IPPP2/4512-799/15-2/MMa | Interpretacja indywidualna

Opodatkowanie zbycia nieruchomości
IPPP2/4512-799/15-2/MMainterpretacja indywidualna
 1. nieruchomość niezabudowana
 2. nieruchomość zabudowana
 3. zbycie
 4. zwolnienie
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643). Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki - przedstawione we wniosku z dnia 11 sierpnia 2015 r. (data wpływu 17 sierpnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT z faktury wystawionej przez Sprzedającego dokumentującej sprzedaż Nieruchomości – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 sierpnia 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT z faktury wystawionej przez Sprzedającego dokumentującej sprzedaż Nieruchomości.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:
 1. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością planuje nabyć nieruchomość, dla których Sąd Rejonowy, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste od spółki komandytowo-akcyjnej z siedzibą w Polsce.
 2. Nieruchomość będąca przedmiotem zakupu składa się z 21 działek wyodrębnionych geodezyjnie, na których posadowione są budynki i budowle.
 3. Nieruchomość obejmuje prawo wieczystego użytkowania dwudziestu działek gruntu oraz prawo własności jednej działki gruntu oraz znajdujące się na tych działkach budynki handlowo-usługowe, budowle oraz niezbędne urządzenia, instalacje, systemy i wyposażenie. Główna część nieruchomości, na którą składają się trzy połączone ze sobą budynki funkcjonuje jako Centrum Handlowe. Na nieruchomości znajduje się również m.in. stacja paliw oraz parking.
 4. Przedmiotem planowanej transakcji zakupu ma być w szczególności:
  • prawo użytkowania wieczystego działek gruntu o numerach ewidencyjnych 231/5, 231/7, 232/1, 232/2, 233/3, 233/4, 233/6, 234/2, 235, 236, 237, 238, 239/2, 240/2, 241/2, 242/2, 243, 244/2, 245/4, 245/3, oraz
  • prawo własności działki gruntu 246 (dalej: Grunt),
  • prawo własności budynków (dalej: Budynki),
  • prawo własności budowli (dalej: Budowle) oraz
  • prawo własności ruchomości bezpośrednio związanych z powyższą nieruchomością.
  W dalszej części niniejszego wniosku Grunt, Budynki i Budowle są określane łącznie jako „Nieruchomość”.
 5. Przy czym w ramach Nieruchomości przeważająca część działek zabudowana jest Budynkami oraz Budowlami, natomiast kilka działek pozostaje niezabudowana.
 6. Dla działek gruntu znajdujących się na Nieruchomości nie ma obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Dla każdej z działek gruntu została jednak wydana decyzja o warunkach zabudowy. Zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy, przeznaczenie działek gruntu wchodzących w skład Nieruchomości to: teren usług, teren dróg publicznych oraz teren parkingu.
 7. Powyższe oznacza, że działki niezabudowane wchodzące w skład Nieruchomości stanowią tereny niezabudowane, ale przeznaczone pod zabudowę.
 8. Ostatnia transakcja sprzedaży, której przedmiotem była Nieruchomość miała miejsce w 2007 r. Transakcja podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (dalej: VAT), a nabywcy przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT przy nabyciu Nieruchomości. Przed nabyciem Nieruchomości przez Wnioskodawcę, dojdzie jeszcze do przeniesienia własności Nieruchomości w ramach aportu przedsiębiorstwa przez obecnego właściciela (podmiot inny niż Sprzedający) na rzecz Sprzedającego - co na mocy art. 6 ustawy o podatku od towarów i usług nie będzie podlegać opodatkowaniu VAT.
 9. Zawarcie ostatecznej umowy sprzedaży przenoszącej tytuł prawny do Nieruchomości wraz z towarzyszącymi elementami oraz wydanie Nieruchomości na rzecz Wnioskodawcy jest planowane na drugą połowę 2015 r. lub pierwszą połowę 2016 r.
 10. Nieruchomość została oddana do użytku w 1994 r. W 2000 r. została dokonana znaczna przebudowa Nieruchomości. Od czasu ostatniej transakcji sprzedaży Nieruchomości w 2007 r. (tj. ostatniej dostawy w rozumieniu ustawy o VAT), nie dokonywano ulepszeń Budynków, Budowli lub ich części znajdujących się na Nieruchomości, których wartość przekroczyłaby 30% ich wartości początkowej. Przed planowaną sprzedażą Nieruchomości, Sprzedający nie zamierza przeprowadzać prac ulepszeniowych, których wartość (łącznie z uprzednio poniesionymi nakładami) przekroczyłaby 30% wartości początkowej Budynków, Budowli lub ich części.
 11. Po wzniesieniu Budynków, przeważająca część ich powierzchni została oddana w najem.
 12. Na podstawie art. 678 § 1 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 121 - dalej KC), wskutek nabycia Nieruchomości Wnioskodawca wstąpi w miejsce Sprzedających w stosunki najmu dotyczące powierzchni w Budynkach będących częścią składową Nieruchomości.
 13. Dodatkowo, Wnioskodawca pragnie wskazać, że przed transakcją może dojść do zawarcia nowych umów najmu lub przedłużenia istniejących umów najmu. Należy wskazać, że nowe lub przedłużone umowy również zostaną przeniesione na Spółkę z mocy prawa, niezależnie od woli stron planowanej transakcji.
 14. Sprzedający oraz Spółka będą zarejestrowanymi podatnikami VAT czynnymi w momencie zawarcia umowy sprzedaży i wydania Nieruchomości.
 15. Sprzedający oraz Wnioskodawca zamierzają zrezygnować ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT i wybrać opodatkowanie VAT w stosunku do Nieruchomości, o ile sprzedaż Nieruchomości będzie mogła z takiego zwolnienia skorzystać. Przed dniem dokonania dostawy Nieruchomości, Sprzedający i Spółka złożą właściwemu dla Spółki naczelnikowi urzędu skarbowego, zgodne oświadczenie o wyborze opodatkowania dostawy Budynków i Budowli, a w konsekwencji również Gruntu, spełniające wymogi określone w art. 43 ust. 11 ustawy o VAT.
 16. Przeniesienie własności Nieruchomości może nastąpić w dwóch wariantach - opisanych poniżej.

