IPPP3/4512-228/15-2/KT | Interpretacja indywidualna

Zwolnienie od podatku usług nabywanych przez Spółkę na podstawie umowy „cash pooling”
IPPP3/4512-228/15-2/KTinterpretacja indywidualna
 1. cash-pooling
 2. import usług
 3. usługi finansowe
 4. zarządzanie
 5. zwolnienie
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podatnicy i płatnicy -> Inne grupy podatników
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Przepisy ogólne -> Definicje legalne
 3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2007 r. nr 112, poz. 770, z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 18 marca 2015 r. (data wpływu 19 marca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku usług nabywanych przez Spółkę na podstawie umowy „cash pooling” - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 marca 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku usług nabywanych przez Spółkę na podstawie umowy „cash pooling”.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

A. Sp. z o.o. („A.” lub „Spółka”), podmiot z siedzibą w Polsce, zamierza zawrzeć umowę cash pooling z X. S.a.r.l. („X. LUX”) z siedzibą w Luksemburgu. Głównym celem zawarcia przez A. wspomnianej powyżej umowy cash pooling jest efektywne zarządzanie środkami finansowymi A. przy wykorzystaniu zasobów i umiejętności podmiotu wyznaczonego do tej funkcji w ramach Grupy (tj. X. LUX) - a w konsekwencji zmniejszenie kosztów ewentualnego finansowania działalności Spółki oraz efektywniejsze i bezpieczniejsze gospodarowanie nadwyżkami finansowymi wygenerowanymi przez A.. Rozliczenia w ramach ww. umowy będą odbywać się w walucie PLN.

X. LUX jest podmiotem powołanym w ramach Grupy X. („Grupa”) do prowadzenia profesjonalnej działalności w zakresie finansowania w Grupie. Działalność ta obejmuje udostępnianie oraz przyjmowanie środków finansowych od podmiotów z Grupy zainteresowanymi usługami X. LUX w powyższym zakresie, jak również zarządzanie środkami finansowymi pozyskanymi w związku z zawarciem przez X. LUX umów cash pooling.

Przedmiotowa umowa cash pooling zostanie zawarta wyłącznie pomiędzy A. oraz X. LUX (umowa dwustronna).

W przedstawionej strukturze X. LUX będzie pełniła zatem funkcję tzw. cash pool owner - tzn. będzie uprawniona do samodzielnego (tj. niezależnego od Spółki):

 • dysponowania otrzymanymi od A. nadwyżkami środków finansowych - ich dalszego deponowania, oraz
 • decydowania o źródłach pozyskiwania środków służących pokryciu niedoborów środków finansowych występujących po stronie A..

W rozważanym przez Spółkę systemie cash pooling będzie dochodziło do przepływów środków pieniężnych między A. oraz X. LUX-tj.:

 • Na koniec każdego dnia roboczego, nadwyżki z rachunku bankowego A. będą automatycznie przekazywane na rachunek bankowy X. LUX, prowadzony w Polsce („Rachunek Główny”). Jeżeli natomiast na rachunku bankowym A. wystąpi niedobór środków finansowych, zostanie on pokryty środkami przekazywanymi przez X. LUX z Rachunku Głównego.
 • Tym samym, w ramach planowanej struktury cash pooling X. LUX będzie zobowiązana przyjąć nadwyżki środków A. oraz X. LUX będzie zobowiązana przekazać A. środki finansowe celem wyrównania niedoborów A.. Jednocześnie, A. będzie zobowiązana przekazać X. LUX nadwyżki finansowe zgromadzone na wskazanych rachunkach bankowych oraz A. będzie zobowiązana do przyjęcia od X. LUX środków celem finansowania niedoborów na wskazanych rachunkach bankowych A..

Jednocześnie, w ramach ww. cash pooling X. LUX nie będzie zobowiązana do automatycznego przelewania (lokowania) nadwyżek środków finansowych z Rachunku Głównego (należącego do X. LUX) na rachunek bankowy Spółki, ani też A. nie będzie zobowiązana do finansowania działalności X. LUX (uzupełnianie niedoborów X. LUX na Rachunku Głównym).

