IPTPP3/443A-72/14-2/KK | Interpretacja indywidualna

Wnioskodawca jest ostatnim (finalnym), ogniwem w łańcuchu dostaw - obrotu wyrobami gazowymi, tj. Spółka jest podmiotem zużywającym wyroby gazowe objęte zwolnieniem na podstawie art. 31b ust. 1 pkt 5 ustawy. Wobec powyższego mając na uwadze elementy opisu sprawy oraz przytoczone przepisy z zakresu podatku akcyzowego, stwierdzić należy, że Spółka posiada status finalnego nabywcy gazowego.
IPTPP3/443A-72/14-2/KKinterpretacja indywidualna
 1. akcyza
 2. zwolnienie
 1. Podatek akcyzowy (AKC) [przepisy aktualne] -> Opodatkowanie akcyzą wyrobów akcyzowych -> Zwolnienia
 2. Podatek akcyzowy (AKC) [przepisy aktualne] -> Przepisy ogólne

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn.zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 10 października 2014 r. (data wpływu 15 października 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie uznania podmiotu zużywającego wyroby gazowe o kodzie 2711 21 00 do celów zwolnionych za finalnego nabywcę gazowego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 października 2014r. r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego w sprawie dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie uznania podmiotu zużywającego wyroby gazowe o kodzie 2711 21 00 do celów zwolnionych za finalnego nabywcę gazowego.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w X (zwana dalej: „Spółką”) jest podmiotem działającym w branży produkcji piasku kwarcowego. Produkcja piasku realizowana jest przez Spółkę w jej dwóch oddziałach: 1 oraz 2. Spółka w swojej działalności nabywa i wykorzystuje znaczącą ilości gazu ziemnego, tj. gaz o kodzie CN 2711 21 00. Gaz ziemny wykorzystywany przez Spółkę stanowi wyrób akcyzowy w rozumieniu ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. 2014, poz. 752, zwana dalej: „ustawą akcyzową”.

Gaz ziemny wykorzystywany jest przez Spółkę w około 97% w celach produkcyjnych, natomiast około 3% gazu ziemnego Spółka wykorzystuje w okresie zimowym na cele grzewcze.

Spółka od dnia 5 września 2014 r. objęta została systemem zarządzania środowiskowego ISO 14001, na dowód czego otrzymała stosowny certyfikat wydany przez jednostkę posiadającą akredytację Polskiego Centrum Akredytacji. Zgodnie z art. 31 b ust. 10 ustawy akcyzowej Spółka w roku 2014 jest zakładem energochłonnym, biorąc pod uwagę 8% udział kosztuzakupu gazu ziemnego w stosunku do wartości produkcji sprzedanej za rok 2013 r.

Stosownie do powyższego, zgodnie z art. 31 b ust. 1 pkt 5 ustawy akcyzowej Spółka jest zakładem energochłonnym, w którym wprowadzony został w życie system prowadzący do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższenia efektywności energetycznej, co zostało potwierdzone w interpretacji indywidualnej z dnia 25 sierpnia 2014 r. sygn. IPTPP3/443A-35/14-2/KK, wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi.

Spółka jako zakład energochłonny, w którym wprowadzony został w życie system prowadzący do osiągnięcia celów dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższenia efektywności energetycznej, korzysta z całości wykorzystywanego gazu ziemnego, tj. gazu wykorzystywanego zarówno do celów produkcyjnych jak i do celów grzewczych. Spółka nie dokonuje sprzedaży gazu ziemnego (żadnej z czynności zdefiniowanych jako sprzedaż w art. 9a ust. 2 pkt 1 – 8 ustawy akcyzowej), ani nie używa go do celów objętych zerową stawką akcyzy.

Mając na uwadze dopełnienie wymogów formalnych zwolnienia gazu ziemnego z podatku akcyzowego, Spółka stosownie do art. 16 ust. 1 ustawy akcyzowej złożyła Naczelnikowi Urzędu Celnego w X zgłoszenie rejestracyjne (AKC-R) przed dniem wykonania pierwszej czynności związanej z wykorzystaniem gazu ziemnego, występując w roli finalnego nabywcy gazowego stosownie do art. 2 ust. 1 pkt 19a ustawy akcyzowej.

