IPPB4/415-851/14-5/JK | Interpretacja indywidualna

Czy prawidłowe jest stanowisko, że dochody otrzymywane przez podatników, wykonujących bezpośrednio czynności na potrzeby projektu „Program Współpracy Policyjnej z Państwami Partnerstwa Wschodniego” są zwolnione od podatku dochodowego od osób fizycznych?
IPPB4/415-851/14-5/JKinterpretacja indywidualna
 1. pomoc bezzwrotna
 2. pracownik
 3. płatnik
 4. wynagrodzenia
 5. zwolnienie
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 23 października 2014 r. (data wpływu do Izby Skarbowej w Warszawie 27 października 2014 r.) uzupełniony pismem z dnia 9 stycznia 2014 r. (drogą elektroniczą: data nadania 9 stycznia 2015 r., data wpływu 9 stycznia 2015 r., za pośrednictwem poczty: data nadania 12 stycznia 2015 r., data wpływu 14 stycznia 2015 r.) na wezwanie z dnia 29 grudnia 2014 r. Nr IPPB4/415-851/14-2/JK (data nadania 30 grudnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania wynagrodzeń finansowanych ze środków bezzwrotnej pomocy – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 października 2014 r. do Izby Skarbowej w Warszawie został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania wynagrodzeń finansowanych ze środków bezzwrotnej pomocy.

Z uwagi na braki formalne, pismem z dnia 29 grudnia 2014 r. Nr IPPB4/415-851/14-2/JK (data nadania 30 grudnia 2014 r..) wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku poprzez dokonanie stosownej opłaty od wniosku i doręczenie kserokopii dowodu uiszczenia opłaty oraz dostarczenie oryginału pełnomocnictwa lub urzędowo poświadczonego odpisu pełnomocnictwa, z którego wyniku prawo Pani Marii K. do reprezentacji i odbioru korespondencji dotyczącej wniosku o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

Pismem z dnia 9 stycznia 2014 r. (drogą elektroniczą: data nadania 9 stycznia 2015 r., data wpływu 9 stycznia 2015 r., za pośrednictwem poczty: data nadania 12 stycznia 2015 r., data wpływu 14 stycznia 2015 r.) powyższe uzupełniono w terminie.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Komisja Europejska w ramach Europejskiej Polityki Sąsiedztwa (EPS) realizuje szereg działań korzystając z Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa (ENPI). Instrument jest skierowany do państw partnerskich EPS oraz do Rosji. Oferuje współfinansowanie procesów wzmacniania zarządzania i sprawiedliwego rozwoju gospodarczego oraz społecznego. ENPI wspiera również współpracę transgraniczną i transregionalną oraz stopniową integrację gospodarczą państw beneficjentów z Unią Europejską (UE).

W dniu 30 grudnia 2013 roku została podpisana umowa serwisowa finansowana z budżetu ogólnego Unii Europejskiej, na realizację projektu „P.” między Unią Europejską, reprezentowaną przez Komisję Europejską, Dyrekcję Generalną ds. Rozwoju i Współpracy „EuropeAid”, działającą na rzecz rządów Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Republiki Mołdawii i Ukrainy oraz Fundacją Fundusz Współpracy, z siedzibą w W., przy ul. G., reprezentującą konsorcjum złożone z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Rzeczypospolitej Polskiej oraz z organizacji partnerów z Finlandii, Francji, Litwy, Niemiec, Szwecji sprawujących nadzór nad organami policji w tych państwach, a także z organizacji międzynarodowej ICMPD: Międzynarodowe Centrum Rozwoju Polityki Migracyjnej.

Na realizację ww. projektu Komisja Europejska przeznacza kwotę do 4.998.886 euro. Realizacja projektu trwać ma cztery lata. Zaliczka na realizację umowy została wypłacona. W Ministerstwie Spraw Wewnętrznych utworzono specjalny, wydzielony rachunek bankowy na potrzeby projektu. W dniu 19 maja 2014 roku w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej pod poz. 633 opublikowano, wchodzące w życie dzień po ogłoszeniu, rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 maja 2014 roku, zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu środków publicznych, nie zaliczanych do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. Rozporządzenie rozszerza katalog środków niezaliczanych o środki Programu Współpracy Policyjnej z Państwami Partnerstwa Wschodniego.