Z perspektywy Spółki - zasadniczo bez znaczenia są źródła i sposób pozyskania przez X. LUX niezbędnych do pokrycia niedoborów na rachunkach A.. Pewne jest jednak, że w przypadku, gdy na Rachunku Głównym pojawi się saldo ujemne (tj. X. LUX nie będzie w stanie pozyskać wystarczających środków finansowych z innych źródeł, lecz będzie zmuszona do pozyskania finansowania od banku), X. LUX będzie zobowiązana do zapłaty odsetek na rzecz banku zaangażowanego w schemat cash poolingu.

Odsetki od:

 • udostępnionych przez X. LUX środków służących pokryciu niedoborów Spółki lub
 • przekazanych X. LUX przez A. środków finansowych będących nadwyżkami finansowymi Spółki

- będą płatne w okresach miesięcznych.

Tytuł prawny do ww. odsetek wypłacanych przez strony umowy cash pooling (tj. przez A. na rzecz X. LUX oraz przez X. LUX na rzecz A.) oraz wierzytelność o wypłatę ww. odsetek będzie przysługiwała wyłącznie stronom umowy (tj. A. oraz X. LUX). Tym samym, na podstawie ww. umowy:

 • X. LUX będzie: (i) przysługiwał tytuł prawny do odsetek wypłacanych przez A. na podstawie umowy cash pooling oraz (ii) wyłącznie zobowiązaną do wypłaty od
 • A. będzie: (i) przysługiwał tytuł prawny do odsetek wypłacanych jej przez X. LUX oraz (ii) zobowiązaną do wypłaty odsetek wyłącznie na rzecz X. LUX.

W konsekwencji powyższego, na Rachunku Głównym będą dokonywane następujące operacje:

 • na koniec każdego dnia roboczego, nadwyżki z rachunku bankowego A. będą automatycznie przekazywane na Rachunek Główny,
 • w przypadku, gdy na rachunku bankowym A. wystąpi niedobór środków finansowych, zostanie on pokryty środkami przekazywanymi przez X. LUX z Rachunku Głównego.

Spółka posiada wiedzę odnośnie planowanych założeń funkcjonowania umowy cash pooling między Spółką a X. LUX. Podmiotami, pomiędzy, którymi będzie zawarta ww. umowa cash poolingu, będą bowiem X. LUX i A..

Sposób dysponowania otrzymanymi od Spółki nadwyżkami środków finansowych leży w gestii X. LUX, która jako samodzielny podmiot może swobodnie decydować, czy środki te będą przechowywane/ kumulowane na Rachunku Głównym (którego X. LUX jest właścicielem), czy też w inny sposób zagospodarowane przez X. LUX w ramach prowadzonej przez ten podmiot działalności.

Zgodnie z planowaną umową cash pooling między Spółką a X. LUX - ewentualny niedobór środków finansowych na rachunku Spółki zostanie pokryty przez X. LUX środkami zgromadzonymi przez X. LUX na Rachunku Głównym, którego posiadaczem jest ta spółka.

Jednocześnie, jak to zostało wskazane powyżej, X. LUX będzie pełniła funkcję tzw. cash pool owner - tzn. będzie uprawniona do samodzielnego (tj. niezależnego od Spółki):

 • dysponowania otrzymanymi od A. nadwyżkami środków finansowych, oraz
 • decydowania o źródłach pozyskiwania środków służących pokryciu niedoborów środków finansowych występujących po stronie A..

Mając powyższe na uwadze, decyzja co do źródła finansowania w celu pokrycia ewentualnego niedoboru środków finansowych na rachunku Spółki leży wyłącznie po stronie X. LUX, która jako samodzielny podmiot może swobodnie decydować, czy będą to środki pochodzące z Rachunku Głównego (którego X. LUX jest właścicielem), czy też inne środki pozyskane przez X. LUX (przelane na ww. Rachunek Główny). Decyzja ta pozostaje poza zakresem kompetencji Spółki.

Należy również podkreślić, że X. LUX jako właściciel Rachunku Głównego będzie odpowiedzialna za zapewnienie wystarczających środków finansowych na pokrycie niedoborów na rachunku Spółki. Odpowiedzialność ta wyraża się poprzez konieczność zapłaty przez X. LUX odsetek do banku w przypadku, gdy X. LUX nie zapewni wystarczającej kwoty środków finansowych na Rachunku Głównym do pokrycia niedoboru na rachunku bankowym Spółki.