W świetle art. 2 ust. 1 pkt 19a oraz pkt 23d ustawy akcyzowej, zważając na inne obowiązki w zakresie powiadomienia właściwego naczelnika urzędu celnego, stosownie do art. 16 ust. 1 oraz ust. 3a ustawy akcyzowej. Spółka chciałaby potwierdzić swoje stanowisko, w charakterze jakiego podmiotu Spółka nabywa gaz ziemny - jako finalny nabywca gazowy czy jako pośredniczący podmiot gazowy.

W związku z powyższym opisem zadano następujące:

Czy w świetle przedstawionego stanu faktycznego sprawy, biorąc pod uwagę art. 2 ust. 1 pkt 19a oraz pkt 23d w zw. z art. 16 ust. 3a ustawy akcyzowej Spółka jest finalnym nabywcą gazowym, czy też pośredniczącym podmiotem gazowym...

Zdaniem Wnioskodawcy, Spółka stoi na stanowisku, iż zgodnie z art. 2 ust 1 pkt 19a oraz pkt 23d w zw. z art. 16 ust. 3a ustawy o podatku akcyzowym jest finalnym nabywcą gazowym, nie zaś pośredniczącym podmiotem gazowym. Powyższe stanowisko Spółki wynika z tego, iż Spółka w myśl art. 31b ust. 1 pkt 5 ustawy akcyzowej, jako zakład energochłonny wykorzystujący wyroby gazowe, w którym wprowadzony został w życie system prowadzący do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższenia efektywności energetycznej - korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem akcyzowym całości wykorzystywanego przez siebie gazu ziemnego, oraz nie dokonuje ona sprzedaży, dostawy wewnątrzwspólnotowej, nabycia wewnątrzwspólnotowego, importu ani eksportu wyrobów gazowych. Ustawodawca w art. 2 ust. 1 pkt 19a ustawy akcyzowej zdefiniował finalnego nabywcę gazowego jako podmiot, który nabywa na terytorium kraju, importuje lub nabywa wewnątrzwspólnotowo wyroby gazowe, lub posiada uzyskane w sposób inny niż w drodze nabycia wyroby gazowe, - który nie jest pośredniczącym podmiotem gazowym.

Z kolei art. 2 ust 1 pkt 23d ustawy akcyzowej stanowi, iż pośredniczący podmiot gazowy to podmiot mający siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium kraju lub posiadający koncesję na obrót gazem ziemnym na terytorium kraju:

 1. dokonujący sprzedaży, dostawy wewnątrzwspólnotowej, nabycia wewnątrzwspólnotowego, importu lub eksportu wyrobów gazowych, lub
 2. używający wyrobów gazowych do celów objętych zwolnieniem od akcyzy i do celów nieobjętych zwolnieniem od akcyzy, lub
 3. używający wyrobów gazowych do celów objętych zwolnieniem od akcyzy i do celów objętych zerową stawką akcyzy,

(...)

- który pisemnie powiadomił właściwego naczelnika urzędu celnego o tej działalności.

Spółka nabywa gaz ziemny wysokometanowy o kodzie CN 2711 21 00 od Polskiego ....: S.A. dla własnych celów gospodarczych, tj. przy produkcji piasku kwarcowego oraz w okresie zimowym w celach grzewczych. Spółka nie odsprzedaje gazu ziemnego innym podmiotom, ani nie używa go do celów objętych zerową stawką akcyzy.

Biorąc pod uwagę art. 2 ust. 1 pkt 23d Spółka stoi na stanowisku, iż nie może być zakwalifikowana jako pośredniczący podmiot gazowy z tego względu, iż nie odsprzedaje gazu ziemnego innym podmiotom oraz co najważniejsze używa gaz ziemny wyłączenie do celów objętych zwolnieniem z podatku akcyzowego.

