ITPP1/4512-444/16/KM | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
1) Czy sprzedaż przedmiotowej nieruchomości zabudowanej stacją transformatorową podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, a jeśli nie to czy korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a?
2) Czy sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a? Czy sprzedaż ta zwolniona jest z ewidencjonowania za pomocą kasy fiskalnej?
3) Czy łączna sprzedaż budynku zaplecza technicznego i wiaty magazynowej wraz z wydzieloną działką podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, czy jednak korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 i 10a?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2016 r., poz. 718) oraz § 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 17 czerwca 2016 r. (data wpływu 21 czerwca 2016 r.), uzupełnionym w dniu 22 sierpnia 2016 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku VAT sprzedaży zabudowanych nieruchomości oraz spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, a także braku obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy fiskalnej sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 czerwca 2016 r. został złożony wniosek, uzupełniony w dniu 22 sierpnia 2016 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku VAT sprzedaży zabudowanych nieruchomości oraz spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, a także braku obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy fiskalnej sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu .

W złożonym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Spółdzielnia jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku VAT - od 5 lipca 1993 r. Spółdzielnia zamierza sprzedać w 2016 r. trzy nieruchomości zabudowane:

 1. Sprzedaż spółce energetycznej stacji transformatorowej wolnostojącej, wybudowanej przez Spółdzielnię w 1974 r. Stacja nie była nigdy modernizowana, ani nie była przedmiotem dzierżawy i najmu. Ze stacji korzysta i podłączona jest wyłącznie Spółdzielnia. Stacja jest czynna, zasilana energią elektryczną, wykorzystywana na potrzeby działalności gospodarczej. W 2016 r. została wydzielona działka pod sprzedaż stacji transformatorowej, stacja będzie przedmiotem sprzedaży łącznie z wyżej wymienioną działką.
 2. Sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu o pow. 53,60 m2 położonego w I. przy ul. W., wpisanego w rejestrze lokali własnościowych Spółdzielni Mieszkaniowej w I. Lokal został przejęty na własność po bezskutecznej licytacji z zaliczeniem ceny na poczet wierzytelności należnej od dłużnika (osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej) w 2007 r. w postępowaniu egzekucyjnym na podstawie prawomocnego postanowienia Sądu Rejonowego. W lokalu zamieszkują nadal bez tytułu prawnego osoby, którym Spółdzielnia pozwoliła nadal mieszkać, ponieważ zadeklarowali spłatę wszystkich długów, tak w stosunku do Spółdzielni, jak i w stosunku do SM w I. oraz gotowość do odpłatnego uregulowania ze Spółdzielnią statusu prawnego tego lokalu. Dłużnicy wywiązali się tylko w części ze swoich zobowiązań, zaprzestali płacenia opłat eksploatacyjnych za używanie przedmiotowego lokalu. Z ww. lokatorami nie została zawarta żadna umowa legalizująca ich pobyt w zlicytowanym mieszkaniu, ani żadna umowa najmu, Spółdzielnia nie pobierała żadnych pożytków z tytułu ich zamieszkiwania.
 3. Sprzedaż budynku zaplecza technicznego, wybudowanego w 1974 r., nadbudowany (piętro) w 1984 r., powierzchnia całkowita 1.193,9 m2. Pierwotnie składał się z pomieszczeń biurowych i socjalnych, magazynu technicznego, 2 warsztatów, 3 garaży, pralni, maszynowni chłodniczej. Modernizacja pomieszczeń magazynowych, kotłowni z dostosowaniem na produkcję serów nastąpiła w 1991 r. Wartość początkowa na dzień 1 stycznia 1993 r. wynosiła 1.988.795.500 zł. W 1993 r. zostały poczynione nakłady: OT-5/93 z dnia 29 czerwca 1993 r. w kwocie 69.212.800 zł oraz OT-9/93 z dnia 31 grudnia 1993 r. w kwocie 35.528.000 zł. Wydatki na ulepszenie budynku nie przekroczyły 30% jego wartości początkowej. Od 1994 r. nie modernizowano budynku. Obecnie budynek zaplecza technicznego częściowo wykorzystywany jest do działalności gospodarczej około 755 m2 (pomieszczenia biurowe, kotłownia i archiwum). Pojedyncze pomieszczenia ok. 30 m2 były i nadal są wynajmowane w okresie: 1) 3 lipca 2007 r. - 31 marca 2013 r., 2) 1 września 2015 do „nadal”. Pozostałe pomieszczenia już nie nadają się do użytku ze względu na ich stan techniczny (wymagają remontu). Łącznie z budynkiem zaplecza technicznego zostanie sprzedana wiata magazynowa, wybudowana w 1983 r. o pow. 216 m2. Wiata nie posiada dachu, nie była nigdy modernizowana, nie ponoszono na nią żadnych nakładów. W okresie od 1 sierpnia 2012 r. do 31 lipca 2015 r. była przedmiotem najmu. Obecnie „stanowi” funkcję składu - magazynu nieużywanych przedmiotów. W 2016 r. wydzielono jedną działkę pod sprzedaż budynku zaplecza technicznego oraz wiaty magazynowej łącznie. Budynek i wiata będzie przedmiotem sprzedaży wraz z wydzieloną działką.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy sprzedaż przedmiotowej nieruchomości zabudowanej stacją transformatorową podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, a jeśli nie to czy korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a?
 2. Czy sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a? Czy sprzedaż ta zwolniona jest z ewidencjonowania za pomocą kasy fiskalnej?
 3. Czy łączna sprzedaż budynku zaplecza technicznego i wiaty magazynowej wraz z wydzieloną działką podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, czy jednak korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 i 10a?