Środki przekazywane przez Komisję Europejską obejmują m.in. wynagrodzenia osób zaangażowanych w realizację projektu. Osobami zaangażowanymi do realizacji projektu po stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych są pracownicy specjalnie utworzonej jednostki organizacyjnej – Zespołu ds. Projektu „W.” – trzy osoby wskazane imiennie w umowie z Komisją Europejską, a także część kierownictwa Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Funduszy Europejskich MSW oraz kierownictwa Fundacji Fundusz Współpracy, bezpośrednio zaangażowana w realizację projektu, jak również osoby pełniące funkcję biura wsparcia realizacji projektu.

W związku z powyższym, osoby wykonujące bezpośrednio zadania związane z realizacją projektu będą otrzymywały wynagrodzenie, odnośnie do którego należy wyjaśnić konieczność odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych.

Należy podkreślić, że zgodnie z umową z Komisją Europejską, Wnioskodawca jest bezpośrednim beneficjentem środków przekazanych przez Komisję Europejską. Pracownicy zaangażowani do realizacji projektu „W.” bezpośrednio realizują cele tego projektu. Wynagrodzenia pracowników realizujących projekt będą bezpośrednio wypłacane ze specjalnie wydzielonego rachunku bankowego.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy prawidłowe jest stanowisko, że dochody otrzymywane przez podatników, wykonujących bezpośrednio czynności na potrzeby projektu „P.” są zwolnione od podatku dochodowego od osób fizycznych...

Zdaniem Wnioskodawcy,

Stanowisko Wnioskodawcy opiera się na podstawie wydanej w zbliżonych warunkach faktycznych i prawnych interpretacji indywidualnej z dnia 8 lutego 2010 roku Nr IPPB4/415-728/09-4/SP, dotyczącej sprawy podatku dochodowego od osób fizycznych w związku z realizacją projektu „M.”, podjętego w ramach programu ogólnego Komisji Europejskiej „B.” i programu szczegółowego „Z.” (ISEC).

W opinii Wnioskodawcy, sytuacja dotycząca projektu objętego wnioskiem jest analogiczna i prawidłowe jest stanowisko, że dochody otrzymywane przez podatników, wykonujących bezpośrednio czynności na potrzeby projektu „P.” są zwolnione od podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wynagrodzenie osób wykonujących bezpośrednio czynności na potrzeby projektu „P.” jest finansowane bezpośrednio ze środków przekazywanych przez Komisję Europejską na wyodrębniony rachunek, co uzasadnia zwolnienie na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ponieważ pracownicy je otrzymujący realizują bezpośrednio cel projektu.

Obie przesłanki zwolnienia, określone w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, są spełnione. Po pierwsze, środki finansowe pochodzą z budżetu ogólnego Unii Europejskiej i są przyznane na podstawie umowy dotyczącej projektu. Po drugie podatnicy, których miałoby objąć zwolnienie są osobami fizycznymi, które zgodnie z treścią tej umowy wykonują bezpośrednio cele projektu, a ich wynagrodzenie wypłacane z wydzielonego rachunku obejmuje wyłącznie czynności i pracę bezpośrednio związane z realizacją programu.

Żadne inne elementy wynagrodzenia osób zaangażowanych bezpośrednio w realizację projektu, nie związane bezpośrednio z realizacją jego celów nie będą wypłacane z wydzielonego rachunku.

Żadne inne osoby zatrudnione w podmiocie realizującym projekt, lecz niezwiązane z jego realizacją, nie będą korzystać ze zwolnienia, ani nie będą uzyskiwać środków z wydzielonego rachunku.

Zadania związane z bezpośrednią realizacją celów Programu Współpracy Policyjnej z Państwami Partnerstwa Wschodniego, które będą realizowane przez osoby, których dotyczyć miałoby zwolnienie, będą obejmowały m.in.:

 • opracowywanie i monitorowanie harmonogramu projektu;
 • koordynacja zawierania partnerstw – porozumień między organami policyjnymi państw Partnerstwa Wschodniego będących beneficjentami projektu a służbami porządku publicznego państw Unii Europejskiej,
 • kontrolowanie postępów projektu, przygotowywanie raportów merytorycznych i finansowych dla Komisji Europejskiej,
 • ustalanie harmonogramu i przedmiotu działań szkoleniowych,
 • określanie zakresu merytorycznego działań szkoleniowych podejmowanych w ramach projektu,
 • koordynacja prawidłowego przebiegu działań szkoleniowych,
 • pozyskiwanie ekspertów zewnętrznych z krajów Unii Europejskiej,
 • profilowanie kandydatów na uczestników działań szkoleniowych ze strony państw Partnerstwa Wschodniego będących beneficjentami projektu,
 • analiza faktycznych potrzeb beneficjentów i profilowanie zapotrzebowania zgłaszanego przez beneficjentów w aspekcie szkoleniowym,
 • zbieranie i weryfikacja informacji zwrotnych od beneficjentów projektu na temat jakości przeprowadzanych działań szkoleniowych,
 • monitorowanie aktualnej sytuacji politycznej i społecznej w krajach Partnerstwa Wschodniego w kontekście perspektyw, ryzyk i możliwości realizacji projektu,
 • utrzymywanie stałych kontaktów z beneficjentami projektu w państwach Partnerstwa Wschodniego i państwach Unii Europejskiej będących partnerami projektu,
 • zapewnienie sprawnego przepływu finansowego między usługodawcami zewnętrznymi wobec projektu w zakresie zapewnienia transportu i zakwaterowania i miejsc szkoleniowych w związku z realizacją projektu,
 • prowadzenie budżetu projektu, dokonywanie rozliczeń finansowych w ramach działań projektu.

Czynności określone wyżej, realizowane bezpośrednio przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych zaangażowanych w projekt wpływają wprost na osiągnięcie celów Programu Współpracy Policyjnej z Państwami Partnerstwa Wschodniego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Przepis art. 9 ust. 1 ustawy, wyraża podstawową zasadę podatku dochodowego od osób fizycznych. Zgodnie z tą zasadą opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów enumeratywnie wymienionych przez ustawodawcę w katalogu zwolnień przedmiotowych oraz dochodów, od których Minister Finansów zaniechał poboru podatku w drodze rozporządzenia. Tym samym, wszelkie przywileje w podatku dochodowym od osób fizycznych (w tym zwolnienia przedmiotowe) stanowią wyjątek, istotneodstępstwo od sprawiedliwości podatkowej, co powoduje, że normy prawne je ustanawiające muszą być interpretowane ściśle. W ich przypadku niedopuszczalne jest zarówno stosowanie wykładni zawężającej, jak i wykładni rozszerzającej. Dotyczy to m.in. zwolnienia zawartego w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy.

Na podstawie tego przepisu wolne od podatku dochodowego są dochody otrzymane przez podatnika, jeżeli:

 1. pochodzą od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych ze środków bezzwrotnej pomocy, w tym ze środków programów ramowych badań, rozwoju technicznego i prezentacji Unii Europejskiej i z programów NATO, przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra, agencje rządowe lub agencje wykonawcze, w tym również w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy oraz
 2. podatnik bezpośrednio realizuje cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy; zwolnienie nie ma zastosowania do dochodów osób fizycznych, którym podatnik bezpośrednio realizujący cel programu zleca – bez względu na rodzaj umowy – wykonanie określonych czynności w związku z realizowanym przez niego programem.

W świetle ww. przepisu dochody podatników korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego w sytuacji, gdy spełnione są łącznie dwie przesłanki:

 • środki finansowe pochodzą od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych, międzynarodowych instytucji finansowych (...), w tym również w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy,
 • prace wykonywane przez podatnika służą bezpośredniej realizacji celu określonego programem finansowanym z bezzwrotnej pomocy.

Z treści tego przepisu wynika, że warunkami niezbędnymi do uzyskania ww. zwolnienia jest uzyskanie przez podatnika dochodów od podmiotów wskazanych w tym przepisie, a nadto cel programu finansowanego z tych środków musi być bezpośrednio realizowany przez tego podatnika. Wskazane przesłanki muszą być spełnione łącznie. Nie spełnienie jednej z nich skutkuje niemożnością skorzystania ze zwolnienia przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 46 ww. ustawy.

Przesłanka z lit. a) dotyczy źródła pochodzenia dochodów i jest spełniona wówczas, gdy środki pochodzą od od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych ze środków bezzwrotnej pomocy, w tym ze środków programów ramowych badań, rozwoju technicznego i prezentacji Unii Europejskiej i z programów NATO, przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra, agencje rządowe lub agencje wykonawcze, także wówczas gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy.

