IPPP3/4513-55/15-2/MC | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
W przypadku sprzedaży węgla na terytorium kraju na rzecz finalnego nabywcy węglowego i udokumentowania tej dostawy fakturą, w której zawarto pozycję CN wyrobów węglowych, ich ilość w tonach wraz z ich przeznaczeniem uprawniającym do zwolnienia od akcyzy, oraz z potwierdzeniem podpisem nabycia tych wyrobów przez finalnego nabywcę węglowego na tej fakturze, spełnione są warunki zwolnienia określone w art. 31a ust. 3 pkt 1 ustawy.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 23 czerwca 2015 r. (data wpływu 25 czerwca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie spełnienia przez Wnioskodawcę warunków określonych w art. 31a ust. 1 pkt 3 ustawy w przypadku sprzedaży wyrobów węglowych na terytorium kraju finalnemu nabywcy węglowemu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 czerwca 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie pełnienia przez Wnioskodawcę warunków określonych w art. 31a ust. 1 pkt 3 ustawy w przypadku sprzedaży wyrobów węglowych na terytorium kraju finalnemu nabywcy węglowemu.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (zwaną dalej: „Spółka”) posiada status pośredniczącego podmiotu węglowego zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 23a ustawy akcyzowej. Spółka prowadzi działalność gospodarczą, w szczególności w zakresie sprzedaży wyrobów węglowych objętych kodem CN 2701 (zwanych dalej: „węgiel”). Odbiorcą sprzedawanego na terytorium Polski przez Spółkę węgla jest podmiot posiadający status finalnego nabywcy węglowego. Finalny nabywca węglowy nabywa węgiel na cele opałowe objęte zwolnieniem od podatku akcyzowego na podstawie art. 31a ust. 1 pkt 8 ustawy akcyzowej. W celu objęcia sprzedawanych wyrobów węglowych zwolnieniem od akcyzy Spółka wystawia fakturę zawierającą elementy wskazane w art. 31a ust. 3 pkt 1 ustawy, przy czym na fakturze ilość sprzedawanego węgla określona jest w tonach.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w przypadku sprzedaży węgla na terytorium kraju na rzecz finalnego nabywcy węglowego i udokumentowania tej dostawy fakturą, w której zawarto pozycję CN wyrobów węglowych, ich ilość w tonach wraz z ich przeznaczeniem uprawniającym do zwolnienia od akcyzy, wraz z potwierdzeniem podpisem nabycia tych wyrobów przez finalnego nabywcę węglowego na tej fakturze, spełnione są warunki zwolnienia określone w art. 31a ust. 3 pkt 1 ustawy akcyzowej...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Opisana w pytaniu faktura dokumentującą sprzedaż węgla na terytorium kraju na rzecz finalnego nabywcy węglowego, w szczególności wykazanie na niej ilości sprzedawanego węgla w tonach spełnia warunek zwolnienia wyrobów węglowych od opodatkowania akcyzą, o którym mowa w art. 31a ust. 3 pkt 1 ustawy akcyzowej.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 31a ust. 3 pkt 1 ustawy akcyzowej, warunkiem zwolnienia jest w przypadku sprzedaży wyrobów węglowych na terytorium kraju finalnemu nabywcy węglowemu - wystawienie przez podmiot sprzedający wyroby węglowe faktury, jeżeli określa ona pozycje CN wyrobów węglowych, ich ilość w kilogramach i ich przeznaczenie uprawniające do zwolnienia od akcyzy oraz potwierdzenie podpisem nabycia tych wyrobów przez finalnego nabywcę węglowego.

Tona jest jednostką miary, która wskazuje ilość kilogramów, ale w tysiącach kilogramów (1 tona = 1000 kilogramów) i dlatego zdaniem Spółki faktura wystawiona w prawidłowy sposób w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 ze zm. - zwana dalej „ustawa VAT”) spełnia warunek zwolnienia, o którym mowa w art. 31a ust. 3 pkt 1 ustawy akcyzowej, nawet wówczas, gdy ilość sprzedawanego węgla wskazana jest w tonach, gdyż jest to wskazanie ilości kilogramów, tylko w tysiącach kilogramów.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 31a ust. 1 pkt 8 ustawy ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2014 r., poz. 752 z późn.zm.), zwaną dalej ustawą, zwalnia się od akcyzy czynności podlegające opodatkowaniu, których przedmiotem są wyroby węglowe przeznaczone do celów opałowych przez zakład energochłonny wykorzystujący wyroby węglowe.