Spółka wskazuje, że bank ( Bank) będzie odpowiedzialny za obsługę uczestniczących w umowie cash pooling rachunków bankowych Spółki oraz Rachunku Głównego, którego posiadaczem jest X. LUX.

W szczególności - w odniesieniu do Spółki - zadaniem banku będzie dokonywanie automatycznego:

 • przeniesienia wszystkich nadwyżek z rachunku Spółki na Rachunek Główny X. LUX, oraz
 • pokrycia wszystkich niedoborów na rachunku Spółki poprzez przeniesienie środków finansowych X. LUX z Rachunku Głównego na rachunek Spółki.

Jednocześnie Spółka podkreśla, że z uwagi na fakt, że - jak to zostało wskazane powyżej - w ramach ww. cash pooling:

 • X. LUX nie będzie zobowiązana do automatycznego przelewania (lokowania) nadwyżek środków finansowych z Rachunku Głównego (należącego do X. LUX) na rachunek bankowy Spółki, ani też
 • A. nie będzie zobowiązana do finansowania działalności X. LUX (uzupełnianie niedoborów X. LUX na Rachunku Głównym)
 • - bank również nie będzie dokonywał automatycznych działań w powyższym zakresie, tj. bank nie będzie dokonywał automatycznego:
  • przeniesienia nadwyżek z Rachunku Głównego na rachunek Spółki, ani
  • uzupełniania niedoborów na Rachunku Głównym z rachunku Spółki.

Ponadto, bank będzie odpowiedzialny za dokonanie automatycznej kalkulacji i pobranie odsetek należnych za dany miesiąc z tytułu umowy cash pooling.

Spółka wskazała również, że:

X. LUX jest rezydentem podatkowym w Luksemburgu. A. jest polskim rezydentem podatkowym.A. oraz X. LUX nie są podmiotami bezpośrednio powiązanymi - tj. X. LUX nie posiada (i) ani udziałów Spółki, (ii) ani udziałów w kapitale bezpośredniego udziałowca Spółki oraz X. LUX i Spółka posiadają różnych bezpośrednich udziałowców (nie są spółkami siostrami). Pomiędzy A. a X. LUX zachodzą jednak pośrednie powiązania kapitałowe - tj. inny podmiot z Grupy X. posiada pośrednio nie mniej niż 25% udziałów zarówno w A., jak i X. LUX.

Spółka uzyskała indywidualne interpretacje prawa podatkowego wydane przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, potwierdzające prawidłowość jej stanowiska w zakresie pytań objętych niniejszym wnioskiem w analogicznym stanie faktycznym, różniącym się wyłącznie walutą rozliczeń (EUR), tj.:

 1. w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych - interpretację indywidualną z dnia 21 sierpnia 2014 r., sygn. IPPB2/436-332/14-2/LS;
 2. w zakresie podatku od towarów i usług - interpretację indywidualną z dnia 16 września 2014 r.; sygn. IPPP3/443-580/14-2/IG.

Jednakże, w związku z rozszerzeniem planów biznesowych, Spółka pragnie również potwierdzić prawidłowość swojego stanowiska w odniesieniu do opisanej w niniejszym wniosku struktury cash pooling, w której rozliczenia będą odbywały się w walucie PLN.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (w zakresie podatku od towarów i usług):

Czy usługi nabywane przez Spółkę od X. LUX na podstawie przedstawionej w opisie zdarzenia przyszłego umowy cash pooling będą zwolnione z podatku od towarów i usług („VAT”)...

Stanowisko Wnioskodawcy:

Zdaniem Spółki, usługi świadczone przez X. LUX na rzecz Spółki na podstawie przedstawionej w opisie zdarzenia przyszłego umowy cash pooling będą zwolnione z VAT na podstawie art. 43 ustawy o VAT.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy:

X. LUX, z którą Spółka planuje zawrzeć umowę cash pooling, będzie świadczyła na rzecz Spółki usługi o charakterze finansowym, obejmujące swym zakresem działania w celu optymalizacji struktury finansowej A.. Jednocześnie jako podmiot powołany do świadczenia usług o takim charakterze, a więc zajmujący się profesjonalnie świadczeniem usług finansowych, X. LUX będzie zwolniona z opodatkowania VAT.

