartościowych, o których mowa w art. 15 ust. 2 ustawy.

Fundacja na podstawie zawartej umowy zamierza świadczyć na rzecz zleceniodawcy usługi polegające na wykonywaniu obowiązków związanych z wdrażaniem projektów w ramach Osi priorytetowej I „Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ... na lata 2014-2020. Usługa ta składa się z czynności wymienionych w opisie zdarzenia, które mają na celu „Transfer pieniędzy” stanowiących środki publiczne z budżetu państwa oraz środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej do ostatecznych beneficjentów. Świadczone przez Fundację usługi stanowią usługę jednolitą-kompleksową, ponieważ składa się ona z różnych świadczeń, których realizacja prowadzi do jednego celu, do wykonania świadczenia głównego „Transferu pieniędzy”, na które składają się świadczenia pomocnicze.

Co do zasady każde świadczenie dla celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług powinno być traktowane jako odrębne i niezależne, jedna w sytuacji gdy jedna usługa obejmuje z ekonomicznego punktu widzenia kilka świadczeń, usługa ta nie powinna być sztucznie dzielona dla celów podatkowych. Koncepcję opodatkowania świadczeń kompleksowych wypracował Trybunał Sprawiedliwości UE, w wydanych orzeczeniach na podstawie pierwotnie obowiązującej Dyrektywy Rady (77/388/EWG) oraz obecnie obowiązującej Dyrektywy VAT. W szczególności w wyroku w sprawie C-349/96 Card Protection Plan Ltd, Trybunał uznał, że jeżeli dwa lub więcej niż dwa świadczenia (czynności) dokonane przez podatnika na rzecz konsumenta są tak ściśle powiązane, że obiektywnie tworzą w aspekcie gospodarczym jedną całość, której rozdzielenie miałoby sztuczny charakter, to wszystkie te świadczenia lub czynności stanowią jednolite świadczenie dla celów podatku od wartości dodanej.

W kontekście powyższego należy stwierdzić, że ze świadczeniem usługi złożonej - kompleksowej mamy do czynienia wówczas gdy świadczenie usługodawcy jest rozbudowane i obejmuje dwie lub więcej pojedynczych czynności, będących elementami częściowego zobowiązania strony transakcji. Jednocześnie należy stwierdzić, że usługa taka mająca charakter usługi złożonej, podlega opodatkowaniu jednolitą stawką podatku od towarów i usług, właściwą dla świadczenia podstawowego - głównego.

W świetle powyższego należy stwierdzić, że świadczone przez Fundację usługi wymienione w opisie zdarzenia związane z obsługą dofinasowania projektów stanowić będą jedną kompleksową usługę, polegającą na transferze środków pieniężnych pochodzących z budżetu państwa i Unii Europejskiej i zastosowanie znajdzie tu zwolnienie od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 40 ustawy o podatku od towarów i usług.

Natomiast w przypadku, gdy przedmiotem świadczenia będą poszczególne czynności, co do których strony ustaliły odrębne wynagrodzenia i składać się one będą na usługę dotyczącą „Transferu pieniędzy”, to czynności te jako czynności właściwe i niezbędne do świadczenia usługi głównej, będą również objęte zwolnieniem od podatku od towarów i usług, na podstawie art. 43 ust. 13 ustawy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

transfer środków
ILPB3/423-18/10-4/KS | Interpretacja indywidualna

zwolnienie
IPPP2/4512-1089/15-4/MT | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.