Analiza przepisów art. 2 ust. 1 pkt 19a oraz pkt 23d ustawy akcyzowej, była przedmiotem interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 28 lutego 2014 r., sygn.. IPTPP3/443A-76/13-2/BJ. Jednakże Spółka chciałaby wskazać, iż stan faktyczny wyżej wymienionej interpretacji indywidualnej odbiega od stanu faktycznego przedstawionego w niniejszym wniosku, bowiem Spółka nabywa gaz ziemny w całości zwolniony z podatku akcyzowego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, zwaną dalej ustawą ((Dz. U. 2014, poz. 752.), ustawa określa opodatkowanie podatkiem akcyzowym, zwanym dalej „akcyzą”, wyrobów akcyzowych oraz samochodów osobowych, organizację obrotu wyrobami akcyzowymi, a także oznaczanie znakami akcyzy.

W myśl art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy, użyte w ustawie określenie „wyroby akcyzowe” oznacza - wyroby energetyczne, energię elektryczną, napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe oraz susz tytoniowy, określone w załączniku nr 1 do ustawy.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1b ustawy, określenie „wyroby gazowe” oznacza - wyroby energetyczne o kodach CN 2705 00 00, 2711 11 00, 2711 21 00, 2711 29 00 i pozostałe paliwa opałowe, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 15 lit. b, z wyłączeniem wyrobów energetycznych o kodzie CN 2901 10 00.

Zakres opodatkowania akcyzą wyrobów energetycznych, w tym również wyrobów gazowych, został określony w rozdziale 1 działu IV ustawy.

Stosownie do art. 86 ust.1 ustawy, do wyrobów energetycznych, w rozumieniu ustawy, zalicza się wyroby (...) objęte pozycjami CN 2701, 2702 oraz od 2704 do 2715.

Zgodnie z art. 86 ust. 3 ustawy, paliwami opałowymi w rozumieniu ustawy są wyroby energetyczne przeznaczone do użycia, oferowane na sprzedaż lub używane do celów opałowych, z wyłączeniem wyrobów, o których mowa w ust. 2, a zatem z wyłączeniem paliw silnikowych.

W ww. załączniku nr 1, stanowiącym Wykaz wyrobów akcyzowych, umieszczono pod pozycją nr 28, z kodem CN 2711 - gaz ziemny (mokry) i pozostałe węglowodory gazowe.

Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 13 ustawy, stawka akcyzy dla gazu ziemnego (mokrego) i pozostałych węglowodorów gazowych objętych pozycją CN 2711, przeznaczonych do celów opałowych, wynosi 1,28 zł/1 gigadżul (GJ).

W myśl art. 9c ust. 1 ustawy, w przypadku wyrobów gazowych przedmiotem opodatkowania akcyzą jest:

 1. nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów gazowych przez finalnego nabywcę gazowego;
 2. sprzedaż wyrobów gazowych finalnemu nabywcy gazowemu;
 3. import wyrobów gazowych przez finalnego nabywcę gazowego;
 4. użycie wyrobów gazowych przez pośredniczący podmiot gazowy;
 5. użycie wyrobów gazowych przez finalnego nabywcę gazowego:
  1. uzyskanych w sposób inny niż w drodze nabycia,
  2. jeżeli nie można ustalić podmiotu, który dokonał sprzedaży tych wyrobów finalnemu nabywcy gazowemu, a w wyniku kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego albo postępowania podatkowego nie ustalono, że akcyza została zapłacona w należnej wysokości,
  3. nabytych w ramach zwolnienia, o którym mowa w art. 31b ust. 1-4, do innych celów niż zwolnione na podstawie tych przepisów, przy czym za takie użycie uważa się również naruszenie warunku, o którym mowa w art. 31b ust. 5-7 lub 9, a także sprzedaż, eksport lub dostawę wewnątrzwspólnotową wyrobów gazowych przez finalnego nabywcę gazowego zamiast użycia ich do celów, o których mowa w art. 31b ust. 1-4.

Z powyższych przepisów wynika, iż zasadą jest opodatkowanie obrotu wyrobami gazowymi. Tym niemniej ustawodawca przewidział również określone wyłączenia od zasady opodatkowania obrotu wyrobami gazowymi. W przedmiotowej sprawie będzie miało zastosowanie zwolnienie – Wnioskodawca będzie zużywał je do celów zwolnionych na podstawie art. 31b ust. 1 pkt 5 ustawy. Wnioskodawca wskazuje, że nie będzie odsprzedawał wyrobów gazowych lecz wykorzystywał je wyłącznie do celów zwolnionych, zatem należy rozważyć czy taki podmiot może być uznany za pośredniczący podmiot gazowy.

