IPTPB2/415-406/12-4/JR | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,
Czy ma zastosowanie wyłączenie z opodatkowania na mocy art. 19 ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, oraz niektórych innych ustaw z (Dz. U. z 2003 r., Nr 202 poz. 1956)?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 4 maja 2012 r. (data wpływu 8 czerwca 2012 r.), uzupełnionym pismem z dnia 2 sierpnia 2012 r. (data wpływu 3 sierpnia 2012 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania przychodu ze sprzedaży akcji nabytych przed 1 stycznia 2004 r. – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 czerwca 2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania przychodu ze sprzedaży akcji nabytych przed 1 stycznia 2004 r.

Wniosek nie spełniał wymogów, o których mowa w art. 14b § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749), w związku z czym pismem z dnia 27 lipca 2012 r., Nr IPTPB2/415-406/12-2/JR, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów wezwał Wnioskodawcę do usunięcia braków w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie skutecznie doręczono w dniu 31 lipca 2012 r., natomiast w dniu 3 sierpnia 2012 r. uzupełniono ww. wniosek (data nadania 2 sierpnia 2012 r.).

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca w okresie między majem 2000 r. a styczniem 2001 r. poprzez Biuro Maklerskie zakupił 10 szt. akcji dawnej spółki „X”. Wnioskodawca nie posiada dowodu zakupu akcji, natomiast odnalazł wydruk stanu rachunku pieniężnego i papierów wartościowych z maja 2000 r., kiedy to jeszcze nie posiadał akcji spółki „X” oraz taki sam wydruk tylko z 16 stycznia 2001 r., wskazujący na posiadanie ww. papierów wartościowych. Z analizy tych dwóch wydruków wynika, iż nabycie wskazanych akcji miało miejsce między majem 2000 r. a 16 stycznia 2001 r. Dokumenty te podają także wycenę tych akcji według stanu na dzień wydruku informacji.

Spółka „X” prowadziła działalność technologiczną (montaż komputerów i wag elektronicznych) oraz internetową. W roku 2006 w Spółce „X” nastąpił „podział przez wydzielenie”. Działalność internetową wydzielono z działalności produkcyjnej oznaczając ją jako Spółkę „X pl”, zaś produkcja pozostała przy nazwie „X S.A.”. Każdy z dotychczasowych akcjonariuszy „X” otrzymał taka samą ilość akcji „X S.A.” i „X pl”. W przypadku Wnioskodawcy było to po 10 szt. akcji każdej z podzielonej Spółki „X S.A.

W roku 2006 nastąpił przymusowy wykup akcji Grupy „X pl” od jej akcjonariuszy i w związku z tym na konto Wnioskodawcy w Biurze Maklerskim BPH wpłynęła kwota Y zł za posiadanie 10 szt. akcji tej spółki. Od otrzymanej kwoty wg informacji uzyskanych w Urzędzie Skarbowym, Wnioskodawca miał obowiązek uiścić podatek od zysków giełdowych i tak też uczynił. Wnioskodawca o tym wykupie dowiedział się w 2007 r., kiedy to otrzymał z Biura Maklerskiego PIT - 8C.

Wnioskodawca zaznacza, że od 2001 r. kiedy to zakupił akcje „X S.A.” do grudnia 2011 r., poza przymusowym wykupem dokonanym przez „ X pl” nie dokonywał żadnych operacji kupna ani sprzedaży akcji, a w tym roku zlikwidował rachunek papierów wartościowych.

Wnioskodawca w uzupełnieniu wniosku wskazał, że zapytanie dotyczy 2006 r. Wskazuje, że akcje były dopuszczone do publicznego obrotu papierami wartościowymi. Nabycie zostało dokonane na Giełdzie Papierów Wartościowych przed 1 stycznia 2002 r., a ich sprzedaż nie była przedmiotem działalności gospodarczej.

W związku z powyższym zostało zadane (ostatecznie sprecyzowane w uzupełnieniu wniosku) następujące pytanie:

Czy ma zastosowanie wyłączenie z opodatkowania na mocy art. 19 ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, oraz niektórych innych ustaw z (Dz. U. z 2003 r., Nr 202 poz. 1956)...

Zdaniem Wnioskodawcy, wobec:

  • nabycia akcji przed 1 stycznia 2002 r. – co jak wskazuje zostało potwierdzone przez Dom Maklerski,
  • nabycia ich na rynku wtórnym tj. Giełdzie Papierów Wartościowych (Wnioskodawca posiada potwierdzenie spółki akcyjnej, że nigdy nie był ich pracownikiem jak również nie otrzymał żadnych ich akcji),
  • odpłatnego zbycia papierów wartościowych, które nie nastąpiło w ramach prowadzonej działalności gospodarczej,

- powinno zachodzić wyłączenie z opodatkowania na mocy art. 19 ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 202, poz. 1956).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Jednym ze źródeł przychodów wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych są kapitały pieniężne. Zgodnie z treścią art. 17 ust. 1 pkt 6 wyżej wymienionej ustawy, za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się należne choćby nie zostały faktycznie otrzymane przychody z:

  1. odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz papierów wartościowych
  2. realizacji praw wynikających z papierów wartościowych, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. b) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538 ze zm.).

