IPPP3/443-186/12/15-7/S/KB | Interpretacja indywidualna

Skoro, jak twierdzi Spółka, audytor energetyczny potwierdził, że system grzewczy został gruntownie zmodernizowany, wprowadzono systemy mające na celu zmniejszenie zużycia energii i ochronę środowiska; zużycie węgla w stosunku do roku 2005 spadło o 33% oraz nastąpiło duże obniżenie emisji do atmosfery dla wszystkich składników emisji i Spółka ma na to stosowną ekspertyzę, to nie jest wykluczone skorzystanie przez Spółkę ze zwolnienia przewidzianego w art. 31a ust. 2 pkt 9 ustawy mimo że nie uczestniczy, ani w systemie EU ETS, ani EMAS. Zatem w przedmiotowym przypadku można uznać, że mamy do czynienia z podmiotem gospodarczym, w którym wprowadzone zostały w życie systemy prowadzące do osiągnięcia celów dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższenia efektywności energetycznej. W efekcie, w analizowanym przypadku znajdzie zastosowanie zwolnienie względem wyrobów węglowych przewidziane w art. 31a ust. 2 pkt 9 ustawy.
IPPP3/443-186/12/15-7/S/KBinterpretacja indywidualna
 1. akcyza
 2. podmiot zużywający
 3. zwolnienie
 1. Podatek akcyzowy (AKC) [przepisy aktualne] -> Opodatkowanie akcyzą wyrobów akcyzowych -> Zwolnienia -> Zwolnienie z akcyzy czynności podlegających opodatkowaniu wobec instytucji Wspólnot Europejskich i innych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów po uwzględnieniu wyroku WSA w Warszawie z dnia 16 października 2014 r. sygn. akt V SA/Wa 1981/14 stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku nadanym za pośrednictwem Poczty Polskiej w dniu 10 lutego 2012 r. (data wpływu 14 lutego 2012 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie zwolnienia od podatku wyrobów węglowych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 lutego 2012 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie zwolnienia od podatku wyrobów węglowych.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Spółka B. S.A. zajmuje się modernizacją i eksploatacją systemów grzewczych. Jedynym obiektem, w którym używane są wyroby węglowe jest jednostka wojskowa.

Na podstawie umowy z 3 października 2006 roku z Rejonowym Zarządem Infrastruktury (jako lider konsorcjum) przejęła system energetyczny od jednostki wojskowej w celu m.in. modernizacji i eksploatacji.

Umowa powyższa została podpisana w wyniku wyboru konsorcjum obejmującego również jego lidera, czyli Spółkę (wtedy B. Sp. z o.o.) w ramach zamówienia publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Elementem tego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego było zobowiązanie wykonawcy (czyli również uczestnika konsorcjum - Spółki) do realizacji Programu modernizacji systemu energetycznego kompleksów jednostki wojskowej w drodze przeprowadzenia prac modernizacyjnych prowadzących do obniżenia ogólnego zużycia oraz kosztów wytwarzania energii cieplnej, a także ograniczenia uciążliwości dla otoczenia istniejących źródeł ciepła.

Spółka uzyskała od Funduszu Ochrony Środowiska (umowa z 18 grudnia 2007 r.) dopłatę do odsetek od kredytu bankowego zaciągniętego na sfinansowanie modernizacji systemu energetycznego kompleksów jednostki wojskowej w związku z planowanym osiągnięciem efektu ekologicznego.

Spółka powołała audytora energetycznego w celu sprawdzenia, czy w trakcie modernizacji i eksploatacji systemu grzewczego jednostki wojskowej przez podmiot gospodarczy — Spółkę wprowadzone zostały w życie systemy prowadzące do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższenia efektywności energetycznej.

Audytor energetyczny wydał 30 grudnia 2011 roku ekspertyzę w wyniku, której uznał, że w trakcie modernizacji i eksploatacji systemu grzewczego jednostki wojskowej przez podmiot gospodarczy — Spółkę wprowadzone zostały w życie systemy prowadzące do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska oraz do podwyższenia efektywności energetycznej.

