IPTPP4/443-783/14-2/MK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,
Czy mając na względzie przedstawiony stan taktyczny, Spółka prawidłowo przyjęła, ze sprzedaż prawa własności budynku produkcyjnego wraz z prawem użytkowania wieczystego gruntu na którym ten budynek został posadowiony, dokonana w dn. ..., była zwolniona z opodatkowania podatkiem od towarów i usług?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 13 października 2014 r. (data wpływu 23 października 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług sprzedaży prawa własności budynku produkcyjnego wraz z prawem użytkowania wieczystego gruntu na którym ten budynek został posadowiony na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy – jest prawidłowe,

UZASADNIENIE

W dniu 23 października 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług sprzedaży prawa własności budynku produkcyjnego wraz z prawem użytkowania wieczystego gruntu na którym ten budynek został posadowiony na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawczyni (zwana dalej: Spółką) jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (dalej: VAT). W dn. ..., Spółka zakupiła prawo użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w ..... przy ul. ..., w części stanowiącej działki ewidencyjne oznaczone numerami 1/45 i nr 1/33 (obręb ...), wraz z prawem własności budynków i budowli zlokalizowanych na tych działkach, objętych księgą wieczystą nr .... Nabycie ww. nieruchomości było zwolnione z podatku od towarów i usług (dalej: VAT). Spółce nie przysługiwało więc prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Spółka nabywając ww. prawo użytkowania wieczystego wraz z prawem własności budynków i budowli, wstąpiła w prawa i obowiązki wydzierżawiającego tą nieruchomość, z tym zastrzeżeniem jednak, że już w dniu ... zawarto nową umowę dzierżawy przedmiotowej nieruchomości w części obejmującej działkę nr 1/45 wraz z budynkami i budowlami na niej posadowionymi, która obowiązuje do dnia dzisiejszego. W wykonaniu tejże umowy, nieruchomość wydano dzierżawcy w dn. ..., co udokumentowano protokołem przekazania przedmiotu dzierżawy.

Z wyżej wskazanej działki nr 1/45 w wyniku podziału geodezyjnego wyodrębniono m.in. działkę nr 1/188. Na działce numer 1/188, posadowiony jest jeden z budynków nabytych w ramach wyżej opisanej transakcji z dn. ... - budynek produkcyjny odlewni nr 8 wzniesiony w 1954 r. (dalej: budynek produkcyjny). W okresie od chwili nabycia przez Spółkę budynku produkcyjnego, do chwili jego zbycia (w opisanej poniżej transakcji z dn. 14.07.2014 r.), Spółka ponosiła wydatki na jego ulepszenie w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, jednakże nie przekroczyły one 30% wartości początkowej.

W dniu ... Spółka sprzedała innej spółce (również czynnemu podatnikowi VAT) prawo własności do wyżej opisanego budynku produkcyjnego oraz prawo użytkowania wieczystego do gruntu na którym posadowiono ten budynek produkcyjny, oznaczonego jako działka 1/188. W treści umowy odrębnie oznaczono cenę za zbywane prawo własności budynku produkcyjnego, oraz cenę prawa użytkowania wieczystego gruntu.

Spółka przyjęła, że sprzedaż prawa własności budynku produkcyjnego oraz prawa użytkowania wieczystego gruntu na którym ten budynek jest posadowiony była zwolniona z opodatkowania podatkiem VAT. Dokonując sprzedaży w dn. ... Spółka nie skorzystała z możliwości przewidzianej w art. 43 ust. 10 ustawy VAT, tj. prawa do rezygnacji ze zwolnienia od podatku i nie wybrała opodatkowania dostawy budynków, budowli lub ich części.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy mając na względzie przedstawiony stan taktyczny, Spółka prawidłowo przyjęła, ze sprzedaż prawa własności budynku produkcyjnego wraz z prawem użytkowania wieczystego gruntu na którym ten budynek został posadowiony, dokonana w dn. ..., była zwolniona z opodatkowania podatkiem od towarów i usług...

Zdaniem Wnioskodawcy, Spółka była uprawniona do przyjęcia, że dokonana przez nią czynność, tj. sprzedaż prawa własności budynku produkcyjnego wraz z prawem użytkowania wieczystego gruntu na którym budynek produkcyjny został posadowiony, była zwolniona z opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Podstawą normatywną, która w ocenie Spółki, uzasadnia przyjęcie, że wyżej opisana sprzedaż budynku i prawa użytkowania wieczystego była czynnością zwolnioną z opodatkowania na gruncie VAT, jest art. 43 ust. 1 pkt 10 w zw. z art. 29a ust. 8 ustawy o VAT. Spółka uważa również, że w przypadku w którym dokonana czynność nie byłaby zwolniona z opodatkowania w oparciu o art. 43 ust. 1 pkt 10 a w zw. z art. 29a ust. 8 ustawy o VAT, czynność byłaby zwolniona w oparciu o 43 ust. 1 pkt 10a w zw. z art. 29a ust. 8 ustawy o VAT.