Przy analizowaniu warunku określonego pod lit. a) cyt. przepisu. art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ważne jest, aby w danej sytuacji faktycznie zostało zachowane kryterium pochodzenia środków pieniężnych, co oznacza, że ze zwolnienia z podatku dochodowego korzystają dochody podatnika, które bezpośrednio zostały sfinansowane ze środków bezzwrotnej pomocy.

Z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, że w dniu 30 grudnia 2013 roku została podpisana umowa serwisowa finansowana z budżetu ogólnego Unii Europejskiej, na realizację projektu „P.” między Unią Europejską, reprezentowaną przez Komisję Europejską, Dyrekcję Generalną ds. Rozwoju i Współpracy „EuropeAid”, działającą na rzecz rządów Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Republiki Mołdawii i Ukrainy oraz Fundacją Fundusz Współpracy, reprezentującą konsorcjum złożone z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Rzeczypospolitej Polskiej oraz z organizacji partnerów z Finlandii, Francji, Litwy, Niemiec, Szwecji sprawujących nadzór nad organami policji w tych państwach, a także z organizacji międzynarodowej ICMPD: Międzynarodowe Centrum Rozwoju Polityki Migracyjnej.

W świetle powyższego należy stwierdzić, że spełnione zostało kryterium podmiotu, zawarte w przepisie art. 21 ust. 1 pkt 46 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Ponadto konieczne jest spełnienie również drugiej przesłanki niezbędnej do zastosowania zwolnienia, określonej w treści przepisu art. 21 ust. 1 pkt 46 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przepis ten wymaga, by podatnik realizował cel programu bezpośrednio, przy czym należy zwrócić uwagę na drugą część tego przepisu stanowiącego, że „zwolnienie nie ma zastosowania do dochodów osób fizycznych, którym podatnik bezpośrednio realizujący cel programu zleca – bez względu na rodzaj umowy – wykonanie określonych czynności w związku z realizowanym przez niego programem.” Tak więc, z owego zwolnienia nie mogą korzystać pracownicy podmiotu bezpośrednio realizujące cele programu, a także osoby, którym podmiot bezpośrednio realizujący cele programu zlecił wykonanie tylko określonych czynności (np. w oparciu o umowę o pracę, umowę zlecenie bądź umowę o dzieło).

Podatnikiem bezpośrednio realizującym cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy jest osoba, która wykonując czynności z tym programem związane otrzymała na ten cel środki od podmiotu wymienionego w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a więc jest bezpośrednim beneficjentem tychże środków. Przychody podlegają zwolnieniu z opodatkowania, jeżeli są przychodami podatnika bezpośrednio realizującego cel programu.

W przedmiotowej sprawie, zgodnie z umową z Komisją Europejską, Wnioskodawca jest bezpośrednim beneficjentem środków przekazanych przez Komisję Europejską. Projekt „Współpraca Policyjna z Państwami Partnerstwa Wschodniego” realizowany będzie bezpośrednio przez osoby fizyczne: pracowników oraz kierowników zatrudnionych u Wnioskodawcy.

Zatem osoby zatrudnione, wprawdzie wykonują zadania służące realizacji bezpośrednich celów Programu, jednakże robią to na zlecenie i dla podmiotu bezpośrednio realizującego cel tego programu i przy wykorzystaniu środków od niego otrzymanych (a nie przekazanych przez podmiot upoważniony).