Zdaniem Wnioskodawcy:

 1. Sprzedaż stacji transformatorowej będzie dokonana w ramach pierwszego zasiedlenia, nie była przedmiotem najmu i dzierżawy, służyła tylko potrzebom związanym z działalnością gospodarczą, nie będzie z związku z tym korzystać z zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT. Sprzedaż stacji transformatorowej korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT, ponieważ Spółdzielnia nie miała prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy wybudowaniu (wybudowana przed wprowadzeniem podatku VAT) oraz nie ponosiła w całym okresie użytkowania żadnych wydatków na jej ulepszenie.
 2. Sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10, ponieważ będzie dokonana w ramach pierwszego zasiedlenia, nie była przedmiotem najmu. Sprzedaż korzysta natomiast ze zwolnienia z podatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a, ponieważ nie obniżono kwoty podatku o kwotę podatku naliczonego (przejęcie od komornika za długi dłużnika - zwolnione z VAT) oraz nigdy nie ponoszono żadnych wydatków na jego ulepszenie.
 3. Sprzedaż budynku zaplecza technicznego podlega zwolnieniu na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 w części „do” lokalu wynajętego w okresie od 2007 do 2013 r. oraz sprzedaż wiaty magazynowej wynajmowanej w całości w okresie od 2012 do 2015 r. podlega zwolnieniu na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10. Natomiast pozostałe części budynku zaplecza technicznego podlegają zwolnieniu z opodatkowania VAT na postawie art. 43 ust 1 pkt 10a, ponieważ Spółdzielnia nie miała prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy wybudowaniu budynku (wybudowany przed wprowadzeniem podatku VAT) oraz wydatki poniesione na jego ulepszenie (w 1993 r.), w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły mniej niż 30% wartości początkowej; zgodnie z art. 43 ust. 7a ustawy o VAT warunku tego nie stosuje się jeżeli obiekty w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat. Działka wydzielona pod sprzedaż budynku zaplecza technicznego i wiaty magazynowej także korzysta ze zwolnienia, ponieważ zgodnie z art. 29a ust. 8 ustawy o VAT w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych, z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu, jeżeli obiekty objęte są zwolnieniem z opodatkowania VAT, to i grunt korzysta ze zwolnienia z VAT.

W uzupełnieniu wniosku wskazano, że sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu korzysta ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących na podstawie § 2 pkt 1 i 2 (pozycja 36 załącznika – dostawa nieruchomości) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Dostawa nieruchomości ponadto nie musi być udokumentowana fakturą, wystarczy akt notarialny, aby sprzedaż prawa do lokalu korzystała ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2016 r., poz. 710, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w tym również:

 1. przeniesienie z nakazu organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w imieniu takiego organu lub przeniesienie z mocy prawa prawa własności towarów w zamian za odszkodowanie;
 2. wydanie towarów na podstawie umowy dzierżawy, najmu, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze zawartej na czas określony lub umowy sprzedaży na warunkach odroczonej płatności, jeżeli umowa przewiduje, że w następstwie normalnych zdarzeń przewidzianych tą umową lub z chwilą zapłaty ostatniej raty prawo własności zostanie przeniesione;
 3. wydanie towarów na podstawie umowy komisu: między komitentem a komisantem, jak również wydanie towarów przez komisanta osobie trzeciej;
 4. wydanie towarów komitentowi przez komisanta na podstawie umowy komisu, jeżeli komisant zobowiązany był do nabycia rzeczy na rachunek komitenta;
 5. ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu oraz przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, a także ustanowienie na rzecz członka spółdzielni mieszkaniowej odrębnej własności lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu oraz przeniesienie na rzecz członka spółdzielni własności lokalu lub własności domu jednorodzinnego;
 6. oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste;
 7. zbycie praw, o których mowa w pkt 5 i 6.

Z ust. 1 pkt 7 tego artykułu wynika, że przez dostawę towarów rozumie się zbycie praw, o których mowa w pkt 5 i 6.