W myśl art. 2 ust. 1 pkt 23d ustawy, pośredniczący podmiot gazowy to podmiot mający siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium kraju lub posiadający koncesję na obrót gazem ziemnym na terytorium kraju:

 1. dokonujący sprzedaży, dostawy wewnątrzwspólnotowej, nabycia wewnątrzwspólnotowego, importu lub eksportu wyrobów gazowych, lub
 2. używający wyrobów gazowych do celów objętych zwolnieniem od akcyzy i do celów nieobjętych zwolnieniem od akcyzy, lub
 3. używający wyrobów gazowych do celów objętych zwolnieniem od akcyzy i do celów objętych zerową stawką akcyzy, lub
 4. będący spółką prowadzącą giełdę towarową w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, nabywającą wyroby gazowe z tytułu pełnienia funkcji opisanej w art. 5 ust. 3a ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, lub
 5. będący towarowym domem maklerskim lub domem maklerskim w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, nabywającym wyroby gazowe z tytułu pełnienia funkcji opisanej w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych lub nabywającym wyroby gazowe na rachunek dającego zlecenie na rynku regulowanym w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, lub
 6. będący giełdową izbą rozrachunkową, Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. lub spółką, której Krajowy Depozyt przekazał wykonywanie czynności z zakresu zadań, o których mowa w art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, nabywającymi wyroby gazowe z tytułu pełnienia funkcji opisanej w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, lub
 7. będący spółką prowadzącą jednocześnie izbę rozliczeniową i izbę rozrachunkową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, nabywającą wyroby gazowe z tytułu pełnienia funkcji, o której mowa w art. 68a ust. 14 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, lub w celu rozliczenia i rozrachunku transakcji zawieranych na rynku regulowanym

- który pisemnie powiadomił właściwego naczelnika urzędu celnego o tej działalności.

Stosownie do art. 2 ust. 1 pkt 19a ustawy, finalny nabywca gazowy to podmiot, który:

 1. nabywa na terytorium kraju, importuje lub nabywa wewnątrzwspólnotowo wyroby gazowe, lub
 2. posiada uzyskane w sposób inny niż w drodze nabycia wyroby gazowe

- niebędący pośredniczącym podmiotem gazowym;

Z opisu sprawy wynika, iż Spółka jest podmiotem działającym w branży produkcji piasku kwarcowego. Spółka w swojej działalności nabywa i wykorzystuje znaczącą ilości gazu ziemnego, tj. gaz o kodzie CN 2711 21 00. Gaz ziemny wykorzystywany jest przez Spółkę w około 97% w celach produkcyjnych, natomiast około 3% gazu ziemnego Spółka wykorzystuje w okresie zimowym na cele grzewcze. Spółka od dnia 5 września 2014 r. objęta została systemem zarządzania środowiskowego ISO 14001, na dowód czego otrzymała stosowny certyfikat wydany przez jednostkę posiadającą akredytację Polskiego Centrum Akredytacji. Zgodnie z art. 31 b ust. 10 ustawy akcyzowej Spółka w roku 2014 jest zakładem energochłonnym, biorąc pod uwagę 8% udział kosztu zakupu gazu ziemnego w stosunku do wartości produkcji sprzedanej za rok 2013 r. Spółka jako zakład energochłonny, w którym wprowadzony został w życie system prowadzący do osiągnięcia celów dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższenia efektywności energetycznej, korzysta z całości wykorzystywanego gazu ziemnego, tj. gazu wykorzystywanego zarówno do celów produkcyjnych jak i do celów grzewczych. Spółka nie dokonuje sprzedaży gazu ziemnego (żadnej z czynności zdefiniowanych jako sprzedaż w art. 9a ust. 2 pkt 1 – 8 ustawy akcyzowej), ani nie używa go do celów objętych zerową stawką akcyzy.

