IPPP2/4512-861/15-2/MMa | Interpretacja indywidualna

Zwolnienie od transakcji zbycia nieruchomości
IPPP2/4512-861/15-2/MMainterpretacja indywidualna
 1. nieruchomość zabudowana
 2. zwolnienie
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643). Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy - przedstawione we wniosku z dnia 2 września 2015 r. (data wpływu 7 września 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku transakcji zbycia nieruchomości – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 września 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku transakcji zbycia nieruchomości.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka S.A. (dalej: „Spółka” lub „Wnioskujący”) jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. W swojej strukturze majątkowej Wnioskujący posiada nieruchomości (budynki i/lub budowle) nabyte bądź wybudowane w okresie przed wejściem w życie ustawy regulującej zasady opodatkowania podatkiem od towarów i usług, a więc przed 5 lipca 1993 r.

Spółka zamierza zbyć prawo użytkowania wieczystego, na które składa się działka o numerze ewidencyjnym 16. Prawo to Wnioskujący nabył z dniem 5 grudnia 1990 roku, co potwierdzone zostało decyzją Zarządu Miasta z dnia 9 maja 2000 r.

Na przedmiotowym gruncie posadowione są dwa budynki, których prawo własności spółka otrzymała wraz z prawem użytkowania wieczystego w roku 1990:

 1. Pierwszy to budynek biurowy murowany 2-kondygnacyjny o powierzchni użytkowej 530m2 i kubaturze 2350 m3; budynek nie podlegał modernizacji.
 2. Drugi to budynek transportu-garażowy 1-kondygnacyjny o powierzchni użytkowej 183,6 m2 i kubaturze 784 m3; budynek podlegał modernizacji w roku 2006, wartość modernizacji wyniosła 15 778,10 PLN co nie przekracza 30% wartości początkowej tego środka trwałego. Od wydatków na modernizację Spółka dokonała odliczenia podatku VAT.

Obydwa budynki od momentu nabycia do chwili obecnej nie podlegały czynnościom spełniającym definicje pierwszego zasiedlenia, o której mowa w art. 2 pkt 14 VAT.

Ponadto na działce znajdują się również:

 1. ogrodzenie, wykonane z przęseł stalowych ażurowych z dwoma bramami i furtką, postawione na nieruchomości w 1999 r. oraz
 2. plac utwardzony kostką betonową wybudowany w 1999 r.

Proces sprzedaży prawa użytkowania wieczystego wraz z prawem własności budynków został otwarty - z dniem 5 sierpnia 2015 r. Wnioskujący zawarł z nabywcą nieruchomości umowę przedwstępną sprzedaży.

Nieruchomość oraz posadowione na niej obiekty i urządzenia były w całości wykorzystywane do działalności prowadzonej przez Wnioskodawcę przez okres dłuższy niż 5 lat.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy sprzedaż nieruchomości wraz z posadowionymi na niej budynkami, wskazanej w zdarzeniu przyszłym niniejszego wniosku, będzie korzystała w całości ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług w oparciu o art. 43 ust. 1 pkt 10a VAT ...

Stanowisko Wnioskodawcy:

Zdaniem Wnioskującego, w przypadku wskazanym w zdarzeniu przyszłym, sprzedaż nieruchomości wraz z posadowionymi na niej budynkami będzie korzystała w całości ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług w oparciu o przepisy art. 43 ust. 1 pkt 10a VAT.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 VAT opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju.

Sprzedaż Nieruchomości w świetle art. 7 ust. 1 pkt 7 VAT stanowi odpłatną dostawę towarów.

Zgodnie z art. 29a ust. 8 VAT w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli, z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu. Tym samym sprzedaż prawa użytkowania gruntu będzie uzależniona od sposobu opodatkowania/zwolnienia z VAT sprzedaży posadowionych na nim budynków i budowli.

Zgodnie z art. 43 VAT ustawodawca przewidział możliwość zastosowania zwolnienia z opodatkowania sprzedaży nieruchomości poprzez wypełnienie warunków wskazanych w art. 43 ust. 1 pkt 10 lub 10a VAT.

Na wskazanej Nieruchomości znajdują się dwa budynki, jak również ogrodzenie i utwardzony plac. Dla określenia stawki opodatkowania istotne dla sprawy będą zdaniem Wnioskującego wyłącznie budynki znajdujące się na gruncie będącym w użytkowaniu wieczystym, natomiast ogrodzenie jak i utwardzony plac z racji, że stanowią urządzenia budowlane pozostają bez wpływu na sposób opodatkowania transakcji sprzedaży.