Wariant 1

 1. W ramach transakcji dojdzie do przeniesienia - o ile w dacie transakcji będą mogły być przedmiotem transferu do Wnioskodawcy - związanych z Nieruchomością praw, w szczególności praw autorskich do projektów dotyczących Nieruchomości, prawnej i technicznej dokumentacji dotyczącej Nieruchomości. Wnioskodawca pragnie podkreślić, że przedmiotowe prawa zostaną przeniesione jedynie w zakresie w jakim ich wykonanie jest konieczne, aby móc wykorzystywać Nieruchomość w toku prowadzonej działalności gospodarczej.
 2. W związku z transakcją nabycia Nieruchomości, Sprzedający nie będzie jednak przenosić na Wnioskodawcę m.in.:
  • zobowiązań kredytowych Sprzedającego względem banku,
  • środków pieniężnych na rachunkach bankowych lub w kasie będących własnością Sprzedającego,
  • należności Sprzedającego - wymagalnych oraz tych, na które wystawiono faktury,
  • tajemnic przedsiębiorstwa Sprzedającego,
  • ksiąg rachunkowych i innych dokumentów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej i funkcjonowaniem Sprzedającego,
  • know-how związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej polegającej na wynajmie powierzchni handlowo-usługowej nieruchomości; oraz sprzedaży nieruchomości,
  • firmy Sprzedającego,
  • umów związanych z funkcjonowaniem Nieruchomości tj. umowy o zarządzanie Nieruchomością, umowy dotyczącej sprzątania Nieruchomości,, umowy z dostawcami mediów (energia elektryczna, woda, ścieki), umowy na ochronę obiektu.
 3. Na Wnioskodawcę nie zostaną przeniesione również prawa i obowiązki z tytułu następujących umów:
  • umowy o świadczenie usług księgowych,
  • umowy o świadczenie usług prawnych.
 4. Nieruchomość nie jest wyodrębniona organizacyjnie w strukturze Sprzedającego na bazie statutu, regulaminu lub innego aktu o podobnym charakterze; nie stanowi ona także oddziału Sprzedającego wyodrębnionego w KRS.
 5. Nabycie Nieruchomości nie będzie się wiązać z przejściem pracowników Sprzedającego w ramach tzw. przejścia zakładu pracy (art. 231 KC).
 6. Wnioskodawca, po dokonaniu zakupu Nieruchomości będzie prowadzić działalność polegającą na wynajmie powierzchni handlowo-usługowej Nieruchomości, która to działalność jest opodatkowana podatkiem VAT. Działalność tę Wnioskodawca planuje wykonywać przy wykorzystaniu własnych zasobów oraz w oparciu o własny know-how.
 7. Opodatkowanie VAT dostawy ruchomości bezpośrednio związanych z Nieruchomością nie jest przedmiotem zapytania w ramach niniejszego wniosku.
 8. W związku ze sprzedażą Nieruchomości, Sprzedający zamierza wystawić na Wnioskodawcę fakturę z podatkiem VAT, jeśli będzie należny zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wariant 2