W ekspertyzie zdefiniował, co oznacza osiągnięcie celów ochrony środowiska oraz działanie dla podwyższenia efektywności energetycznej. Odniósł się do celów zdefiniowanych w dokumentach strategicznych Polski, w ramach polityki środowiskowej i energetycznej Unii Europejskiej, dotyczących ochrony środowiska oraz podwyższenia efektywności energetycznej, czyli do:

 1. Polityki energetycznej Polski do 2030 roku” przyjętej przez Radę Ministrów 10 listopada 2009 roku (Kancelaria Prezesa Rady Ministrów);
 2. Ustawy o efektywności energetycznej z dnia 5 kwietnia 2011 (Dz.U. 2011.95.551);
 3. Drugiego Krajowego Planu działań dotyczących efektywności energetycznej dla Polski (dokument po uzgodnieniach międzyresortowych i konsultacjach społecznych został przekazany do rozpatrzenia przez Komitet do spraw Europejskich), który odzwierciedla zapisy dyrektyw unijnych w tym zakresie.

1.1 Cele dotyczące ochrony środowiska obejmują:

 • zmniejszenie emisji ze spalania węgla: gazów szkodliwych, pyłów oraz gazów cieplarnianych,
 • zmniejszenie ilości odpadów stałych (popiół, żużel),
 • zmniejszenie zużycia paliw kopalnych.

Polityka energetyczna państwa zakłada wykorzystanie węgla, jako głównego paliwa dla elektroenergetyki w celu zagwarantowania odpowiedniego stopnia bezpieczeństwa energetycznego kraju.

Szczegółowym celem w tym obszarze jest:

 • Wykorzystanie węgla przy zastosowaniu sprawnych i niskoemisyjnych technologii.

Zastosowanie nowoczesnych technologii spalania oraz węgla o niskich wskaźnikach emisji (węgiel groszek) prowadzi do minimalizacji emisji i zmniejszenia oddziaływania na środowiska (Spółka wykorzystuje to paliwo).

1.2 Podwyższenie efektywności energetycznej:

Poprawa efektywności energetycznej obejmuje działania prowadzące do zmniejszenia zużycia energii użytecznej, strat w przesyle i dystrybucji oraz do poprawy sprawności procesów przetwarzania energii.

Działania te obejmują miedzy innymi:

 • Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej i sektorze publicznym (w tym: przebudowa systemów grzewczych),
 • Wymianę źródła ciepła,
 • Modernizacja i rozwój ciepłownictwa.

System grzewczy w jednostce wojskowej został gruntownie zmodernizowany, wprowadzono systemy mające na celu zmniejszenie zużycia energii i ochronę środowiska w następującym zakresie:

 1. Modernizacja źródeł ciepła:
  • Modernizacja kotłowni
  • Zastąpienie starych kotłów miałowych nowoczesnymi kotłami opalanymi węglem groszkiem
  • Wymiana technologii kotłowni, z nowoczesnymi pampami i armaturą
  • Kompletna wymiana technologii kotłowni parowej
  Wyłączone zostały kotłownie lokalne i obiekty podłączone do sieci.
 2. Sieć ciepłownicza - wykonano nową sieć ciepłowniczą z rur preizolowanych oraz podłączono do niej wszystkie dotychczas ogrzewane budynki.
 3. We wszystkich budynkach wykonane zostały węzły cieplne, z automatyką i armaturą umożliwiającą utrzymanie parametrów normatywnych w pomieszczeniach oraz oszczędności energii (regulacja pogodowa, czasowa i przeciwzamarzaniowa).

Wykonano modernizację instalacji wewnętrznych w budynkach w następującym zakresie:

 • wymiana zaworów grzejnikowych na zawory z głowicami termostatycznymi,
 • wymiana odpowietrzeń tradycyjnych na samoczynne,
 • regulacja rozdziału ciepła.
 • płukanie, próby ciśnieniowe na zimno i na gorąco.

Audytor energetyczny podsumował osiągnięcia Spółki w tym zakresie potwierdzając, że system grzewczy w jednostce wojskowej został gruntownie zmodernizowany, wprowadzono systemy mające na celu zmniejszenie zużycia energii i ochronę środowiska; zużycie węgla w stosunku do roku 2005 spadło o 33% oraz nastąpiło duże obniżenie emisji do atmosfery dla wszystkich składników emisji.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Spółka może uznać, że spełniła warunek zwolnienia od akcyzy wyrobów węglowych zużywanych przez podmioty gospodarcze, w których wprowadzone zostały w życie systemy prowadzące do osiągnięcia celów dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższenia efektywności energetycznej (warunek zwolnienia przedstawiony w art. 31a ust. 2 pkt 9 ustawy o podatku akcyzowym z 6 grudnia 2008 roku (Dz. U. 2009 Nr 3 poz. 11))...