W świetle powyższego sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu traktować należy jak dostawę, która podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Na podstawie art. 2 pkt 6 ww. ustawy, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Z kolei zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o VAT stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Jednocześnie na podstawie art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jednakże zarówno w treści ustawy, jak i przepisach wykonawczych do niej, przewidziane zostały zwolnienia od podatku oraz obniżone stawki.

Zgodnie z przepisem art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

 1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
 2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Przez pierwsze zasiedlenie, zgodnie z art. 2 pkt 14 cyt. ustawy rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

 1. wybudowaniu lub
 2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Należy zauważyć, że w kwestii rozumienia definicji pierwszego zasiedlenia wypowiedział się NSA w wyroku z dnia 14 maja 2015 r. o sygn. I FSK 382/14. Sąd w wyroku tym stwierdził, że „Wykładnia językowa, systematyczna i celowościowa Dyrektywy 112 wskazuje wyraźnie, że ww. pojęcie należy rozumieć szeroko jako „pierwsze zajęcie budynku, używanie”. Zatem w taki sposób powinna być odczytywana definicja przewidziana w treści art. 2 pkt 14 ustawy o VAT”.

Z kolei w myśl art. 43 ust. 1 pkt 10a powołanej ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem, że:

 1. w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
 2. dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10a lit. b, nie stosuje się, jeżeli budynki, budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat (art. 43 ust. 7a ustawy).

Natomiast w myśl art. 43 ust. 10 cyt. ustawy podatnik może zrezygnować ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10, i wybrać opodatkowanie dostawy budynków, budowli lub ich części, pod warunkiem że dokonujący dostawy i nabywca budynku, budowli lub ich części:

 1. są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni;
 2. złożą, przed dniem dokonania dostawy tych obiektów właściwemu dla ich nabywcy naczelnikowi urzędu skarbowego, zgodne oświadczenie, że wybierają opodatkowanie dostawy budynku, budowli lub ich części.

Z kolei art. 43 ust. 11 ww. ustawy stanowi, że oświadczenie, o którym mowa w ust. 10 pkt 2, musi również zawierać:

 1. imiona i nazwiska lub nazwę, adresy oraz numery identyfikacji podatkowej dokonującego dostawy oraz nabywcy;
 2. planowaną datę zawarcia umowy dostawy budynku, budowli lub ich części;
 3. adres budynku, budowli lub ich części.

Podkreślenia wymaga fakt, że wybór opcji opodatkowania przysługuje jedynie w przypadku, gdy dostawa budynków, budowli lub ich części będzie korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług. Wybór opodatkowania nie ma zastosowania w przypadku zwolnienia budynków, budowli lub ich części w oparciu o przepis art. 43 ust. 1 pkt 10a ww. ustawy.

W rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290) przez budowlę – należy rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem tablice reklamowe i urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych, elektrowni wiatrowych, elektrowni jądrowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową.

Przez obiekt liniowy należy rozumieć obiekt budowlany, którego charakterystycznym parametrem jest długość, w szczególności droga wraz ze zjazdami, linia kolejowa, wodociąg, kanał, gazociąg, ciepłociąg, rurociąg, linia i trakcja elektroenergetyczna, linia kablowa nadziemna i, umieszczona bezpośrednio w ziemi, podziemna, wał przeciwpowodziowy oraz kanalizacja kablowa, przy czym kable w niej zainstalowane nie stanowią obiektu budowlanego lub jego części ani urządzenia budowlanego (art. 3 pkt 3a cyt. ustawy).

Kwestię opodatkowania dostawy gruntu, na którym posadowione zostały budynki lub budowle rozstrzyga przepis art. 29a ust. 8 ustawy o VAT, zgodnie z którym w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.

Z powyższego jednoznacznie wynika, że co do zasady, grunt będący przedmiotem sprzedaży podlega opodatkowaniu według takiej stawki podatku od towarów i usług, jaką opodatkowane są budynki i budowle na nim posadowione. Oznacza to, że w sytuacji, gdy budynki, budowle lub ich części korzystają ze zwolnienia od podatku VAT, również sprzedaż gruntu korzysta ze zwolnienia od podatku.

Analiza przedstawionego opisu sprawy w odniesieniu do powołanych przepisów prawa prowadzi do wniosku, że planowana dostawa zabudowanych nieruchomości, a także sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu stanowić będzie odpłatną dostawę towarów w myśl art. 7 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 5 ust. 1 tej ustawy.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca zamierza dokonać dostawy na rzecz spółki energetycznej stacji transformatorowej wraz z wydzieloną działką. Stacja, która jest wykorzystywana na potrzeby działalności gospodarczej Wnioskodawcy, została wybudowana w 1974 r., nie była nigdy modernizowana, ani nie była przedmiotem dzierżawy i najmu.