Zgodnie bowiem z art. 43 ust. 1 pkt 40 ustawy o VAT, zwolnione z VAT są usługi w zakresie depozytów środków pieniężnych, prowadzenia rachunków pieniężnych, wszelkiego rodzaju transakcji płatniczych, przekazów i transferów pieniężnych, długów, czeków i weksli oraz usługi pośrednictwa w świadczeniu tych usług. Ponadto, jak wynika z art. 43 ust. 13 ustawy o VAT, zwolnienie z VAT stosuje się również do świadczenia usługi stanowiącej element usługi wymienionej w ust. 1 pkt 7 i 37-41, który sam stanowi odrębną całość i jest właściwy oraz niezbędny do świadczenia usługi zwolnionej zgodnie z ust. 1 pkt 7 i 37-41.

W odniesieniu do opisanego zdarzenia przyszłego, transakcje dokonywane w ramach systemu cash pooling spełniają przesłanki ww. przepisów, pozwalające na zastosowanie zwolnienia z opodatkowania VAT. W szczególności, system wzajemnego przelewania nadwyżek środków finansowych przez Spółkę oraz X. LUX celem zyskania większej elastyczności i płynności finansowej jest objęty dyspozycją powołanych powyżej przepisów.

W konsekwencji, zdaniem Spółki, uprawnione jest twierdzenie, że w odniesieniu do czynności wykonywanych w ramach opisywanego systemu cash pooling znajdzie zastosowanie zwolnienie z VAT, ponieważ usługi świadczone w ramach struktury cash pooling stanowić będą usługi finansowe wymienione w katalogu usług wskazanych w art. 43 ust. 1 pkt 40 ustawy o VAT.

Podobne stanowisko prezentowane jest przez organy podatkowe w odniesieniu do typowych struktur zarządzania środkami finansowymi opartych na przelewach nadwyżek środków finansowych i pokrywaniu niedoborów środków finansowych. Dla przykładu wskazać można interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 9 października 2013 r. (sygn. IPPP3/443-653/13-2/SM), w której uznał on za prawidłowe stanowisko podatnika:

(...) usługi cash poolingu nabywane przez Spółkę a świadczone przez Pool Leadera stanowią usługi w zakresie kompleksowego zarządzania płynnością finansową grupy podmiotów i są usługami pośrednictwa finansowego w zakresie depozytów, środków pieniężnych, prowadzenia rachunków pieniężnych, wszelkiego rodzaju transakcji płatniczych, przekazów i transferów pieniężnych, a zatem są usługami pośrednictwa finansowego, objętymi zwolnieniem z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 40 ustawy o VAT.

Podsumowując, w ocenie Spółki, usługi nabywane przez Spółkę od X. LUX na podstawie przedstawionej w opisie zdarzenia przyszłego umowy cash pooling będą zwolnione z VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U z 2011 r., nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Zakres tych czynności zdefiniowany został odpowiednio w art. 7 i art. 8 ustawy.

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...). Natomiast przez świadczenie usług - w myśl art. 8 ust. 1 ustawy - rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Wnioskodawca - podmiot z siedzibą w Polsce - wskazał, że zamierza zawrzeć umowę cash poolingu z inną spółką z Grupy – podmiotem z siedzibą w Luksemburgu (spółka L.), który zajmuje się prowadzeniem profesjonalnej działalności w zakresie finansowania w ramach Grupy. Działalność ta obejmuje udostępnianie oraz przyjmowanie środków finansowych od podmiotów z Grupy zainteresowanymi usługami spółki L. w tym zakresie, jak również zarządzanie środkami finansowymi pozyskanymi w związku z zawarciem przez L. umów cash poolingu.

W niniejszej sprawie umowa cash poolingu zostanie zawarta wyłącznie pomiędzy Wnioskodawcą oraz spółką L. (umowa dwustronna). Głównym celem zawarcia tej umowy jest efektywne zarządzanie środkami finansowymi Wnioskodawcy przy wykorzystaniu zasobów i umiejętności podmiotu wyznaczonego do tej funkcji, tj. spółki L., a w konsekwencji zmniejszenie kosztów ewentualnego finansowania działalności Spółki oraz efektywniejsze i bezpieczniejsze gospodarowanie nadwyżkami finansowymi wygenerowanymi przez Wnioskodawcę. Rozliczenia w ramach ww. umowy będą odbywać się w walucie PLN.