W świetle art. 5a pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ilekroć w ustawie jest mowa o papierach wartościowych – oznacza to papiery wartościowe, o których mowa w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538). Papierami wartościowymi są w rozumieniu tej ustawy m.in. akcje.

Z kolei art. 30b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, że od dochodów uzyskanych m.in. z odpłatnego zbycia papierów wartościowych podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu.

W myśl art. 30b ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dochodem z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych (w tym akcji) jest różnica pomiędzy przychodami z tego zbycia a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 22 ust. 1f lub ust. 1g, lub art. 23 ust. 1 pkt 38, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 13 i 14 – osiągnięta w roku podatkowym.

Przepis art. 30b ust. 5 ww. ustawy stanowi, iż dochodów ze zbycia papierów wartościowych (akcji) nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na zasadach określonych w art. 27 (na zasadach ogólnych według skali podatkowej) oraz w art. 30c (tzw. podatek liniowy z działalności gospodarczej).

Na podatniku, który uzyskał dochód (poniósł stratę) z kapitałów opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30b ciąży obowiązek złożenia we właściwym urzędzie skarbowym zeznania według ustalonego wzoru (formularz PIT-38), w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym (art. 45 ust. 1a pkt 1 cyt. ustawy). W tym samym terminie dokonuje się też wpłaty należnego podatku wynikającego z zeznania (art. 45 ust. 4 pkt 2 ww. ustawy).

Jednocześnie zgodnie z treścią art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych ustaw (Dz. U. Nr 202, poz. 1956 ze zm.) przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie stosuje się do opodatkowania dochodów (strat) uzyskanych po dniu 31 grudnia 2003 r., z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, o których mowa w art. 52 pkt 1 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2004 r., pod warunkiem, że papiery te zostały nabyte przed dniem 1 stycznia 2004 r.

Przepis zaś wyżej powołanego art. 52 pkt 1 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2004 r., stanowi, iż zwalnia się od podatku dochodowego w okresie od dnia 1 stycznia 2001 r. do dnia 31 grudnia 2003 r., dochody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, które są dopuszczone do publicznego obrotu papierami wartościowymi, nabytych na podstawie publicznej oferty lub na giełdzie papierów wartościowych albo w regulowanym pozagiełdowym wtórnym obrocie publicznym albo na podstawie zezwolenia udzielonego w trybie art. 92 lub 93 przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. Nr 118, poz. 754 ze zm.) – przy czym zwolnienie nie ma zastosowania, jeżeli sprzedaż tych papierów wartościowych jest przedmiotem działalności gospodarczej.

W świetle wyżej przytoczonych przepisów art. 52 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy zmieniającej z dnia 12 listopada 2003 r., dochody ze sprzedaży akcji korzystają ze zwolnienia, jeśli równocześnie zostały spełnione następujące warunki:

  • akcje dopuszczono do publicznego obrotu papierami wartościowymi;
  • nabycia dokonano przed dniem 1 stycznia 2004 r.;
  • nabycie nastąpiło na podstawie publicznej oferty lub na giełdzie papierów wartościowych, albo w regulowanym pozagiełdowym wtórnym obrocie publicznym, albo na podstawie zezwolenia udzielonego w trybie art. 92 lub 93 przepisów ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi;
  • sprzedaż tych akcji nie jest przedmiotem działalności gospodarczej.

Z przedstawionego przez Wnioskodawcę stanu faktycznego wynika, że przed dniem 1 stycznia 2004 r. nabył akcje w ofercie publicznej na Giełdzie Papierów Wartościowych. W 2006 r. nastąpił przymusowy wykup akcji Grupy „X pl” od jej akcjonariuszy. W związku z tym faktem, na konto Wnioskodawcy wpłynęła kwota za posiadane akcje tej spółki. Sprzedaż tych akcji nie była przedmiotem działalności gospodarczej.

Przenosząc zatem powyższe uregulowania prawne na grunt rozpatrywanej sprawy stwierdzić należy, że zostały spełnione przesłanki warunkujące prawo do zwolnienia dochodu ze sprzedaży przedmiotowych akcji z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Reasumując, dochód ze sprzedaży akcji uzyskany w 2006 r. w świetle przedstawionego stanu faktycznego, nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Nadmienia się, że dokumenty dołączone do wniosku nie podlegają analizie i weryfikacji w ramach postępowania o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego. Zgodnie bowiem z przepisem art. 14b § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749), składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego oraz do przedstawienia własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej tego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego.

Końcowo nadmienić należy, że organ podatkowy rozpatruje sprawę tylko i wyłącznie w granicach stanu faktycznego przedstawionego we wniosku przez Wnioskodawcę. Organ podatkowy wydając interpretacje nie przeprowadza postępowania dowodowego. Jeśli stan faktyczny przedstawiony we wniosku nie odpowiada rzeczywistości, interpretacja nie wywołuje skutków prawnych.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.