Na podstawie art. 43 ust 1. pkt 10 Ustawy o VAT zwolniona z opodatkowania jest dostawa budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim, bądź też pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata. Mając na względzie wyżej przytoczony przepis, kluczowe dla zasad ustalenia opodatkowania dokonanej dostawy, jest ustalenie momentu pierwszego zasiedlenia i długości okresu jaki upłynął od momentu pierwszego zasiedlenia. Przez pierwsze zasiedlenie, w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy VAT, rozumieć należy oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich wybudowaniu lub ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej. Mając na względzie stan faktyczny, w ocenie Spółki do oddania do użytkowania sprzedanego budynku produkcyjnego, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, doszło w chwili nabycia nieruchomości w dn. ..., ponieważ w tym momencie Spółka z mocy prawa wstąpiła w stosunek umowny dzierżawy, ewentualnie z dniem wydania nieruchomości budynku produkcyjnego w wykonaniu umowy dzierżawy, tj. w dn. ... Ponieważ do zbycia budynku produkcyjnego i prawa użytkowania wieczystego ustanowionego na nieruchomości, na której posadowiono ten budynek, doszło po upływie ponad 6 lat od dnia nabycia i oddania nieruchomości do korzystania w wykonaniu umowy dzierżawy, w ocenie Spółki dostawa nieruchomości budynkowej i prawa użytkowania wieczystego w wykonaniu umowy sprzedaży z dn. ... nie była dokonana w ramach pierwszego zasiedlenia, wobec czego nie występuje wyłączenie ze zwolnienia od VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10.

W przypadku w którym dana nieruchomość nie spełnia przesłanek wskazanych w art. 43 ust. 1 pkt 10, istnieje możliwość zastosowania zwolnienia wskazanego w art. 43 ust. 1 pkt 10a. W ocenie Spółki spełnione zostały obie przesłanki zastosowania zwolnienia, jakie zostały wskazane w tym przepisie. Spółce bowiem w stosunku do zbywanego budynku produkcyjnego i prawa użytkowania wieczystego nie przysługiwało jako dokonującemu dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a wydatki na ulepszenie, w stosunku do których Spóła miała prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, nie przekroczyły 30% wartości początkowej budynku produkcyjnego.

W ocenie Spółki uzasadnione jest również przyjęcie, że dostawa prawa użytkowania wieczystego gruntu, na którym posadowiony był budynek produkcyjny, również była czynnością zwolnioną od VAT, co wynika z art. 29a ust. 8 ustawy VAT.

Przywołany przepis, stanowi bowiem regułę, zgodnie z którą w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu. Spółka przyjmuje, że przywołany przepis znajdzie zastosowanie również w odniesieniu do prawa użytkowania wieczystego, co w jej ocenie znajduje odzwierciedlenie w indywidualnych interpretacjach podatkowych, wydawanych w zbliżonych stanach faktycznych. Przykładowo w interpretacji indywidualnej z dn. 11.06.2014 r. sygn. ITPP2/443-431/14/AJ.

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy wprost wskazał, że „zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntu na którym ww. budynek jest posadowiony, zwolnione będzie od podatku z uwagi na treść art. 29a ust 8 ustawy”, (uznając za nieprawidłowe stanowisko podatnika, który wywodził przedmiotowe zwolnienie z nieobowiązującego już w roku 2014 rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarowi usług). Również w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dn.18.07.2014 r. sygn.: IPTPP4/443-408/14-5/UNR przyjęto, że w konsekwencji dostawy budynków, która korzysta ze zwolnienia od podatków od towarów i usług, ze zwolnienia korzystać będzie także na mocy art. 29a ust. 8 ustawy o VAT, zbycie prawa wieczystego użytkowania gruntu, na którym posadowione są te budynki.