W przedstawionej strukturze L. będzie pełniła funkcję tzw. „cash pool owner” - tzn. będzie uprawniona do samodzielnego (tj. niezależnego od Spółki) dysponowania otrzymanymi od Wnioskodawcy nadwyżkami środków finansowych (ich dalszego deponowania) oraz do decydowania o źródłach pozyskiwania środków służących pokryciu niedoborów środków finansowych występujących po stronie Wnioskodawcy.

W opisanym systemie cash poolingu będzie dochodziło do przepływów środków pieniężnych między Wnioskodawcą oraz spółką L., tj.:

 • na koniec każdego dnia roboczego, nadwyżki z rachunku bankowego Wnioskodawcy będą automatycznie przekazywane na rachunek bankowy L., prowadzony w Polsce („Rachunek Główny”); jeżeli natomiast na rachunku bankowym Wnioskodawcy wystąpi niedobór środków finansowych, zostanie on pokryty środkami przekazywanymi przez L. z Rachunku Głównego;
 • tym samym, w ramach planowanej struktury cash poolingu L. będzie zobowiązana przyjąć nadwyżki środków Wnioskodawcy oraz przekazać Mu środki finansowe celem wyrównania niedoborów; jednocześnie, Wnioskodawca będzie zobowiązany przekazać L. nadwyżki finansowe zgromadzone na wskazanych rachunkach bankowych przyjąć od L. środki celem finansowania niedoborów na wskazanych rachunkach bankowych.

Jednocześnie spółka L. nie będzie zobowiązana do automatycznego przelewania (lokowania) nadwyżek środków finansowych z Rachunku Głównego na rachunek bankowy Spółki, ani też Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do finansowania działalności L.

Odsetki od udostępnionych przez L. środków służących pokryciu niedoborów Spółki lub przekazanych L. przez Wnioskodawcę środków finansowych, będących nadwyżkami finansowymi Spółki, będą płatne w okresach miesięcznych. Tytuł prawny do ww. odsetek wypłacanych przez strony umowy cash poolingu oraz wierzytelność o wypłatę ww. odsetek będzie przysługiwała wyłącznie stronom umowy (tj. Wnioskodawcy oraz L.). Tym samym, na podstawie ww. umowy spółce L. będzie przysługiwał tytuł prawny do odsetek wypłacanych przez Wnioskodawcę na podstawie umowy cash poolingu oraz będzie ona wyłącznie zobowiązaną do wypłaty odsetek na rzecz Wnioskodawcy, a Wnioskodawcy będzie przysługiwał tytuł prawny do odsetek wypłacanych Mu przez L. oraz będzie zobowiązany do wypłaty odsetek wyłącznie na rzecz L.

Sposób dysponowania otrzymanymi od Spółki nadwyżkami środków finansowych leży w gestii spółki L., która jako samodzielny podmiot może swobodnie decydować, czy środki te będą przechowywane/ kumulowane na Rachunku Głównym (którego L. jest właścicielem), czy też w inny sposób zagospodarowane przez L. w ramach prowadzonej przez ten podmiot działalności.

Odnosząc się do opisanego zdarzenia przyszłego należy wskazać, że polskie przepisy podatkowe nie regulują zasad opodatkowania umowy cash poolingu. Występująca w obrocie prawnym jako umowa nienazwana - umowa cash poolingu porównywana jest często z umową pożyczki. Chociaż umowa ta do pewnego stopnia przypomina w swym charakterze uregulowaną w polskim prawie umowę pożyczki, jednak nie wyczerpuje istotnych jej znamion. Nie dochodzi w tym przypadku do zawarcia umowy pożyczki, ponieważ brak jest zobowiązania do przeniesienia określonej ilości pieniędzy na określony w umowie podmiot. Uczestnik tego typu systemu nie wie, czy środki jego zostaną wykorzystane, w jakiej wysokości i przez którego uczestnika. Tym samym, nie jest skonkretyzowana druga strona transakcji, jak też jej przedmiot, ponieważ źródłem, z którego zostanie zasilony rachunek o saldzie debetowym, jest rachunek zbiorczy, na którym gromadzone są wolne środki wszystkich posiadających je uczestników cash poolingu.

