IPTPP3/4512-115/15-4/OS | Interpretacja indywidualna

Sprzedaż nieruchomości.
IPTPP3/4512-115/15-4/OSinterpretacja indywidualna
 1. sprzedaż nieruchomości
 2. zwolnienie
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w związku z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 16 kwietnia 2015 r. (data wpływu 22 kwietnia 2015 r.), uzupełniony pismem z dnia 16 czerwca 2015 r. (data wpływu 22 czerwca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT sprzedaży:

 • budynków trwale związanych z gruntem wraz z prawem użytkowania wieczystego gruntu – jest prawidłowe,
 • wiat magazynowych niezwiązanych trwale z gruntem – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 kwietnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania budynków trwale związanych z gruntem wraz z prawem użytkowania wieczystego gruntu.

Przedmiotowy wniosek uzupełniono pismem z dnia 16 czerwca 2015 r. (data wpływu 22 czerwca 2015 r.) w zakresie doprecyzowania opisu sprawy.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka zamierza sprzedać zabudowaną nieruchomość w skład której wchodzą magazyny, wiaty i budynek biurowy posadowione na gruncie objętym prawem wieczystego użytkowania. Przy budowie tych budynków nie odliczono podatku, gdyż wybudowano je wiele lat temu, kiedy nie obowiązywał jeszcze VAT. Stan faktyczny przedstawia się następująco:

 1. Niektóre z tych budynków nie były ulepszane a oddawane do używania innym podmiotom na podstawie umowy najmu przez okres dłuższy niż dwa lata.
 2. W stosunku do innych Wnioskodawca ponosił wydatki na ulepszenie w latach 1995, 1999 i 2001 w wysokości powyżej 30% wartości początkowej tych obiektów, przysługiwało Wnioskodawcy prawo do odliczenia podatku VAT, jednocześnie budynki te są wydzierżawiane na podstawie umowy.
 3. Jeden budynek został ulepszony w 2003 roku. Wydatki na ulepszenie były wyższe niż 30% i podatnik miał prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Budynek ten nie był nigdy wynajmowany.

W uzupełnieniu Wnioskodawca wskazał, iż:

 1. Wnioskodawca jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.
 2. Cała zabudowana nieruchomość wykorzystywana była i jest tylko do działalności opodatkowanej.
 3. Nieruchomość została wybudowana przez Wnioskodawcę w latach sześćdziesiątych. Nie przysługiwało Wnioskodawcy prawo do odliczenia ponieważ nie obowiązywał wtedy podatek VAT.
 4. Położone na terenie nieruchomości magazyny, portiernia oraz budynek biurowy są trwale związane z gruntem, natomiast dwie wiaty stalowe nie są trwale związane z gruntem.
 5. Wiaty zaliczane są do budowli.
 6. Na terenie nieruchomości znajduje się 6 budynków magazynowych, 1 budynek biurowy , portiernia i 2 wiaty stalowe. Pierwszy budynek magazynowy (PKOB-1252) był ulepszony w 1999 r. Nakłady na ulepszenie wyniosły powyżej 30% wartości początkowej. Przysługiwało Wnioskodawcy prawo do odliczenia podatku VAT. Do pierwszego zasiedlenia doszło w wyniku zawarcia umowy najmu trwającej dłużej niż dwa lata. Drugi budynek magazynowy (PKOB-1252) nie był ulepszany. Do pierwszego zasiedlenia doszło w wyniku zawarcia umowy najmu, która trwa dłużej niż dwa lata. Trzeci budynek magazynowy (PKOB-1252) był ulepszony w 2001 r. Nakłady na ulepszenie wyniosły powyżej 30% wartości początkowej. Wnioskodawcy przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT. Do pierwszego zasiedlenia doszło w wyniku zawarcia umowy najmu, która trwa dłużej niż dwa lata. Czwarty budynek magazynowy (PKOB - 1252) nie był ulepszany, ale był wynajmowany przez okres dłuższy niż dwa lata. Piąty budynek magazynowy (PKOB-1230) był ulepszony w 2003 r. Nakłady na ulepszenie wyniosły powyżej 30% wartości początkowej. Wnioskodawcy przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT. Budynek ten nie był wynajmowany, wykorzystywany jest w działalności gospodarczej. Szósty budynek magazynowy (PKOB - 1230) był ulepszony w 1995r. Nakłady na ulepszenie wyniosły powyżej 30% wartości początkowej. Wnioskodawcy przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT. Do pierwszego zasiedlenia doszło na podstawie umowy najmu, która trwa dłużej niż dwa lata. Siódmy budynek biurowy (PKOB - 1220) był ulepszony w 1995 r. Nakłady na ulepszenie wyniosły powyżej 30% wartości początkowej. Wnioskodawcy przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT. Jest częściowo wynajmowany przez okres dłuższy niż dwa lata. Portiernia (PKOB -1274) - budynek nie był ulepszany , ale jest wynajmowany przez okres dłuższy niż dwa lata. Wnioskodawca ma dwie wiaty stalowe, jedna z nich jest wynajmowana przez okres dłuższy niż dwa lata i nie była ulepszana. Druga wiata nie jest wynajmowana i nie była ulepszana.
 7. Budynki, w stosunku do których Wnioskodawca ponosił nakłady na ulepszenie wynoszące więcej niż 30% wartości początkowej i w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego są wykorzystywane w działalności opodatkowanej dłużej niż pięć lat.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Jak należy opodatkować dostawę zabudowanej nieruchomości dla celów VAT...
 2. Czy Wnioskodawca może zrezygnować ze zwolnienia od podatku w stosunku do dostawy nieruchomości o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 i wybrać opodatkowanie ...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad. 1