Stanowisko Wnioskodawcy:

Spółka stoi na stanowisku, że spełniła warunki zwolnienia zawarte w art. 31a ust. 2 punkt 9 ustawy o podatku akcyzowym z 6 grudnia 2008 roku (Dz. U. 2009 Nr 3 poz. 11).

Spółka nie znalazła w dostępnych przepisach zdefiniowania co oznacza „wprowadzenie w życie systemów prowadzących do osiągnięcia celów dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższenia efektywności energetycznej”. Wobec tego skorzystała z wiedzy eksperta, który po pierwsze odniósł działania Spółki do celów polityki energetycznej Polski, a po drugie potwierdził osiągnięcie tak zdefiniowanych celów poprzez porównanie roku bazowego 2005 (cele energetyczne programu modernizacji obiektu opierały się o dane z 2005) z rokiem 2011.

W dniu 10 maja 2012 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie wydał interpretację indywidualną znak IPPP3/443-186/12-2/JK, w której uznał stanowisko Wnioskodawcy za nieprawidłowe. W wydanej interpretacji Organ uznał, że Spółka mimo przeprowadzonej gruntownej modernizacji prowadzącej do obniżenia ogólnego zużycia oraz kosztów wytwarzania energii cieplnej, a także ograniczenia uciążliwości dla otoczenia istniejących źródeł ciepła nie wprowadziła systemów, o których mowa w art. 31a ust. 2 pkt 9 ustawy, tj. EU ETS lub EMAS. Zatem w przedmiotowym przypadku nie można uznać, że mamy do czynienia z podmiotem gospodarczym, w których wprowadzone zostały w życie systemy prowadzące do osiągnięcia celów dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższenia efektywności energetycznej. Tym samym w analizowanym przypadku nie znajdzie zastosowania zwolnienie względem wyrobów węglowych przewidziane w art. 31a ust. 2 pkt 9 ustawy.

Powołana interpretacja była przedmiotem skargi, złożonej przez Wnioskodawcę.

W wyroku z dnia 22 stycznia 2013 r. sygn. V SA/Wa 2058/12 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę Spółki.

Wnioskodawca od powyższego wyroku wniósł skargę kasacyjną.

Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z dnia 4 czerwca 2014 r. sygn. I FSK 989/13 uchylił zaskarżony wyrok i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie. W ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego zwolnienie uregulowane w art. 31a ust. 2 pkt 9 ustawy nie ogranicza się tylko do tych podmiotów gospodarczych, które wdrożyły system EU ETS lub EMAS. Naczelny Sąd Administracyjny podzielił tym samym, pogląd wyrażony w prawomocnym wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 19 grudnia 2012 r. sygn. akt I SA/Kr 1493/12, zgodnie z którym poza systemami EU ETS oraz EMAS mogą istnieć inne systemy, realizujące cele przedmiotowego zwolnienia. Zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego, w przywołanym wyroku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie słusznie wskazał, iż z uwagi na wątpliwości interpretacyjne odnoszące się do tego zwolnienia, konieczne jest odwołanie się do potocznego znaczenia słowa „system”. Wskazał na definicję zawartą w Małym Słowniku Języka Polskiego, Wyd. PWN Warszawa 1994 r., zgodnie z którą za system należy uznać zasady organizacji czegoś, ogół przepisów, reguł obowiązujących, stosowanych w danej dziedzinie, według których coś jest wykonane. Definicję tę można dodatkowo uzupełnić o definicję zawartą w wydaniu internetowym słownika języka polskiego PWN, zgodnie z którą słowo „system” oznacza m.in. „układ elementów mający określoną strukturę i stanowiący logicznie uporządkowaną całość; zespół wielu urządzeń, dróg, przewodów itp., funkcjonujących jako całość; określony sposób wykonywania jakiejś czynności lub zasady organizacji czegoś”. Opierając się zatem na wyżej zaprezentowanym potocznym znaczeniu słowa „system” należy przyjąć, że zwolnienie uregulowane w art. 31a ust. 2 pkt 9 ustawy dotyczy takich podmiotów gospodarczych, w których wprowadzono w życie określone zasady, procedury funkcjonowania służące osiąganiu celów dotyczących ochrony środowiska lub podwyższaniu efektywności energetycznej. A zatem zwolnienie to nie ogranicza się tylko do przedsiębiorców, którzy wdrożyli system EU ETS, EMAS, względnie wprowadzili system poprawy efektywności energetycznej zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej.