 1. Alternatywnie do opisanych powyżej założeń, może zdarzyć się, że wraz z przeniesieniem Nieruchomości na Wnioskodawcę przejdą również zobowiązania kredytowe Sprzedającego względem banku (z tytułu kredytu związanego z nabyciem Nieruchomości). Przeniesienie zobowiązań z tytułu kredytu (zobowiązanie do spłaty kwoty głównej Kredytu oraz ewentualnych odsetek naliczonych do dnia sprzedaży Nieruchomości) będzie stanowić element rozliczenia ceny za nieruchomość i jest uwarunkowany zgodą banku (wierzyciela). Poza zobowiązaniem kredytowym na Wnioskodawcę nie przejdą żadne z wymienionych powyżej (w Wariancie I) składniki majątku, tj.:
  • środki pieniężne na rachunkach bankowych lub w kasie będące własnością Sprzedającego,
  • należności Sprzedającego - wymagalne oraz te, na które wystawiono faktury,
  • tajemnice przedsiębiorstwa Sprzedającego,
  • księgi rachunkowe i inne dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej i funkcjonowaniem Sprzedającego,
  • know-how związany z prowadzeniem działalności gospodarczej polegającej na wynajmie powierzchni handlowo-usługowej nieruchomości oraz sprzedaży nieruchomości,
  • firma Sprzedającego,
  • umowy związane z funkcjonowaniem Nieruchomości tj. umowy o zarządzanie Nieruchomością, umowy dotyczącej sprzątania Nieruchomości, umowy z dostawcami mediów (energia elektryczna, woda, ścieki), umowy na ochronę obiektu.
  • umowy o świadczenie usług księgowych,
  • umowy o świadczenie usług prawnych.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy Spółka będzie mieć prawo do odliczenia podatku VAT z faktury wystawionej przez Sprzedającego dokumentującej sprzedaż Nieruchomości w okolicznościach opisanych w Wariancie 1...
 2. Czy Spółka będzie mieć prawo do odliczenia podatku VAT z faktury wystawionej przez Sprzedającego dokumentującej sprzedaż Nieruchomości w okolicznościach opisanych w Wariancie 2 (tj. w sytuacji gdy na Wnioskodawcę zostaną przeniesione - w celu rozliczenia ceny za Nieruchomość - również zobowiązania Sprzedającego z tytułu kredytu)...

Stanowisko Wnioskodawcy:

Ad 1.

Zdaniem Wnioskodawcy, Spółka będzie mieć prawo do odliczenia VAT z faktury wystawionej przez Sprzedającego, ponieważ nabędzie Nieruchomość w celu wykonywania czynności opodatkowanych VAT.

Ad 2.

Zdaniem Wnioskodawcy, Spółka będzie mieć prawo do odliczenia VAT z faktury wystawionej przez Sprzedającego, także w sytuacji gdy na Wnioskodawcę zostaną przeniesione również zobowiązania kredytowe względem banku.

Uzasadnienie do stanowiska Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 1:

 1. Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Przesłanka ta jest spełniona, ponieważ Spółka nabywa Nieruchomość w celu uzyskiwania przychodów z tytułu wynajmu Nieruchomości, jak również dalszej sprzedaży Nieruchomości, opodatkowanej VAT.
 2. Kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług (art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT).
 3. Sytuacje, kiedy podatnikowi nie przysługuje prawo do odliczenia VAT naliczonego zostały określone w art. 88 ustawy o VAT. VAT naliczony wykazany na fakturze wystawionej przez sprzedającego nie podlega odliczeniu m.in. w sytuacji, gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona z podatku (art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy o VAT), co w przedmiotowym stanie faktycznym nie będzie mieć miejsca z przyczyn opisanych poniżej.
 4. W celu ustalenia, czy Wnioskodawca będzie mieć prawo do odliczenia VAT z faktur wystawionych przez Sprzedających konieczna jest zatem analiza transakcji i ustalenie:
  • czy transakcja będzie podlegać opodatkowaniu VAT,
  • czy transakcja nie będzie zwolniona z VAT.