Sprzedaż zabudowanej nieruchomości powinna być zwolniona z VAT ponieważ:

 1. Zwolnienie przysługuje Wnioskodawcy na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10, ponieważ doszło do pierwszego zasiedlenia w momencie oddania do używania na podstawie umowy najmu, która trwała dłużej niż dwa lata.
 2. Zwolnienie przysługuje Wnioskodawcy, ponieważ do pierwszego zasiedlenia doszło przez ulepszenie budynku, którego wartość przekroczyła 30% wartości i oddanie do używania w wykonywaniu czynności podlegających opodatkowaniu(najem).Okres najmu jest dłuższy niż 2 lata.
 3. Do pierwszego zasiedlenia doszło po ulepszeniu w 2003 r., którego wartość stanowiła ponad 30% wartości początkowej obiektu. Zwolnienie z opodatkowania przysługuje na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a. Spełniony został warunek określony pod literą „a”, ponieważ w stosunku do tej nieruchomości nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego Zgodnie z art. 43 ust. 7a warunku o którym mowa w ust 1 pkt 10a lit. b nie stosuje się jeżeli budynek w stanie ulepszonym był wykorzystywany do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat. Od momentu ulepszenia jest tam sklep, w którym prowadzona jest działalność handlowa.

Ad. 2

Zdaniem Wnioskodawcy Spółka w myśl art. 43 ust. l0 ustawy o VAT może odstąpić od zastosowania przysługującego zwolnienia od podatku w stosunku do budynków, gdy dostawa jest dokonywana po upływie 2 lat od pierwszego zasiedlenia i wybrać opodatkowanie spełniając jednocześnie warunki określone w art. 43 ust. 10 i 11.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie opodatkowania podatkiem VAT sprzedaży:
 • budynków trwale związanych z gruntem wraz z prawem użytkowania wieczystego gruntu – jest prawidłowe,
 • wiat magazynowych niezwiązanych trwale z gruntem –jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają:

 1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
 2. eksport towarów;
 3. import towarów na terytorium kraju;
 4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
 5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Przez towary, w myśl art. 2 pkt 6 ustawy, należy rozumieć rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Natomiast art. 7 ust. 1 ustawy stanowi, iż przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...) – art. 8 ust. 1 ustawy.