Zdaniem NSA, w sytuacji gdy ustawodawca w art. 31a ust. 2 pkt 9 ustawy nie sprecyzował, o jakie systemy prowadzące do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska oraz do podwyższenia efektywności energetycznej chodzi, nieuprawnionym jest zawężanie zakresu zwolnienia w zasadzie tylko i wyłącznie do systemów EU ETS i EMAS. Byłby to bowiem przejaw zastosowania zawężającej interpretacji prawa na niekorzyść podatnika, do której brak jest adekwatnego uzasadnienia. Zdaniem NSA, nie da się zatem wykluczyć sytuacji, w której cele do których odnosi się art. 31 a ust. 2 pkt 9 ustawy, są realizowane również przez podmioty nie uczestniczące w EU ETS i EMAS, realizujące natomiast inne działania, których efekty będą zbieżne celami dotyczącymi ochrony środowiska i poprawy efektywności energetycznej.

Dlatego w obowiązującym w sprawie stanie prawnym, podmiot gospodarczy chcący skorzystać z przedmiotowego zwolnienia, może powoływać się również na inne od EU ETS i EMAS wdrożone przez siebie systemy, których efektem jest realizowanie celów ochrony środowiska czy podwyższanie efektywności energetycznej. Zgodnie zaś z przywołaną definicją słownikową przez pojęcie sytemu będzie można w szczególności rozumieć każdy układ elementów mający określoną strukturę i stanowiący logicznie uporządkowaną całość; zespół wielu urządzeń, pod warunkiem, że prowadzi do osiągnięcia celów dotyczących ochrony środowiska lub podwyższania efektywności energetycznej.

Skoro zatem, jak twierdzi skarżąca, audytor energetyczny potwierdził, że system grzewczy został gruntownie zmodernizowany, wprowadzono systemy mające na celu zmniejszenie zużycia energii i ochronę środowiska; zużycie węgla w stosunku do roku 2005 spadło o 33% oraz nastąpiło duże obniżenie emisji do atmosfery dla wszystkich składników emisji i skarżąca ma na to stosowną ekspertyzę, to w myśl tego co zostało wyżej powiedziane, nie jest wykluczone skorzystanie przez nią ze zwolnienia przewidzianego w art. 31a ust. 2 pkt 9 ustawy, mimo że nie uczestniczyła, ani w systemie EU ETS, ani EMAS.

W wyroku z dnia 16 października 2014 r. sygn. akt V SA/Wa 1981/14 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił zaskarżoną interpretację. WSA po ponownym rozpatrzeniu sprawy podzielił stanowisko NSA, który wskazał, że zwolnienie uregulowane w art. 31a ust. 2 pkt 9 ustawy akcyzowej nie ogranicza się tylko do tych podmiotów gospodarczych, które wdrożyły system EU ETS lub EMAS. WSA odniósł się m.in. do wyroku WSA w Krakowie z dnia 19 grudnia 2012 r. sygn. akt I SA/Kr 1453/12, na który powoływał się w wyroku NSA, i uznał, że skoro audytor energetyczny potwierdził, że system grzewczy został gruntownie zmodernizowany, wprowadzono systemy mające na celu zmniejszenie zużycia energii i ochronę środowiska; zużycie węgla w stosunku do roku 2005 spadło o 33% oraz nastąpiło duże obniżenie emisji do atmosfery dla wszystkich składników emisji i Spółka ma na to stosowną ekspertyzę, to nie jest wykluczone skorzystanie przez nią ze zwolnienia przewidzianego w art. 31a ust. 2 pkt 9 ustawy, mimo że nie uczestniczyła, ani w systemie EU ETS, ani EMAS.