Analiza czy transakcja będzie podlegać opodatkowaniu VAT

 1. Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o VAT opodatkowaniu VAT podlega między innymi odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Art. 2 pkt 6 ustawy o VAT wskazuje, że towarami są rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii. Z kolei jak stanowi art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Zatem, w świetle powyższej definicji towaru, jak również z uwagi na fakt że planowana transakcja dotycząca sprzedaży rzeczy (Nieruchomość) będzie przeprowadzona za wynagrodzeniem, uznać należy, że mieści się ona w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu VAT, jako odpłatna dostawa towarów.
 2. Zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy o VAT przepisów ustawy nie stosuje się jednak do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
 3. Na podstawie art. 2 pkt 27e ustawy o VAT zorganizowana część przedsiębiorstwa to organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników i materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.
 4. Przepisy ustawy o VAT nie definiują pojęcia przedsiębiorstwa. W związku z tym należy odwołać się odpowiednio do przepisów KC, co potwierdza powszechnie stosowana praktyka organów podatkowych oraz sądów administracyjnych.
 5. Zgodnie z art. 551 KC, przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej.
  Obejmuje ono w szczególności:
  • oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa);
  • własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości;
  • prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych;
  • wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne;
  • koncesje, licencje i zezwolenia;
  • patenty i inne prawa własności przemysłowej;
  • majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne;
  • tajemnice przedsiębiorstwa;
  • księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
 6. W ocenie Spółki nie ulega wątpliwości, że przedmiot sprzedaży nie może być uznany za przedsiębiorstwo, ani za zorganizowaną część przedsiębiorstwa (dalej: ZCP). Tym samym nie dojdzie do zastosowania wyłączenia spod zakresu przedmiotowego opodatkowania VAT przewidzianego w art. 6 pkt 1 ustawy o VAT.
 7. Sprzedający nie przeniesie na Spółkę m.in. swoich wierzytelności, środków pieniężnych na rachunkach bankowych, ksiąg rachunkowych, tajemnic przedsiębiorstwa ani żadnych lub niektórych praw z umów zawartych z dostawcami usług koniecznych do funkcjonowania Nieruchomości (sprzątanie, ochrona, dostawa mediów), jak również umowy o zarządzanie Nieruchomością.
 8. Na Wnioskodawcę nie zostaną przeniesione również prawa i obowiązki z tytułu umowy o świadczenie usług księgowych i usług prawnych.
 9. Z perspektywy Wnioskodawcy, przedmiotem planowanej transakcji sprzedaży będą tylko niektóre składniki przedsiębiorstwa Sprzedającego, tj. głównie Nieruchomość oraz dokumentacja prawna i techniczna dotycząca Budynków i Budowli wraz z prawami autorskimi do projektów dotyczących Nieruchomości. Zgodnie z opisem zdarzenia przyszłego przedstawionym w niniejszym wniosku, przedmiotowe prawa oraz dokumentacja zostaną przeniesione jedynie w zakresie w jakim ich wykonanie jest konieczne, aby móc wykorzystywać Nieruchomość w toku prowadzonej działalności gospodarczej.
 10. Ponadto, nie jest możliwe zidentyfikowanie zorganizowanego zbioru składników materialnych i niematerialnych służących prowadzonej działalności, ponieważ przedmiotem transakcji będzie tylko Nieruchomość, której bez dodatkowych elementów niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej (np. umów z dostawcami mediów, umowy z zarządcą Nieruchomości, umowy na ochronę) nie sposób nadać przymiotu „zorganizowania”.
 11. Sprzedaż nie będzie wiązała się także z przejściem pracowników Sprzedającego w ramach tzw. przejścia zakładu pracy. Nie można zatem uznać, że Nieruchomość może samodzielnie realizować jakiekolwiek zadania gospodarcze. Innymi słowy, Wnioskodawca nie może tylko i wyłącznie w oparciu o Nieruchomość prowadzić działalności gospodarczej. Wymagane będzie zawarcie umów w zakresie obsługi Nieruchomości (z firmą zarządzającą, sprzątającą, ochroniarską, dostawy mediów itp.).
 12. Spółka nie nabędzie więc przedsiębiorstwa ani ZCP gotowego do prowadzenia działalności gospodarczej, ale jedynie składniki majątku, które mogą stać się bazą do prowadzenia działalności gospodarczej.
 13. Jakkolwiek bowiem mamy tu do czynienia ze zbyciem więcej niż jednego składnika majątkowego - Gruntu wraz z Budynkami i Budowlami (przy czym należy podkreślić, że wszystkie składniki objęte transakcją pozostają we wzajemnej ścisłej relacji, tzn. ich nie przenoszenie w ramach transakcji byłoby nieracjonalne i nieuzasadnione gospodarczo) - to z całą pewnością nie można mówić o wyodrębnionym organizacyjnie i finansowo zespole składników materialnych i niematerialnych. W szczególności zaś zbywana Nieruchomość nie może „stanowić niezależnego przedsiębiorstwa samodzielnie realizującego te zadania (gospodarcze)”.
 14. Wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że ZCP ma swoje miejsce w strukturze organizacyjnej podatnika jako dział, wydział, oddział itp. a samo wyodrębnienie zostało dokonane na bazie statutu, regulaminu lub innego wewnętrznego aktu.