Zatem w tak przedstawionych okolicznościach sprawy uznać należy, że planowana dostawa zabudowanej nieruchomości będzie objęta zwolnieniem na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług, jako dokonana po pierwszym zasiedleniu w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy i po upływie dwóch lat od tego zasiedlenia, o ile strony nie wybiorą opcji opodatkowania na podstawie art. 43 ust. 10 ustawy o podatku od towarów i usług.

Podobnie planowana dostawa nieruchomości zabudowanej budynkiem zaplecza technicznego oraz wiatą magazynową będzie objęta zwolnieniem na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług, o ile strony nie wybiorą opcji opodatkowania na podstawie art. 43 ust. 10 ustawy o podatku od towarów i usług.

Przedstawione okoliczności sprawy wskazują, że planowana dostawa nastąpi po pierwszym zasiedleniu w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy i po upływie dwóch lat od tego zasiedlenia. Jak wynika bowiem z opisu sprawy, że Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z nabyciem ww. obiektów, wykorzystywanych na potrzeby działalności gospodarczej, ponoszone nakłady na ulepszenie budynku zaplecza technicznego nie przekroczyły 30% wartości początkowej, a jego pojedyncze pomieszczenia były i nadal są wynajmowane. Natomiast wiata nie była nigdy modernizowana, nie ponoszono na nią żadnych nakładów, była przedmiotem najmu, a obecnie pełni funkcję składu - magazynu nieużywanych przedmiotów.

Z kolei sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu o pow. 53,60 m2 przejętego na własność po bezskutecznej licytacji z zaliczeniem ceny na poczet wierzytelności należnej od dłużnika (osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej) w 2007 r. w postępowaniu egzekucyjnym na podstawie prawomocnego postanowienia Sądu Rejonowego, będzie objęta zwolnieniem na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług, o ile strony nie wybiorą opcji opodatkowania na podstawie art. 43 ust. 10 ustawy o podatku od towarów i usług.

Przedstawione okoliczności sprawy wskazują, że planowana dostawa nastąpi po pierwszym zasiedleniu w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy i po upływie dwóch lat od tego zasiedlenia. W lokalu zamieszkują nadal bez tytułu prawnego osoby, którym Spółdzielnia pozwoliła nadal mieszkać, ponieważ zadeklarowali spłatę wszystkich długów. Z ww. lokatorami nie została zawarta żadna umowa legalizująca ich pobyt w zlicytowanym mieszkaniu, ani żadna umowa najmu, Spółdzielnia nie pobierała żadnych pożytków z tytułu ich zamieszkiwania.

Wyżej wymienione zasady opodatkowania (w tym przypadku zwolnienia) będą miały odpowiednio zastosowanie – zgodnie z art. 29a ust. 8 ustawy – do gruntu, na którym posadowione są opisane obiekty (budynki i budowle).

Reasumując stwierdzić należy, że w kontekście zadanego pytania, a także z uwagi na fakt, że według Wnioskodawcy w stosunku do planowanej dostawy opisanych we wniosku zabudowanych nieruchomości (budynków i budowli wraz z gruntem) - co do zasady - zastosowanie znajdzie zwolnienie od VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 lub pkt 10a w związku z art. 29a ust. 8 ustawy, przedstawione stanowisko uznano za prawidłowe, niemniej jednak w oparciu o inną argumentację niż wskazana we wniosku.

Odnosząc się natomiast do kwestii ewidencjonowania za pomocą kasy fiskalnej sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu wskazać należy, że obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących wynika z zapisu art. 111 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, zgodnie z którym, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Natomiast kwestie dotyczące między innymi zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, ustawodawca reguluje na mocy wydawanych rozporządzeń w zakresie kas rejestrujących.

W obecnie obowiązującym stanie prawnym, od 1 stycznia 2015 r. obowiązuje w tym zakresie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2014 r. poz. 1544).

Na podstawie § 2 ust. 1 tego rozporządzenia, zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2016 r., czynności wymienione w załączniku do rozporządzenia.

W poz. 36 tego załącznika wymieniono dostawę nieruchomości.

W związku z powyższym uznać należy, podzielając stanowisko Wnioskodawcy, że transakcja sprzedaży lokalu, na którym ustanowiono spółdzielcze własnościowe prawa do lokalu na rzecz osoby fizycznej nie podlega ewidencji na kasie rejestrującej.

Ponadto należy wskazać, że analiza przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, nie mieści się w ramach określonych w art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa. W związku z powyższym niniejszej interpretacji udzielono przy założeniu, że przedmiotem dostawy będą budynki i budowle w rozumieniu ustawy Prawo budowlane.

Jednocześnie należy podkreślić, że niniejsza interpretacja została wydana na podstawie przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego co oznacza, że w przypadku gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź skarbowej zostanie określony odmienny stan faktyczny, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.