W świetle obowiązującego stanu prawnego oraz biorąc pod uwagę wnioski płynące z wyroku WSA w Warszawie z dnia 16 października 2014 r. sygn. akt V SA/Wa 1981/14 stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 108, poz. 626 ze zm.), zwanej dalej ustawą, wyroby węglowe to wyroby energetyczne, określone w poz. 19-21 załącznika nr 1 do ustawy.

W załączniku tym wymieniono:

 1. w poz. 19 pod kodem CN ex 2701: węgiel; brykiety, brykietki i podobne paliwa stałe wytwarzane z węgla - jeżeli są przeznaczone do celów opałowych,
 2. w poz. 20 pod kodem CN ex 2702: węgiel brunatny (lignit), nawet aglomerowany, z wyłączeniem gagatu - jeżeli jest przeznaczony do celów opałowych,
 3. w poz. 21 pod kodem CN ex 2704 00: koks i półkoks, z węgla, węgla brunatnego (lignitu) lub torfu, nawet aglomerowany; węgiel retortowy - jeżeli są przeznaczone do celów opałowych.

Umieszczenie dopisku „ex” przy konkretnym kodzie CN ma na celu zawężenie tych wyrobów do tych, które spośród danego grupowania spełniają warunki sprecyzowane przez ustawodawcę w rubryce „Nazwa wyrobu (grupa wyrobów)”. Dopisek „ex” umieszczony w pozycjach załącznika oznacza, iż wyroby o podanych tam kodach należy traktować zawężająco czyli np. nie wszystkie wyroby oznaczone kodem CN 2701, lecz te spośród nich, które są opisane w danej pozycji.

Zasadą jest, że obrót wyrobami węglowymi objęty jest opodatkowaniem akcyzą (art. 9a ust. 1 ustawy). Tym niemniej prawodawca przewidział liczne wyjątki od tej zasady.

I tak, zgodnie z art. 31a ust. 2 pkt 9 ustawy, zwalnia się od akcyzy wyroby węglowe zużywane przez podmioty gospodarcze, w których wprowadzone zostały w życie systemy prowadzące do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższenia efektywności energetycznej.

Zatem na podstawie powyższego przepisu zwolnieniu od akcyzy podlegają wyroby węglowe zużywane przez podmioty gospodarcze, w których wprowadzono w życie systemy prowadzące do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższenia efektywności energetycznej.

Za taki system uważa się tzw. EU ETS (European Union Emissions Trading Scheme lub European Union Emissions Trading System – Europejski System Handlu Emisjami), o którym mowa w Dyrektywie 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. ustanawiającej system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie oraz zmieniającej dyrektywę Rady 96/61/WE (Dz. U. UE L Nr 275, str. 32 ze zm.). Implementacja powyższych regulacji do krajowego porządku prawnego nastąpiła ustawą z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. Nr 122, poz. 695). Drugim systemem, który nie budzi zastrzeżeń w kwestii jego uprawniającego charakteru do skorzystania z przedmiotowego zwolnienia jest tzw. EMAS (Eco-Management and Audit Scheme – System Ekozarządzania i Audytu), o którym mowa w Rozporządzeniu 761/2001/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 marca 2001 r. dopuszczające dobrowolny udział organizacji w systemie zarządzania środowiskiem i audytu środowiskowego we Wspólnocie (Dz. U. UE L Nr 114, str. 1 ze zm.). Powyższe rozporządzenie zostało uszczegółowione ustawą z dnia 15 lipca 2011 r. o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS) - (Dz. U. Nr 178, poz. 1060).

Zwolnienie uregulowane w art. 31a ust. 2 pkt 9 ustawy nie ogranicza się jednak tylko do tych podmiotów gospodarczych, które wdrożyły system EU ETS lub EMAS. Poza tymi systemami mogą istnieć inne, realizujące cele przedmiotowego zwolnienia. Zgodnie z definicją zawartą w Małym Słowniku Języka Polskiego, Wyd. PWN Warszawa 1994 r. za „system” należy uznać zasady organizacji czegoś, ogół przepisów, reguł obowiązujących, stosowanych w danej dziedzinie, według których coś jest wykonane. Ponadto, w wydaniu internetowym słownika języka polskiego PWN słowo „system” oznacza m.in. układ elementów mający określoną strukturę i stanowiący logicznie uporządkowaną całość; zespół wielu urządzeń, dróg, przewodów itp., funkcjonujących jako całość; określony sposób wykonywania jakiejś czynności lub zasady organizacji czegoś. Opierając się zatem na wyżej zaprezentowanym potocznym znaczeniu słowa „system” należy przyjąć, że zwolnienie uregulowane w art. 31a ust. 2 pkt 9 ustawy dotyczy takich podmiotów gospodarczych, w których wprowadzono w życie określone zasady, procedury funkcjonowania służące osiąganiu celów dotyczących ochrony środowiska lub podwyższaniu efektywności energetycznej. A zatem zwolnienie to nie ogranicza się tylko do przedsiębiorców, którzy wdrożyli system EU ETS, EMAS.