 15. W tym zakresie warto odwołać się do poglądu wyrażonego w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 11 lutego 2011 r. (nr IPPP1/443-1237/10-2/ISZ), zgodnie z którym „wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że: zorganizowana część przedsiębiorstwa ma swoje miejsce w istniejącej strukturze organizacyjnej podatnika jako dział, wydział, oddział, zakład (potwierdzone w zatwierdzonej strukturze organizacyjnej w formie wewnętrznego aktu prawnego),wzajemne powiązanie składników wskazuje na istnienie zależności pomiędzy tymi składnikami (dopiero ich wspólne działanie prowadzi do realizacji określonej kategorii zadań gospodarczych), wyodrębnioną strukturą organizacyjną kieruje: kierownik, dyrektor, któremu podlegają pracownicy zatrudnieni w tej komórce organizacyjnej”.
 16. Odnosząc się do powyżej wskazanych przesłanek należy zauważyć, że Sprzedający nie dokona ani formalnego wyodrębnienia zbywanych składników (na bazie oficjalnego dokumentu) ani faktycznego (objawiającego się w praktycznym podziale aktywów w przedsiębiorstwie służących do wykonywania określonych zadań i przypisanych do poszczególnych zespołu składników majątkowych). W rezultacie, Nieruchomość wraz z innymi aktywami nie będzie stanowić w strukturze Sprzedającego odrębnego wydziału, oddziału lub zakładu, ani też praktyka funkcjonowania Sprzedającego nie wskazuje, żeby system powiązań pomiędzy poszczególnymi składnikami majątku pozwolił na wykształcenie się zespołu aktywów (w skład którego wchodziłaby Nieruchomość), jako zorganizowana część pod odrębnym przewodnictwem.
 17. Konsekwentnie, brak odrębności organizacyjnej stoi na przeszkodzie przypisaniu jakichkolwiek przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do „wyodrębnionego” zestawu składników majątkowych, co potwierdza również brak zamiaru wyodrębnienia finansowego Nieruchomości w ramach przedsiębiorstwa Sprzedającego.
 18. Podsumowując tę część uzasadnienia, Spółka pragnie podkreślić, że przedmiotem transakcji nie będzie więc przedsiębiorstwo ani ZCP gotowe do prowadzenia działalności gospodarczej, ale jedynie składniki majątku, które mogą stać się bazą do prowadzenia działalności gospodarczej.
 19. Konkluzji tych nie zmienia fakt, że zbywane aktywa stanowią główne składniki majątku Sprzedającego. W tym kontekście warto powołać się na wyrok NSA z 6 października 1995 r. (sygn. I SA/Gd 1959/94), zgodnie z którym: „Sprzedaż poszczególnych elementów przedsiębiorstwa, choćby nawet przedstawiały one znaczną wartość w porównaniu z wartością całego przedsiębiorstwa, nie stanowi podstawy do uznania, że faktycznie nastąpiła jego sprzedaż. Przedsiębiorstwo jako przedmiot zbycia musi stanowić całość pod względem organizacyjnym i funkcjonalnym”. Stanowisko zajęte przez NSA w powyższym wyroku jest kontynuowane przez sądy administracyjne, m.in. wyrok WSA w Gliwicach z 11 października 2013 r. (sygn. III SA/GI 1284/13), wyrok WSA w Warszawie z 7 listopada 2011 r. (sygn. III SA/Wa 1438/11), czy wyrok WSA we Wrocławiu z 6 czerwca 2008 r. (sygn. I SA/Wr 355/08).
 20. Potwierdzenie zaprezentowanego przez Spółkę podejścia może stanowić również pogląd wyrażony w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 13 grudnia 2012 r. (nr IPPP1/443-937/12-4/AS), dotyczący kwalifikacji prawno podatkowej transakcji zbycia nieruchomości (stanowiącej Centrum Handlowe). Organ zgodził się ze stanowiskiem podatnika zgodnie z którym „Sama Nieruchomość, bowiem nie wyczerpuje przytoczonej definicji przedsiębiorstwa z art. 551 Kodeksu cywilnego. Planowanej transakcji nie będzie towarzyszył transfer kluczowych składników, wchodzących w skład normatywnej definicji przedsiębiorstwa i determinujących jego funkcjonowanie. Przy Wnioskodawcy pozostaną bowiem podstawowe elementy składające się na przedsiębiorstwo, a mianowicie nazwa przedsiębiorstwa, środki pieniężne, ruchomości, wierzytelności zobowiązania wynikające z umów pożyczek, należności z tytułu opłat czynszowych i rozliczenia dostarczanych mediów. (...) przedmiotowa transakcja sprzedaży Nieruchomości na rzecz - Nabywcy stanowić będzie jedynie przeniesienie własności konkretnych składników majątkowych, nie spełniających definicji przedsiębiorstwa lub też zorganizowanej części przedsiębiorstwa”.
 21. Potwierdzeniem stanowiska Wnioskodawcy są również m.in. interpretacje indywidualne wydane przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 21 listopada 2011 r. (nr ILPP1/443-1108/11-5/AW), Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 6 października 2014 r., (nr ITPP2/443-929/14/PS), Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 12 lipca 2012 r. (nr IPPP2/443-381/12-2/AK), z 6 listopada 2012 r. (nr IPPP1/443-905/12-2/AS), z 16 października 2012 r. (nr IPPPl/443-904/12-2/Igo) i z 14 kwietnia 2013 r. (nr IPPP1/443-133/13-4/MP).
 22. Z powyższej analizy wynika zatem, że planowana transakcja nie będzie zbyciem przedsiębiorstwa ani ZCP, a zatem nie jest wyłączona z opodatkowania VAT na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy o VAT.
 23. Zgodnie natomiast z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, opodatkowaniu VAT podlega m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.
 24. Przez dostawę towarów, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.
 25. Art. 2 pkt 6 ustawy o VAT wskazuje, że towarami są rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii. Z kolei jak stanowi art. 7 ust. 1 ustawy - o VAT, przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.
 26. Zatem, w świetle powyższych definicji, jak również z uwagi na fakt, że planowana transakcja dotycząca sprzedaży Nieruchomości będzie przeprowadzona za wynagrodzeniem, uznać należy, że co do zasady mieści się ona w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu VAT, jako odpłatna dostawa towarów. Jednakże, aby stwierdzić, czy transakcja opisana w stanie faktycznym może być opodatkowana VAT, należy ustalić czy transakcja ta nie podlega zwolnieniu z VAT.