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega tylko ta dostawa lub świadczenie usług, w przypadku których istnieje konsument, tj. odbiorca świadczenia odnoszący z niego choćby potencjalną korzyść. Przy ocenie charakteru świadczenia jako usługi należy mieć na względzie, że ustawa zalicza do grona usług każde świadczenie. Usługą będzie jednak tylko takie świadczenie, w przypadku którego istnieje bezpośredni konsument, odbiorca świadczenia.

Tak więc, dana czynność podlega opodatkowaniu wówczas, gdy wykonywana jest w ramach umowy zobowiązaniowej, a jedna ze stron transakcji może zostać uznana za bezpośredniego beneficjenta tej czynności.

Jak wynika z wniosku, zakres usług świadczonych przez spółkę L. w ramach opisanego systemu cash poolingu na rzecz Wnioskodawcy ma charakter kompleksowy ukierunkowany na zarządzanie płynnością finansową uczestnika systemu. W ramach tego systemu spółka L. świadczy usługi na rzecz Wnioskodawcy - uczestnika systemu, na podstawie zawartej pomiędzy stronami umowy. Spółka zaś w ramach systemu jest odbiorcą usług świadczonych przez L.

Biorąc pod uwagę cechy charakterystyczne umowy cash poolingu oraz to, że - jak wskazała Spółka - będzie Ona korzystać, jako uczestnik systemu, z usługi zarządzania płynnością finansową na podstawie umowy zawartej ze spółką L., stwierdzić należy, że w tym przypadku w roli świadczącego usługę będzie występowała spółka L., wykonująca czynności wchodzące w skład usługi cash poolingu.

W przypadku świadczenia usług, istotnym dla prawidłowego rozliczenia podatku od towarów i usług jest określenie miejsca świadczenia danej usługi. Od poprawności określenia miejsca świadczenia zależeć będzie, czy dana usługa podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w Polsce, czy też nie.

W oparciu o zasadę ogólną zawartą w art. 28b ust. 1 ustawy, miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem ust. 2-4 oraz art. 28e, art. 28f ust. 1 i 1a, art. 28g ust. 1, art. 28i, 28j ust. 1 i 2 oraz art. 28n.

Dla celów określenia miejsca świadczenia usług ustawodawca odrębnie zdefiniował pojęcie podatnika. Zgodnie z art. 28a pkt 1 ustawy, przez podatnika należy rozumieć:

 1. podmioty, które wykonują samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w art. 15 ust. 2, lub działalność gospodarczą odpowiadającą tej działalności, bez względu na cel czy rezultat takiej działalności, z uwzględnieniem art. 15 ust. 6,
 2. osobę prawną niebędącą podatnikiem na podstawie lit. a, która jest zidentyfikowana lub obowiązana do identyfikacji do celów podatku lub podatku od wartości dodanej.

Natomiast przepis art. 17 ust. 1 pkt 4 wskazuje, że podatnikami są również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne nabywające usługi, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

 1. usługodawcą jest podatnik nieposiadający siedziby działalności gospodarczej oraz stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju, a w przypadku usług, do których stosuje się art. 28e, podatnik ten nie jest zarejestrowany zgodnie z art. 96 ust. 4,
 2. usługobiorcą jest:
  • w przypadku usług, do których stosuje się art. 28b - podatnik, o którym mowa w art. 15, lub osoba prawna niebędąca podatnikiem, o którym mowa w art. 15, zarejestrowana lub obowiązana do zarejestrowania zgodnie z art. 97 ust. 4,
  • w pozostałych przypadkach - podatnik, o którym mowa w art. 15, posiadający siedzibę działalności gospodarczej lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju lub osoba prawna niebędąca podatnikiem, o którym mowa w art. 15, posiadająca siedzibę na terytorium kraju i zarejestrowana lub obowiązana do zarejestrowania zgodnie z art. 97 ust. 4.

W przypadkach wymienionych w ust. 1 pkt 4, 5, 7 i 8, usługodawca lub dokonujący dostawy towarów nie rozlicza podatku należnego (art. 17 ust. 2 ustawy).