Zwolnienie przewidziane w art. 31a ust. 2 pkt 9 ustawy powinno się rozpatrywać jako formę aktywizacji przedsiębiorców do podejmowania działań proekologicznych. Nie da się zatem wykluczyć sytuacji, w której cele do których odnosi się art. 31a ust. 2 pkt 9 ustawy są realizowane również przez podmioty nie uczestniczące w EU ETS i EMAS, realizujace natomiast inne działania, których efekty będą zbieżne z celami dotyczącymi ochrony środowiska i poprawy efektywności energetycznej.

Z opisu przedstawionego we wniosku wynika, że Spółka dokonała modernizacji systemu energetycznego kompleksów jednostki wojskowej w drodze przeprowadzenia prac modernizacyjnych prowadzących do obniżenia ogólnego zużycia oraz kosztów wytwarzania energii cieplnej, a także ograniczenia uciążliwości dla otoczenia istniejących źródeł ciepła.

W ramach gruntownej modernizacji systemu grzewczego w jednostce wojskowej wprowadzono systemy mające na celu zmniejszenie zużycia energii i ochronę środowiska w następującym zakresie:

 1. Modernizacja źródeł ciepła:
  1. Modernizacja kotłowni
  2. Zastąpienie starych kotłów miałowych nowoczesnymi kotłami opalanymi węglem groszkiem
  3. Wymiana technologii kotłowni, z nowoczesnymi pampami i armaturą
  4. Kompletna wymiana technologii kotłowni parowej
  Wyłączone zostały kotłownie lokalne i obiekty podłączone do sieci.
 2. Sieć ciepłownicza - wykonano nową sieć ciepłowniczą z rur preizolowanych oraz podłączono do niej wszystkie dotychczas ogrzewane budynki.
 3. We wszystkich budynkach wykonane zostały węzły cieplne, z automatyką i armaturą umożliwiającą utrzymanie parametrów normatywnych w pomieszczeniach oraz oszczędności energii (regulacja pogodowa, czasowa i przeciwzamarzaniowa).
  Wykonano modernizację instalacji wewnętrznych w budynkach w następującym zakresie:
  • wymiana zaworów grzejnikowych na zawory z głowicami termostatycznymi,
  • wymiana odpowietrzeń tradycyjnych na samoczynne,
  • regulacja rozdziału ciepła.
  • płukanie, próby ciśnieniowe na zimno i na gorąco.

Biorąc pod uwagę powyższe należy stwierdzić, że skoro, jak twierdzi Spółka, audytor energetyczny potwierdził, że system grzewczy został gruntownie zmodernizowany, wprowadzono systemy mające na celu zmniejszenie zużycia energii i ochronę środowiska; zużycie węgla w stosunku do roku 2005 spadło o 33% oraz nastąpiło duże obniżenie emisji do atmosfery dla wszystkich składników emisji i Spółka ma na to stosowną ekspertyzę, to nie jest wykluczone skorzystanie przez Spółkę ze zwolnienia przewidzianego w art. 31a ust. 2 pkt 9 ustawy mimo że nie uczestniczy, ani w systemie EU ETS, ani EMAS.

Zatem w przedmiotowym przypadku można uznać, że mamy do czynienia z podmiotem gospodarczym, w którym wprowadzone zostały w życie systemy prowadzące do osiągnięcia celów dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższenia efektywności energetycznej. W efekcie, w analizowanym przypadku znajdzie zastosowanie zwolnienie względem wyrobów węglowych przewidziane w art. 31a ust. 2 pkt 9 ustawy.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia przedstawionego w stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.