Analiza transakcji w celu ustalenia czy nie podlega ona zwolnieniu z VAT

Uwagi ogólne

 1. Na wstępie należy stwierdzić, że w świetle ustawy o VAT, jak również Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz. U. Nr 240 poz. 2027) ze zm. oraz przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, poz. 454, dalej: Rozporządzenie), działki ewidencyjne należy traktować odrębnie bez względu na status gruntu objętego jedną księgą wieczystą.
 2. Stosownie do § 9 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 i 2 ww. Rozporządzenia, działkę ewidencyjną stanowi ciągły obszar grunt, położony w granicach jednego obrębu, jednorodny pod względem prawnym, wydzielony z otoczenia za pomocą linii granicznych.
 3. Sąsiadujące ze sobą działki ewidencyjne, będące przedmiotem tych samych praw oraz władania tych samych osób lub jednostek organizacyjnych, wykazuje się w ewidencji jako odrębne działki ewidencyjne, jeżeli:
  • wyodrębnione zostały w wyniku podziału nieruchomości, a materiały powstałe w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych związanych z tym podziałem przyjęte zostały do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
  • są wyszczególnione w istniejących dokumentach określających stan prawny nieruchomości, a w szczególności w księgach wieczystych, zbiorach dokumentów, aktach notarialnych, prawomocnych orzeczeniach sądowych i ostatecznych decyzjach administracyjnych, a jednocześnie są działkami gruntu lub działkami budowlanymi w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
 4. Zatem na gruncie ustawy o VAT, poszczególne działki wchodzące w skład Nieruchomości powinny być traktowane jako odrębny przedmiot opodatkowania podatkiem VAT. Znajduje to potwierdzenie w interpretacjach przepisów podatkowych wydawanych przez Ministra Finansów, np. interpretacja indywidualna z 31 grudnia 2010 r., sygn. IPPP2/443-796/10-5/AK, czy interpretacja indywidualna z dnia 7 lutego 2012 r., sygn. IBPP2/443-1222/11/IK.
 5. Nieruchomość, która będzie przedmiotem transakcji składa się 21 działek wyodrębnionych geodezyjnie, z których większość zabudowana jest Budynkami i Budowlami, natomiast część działek pozostaje niezabudowana. Dla każdej z działek gruntu została wydana decyzja o warunkach zabudowy. Zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy, przeznaczenie działek gruntu wchodzących w skład Nieruchomości to: teren usług, teren dróg publicznych oraz teren parkingu.
 6. Powyższe oznacza, że działki niezabudowane wchodzące w skład Nieruchomości stanowią tereny niezabudowane, przeznaczone pod zabudowę.
 7. Zatem, w celu ustalenia, czy transakcja podlegać będzie opodatkowaniu VAT, należy dokonać analizy przepisów VAT odrębnie dla gruntów niezabudowanych oraz dla gruntów zabudowanych.

Opodatkowanie VAT gruntów niezabudowanych

 1. W przypadku gruntów niezabudowanych podstawowe znaczenie ma art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT. Zgodnie z tym przepisem, zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych, niż tereny budowlane.
 2. Ustawa o VAT zawiera definicję terenów budowlanych, którą stosuje się na potrzeby opodatkowania podatkiem VAT. Zgodnie z art. 2 pkt 33 ustawy o VAT, przez tereny budowlane rozumie się grunty przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu - zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o których mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
 3. Zatem sprzedaż terenów budowlanych niezabudowanych podlega opodatkowaniu podatkiem VAT na zasadach ogólnych.
 4. Dla terenu, na którym znajduje się Nieruchomość nie obowiązuje plan zagospodarowania przestrzennego, wydano jednak decyzje o warunkach zabudowy. Zgodnie z nią, na Nieruchomości znajdują się również działki, które stanowią tereny niezabudowane, ale przeznaczone pod zabudowę. Działki niezabudowane nie będą więc korzystać ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT i powinny podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT wg podstawowej stawki 23%.