W myśl art. 31a ust. 3 pkt 1 ustawy warunkiem zwolnienia, o którym mowa w ust. 1 ustawy jest w przypadku sprzedaży wyrobów węglowych na terytorium kraju finalnemu nabywcy węglowemu – wystawienie przez podmiot sprzedający wyroby węglowe dokumentu dostawy lub faktury, jeżeli określa ona pozycję CN wyrobów węglowych, ich ilość w kilogramach i ich przeznaczenie uprawniające do zwolnienia od akcyzy, oraz potwierdzenie podpisem nabycia tych wyrobów przez finalnego nabywcę węglowego.

Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca posiada status pośredniczącego podmiotu węglowego zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 23a ustawy. Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą, w szczególności w zakresie sprzedaży wyrobów węglowych objętych kodem CN 2701 (węgiel). Odbiorcą sprzedawanego na terytorium Polski przez Wnioskodawcę węgla jest podmiot posiadający status finalnego nabywcy węglowego. Finalny nabywca węglowy nabywa węgiel na cele opałowe objęte zwolnieniem od podatku akcyzowego na podstawie art. 31a ust. 1 pkt 8 ustawy. W celu objęcia sprzedawanych wyrobów węglowych zwolnieniem od akcyzy Spółka wystawia fakturę zawierającą elementy wskazane w art. 31a ust. 3 pkt 1 ustawy, przy czym na fakturze ilość sprzedawanego węgla określona jest w tonach.

Przedmiotem wątpliwości Wnioskodawcy jest ustalenie, czy w przypadku sprzedaży węgla na terytorium kraju na rzecz finalnego nabywcy węglowego i udokumentowania tej dostawy fakturą, w której zawarto pozycję CN wyrobów węglowych, ich ilość w tonach wraz z ich przeznaczeniem uprawniającym do zwolnienia od akcyzy, wraz z potwierdzeniem podpisem nabycia tych wyrobów przez finalnego nabywcę węglowego na tej fakturze, spełnione są warunki zwolnienia określone w art. 31a ust. 3 pkt 1 ustawy.

Zgodnie z powołanym powyżej art. 31a ust. 3 pkt 1 ustawy, w przypadku sprzedaży wyrobów węglowych na terytorium kraju finalnemu nabywcy węglowemu warunkiem zwolnienia od akcyzy na podstawie art. 31a ust. 1 pkt 8 ustawy jest wystawienie przez podmiot sprzedający wyroby węglowe dokumentu dostawy lub faktury, jeżeli określa ona pozycję CN wyrobów węglowych, ich ilość w kilogramach i ich przeznaczenie uprawniające do zwolnienia od akcyzy oraz potwierdzenie podpisem nabycia tych wyrobów przez finalnego nabywcę węglowego.

Mając na uwadze przedstawione we wniosku okoliczności sprawy oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa podatkowego należy stwierdzić, że w analizowanej sprawie w przypadku gdy Wnioskodawca wystawia fakturę dokumentującą sprzedaż wyrobów węglowych na rzecz finalnego nabywcy węglowego, która określa pozycję CN wyrobów węglowych, ich ilość w tonach, przeznaczenie uprawniające do zwolnienia od akcyzy oraz potwierdzenie podpisem nabycia tych wyrobów przez finalnego nabywcę węglowego spełnione są warunki, o których mowa w art. 31a ust. 3 pkt 1 ustawy. Jak wynika z okoliczności sprawy, Wnioskodawca w celu objęcia wyrobów węglowych zwolnieniem od akcyzy wystawia fakturę zawierająca elementy wskazane w art. 31a ust. 3 pkt 1 ustawy, przy czym na fakturze ilość sprzedawanego węgla określona jest w tonach. Należy zatem wskazać, że Wnioskodawca poprzez określenie na fakturze dokumentującej sprzedaż wyrobów węglowych ilości tych wyrobów w tonach spełnia wymóg wskazania ilości wyrobów węglowych w kilogramach, bowiem tona jest jednostką masy równą tysiącowi kilogramów. Istnieje więc możliwość przeliczenia ilości wyrobów węglowych określonej w tonach na kilogramy. Tym samym spełniony jest warunek określenia ilości sprzedawanych wyrobów węglowych w kilogramach, o którym mowa w art. 31a ust. 3 pkt 1 ustawy.

Zatem w przypadku sprzedaży węgla na terytorium kraju na rzecz finalnego nabywcy węglowego i udokumentowania tej dostawy fakturą, w której zawarto pozycję CN wyrobów węglowych, ich ilość w tonach wraz z ich przeznaczeniem uprawniającym do zwolnienia od akcyzy, oraz z potwierdzeniem podpisem nabycia tych wyrobów przez finalnego nabywcę węglowego na tej fakturze, spełnione są warunki zwolnienia określone w art. 31a ust. 3 pkt 1 ustawy.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. 2012, poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.