Poszukując definicji budynków i budowli, należy sięgnąć do przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409, z późn. zm.) (dalej: „p.b.”), zgodnie z którą przez:

 1. budynek - należy rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach, a przez
 2. budowlę - należy rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych, elektrowni wiatrowych, elektrowni jądrowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową (art. 3 pkt 2 i 3 p.b.),
 3. urządzenia budowlane - należy rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym, zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki (art. 3 pkt 9 p.b.).

Odnosząc powołane przepisy do przedstawionego zdarzenia przyszłego, zdaniem Spółki ogrodzenie oraz plac utwardzony należy zaliczyć się do urządzeń budowlanych, tym samym nie stanowią one budowli w rozumieniu prawa budowlanego, a w konsekwencji nie stanowią też budowli dla celów ustawy o VAT.

Reasumując ogrodzenie oraz plac utwardzony pozostają bez wpływu na opodatkowanie transakcji sprzedaży gruntu, na którym się znajdują.

Jak wskazano powyżej wypełnienie przesłanek art. 43 ust. 1 pkt 10 lub 10a pozwala na skorzystanie ze zwolnienia z VAT.

Dla dostawy budynków i budowli ustawodawca przewidział dwie alternatywne konstrukcje prawne umożliwiające zastosowanie zwolnienia. W kontekście przedstawionego zdarzenia przyszłego istotnym w przedmiotowej sprawie jest zwolnienie wynikające z normy prawnej zawartej w treści art. 43 ust. l pkt 10a VAT.

Powyższy przepis przewiduje możliwość zastosowania zwolnienia w podatku, jeżeli dokonującemu dostawy w stosunku do zbywanych obiektów:

 1. Nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, oraz
 2. Dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

W przypadku niespełnienia jednej z powyższych przesłanek zastosowanie zwolnienia nie jest możliwe. Wyjątkiem pozostaje jednak przypadek, gdy podatnik przekroczy ustawowy procent udziału wydatku w wartości początkowej obiektu, a budynki, budowle lub ich części w stanie ulepszonym wykorzystywane są przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat (art. 43 ust. 7a VAT).

Zdaniem Spółki oba warunki konstytuujące prawo do zwolnienia zostały przez nią spełnione. Po pierwsze, Spółka nabyła Nieruchomość w roku 1990, a więc, stosownie do otrzymanej przez Spółkę interpretacji indywidualnej z 26 stycznia 2015 r. (sygn.: IPPP1/443-1296/14-2/EK), nie miała prawa do odliczenia podatku naliczonego od nabycia. W zakresie drugiego warunku tylko jeden z budynków podlegał modernizacji, jednakże nie przekroczyła ona 30% wartości początkowej obiektu.

W świetle powyższego, sprzedaż prawa użytkowania wieczystego wraz z budynkami będzie korzystała ze zwolnienia z opodatkowania w oparciu o art. 43 ust. 1 pkt 10a VAT.

Wskazać w tym miejscu należy, iż przedstawione stanowisko Spółka wypracowała w oparciu o wydane w imieniu Ministra Finansów interpretacje indywidualne:

 1. Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 18 czerwca 2014 roku (IPPP1/443-537/14-3/AP),
 2. Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 26 stycznia 2015 roku (IPPP1/443-1296/14-2/EK),
 3. Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 16 kwietnia 2015 roku (ILPP1/443-41/13-3/HW).
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Stosownie do art. 7 ust. 1 pkt 6 i pkt 7 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel w tym również oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste oraz zbycie praw, o których mowa w pkt 5 i 6.

W myśl art. 2 pkt 6 ustawy, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Stawka podatku – zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług – wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Stosownie do treści art. 146a pkt 1, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2014 r., w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług oraz rozporządzeń wykonawczych wydanych na jej podstawie, przewidują dla niektórych towarów i usług stawki obniżone lub zwolnienie od podatku.

W myśl art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, jeżeli z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Jednym z warunków zastosowania zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy jest konieczność wykorzystywania towarów, w tym również nieruchomości, będących przedmiotem dostawy wyłącznie do działalności zwolnionej z podatku od towarów i usług.