Mając na uwadze dopełnienie wymogów formalnych zwolnienia gazu ziemnego z podatku akcyzowego, Spółka stosownie do art. 16 ust. 1 ustawy akcyzowej złożyła Naczelnikowi Urzędu Celnego zgłoszenie rejestracyjne (AKC-R) przed dniem wykonania pierwszej czynności związanej z wykorzystaniem gazu ziemnego, występując w roli finalnego nabywcy gazowego stosownie do art. 2 ust. 1 pkt 19a ustawy akcyzowej.

Jak wynika z opisu sprawy Wnioskodawca jest ostatnim (finalnym), ogniwem w łańcuchu dostaw - obrotu wyrobami gazowymi, tj. Spółka jest podmiotem zużywającym wyroby gazowe objęte zwolnieniem na podstawie art. 31b ust. 1 pkt 5 ustawy. Wobec powyższego mając na uwadze elementy opisu sprawy oraz przytoczone przepisy z zakresu podatku akcyzowego, stwierdzić należy, że Spółka posiada status finalnego nabywcy gazowego.

Natomiast stosownie do treści art. 16 ust. 3a ustawy, podmiot zamierzający prowadzić działalność gospodarczą jako pośredniczący podmiot węglowy, pośredniczący podmiot gazowy lub pośredniczący podmiot tytoniowy, zamiast złożenia zgłoszenia rejestracyjnego, o którym mowa w ust. 1, jest obowiązany powiadomić o tym pisemnie właściwego naczelnika urzędu celnego przed dniem rozpoczęcia tej działalności. Powiadomienie powinno zawierać dane dotyczące tego podmiotu i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, w szczególności imię i nazwisko lub nazwę podmiotu, adres jego siedziby lub zamieszkania, NIP lub REGON albo inny numer identyfikacyjny używany w państwie siedziby lub zamieszkania podmiotu oraz określenie rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej.

Stosownie do powyższego prowadzenie działalności jako pośredniczący podmiot gazowy jest prawem a nie obowiązkiem. Tym samym Wnioskodawca nabywając wyroby gazowe objęte zwolnieniem z tego podatku nie ma obowiązku rejestrowania się jako pośredniczący podmiot gazowy, a tym samym do składania deklaracji i rozliczania podatku akcyzowego.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Inne kwestie przedstawione w opisanym zaistniałym stanie faktycznym, które nie zostały objęte pytaniem oraz własnym stanowiskiem w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego – nie mogą być zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Odnośnie powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnych, należy zauważyć, że interpretacje przepisów prawa podatkowego wydawane są w indywidualnych sprawach podatników i niewątpliwie kształtują sytuację prawną tych podatników w sprawach będących przedmiotem rozstrzygnięcia, lecz dotyczą konkretnych stanów faktycznych i nie mają mocy prawa powszechnie obowiązującego, co oznacza, że należy je traktować indywidualnie. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.) w swoim rozdziale III określa zamknięty katalog źródeł prawa powszechnie obowiązującego. Nie przewiduje on takiej mocy dla rozstrzygnięć Dyrektora Izby Skarbowej, jako organu upoważnionego do wydawania interpretacji indywidualnych w imieniu Ministra Finansów. Należy podkreślić, iż w postępowaniu w przedmiocie wydania interpretacji, Organ dokonał oceny prawnej przedstawionego zaistniałego stanu faktycznego, natomiast nie dokonuje jakichkolwiek własnych ustaleń faktycznych związanych z postępowaniem podatkowym, o którym mowa w Dziale IV Ordynacji podatkowej. Bowiem wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej wyznacza granice rozpoznawania danej sprawy i jest rozpatrywany zgodnie z Rozdziałem 1a Działu II Ordynacji podatkowej, który nie przewiduje w tym trybie prowadzenia postępowania podatkowego zmierzającego do ustalenia stanu faktycznego.

Należy zatem zaznaczyć, że wydając przedmiotową interpretację tut. Organ oparł się na wynikającym z treści wniosku opisie sprawy. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego zaistniałego stanu faktycznego, jak również w przypadku ustalenia w toku prowadzonego postępowania podatkowego odmiennego stanu sprawy niż przedstawiony we wniosku, udzielona interpretacja traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.