Opodatkowanie VAT gruntów zabudowanych

 1. Z kolei, w przypadku gruntów zabudowanych, w celu ustalenia czy mamy do czynienia z dostawą zwolnioną z VAT konieczna jest analiza art. 43 ust. 1 pkt . 10 i 10a ustawy. Przepisy te dotyczą wprawdzie dostawy budynków i budowli lub ich części - jednak zgodnie z art. 29a ust. 8 ustawy o VAT w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu. Z powyższego wynika zatem, że ewentualne zwolnienie z VAT dostawy budynku lub budowli posadowionych na gruncie stosuje się również do dostawy tego gruntu.
 2. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt . 10 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem, gdy:
  • dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
  • pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.
 3. Natomiast w myśl art. 43 ust. 1 pkt . 10a ustawy o VAT, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt . 10, pod warunkiem że:
  • w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
  • dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.
 4. Jednocześnie przez pierwsze zasiedlenie, zgodnie z art. 2 pkt . 14 ustawy o VAT rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części po ich wybudowaniu lub ulepszeniu, jeżeli wydatki na ulepszenie stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.
 5. Użyte w art. 2 pkt . 14 ustawy o VAT określenie „w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu” wskazuje na katalog czynności wymienionych w art. 5 ustawy o VAT. Jako taką czynność należy rozumieć nie tylko umowę sprzedaży, ale także umowę najmu podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT.
 6. Jak zostało to wskazane w opisie zdarzenia przyszłego, przedmiotem sprzedaży przez - Sprzedającego na rzecz Wnioskodawcy będą w przeważającej części działki zabudowane, na których znajduje się m.in. budynek Centrum Handlowego, stacja paliw, parking, jak również inne Budynki i Budowle.
 7. Nieruchomość została oddana do użytku w 1994 r. W 2000 r. została dokonana przebudowa Nieruchomości. Od czasu ostatniej transakcji sprzedaży Nieruchomości w 2007 r., nie dokonywano ulepszeń Budynków, Budowli lub ich części znajdujących się na Nieruchomości, których wartość przekroczyłaby 30% ich wartości początkowej. Przed planowaną sprzedażą Nieruchomości, Sprzedający nie zamierza przeprowadzać prac ulepszeniowych, których wartość (łącznie z uprzednio poniesionymi nakładami) przekroczyłaby 30% wartości początkowej Budynków, Budowli lub ich części.
 8. Mając na uwadze powyższe, pierwsze zasiedlenie w stosunku do tych Budynków i Budowli miało miejsce nie później niż w 2007 r., tj. w momencie ostatniej sprzedaży, której przedmiotem była Nieruchomość (z kolei pierwszego zasiedlenia nie powoduje wniesienie przedsiębiorstwa w skład którego wchodzi Nieruchomość aportem do spółki).
 9. W związku z tym, że od tej daty do czasu planowanej sprzedaży Nieruchomości upłynie okres dłuższy niż dwa lata, Spółka będzie mogła skorzystać ze zwolnienia z opodatkowania VAT, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt . 10 ustawy o VAT.
 10. Stosownie do art. 43 ust. 10 ustawy o VAT, podatnik może zrezygnować ze zwolnienia od podatku i wybrać opodatkowanie dostawy budynków, budowli lub ich części, pod warunkiem, że dokonujący dostawy i nabywca budynku, budowli lub ich części:
  • są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni,
  • złożą, przed dniem dokonania dostawy tych obiektów właściwemu dla ich nabywcy naczelnikowi urzędu skarbowego, zgodne oświadczenie, że wybierają opodatkowanie dostawy budynku, budowli lub ich części.
 11. Zgodnie z art. 43 ust. 11 ustawy o VAT, oświadczenie, o którym mowa w art. 43 ust. 10 pkt . 2 ustawy o VAT, musi również zawierać:
  • imiona i nazwiska lub nazwę, adresy oraz numery identyfikacji podatkowej dokonującego dostawy oraz nabywcy,
  • planowaną datę zawarcia umowy dostawy budynku, budowli lub ich części,
  • adres budynku, budowli lub ich części.
 12. Zarówno Sprzedający, jak i Wnioskodawca będą na moment dokonania transakcji zarejestrowani, jako podatnicy VAT czynni. W związku z powyższym, zdaniem Wnioskodawcy, strony transakcji będą uprawnione do opodatkowania przedmiotowej transakcji w zakresie dostawy gruntów zabudowanych Budynkami oraz Budowlami podatkiem VAT, pod warunkiem złożenia przed dniem sprzedaży Nieruchomości naczelnikowi urzędu skarbowego właściwego dla Spółki zgodnego oświadczenia o wyborze opodatkowania przedmiotowej transakcji podatkiem VAT.
 13. Jednocześnie, sprzedaż Gruntu będzie opodatkowana według takiej samej stawki jak znajdujące się na Gruncie Budynki i Budowle zgodnie z treścią art. 29a ust. 8 ustawy o VAT.
 14. W świetle przywołanych przepisów planowana transakcja powinna być traktowana jako opodatkowana dostawa towaru na terytorium kraju zarówno w stosunku do działek niezabudowanych, jak i dla działek zabudowanych Budynkami i Budowlami, pod warunkiem jednak, że w stosunku do działek zabudowanych strony wybiorą opcję opodatkowania sprzedaży Nieruchomości, o której mowa w art. 43 ust. 1 pkt . 10 ustawy o VAT.
 15. Jednocześnie, w przedstawionym opisie zdarzenia przyszłego nie wystąpią wymienione w art. 88 ust. 3a pkt . 2 ustawy o VAT przesłanki uniemożliwiające odliczenie VAT wykazanego na fakturze, która zostanie wystawiona przez Sprzedającego. Wnioskodawca będzie wykorzystywać nabytą Nieruchomość w celu wykonywania czynności opodatkowanych VAT, a zatem spełniona zostanie przesłanka z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT.
 16. W konsekwencji, Spółce będzie przysługiwać prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktury wystawionej przez Sprzedającego dokumentującej sprzedaż Nieruchomości.

Uzasadnienie do stanowiska Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 2:

 1. Konkluzje Wnioskodawcy, przedstawione w odniesieniu do pytania nr 1, pozostają aktualne również w odniesieniu do Wariantu 2, a więc sytuacji w której wraz z przeniesieniem własności Nieruchomości i w celu jej rozliczenia dojdzie do przeniesienia na Wnioskodawcę zobowiązań kredytowych Sprzedającego.
 2. Jak zostało to bowiem podkreślone w opisie zdarzenia przyszłego, pomimo ewentualnego przeniesienia na Wnioskodawcę zobowiązań kredytowych względem banku, przedmiotem transakcji nie będą inne składniki majątkowe istotne z punktu widzenia prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej.
 3. Na Wnioskodawcę również w tym przypadku nie zostaną bowiem przeniesione takie składniki majątku Sprzedającego jak:
  • środki pieniężne na rachunkach bankowych lub w kasie będące własnością Sprzedającego,
  • należności Sprzedającego - wymagalne oraz te, na które wystawiono faktury,
  • tajemnice przedsiębiorstwa Sprzedającego,
  • księgi rachunkowe i inne dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej i funkcjonowaniem Sprzedającego,
  • know-how związany z prowadzeniem działalności gospodarczej polegającej na wynajmie powierzchni handlowo-usługowej nieruchomości oraz sprzedaży nieruchomości,
  • firma Sprzedającego,
  • umowy związanych z funkcjonowaniem Nieruchomości tj. umowy o zarządzanie Nieruchomością, umowy dotyczącej sprzątania Nieruchomości, umowy z dostawcami mediów (energia elektryczna, woda, ścieki), umowy na ochronę obiektu,
  • umowy o świadczenie usług księgowych,
  • umowy o świadczenie usług prawnych.
 4. Planowana transakcja nie będzie tym samym zbyciem przedsiębiorstwa ani ZCP, nie będzie więc wyłączona z opodatkowania VAT na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy o VAT. Zatem, planowana transakcja będzie się mieścić w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu VAT, jako odpłatna dostawa towarów.
 5. Przeniesienie wraz z Nieruchomością wyłącznie zobowiązań kredytowych, przy jednoczesnym pozostawieniu u Sprzedawcy pozostałych składników majątku, nie powinno być traktowane jako sprzedaż przedsiębiorstwa ani ZCP - co potwierdzają również organy podatkowe. Przykładowo Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 30 lipca 2014 r. (nr IPPP1/443-744/14-3/AW) uznał za prawidłowe następujące stanowisko podatnika:
  ,,Spółka pragnie podkreślić, że w ramach planowanej Transakcji dojdzie wyłącznie do zbycia pojedynczych składników majątkowych - Nieruchomości wraz z Budynkiem. W związku z powyższą Transakcją, z mocy prawa na Nabywcę przejdą również prawa i obowiązki z Umów Najmu, prawa do dokumentacji Budynku, a także dojdzie do umownego przeniesienia na Nabywcę Kredytu wraz z zabezpieczeniami, jak zostało natomiast podkreślone, przedmiotem Transakcji nie zostaną objęte inne składniki majątkowe istotne z punktu widzenia prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej, takie jak przykładowo:
  • środki pieniężne pochodzące z bieżącej działalności operacyjnej,
  • istniejące na dzień transakcji Wierzytelności i Zobowiązania,
  • zobowiązanie z tytułu Pożyczki I,
  • wierzytelność z tytułu Pożyczki II,
  • prawa i obowiązki wynikające z Umów I oraz Umów II.
  Dodatkowo, podkreślenia wymaga, że Transakcja nie obejmie również składników takich jak tajemnice przedsiębiorstwa, know-how, księgi rachunkowe i inne dokumenty (np. handlowe, korporacyjne) związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz funkcjonowaniem Spółki.(...). W związku z powyższym, Spółka pragnie zauważyć, że przedmiot Transakcji nie będzie mógł zostać zakwalifikowany jako ZCP w rozumieniu art. 6 pkt 1 ustawy o VAT”.
 6. Mając na uwadze uzasadnienie przedstawione przez Wnioskodawcę, w zakresie pytania nr 1, planowana transakcja powinna być traktowana jako opodatkowana dostawa towaru na terytorium kraju zarówno w stosunku do działek niezabudowanych, jak i dla działek zabudowanych Budynkami i Budowlami, pod warunkiem jednak, że w stosunku do działek zabudowanych strony wybiorą opcję opodatkowania sprzedaży Nieruchomości, o której mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.
 7. W konsekwencji, również w przypadku przeniesienia na Wnioskodawcę zobowiązań kredytowych względem banku, Spółce będzie przysługiwać prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktury wystawionej przez Sprzedającego dokumentującej sprzedaż Nieruchomości.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

W tym miejscu wskazać należy, że w sprawie dotyczącej działek niezabudowanych, dla których została wydana decyzja o warunkach zabudowy, nie zaistniały przesłanki umożliwiające zastosowanie zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy, dlatego należy rozpatrzeć warunki do zastosowania zwolnienia dla dostawy nieruchomości wynikające z przepisu art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy.

W myśl art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy którego zwalnia się od podatku dostawę towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, jeżeli z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Jednakże powołany przepis nie wpływa na rozstrzygnięcie w przedmiotowej sprawie gdyż analiza przedstawionego zdarzenia przyszłego prowadzi do wniosku, że dostawa działek niezabudowanych będących przedmiotem zapytania nie będzie korzystała ze zwolnienia z art. 43 ust.1 pkt 2 ustawy.

Z wniosku wynika, że ostatnia transakcja nabycia Nieruchomości przez aktualnego właściciela podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, a nabywcy przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT przy nabyciu Nieruchomości. Przed nabyciem Nieruchomości przez Wnioskodawcę, dojdzie jeszcze do przeniesienia własności Nieruchomości w ramach aportu przedsiębiorstwa przez obecnego właściciela na rzecz Sprzedającego. Zatem Wnioskodawca stanie się sukcesorem praw i obowiązków przysługujących wnoszącemu aport przedsiębiorstwa.

Z uwagi na to, że w odniesieniu do działek niezabudowanych nabywcy (a zatem również Sprzedającemu, który jest sukcesorem praw i obowiązków) przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony, dla dostawy ww. działek niezabudowanych nie znajdzie zastosowania zwolnienie od podatku określone w art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT.

Tym samym, nie zaistniały przesłanki umożliwiające zastosowanie zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.