Nie każda czynność stanowiąca dostawę towarów w rozumieniu art. 7 ustawy, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Aby dana czynność podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, musi być wykonana przez podatnika.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Pod pojęciem działalności gospodarczej, na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy rozumie się wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

W art. 41 ust. 1 ustawy postanowiono, że stawka podatku od towarów i usług wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Jednakże, zgodnie z art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Należy zauważyć, że na podstawie art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1608) w art. 146a ustawy wprowadzenie do wyliczenia - z dniem 31 grudnia 2013 r. - otrzymało następujące brzmienie: „W okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f:”.

Zatem zgodnie z art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i ust. 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jednakże zarówno w treści ustawy, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienie od podatku.

Zakres i zasady zwolnienia od podatku od towarów i usług dostawy towarów lub świadczenia usług zostały określone m.in. w art. 43 ustawy.

Art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy stanowi, iż zwalnia się od podatku dostawę towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, jeżeli z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Jednym z warunków zastosowania zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy jest konieczność wykorzystywania towarów, w tym również nieruchomości, będących przedmiotem dostawy wyłącznie do działalności zwolnionej z podatku od towarów i usług.

Na mocy art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

 1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
 2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Z treści ww. przepisu wynika, iż dla ustalenia zasad opodatkowania dostawy budynku lub budowli kluczowym jest ustalenie, kiedy nastąpiło pierwsze zasiedlenie i jaki upłynął okres od tego momentu.

Według art. 2 pkt 14 ustawy, przez pierwsze zasiedlenie rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

 1. wybudowaniu lub
 2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Użyte w art. 2 pkt 14 ustawy sformułowanie „w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu” wskazuje na katalog czynności wymienionych w art. 5 ustawy, czyli dana czynność musi podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, choć nie jest konieczne, aby faktycznie był naliczony podatek od tej czynności – może to być czynność zwolniona od podatku.

Co istotne, oddanie do użytkowania powinno nastąpić w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu, a za taką można rozumieć m.in. objęcie we władanie budynku, budowli lub ich części przez pierwszego nabywcę lub pierwszego użytkownika. Przedmiotowa nieruchomość nie musi być faktycznie zamieszkała, lecz winna być przejęta przez nabywcę do użytkowania. Wydanie przedmiotowego obiektu nabywcy winno nastąpić w ramach wykonania przez właściciela (dokonującego dostawy) czynności podlegających opodatkowaniu.

Z powyższej definicji wynika, iż oddanie do użytkowania powinno nastąpić w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu, a za taką należy rozumieć nie tylko umowę sprzedaży, ale także umowy najmu i dzierżawy podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT. Zatem, należy uznać za pierwsze zasiedlenie moment oddania budynku do użytkowania pierwszemu najemcy (dzierżawcy).

Z przytoczonych wyżej przepisów wynika, iż dostawa nieruchomości, spełniających określone w przepisach warunki, może korzystać ze zwolnienia od podatku VAT. Wykluczenie z tego zwolnienia następuje w sytuacjach, gdy dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim oraz w sytuacji, gdy od momentu pierwszego zasiedlenia do chwili sprzedaży nie minęły co najmniej dwa lata.

W tym miejscu należy zauważyć, iż w przypadku nieruchomości niespełniających przesłanek do zwolnienia od podatku na podstawie powołanego wyżej przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, ustawodawca umożliwia podatnikom – po spełnieniu określonych warunków – skorzystanie ze zwolnienia wskazanego w pkt 10a tego przepisu.

Stosownie do treści art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem że:

 1. w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
 2. dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10a lit. b – zgodnie z zapisem art. 43 ust. 7a ustawy – nie stosuje się, jeżeli budynki, budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat.