Mając powyższe na uwadze, w ocenie Spółki, w pełni uzasadniona jest teza, że dokonana dostawa jest zwolniona z opodatkowania podatkiem od towarów i usług-zarówno w zakresie w jakim dotyczy budynku produkcyjnego, jak i prawa użytkowania wieczystego na którym ów budynek został posadowiony.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez towary, w myśl art. 2 pkt 6 ustawy, należy rozumieć rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Natomiast art. 7 ust. 1 ustawy stanowi, iż przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Należy zauważyć, iż dostawa towarów rozumiana jako przeniesienie prawa do rozporządzania towarem jak właściciel obejmuje każdą czynność polegającą na przeniesieniu dobra materialnego przez stronę, która przyznaje drugiej stronie prawo do faktycznego dysponowania nim, jakby była właścicielem tego dobra. W wyniku ustanowienia prawa wieczystego użytkowania nieruchomości dochodzi do ekonomicznego przeniesienia władztwa nad nieruchomością (tj. towarem w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy) na rzecz nabywcy tego prawa, co pozwala mu rozporządzać nim jak właściciel. Znajduje to wyraz zarówno w swobodzie korzystania z tej nieruchomości i czerpania z niej pożytków w sposób niemalże taki, jak w przypadku właściciela tej nieruchomości, jak również w możliwości przeniesienia takiego władztwa na inny podmiot, tak jak ma to miejsce w przypadku dokonywania sprzedaży nieruchomości przez właściciela.

Zgodnie zatem z ww. przepisami ustawy, sprzedaż prawa wieczystego użytkowania gruntu wraz z prawem własności posadowionych na nim budynków i budowli jest dostawą towarów.

W myśl przepisu art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza – mocą ust. 2 powołanego artykułu – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku od towarów i usług wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Na mocy art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jednakże zarówno w treści ustawy, jak i przepisach wykonawczych do niej, przewidziane zostały zwolnienia od podatku oraz obniżone stawki.

Stosownie do przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

 1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
 2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

W świetle wyżej przytoczonego przepisu, kluczowym dla ustalenia zasad opodatkowania dostawy budynku, budowli lub ich części jest ustalenie, kiedy nastąpiło jego pierwsze zasiedlenie i jaki upłynął okres od tego momentu.

Przez pierwsze zasiedlenie – art. 2 pkt 14 ustawy – rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

 1. wybudowaniu lub
 2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Aby można było mówić o pierwszym zasiedleniu, musi dojść do oddania budynku, budowli lub ich części do użytkowania w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, a za takie można rozumieć m.in. objęcie we władanie budynku, budowli lub ich części przez pierwszego nabywcę lub pierwszego użytkownika. Przedmiotowa nieruchomość winna być przyjęta przez nabywcę do użytkowania. Wydanie przedmiotowego obiektu nabywcy winno nastąpić w ramach wykonania przez sprzedającego czynności podlegających opodatkowaniu. Pierwsze zasiedlenie będzie miało miejsce wówczas, gdy wybudowany lub zmodernizowany budynek (obiekt) zostanie sprzedany lub np. oddany w najem, dzierżawę, bowiem zarówno sprzedaż jak i najem, dzierżawa są czynnościami podlegającymi opodatkowaniu. Zatem należy uznać że pierwsze zasiedlenie zachodzi w momencie sprzedaży lub oddania budynku (budowli) do użytkowania pierwszemu najemcy (dzierżawcy).

Z cytowanych wyżej przepisów wynika, że dostawa nieruchomości, spełniających określone w przepisach warunki, może korzystać ze zwolnienia od podatku VAT. Wykluczenie z tego zwolnienia następuje w sytuacji, gdy dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim oraz w sytuacji, gdy od momentu pierwszego zasiedlenia nie minęły co najmniej 2 lata.

W tym miejscu należy zauważyć, iż w przypadku nieruchomości niespełniających przesłanek do zwolnienia od podatku na podstawie powołanego wyżej przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, ustawodawca umożliwia podatnikom – po spełnieniu określonych warunków – skorzystanie ze zwolnienia wskazanego w pkt 10a tego przepisu.

W myśl art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem, że:

 1. w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
 2. dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Ponadto, jak wynika z art. 43 ust. 7a ustawy, warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10a lit. b, nie stosuje się, jeżeli budynki, budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat.

Zgodnie z przepisem art. 43 ust. 10 ustawy podatnik może zrezygnować ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10, i wybrać opodatkowanie dostawy budynków, budowli lub ich części, pod warunkiem że dokonujący dostawy i nabywca budynku, budowli lub ich części:

 1. są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni;
 2. złożą, przed dniem dokonania dostawy tych obiektów właściwemu dla ich nabywcy naczelnikowi urzędu skarbowego, zgodne oświadczenie, że wybierają opodatkowanie dostawy budynku, budowli lub ich części.

W myśl art. 43 ust. 11 ustawy oświadczenie, o którym mowa w ust. 10 pkt 2, musi również zawierać:

 1. imiona i nazwiska lub nazwę, adresy oraz numery identyfikacji podatkowej dokonującego dostawy oraz nabywcy;
 2. planowaną datę zawarcia umowy dostawy budynku, budowli lub ich części;
 3. adres budynku, budowli lub ich części.