Według art. 43 ust. 1 pkt 10 ww. ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

 1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
 2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Przez pierwsze zasiedlenie – zgodnie z art. 2 pkt 14 ustawy – rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

 1. wybudowaniu lub
 2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Z powyższego przepisu wynika, że aby można było mówić o pierwszym zasiedleniu, musi dojść do wydania budynku (budowli) lub jego części do użytkowania w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu. Pierwsze zasiedlenie ma miejsce wówczas, gdy wybudowany lub zmodernizowany budynek (obiekt) zostanie sprzedany lub np. oddany w najem, bowiem zarówno sprzedaż, jak i najem są czynnościami podlegającymi opodatkowaniu. Jednocześnie należy zauważyć, że w przypadku sprzedaży nieruchomości przez osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej nie dochodzi do pierwszego zasiedlenia, gdyż czynność ta nie podlega opodatkowaniu.

Ponadto, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem że:

 1. w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
 2. dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Zgodnie z ust. 7a powyższego artykułu, warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10a lit. B, nie stosuje się, jeżeli budynki, budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat.

Zgodnie z art. 29a ust. 8 ustawy, w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych, albo części takich budynków lub budowli, z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.

W świetle tego przepisu przy sprzedaży budynków, budowli lub ich części, dokonywanej wraz z dostawą gruntu, na którym są one posadowione, grunt dzieli byt prawny budynków, budowli lub ich części w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Oznacza to, że do dostawy gruntu stosuje się analogiczną stawkę podatku jak dla dostawy budynków, budowli lub ich części na tym gruncie posadowionych. Jeżeli dostawa budynków albo budowli lub ich części korzysta ze zwolnienia od podatku, ze zwolnienia takiego korzysta również dostawa gruntu, na którym obiekt jest posadowiony.

Ponadto należy zauważyć, że przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie definiują pojęcia „budynku” i „budowli”. W tym zakresie należy odnieść się do przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409, z późn. zm.).

I tak w myśl art. 3 pkt 1 ustawy Prawo budowlane, ilekroć w ustawie jest mowa obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć:

 1. budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
 2. budowlę stanowiącą całość techniczno - użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,
 3. obiekt małej architektury.

Na mocy art. 3 pkt 2 ustawy Prawo budowlane, przez budynek należy rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Przez budowle – stosownie do art. 3 pkt 3 ustawy Prawo budowlane – należy rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych, elektrowni wiatrowych, elektrowni jądrowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową.

W świetle art. 3 pkt 3a ustawy Prawo budowlane, jako obiekt liniowy - należy rozumieć obiekt budowlany, którego charakterystycznym parametrem jest długość, w szczególności droga wraz ze zjazdami, linia kolejowa, wodociąg, kanał, gazociąg, ciepłociąg, rurociąg, linia i trakcja elektroenergetyczna, linia kablowa nadziemna i, umieszczona bezpośrednio w ziemi, podziemna, wał przeciwpowodziowy oraz kanalizacja kablowa, przy czym kable w niej zainstalowane nie stanowią obiektu budowlanego lub jego części ani urządzenia budowlanego,

Zgodnie z art. 3 pkt 9 ustawy Prawo budowlane, przez urządzenia budowlane należy rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym, zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki.

Z okoliczności sprawy wynika, że Spółka jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. W swojej strukturze majątkowej Wnioskodawca posiada nieruchomości nabyte bądź wybudowane w okresie przed wejściem w życie ustawy regulującej zasady opodatkowania podatkiem od towarów i usług, a więc przed 5 lipca 1993 r. Spółka zamierza zbyć prawo użytkowania wieczystego, na które składa się działka o numerze ewidencyjnym 16, położona w Warszawie. Prawo to Wnioskodawca nabył z dniem 5 grudnia 1990 roku, co potwierdzone zostało decyzją Zarządu Miasta Stołecznego Warszawy nr 12/2000 z dnia 9 maja 2000 r. Na przedmiotowym gruncie posadowione są dwa budynki, których prawo własności spółka otrzymała wraz z prawem użytkowania wieczystego w roku 1990: Pierwszy to budynek biurowy murowany 2-kondygnacyjny; budynek nie podlegał modernizacji. Drugi to budynek transportu-garażowy 1-kondygnacyjny; budynek podlegał modernizacji w roku 2006, wartość modernizacji wyniosła 15 778,10 PLN co nie przekracza 30% wartości początkowej tego środka trwałego. Od wydatków na modernizację Spółka dokonała odliczenia podatku VAT. Obydwa budynki od momentu nabycia do chwili obecnej nie podlegały czynnościom spełniającym definicje pierwszego zasiedlenia, o której mowa w art. 2 pkt 14 VAT.