Podkreślenia wymaga, że dla rozstrzygnięcia, czy możliwe jest skorzystanie ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy ważne jest, czy Wnioskodawcy przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Analiza ww. przepisów ustawy o podatku od towarów i usług wskazuje, iż dostawa budynków, budowli lub ich części, może korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10 lub pkt 10a. Istotne jest wobec tego każdorazowe kompleksowe zbadanie okoliczności towarzyszących dostawie ww. obiektów. Zauważyć bowiem należy, iż stosowanie zwolnień od podatku ma charakter wyjątkowy i nie podlega ani wykładni rozszerzającej, ani zawężającej, natomiast możliwość wychodzenia poza wykładnię literalną jest niedopuszczalna. W efekcie podatnik uprawniony będzie do zastosowania ww. preferencji, gdy charakter świadczonych przez niego czynności, w sposób jednoznaczny i niebudzący wątpliwości, wyczerpuje znamiona ujęte w treści przepisu statuującego jego prawo do zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług.

Zgodnie z przepisem art. 43 ust. 10 ustawy podatnik może zrezygnować ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10, i wybrać opodatkowanie dostawy budynków, budowli lub ich części, pod warunkiem że dokonujący dostawy i nabywca budynku, budowli lub ich części:

 1. są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni;
 2. złożą, przed dniem dokonania dostawy tych obiektów właściwemu dla ich nabywcy naczelnikowi urzędu skarbowego, zgodne oświadczenie, że wybierają opodatkowanie dostawy budynku, budowli lub ich części.

Stosownie do art. 43 ust. 11 ustawy oświadczenie, o którym mowa w ust. 10 pkt 2, musi również zawierać:

 1. imiona i nazwiska lub nazwę, adresy oraz numery identyfikacji podatkowej dokonującego dostawy oraz nabywcy;
 2. planowaną datę zawarcia umowy dostawy budynku, budowli lub ich części;
 3. adres budynku, budowli lub ich części.

Tak więc, ustawodawca daje podatnikom, dokonującym dostawy budynków, budowli lub ich części, objętych na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy zwolnieniem od podatku, po spełnieniu warunków określonych w art. 43 ust. 10 i 11 ustawy, możliwość zrezygnowania z tego zwolnienia i opodatkowania dostawy na zasadach ogólnych.

Natomiast w świetle art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, jeżeli z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Ponadto, w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu, o czym stanowi art. 29a ust. 8 ustawy.

Wobec powyższego przy sprzedaży budynków lub budowli, dokonywanej wraz z dostawą gruntu, na którym są one posadowione, grunt dzieli byt prawny budynków w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Oznacza to, że do dostawy gruntu stosuje się analogiczną stawkę podatku jak przy dostawie budynków, budowli lub ich części trwale z gruntem związanych. Jeżeli dostawa budynków albo budowli lub ich części korzysta ze zwolnienia od podatku, ze zwolnienia takiego korzysta również dostawa gruntu, na którym obiekt jest posadowiony. Przepis ten obejmuje swoim zakresem także sprzedaż gruntów będących w użytkowaniu wieczystym.

Z uwagi na brak definicji „budynków” w ustawie należy przytoczyć przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409, z późn. zm.), zwanej dalej Prawem budowlanym.

Zgodnie z art. 3 pkt 2 Prawa budowlanego, przez budynek – należy rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Przez budowlę rozumie się natomiast każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych, elektrowni wiatrowych, elektrowni jądrowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową (art. 3 pkt 3 ustawy Prawo budowlane).