Stosownie do art. 2 pkt 9 ustawy - świadczenie usług, z tytułu wykonania których podatnikiem jest usługobiorca, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4, stanowi import usług.

Analiza informacji zawartych we wniosku wskazuje, że wymienione w art. 28b ust. 1 ustawy zastrzeżenia nie będą miały zastosowania, zatem miejsce świadczenia usług będących przedmiotem pytania ustalane będzie na podstawie zasady ogólnej wyrażonej w tym przepisie.

W niniejszej sprawie podmiotem świadczącym usługi zarządzania płynnością finansową będzie spółka L. – podmiot posiadający siedzibę poza terytorium kraju, tj. w Luksemburgu. Natomiast Wnioskodawca, jako polski podatnik będący odbiorcą tych usług, spełnia warunki określone w ww. art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy.

Z uwagi na powyższe okoliczności należy stwierdzić, że miejscem świadczenia opisanych usług cash poolingu - zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 28b ust. 1 ustawy - będzie terytorium kraju, w którym usługobiorca (Wnioskodawca) posiada swoją siedzibę, tj. Polska. Tym samym, z tytułu nabycia tych usług Spółka będzie zobowiązana do rozpoznania importu usług, w rozumieniu art. 2 pkt 9 w związku z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy, i opodatkowania ich zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego na terytorium Polski.

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Jednocześnie, w myśl art. 146a pkt 1 ustawy o VAT, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jednakże zarówno w treści ustawy, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi bądź zwolnienie od podatku.

I tak, zgodnie z przepisem art. 43 ust. 1 pkt 40 ustawy, zwalnia się od podatku usługi w zakresie depozytów środków pieniężnych, prowadzenia rachunków pieniężnych, wszelkiego rodzaju transakcji płatniczych, przekazów transferów pieniężnych, długów, czeków i weksli oraz usługi pośrednictwa w świadczeniu tych usług.

Zwolnienie od podatku stosuje się również do świadczenia usługi stanowiącej element usługi wymienionej w ust. 1 pkt 7 i 37-41, który sam stanowi odrębną całość i jest właściwy oraz niezbędny do świadczenia usługi zwolnionej zgodnie z ust. 1 pkt 7 i 37-41 (art. 43 ust. 13 ustawy).

Trzeba zauważyć, że zakres ww. zwolnienia jest relatywnie szeroki, obejmuje on usługi dotyczące wszelkich transakcji płatniczych, przekazów i transferów pieniężnych, depozytów, itp. Niewątpliwie usługi kompleksowego zarządzania płynnością finansową grupy podmiotów, wykonywane w analizowanej sprawie przez spółkę L. na rzecz uczestników (w tym przypadku Wnioskodawcy), tj. zarządzanie strukturą cash poolingu, której jednym z najistotniejszych elementów jest zarządzanie (w oparciu o usługi nabywane od banku) przepływami środków pieniężnych należących do członków Grupy, mieszczą się w kategorii usług wymienionych w art. 43 ust. 1 pkt 40 ustawy jako usługi pośrednictwa finansowego. Z przedstawionego we wniosku opisu sprawy wynika bowiem, że usługi świadczone przez L. są usługami pośrednictwa w zakresie depozytów, środków pieniężnych, prowadzenia rachunków pieniężnych, wszelkiego rodzaju transakcji płatniczych, przekazów i transferów pieniężnych.

W świetle powyższych uwag należy stwierdzić, że nabywane przez Wnioskodawcę usługi zarządzania płynnością finansową na podstawie umowy cash poolingu będą stanowiły dla Spółki import usług zwolnionych od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 40 ustawy.

Tym samym, stanowisko Wnioskodawcy uznaje się za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Przy czym, niniejsza interpretacja rozstrzyga w zakresie podatku od towarów i usług, natomiast w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych wydane zostało odrębne rozstrzygnięcie.

Należy też zaznaczyć, że zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej, minister właściwy do spraw finansów publicznych, na wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). Zatem, niniejsza interpretacja wydana została w indywidualnej sprawie Wnioskodawcy, nie wywołuje natomiast skutków prawnych dla innych uczestników opisanego we wniosku systemu cash poolingu.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.