Ponadto na działce znajdują się również: ogrodzenie, wykonane z przęseł stalowych ażurowych z dwoma bramami i furtką, postawione na nieruchomości w 1999 r. oraz plac utwardzony kostką betonową wybudowany w 1999 r. Nieruchomość oraz posadowione na niej obiekty i urządzenia były w całości wykorzystywane do działalności prowadzonej przez Wnioskodawcę przez okres dłuższy niż 5 lat.

Wnioskodawca powziął wątpliwość, czy sprzedaż ww. budynków wraz z urządzeniami budowlanymi, co do których nie ma zastosowania w całości lub w części zwolnienie wynikające z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy zastosowanie znajdzie art. 43 ust. 1 pkt 10a lit. a ustawy.

Z cytowanych ww. art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy wynika, że dostawa budynków, budowli lub ich części spełniających określone w przepisach warunki, może korzystać ze zwolnienia od podatku VAT. Zatem dostawa budynków, budowli lub ich części korzysta ze zwolnienia na podstawie powyższego artykułu w sytuacji, gdy dostawa nie jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim oraz w sytuacji, gdy od momentu pierwszego zasiedlenia minęły co najmniej 2 lata.

W tym miejscu należy zauważyć, że w przypadku nieruchomości niespełniających przesłanek do zwolnienia od podatku na podstawie powołanego wyżej przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, ustawodawca umożliwia podatnikom – po spełnieniu określonych warunków – skorzystanie ze zwolnienia wskazanego w pkt 10a tego przepisu.

Z uwagi na okoliczności niniejszej sprawy, art. 43 ust. 1 pkt 10 nie będzie miał zastosowania, gdyż jak wskazał Wnioskodawca obydwa budynki od momentu nabycia do chwili obecnej nie podlegały czynnościom spełniającym definicje pierwszego zasiedlenia, o której mowa w art. 2 pkt 14 ustawy.

Zatem dla dostawy Nieruchomości, która nie korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, zasadne jest zbadanie, czy spełnione są warunki do objęcia tej sprzedaży z art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy.

Aby dostawa budynków, budowli lub ich części mogła być objęta zwolnieniem na mocy art. 43 ust. 1 pkt 10a muszą być spełnione łącznie dwa warunki, tj. w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało Wnioskodawcy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego oraz Wnioskodawca nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Z przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego wynika, że oba te warunku zostały spełnione. Wnioskodawcy z tytułu nabycia budynków nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT (Wnioskodawca nabył Nieruchomości przed dniem 5 lipca 1993 r.), ponadto Wnioskodawca nie ponosił wydatków na ulepszenie tych budynków w wysokości wynoszącej co najmniej 30% wartości początkowej tych budynków. Zatem dostawa budynków, o których mowa we wniosku będzie zwolniona od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy.

W konsekwencji również dostawa prawa użytkowania wieczystego gruntu, na którym budynki są posadowione, na podstawie art. 29a ust. 8 ustawy będzie korzystała ze zwolnienia od podatku.

W przedstawionych okolicznościach Wnioskodawca wskazał, że dokona również dostawy urządzeń budowlanych w postaci ogrodzenia oraz placu utwardzanego kostką betonową.

W odniesieniu do dostawy ogrodzenia oraz placu utwardzanego kostką betonową należy wskazać, że urządzenia budowlane nie pełnią samodzielnych funkcji budowlanych, lecz są urządzeniem technicznym związanym z obiektami budowlanymi, zapewniającym możliwość użytkowania obiektów zgodnie z ich przeznaczeniem.

W konsekwencji należy uznać, że ogrodzenie oraz plac utwardzany kostką betonową – znajdujące się na działce, na której posadowione są budynki stanowią urządzenia budowlane związane z tymi właśnie budynkami. Dlatego też ogrodzenie oraz plac utwardzany kostką betonową jako urządzenia budowlane, mające być przedmiotem planowanej dostawy będą podlegały opodatkowaniu według takiej stawki podatku VAT, jaką opodatkowane będą budynki, z którymi są związane, a więc zgodnie z zasadami opodatkowania dostawy budynku biurowego oraz budynku transportu-garażowego.

Z uwagi na powyższe rozstrzygnięcie, oceniając całościowo stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.