Z opisu sprawy wynika, iż Wnioskodawca będący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług, zamierza sprzedać zabudowaną nieruchomość w skład której wchodzą magazyny, wiaty i budynek biurowy posadowione na gruncie objętym prawem wieczystego użytkowania. Cała zabudowana nieruchomość wykorzystywana była i jest tylko do działalności opodatkowanej. Nieruchomość została wybudowana przez Wnioskodawcę w latach sześćdziesiątych. Nie przysługiwało Wnioskodawcy prawo do odliczenia ponieważ nie obowiązywał wtedy podatek VAT. Położone na terenie nieruchomości magazyny, portiernia oraz budynek biurowy są trwale związane z gruntem , natomiast dwie wiaty stalowe nie są trwale związane z gruntem. Na terenie nieruchomości znajduje się 6 budynków magazynowych, 1 budynek biurowy , portiernia i 2 wiaty stalowe:

 1. Pierwszy budynek magazynowy (PKOB-1252) był ulepszony w 1999 r. Nakłady na ulepszenie wyniosły powyżej 30% wartości początkowej. Przysługiwało Wnioskodawcy prawo do odliczenia podatku VAT. Do pierwszego zasiedlenia doszło w wyniku zawarcia umowy najmu trwającej dłużej niż dwa lata.
 2. Drugi budynek magazynowy (PKOB-1252) nie był ulepszany. Do pierwszego zasiedlenia doszło w wyniku zawarcia umowy najmu, która trwa dłużej niż dwa lata.
 3. Trzeci budynek magazynowy (PKOB-1252) był ulepszony w 2001 r. Nakłady na ulepszenie wyniosły powyżej 30% wartości początkowej. Wnioskodawcy przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT. Do pierwszego zasiedlenia doszło w wyniku zawarcia umowy najmu, która trwa dłużej niż dwa lata.
 4. Czwarty budynek magazynowy (PKOB - 1252) nie był ulepszany, ale był wynajmowany przez okres dłuższy niż dwa lata.
 5. Piąty budynek magazynowy (PKOB-1230) był ulepszony w 2003 r. Nakłady na ulepszenie wyniosły powyżej 30% wartości początkowej. Wnioskodawcy przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT. Budynek ten nie był wynajmowany, wykorzystywany jest w działalności gospodarczej.
 6. Szósty budynek magazynowy (PKOB - 1230) był ulepszony w 1995 r. Nakłady na ulepszenie wyniosły powyżej 30% wartości początkowej. Wnioskodawcy przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT. Do pierwszego zasiedlenia doszło na podstawie umowy najmu, która trwa dłużej niż dwa lata.
 7. Siódmy budynek biurowy (PKOB - 1220) był ulepszony w 1995 r. Nakłady na ulepszenie wyniosły powyżej 30% wartości początkowej. Wnioskodawcy przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT. Jest częściowo wynajmowany przez okres dłuższy niż dwa lata.
 8. Portiernia (PKOB -1274) - budynek nie był ulepszany , ale jest wynajmowany przez okres dłuższy niż dwa lata.
 9. Wnioskodawca ma dwie wiaty stalowe, jedna z nich jest wynajmowana przez okres dłuższy niż dwa lata i nie była ulepszana. Druga wiata nie jest wynajmowana i nie była ulepszana.

Budynki, w stosunku do których Wnioskodawca ponosił nakłady na ulepszenie wynoszące więcej niż 30% wartości początkowej i w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego są wykorzystywane w działalności opodatkowanej dłużej niż pięć lat.

Jak wynika z opisu sprawy wszystkie budynki po ulepszeniu przekraczającym 30% ich wartości początkowej, jak również nie ulepszanych, Wnioskodawca wykorzystywał i nadal wykorzystuje na potrzeby opodatkowanej działalności gospodarczej Wnioskodawcy.

W przedmiotowym przypadku pierwsze zasiedlenie w stosunku do budynków powstało z chwilą oddania całości lub danej części budynków w najem (z chwilą oddania całości lub danej części w najem w stosunku do tej części powstaje pierwsze zasiedlenie). Jak bowiem wskazano, aby można było mówić o pierwszym zasiedleniu, musi dojść do oddania budynków do użytkowania w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu.

Zatem, w stosunku do części budynków (tj. budynek pierwszy, trzeci, szósty, siódmy, w części, która była wynajmowana), które były/są przedmiotem najmu i między pierwszym zasiedleniem (oddaniem w najem) a dostawą tych części budynków upłynął okres dłuższy niż 2 lata, dostawa tych części budynków/budowli będzie zwolniona od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy.