Tak więc, ustawodawca daje podatnikom, dokonującym dostawy budynków, budowli lub ich części, objętych na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy zwolnieniem od podatku, po spełnieniu warunków określonych w art. 43 ust. 10 i 11 ustawy, możliwość zrezygnowania z tego zwolnienia i opodatkowania dostawy na zasadach ogólnych.

Jednocześnie należy zauważyć, iż kwestię opodatkowania dostawy gruntu, na którym posadowione zostały budynki lub budowle rozstrzyga przepis art. 29a ust. 8 ustawy o VAT, który został dodany do ustawy o podatku od towarów i usług od dnia 1 stycznia 2014 r., zgodnie z którym w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.

Z powyższego wynika, że co do zasady, grunt będący przedmiotem sprzedaży (w tym zbycie użytkowania wieczystego) podlega opodatkowaniu według takiej stawki podatku od towarów i usług, jaką opodatkowane są budynki i budowle na nim posadowione. Oznacza to, że w sytuacji, gdy budynki, budowle lub ich części korzystają ze zwolnienia od podatku VAT, również sprzedaż gruntu (w tym zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntu) korzysta ze zwolnienia od podatku.

Z opisu sprawy wynika, Spółka zakupiła prawo użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w ....., w części stanowiącej działki ewidencyjne oznaczone numerami 1/45 i nr 1/33 wraz z prawem własności budynkowi i budowli zlokalizowanych na tych działkach. Nabycie ww. nieruchomości było zwolnione z podatku od towarów i usług (dalej: VAT). Spółce nie przysługiwało więc prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Spółka nabywając ww. prawo użytkowania wieczystego wraz z prawem własności budynków i budowli, wstąpiła w prawa i obowiązki wydzierżawiającego tą nieruchomość, z tym zastrzeżeniem jednak, że już w dniu ... zawarto nową umowę dzierżawy przedmiotowej nieruchomości w części obejmującej działkę nr 1/45 wraz z budynkami i budowlami na niej posadowionymi, która obowiązuje do dnia dzisiejszego. W wykonaniu tejże umowy, nieruchomość wydano dzierżawcy w dn. ..., co udokumentowano protokołem przekazania przedmiotu dzierżawy. Z wyżej wskazanej działki nr 1/45 w wyniku podziału geodezyjnego wyodrębniono m.in. działkę nr 1/188. Na działce numer 1/188, posadowiony jest jeden z budynków nabytych w ramach wyżej opisanej transakcji z dn. ... - budynek produkcyjny odlewni nr 8 wzniesiony w 1954 r. W okresie od chwili nabycia przez Spółkę budynku produkcyjnego, do chwili jego zbycia (w opisanej poniżej transakcji z dn. ...), Spółka ponosiła wydatki na jego ulepszenie w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, jednakże nie przekroczyły one 30% wartości początkowej. W dniu ... Spółka sprzedała innej spółce (również czynnemu podatnikowi VAT) prawo własności do wyżej opisanego budynku produkcyjnego oraz prawo użytkowania wieczystego do gruntu na którym posadowiono ten budynek produkcyjny, oznaczonego jako działka 1/188.

Mając na uwadze powołane wyżej przepisy prawa oraz przedstawiony stan faktyczny stwierdzić należy, iż dokonana sprzedaż prawa własności budynku produkcyjnego wraz z prawem użytkowania wieczystego gruntu na którym ten budynek jest posadowiony jest zwolniona z opodatkowania podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 w związku z art. 29a ust. 8 ustawy. Budynek wraz z działką nr 1/188 był bowiem przed wyodrębnieniem jej z działki nr 1/45 przedmiotem transakcji sprzedaży podlegającej opodatkowaniu ale zwolnionej z tego opodatkowania, w ramach której Wnioskodawca nabył przedmiotową nieruchomość. W związku z tym należy uznać, że doszło do pierwszego zasiedlenia tego budynku w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy. Zatem sprzedaż budynku produkcyjnego wraz z prawem użytkowania wieczystego gruntu na którym ten budynek jest posadowiony nie nastąpiła w ramach pierwszego zasiedlenia, a ponadto do sprzedaży tej doszło po upływie 2 lat od pierwszego zasiedlenia.

W związku z tym, iż przedmiotowa sprzedaż prawa własności budynku produkcyjnego wraz z prawem użytkowania wieczystego gruntu na którym ten budynek jest posadowiony jest zwolniona z opodatkowania podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 w związku z art. 29a ust. 8 ustawy to należy stwierdzić, że rozpatrywanie czy sprzedaż ta będzie korzystała ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy jest bezprzedmiotowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.