Odnośnie natomiast budynków, które nie były ulepszane, ale Wnioskodawca wykorzystywał je na potrzeby najmu, trwającego dłużej niż 2 lata (tj. budynek drugi, czwarty, portiernia), dostawa tych budynków również będzie korzystała ze zwolnienie od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, gdyż nie będzie dokonana w ramach pierwszego zasiedlenia oraz pomiędzy pierwszym zasiedleniem, a planowaną dostawą nie upłynie okres krótszy niż 2 lata.

Natomiast w stosunku do części budynków, których nakłady na ulepszenie wyniosły powyżej 30% wartości początkowej, od których Wnioskodawca miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, ale są wykorzystywane w działalności opodatkowanej dłużej niż pięć lat (tj. budynek piąty oraz budynek siódmy, w części, która nie była wynajmowana), nie będą korzystały ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, bowiem w stosunku do części tych budynków nie miało miejsce pierwsze zasiedlenie.

Jednakże, w odniesieniu do części ww. budynków nieobjętych zwolnieniem, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, spełnione będą warunki do zastosowania zwolnienia określonego w art. 43 ust. 1 pkt 10a w związku z art. 43 ust. 7a ustawy. Wnioskodawcy, bowiem, nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu ww. budynków. Ponadto, w odniesieniu do nakładów na ulepszenie tych budynków przekraczające 30% ich wartości początkowej, Wnioskodawcy przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony, jednakże niewynajmowane części ww. budynków były wykorzystywane do działalności opodatkowanej przez okres dłuższy niż 5 lat.

Nadto należy wskazać, iż dostawa gruntu (prawa użytkowania wieczystego gruntu), na którym posadowione są ww. budynki korzystające ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT, w świetle art. 29a ust. 8 ustawy również będzie podlegała zwolnieniu z opodatkowania podatkiem VAT.

Przedmiotem sprzedaży będą również dwie wiaty stalowe, które – jak wynika z wniosku – nie są trwale związane z gruntem. Zatem wiaty stalowe należy uznać za rzecz ruchomą, czyli towar inny niż budynek lub budowla. Wnioskodawca wskazał, że cała zabudowana nieruchomość wykorzystywana była i jest tylko do działalności opodatkowanej. Wobec powyższego wiaty magazynowe nie były wykorzystywane przez Wnioskodawcę wyłącznie do działalności zwolnionej od podatku od towarów i usług. Tym samym, dostawa ww. towarów nie będzie objęta zwolnieniem, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy i podlegać będzie opodatkowaniu stawką podatku VAT w wysokości 23%, zgodnie z art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy.

Jednocześnie, w przypadku, gdy zbywca - Wnioskodawca i nabywca budynków złożą do właściwego dla nabywcy naczelnika urzędu skarbowego, przed dniem dokonania sprzedaży, oświadczenie, o którym mowa w art. 43 ust. 10 pkt 2 i ust. 11 ustawy o VAT, transakcja zbycia budynków (tj. budynek pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, szósty, siódmy, w części, która była wynajmowana oraz portiernia), korzystających ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, w związku z dokonanym wyborem jej opodatkowania, będzie podlegać opodatkowaniu podstawową stawką podatku VAT, tj. 23%, na mocy art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

W takiej sytuacji, także dostawa gruntu (prawa użytkowania wieczystego gruntu), na którym są posadowione ww. budynki, będzie podlegał opodatkowaniu według stawki 23%.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Należy wskazać, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione w opisie zdarzenia przyszłego, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku – nie mogą być zgodnie z art. 14 b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone. Zgodnie z art. 14b § 1 Minister właściwy do spraw finansów publicznych, na wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną).

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

sprzedaż nieruchomości
DD9/033/414/MWD/2013/RWPD-78024 | Interpretacja indywidualna

zwolnienie
IPTPP1/4512-345/15-2/AK | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.