Skoro w przepisie art. 21 ust. 1 pkt 46 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zawierającym negatywną przesłankę zwolnienia, mowa jest o zleceniu przez beneficjenta pomocy wykonania określonych czynności w związku z realizowanym przez niego programem bez względu na rodzaj umowy, to należy zapis ten rozumieć szeroko, a więc chodzi tu o każdy rodzaj umowy, m.in. umowę o pracę, umowę zlecenie, o dzieło. Analiza przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych prowadzi do wniosku, że podatnikiem realizującym bezpośrednio cel programu może być jedynie podmiot, któremu powierzono w sensie ekonomicznym i technicznym realizację konkretnego programu i który ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowe jego wykonanie (jest stroną umowy przyznającej środki z bezzwrotnej pomocy), a tym podmiotem w niniejszej sprawie nie są osoby zatrudnione do realizacji zadań na podstawie umów o pracę, ani wykonujące zadań na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Biorąc pod uwagę orzecznictwo sądów administracyjnych w tym zakresie, na przestrzeni lat w orzecznictwie ugruntował się pogląd, odmienny od wcześniej prezentowanego przez organy podatkowe, że zwolnieniem podatkowym nie są objęte osoby będące pracownikami (podwykonawcami) bezpośredniego wykonawcy. W wyrokach wpisujących się w ten nurt orzecznictwa podnosi się argument, że treść użytego w art. 21 ust. 1 pkt 46 lit. b) ustawy, wyrazu „bezpośrednio” należy odczytywać w związku z dalszą częścią tego przepisu, z której wynika, że bezpośrednio nie realizują programu pomocowego podwykonawcy, oraz z treścią lit. a) tego unormowania, która wskazuje na podmioty uprawnione do przekazywania środków. Podkreśla się również, że „nie do przyjęcia jest taka wykładnia omawianego przepisu, że do zakresu podmiotów objętych zwolnieniem podatkowym – zaliczają się również osoby będące pracownikami czy wykonawcami dzieła dla bezpośredniego wykonawcy zadań, dla realizacji których objęte zwolnieniem środki zostały przyznane, o ile zatrudnione są przy wykonywaniu prac związanych z realizacją tych zadań” (prawomocny wyrok WSA w Bydgoszczy z dnia 22 czerwca 2009 r., sygn. akt I SA/Bd 230/09). Ten sposób rozumienia warunku „bezpośredniości” widoczny jest m.in. w orzeczeniach Naczelnego Sądu Administracyjnego, przykładowo w wyrokach: z dnia 15 kwietnia 2009 r., sygn. akt II FSK 58/08, z dnia 17 listopada 2010 r., sygn. akt II FSK 1265/09, z 13 maja 2011 r., sygn. akt II FSK 48/10, z dnia 20 stycznia 2012 r., sygn. akt II FSK 1425/10, z dnia 19 czerwca 2012 r., sygn. akt II FSK 2487/10, z dnia 22 czerwca 2012 r., sygn. akt II FSK 2564/10, a także z dnia 24 czerwca 2014 r., sygn. akt II FSK 1918/12.

Wobec powyższej analizy w niniejszej sprawie nie znajdzie zastosowania zwolnienie wynikające z treści art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż nie została spełniona przesłanka wynikająca z lit. b) ww. artykułu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W świetle powyższego, podmiotem bezpośrednio realizującym cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 46 lit. b) ustawy (adresatem zwolnienia) jest Wnioskodawca a nie zatrudnione przez niego osoby. Faktu tego nie zmienia okoliczność, że pracownicy Wnioskodawcy wykonują określone czynności na rzecz projektu. Czynności te wykonywane są bowiem na zlecenie Wnioskodawcy, tj. podmiotu bezpośrednio realizującego cel programu w związku z realizowanym przez niego programem oraz przy wykorzystaniu środków z bezzwrotnej pomocy przez niego otrzymanych, a nie bezpośrednio przekazanych osobie fizycznej. Innymi słowy, wprawdzie zatrudnione przez Wnioskodawcę osoby fizyczne są zaangażowane w realizację celu programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy, jednak to nie one realizują program bezpośrednio.Za bezpośrednią realizację celu programu finansowanego z bezzwrotnej pomocyodpowiada Wnioskodawca jako partner projektu „P.” (w tym wynagrodzenie kierowników), nie są objete zwolnieniem z art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy. Nie została bowiem spełniona przesłanka wymieniona w lit. b) tej regulacji.

Mając na uwadze przedstawione zdarzenie przyszłe oraz powołane wyżej przepisy prawa należy stwierdzić, że wynagrodzenia osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę oraz umów cywilnoprawnych nie korzystają ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż nie zostały spełnione uwarunkowania określone w lit. b) powołanego art. 21 ust. 1 pkt 46 ww. ustawy. To jednoznacznie przesądza o braku podstaw do zwolnienia, ponieważ w świetle unormowania omawianego przepisu niespełnienie jednej z przesłanek skutkuje niemożnością skorzystania ze zwolnienia przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W tej sytuacji Wnioskodawca jako płatnik zobowiązany jest do potrącenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od wynagrodzenia płaconego osobom wykonującym usługi związane z realizacją celu programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy, bez możliwości skorzystania ze zwolnienia wynikającego z art. 21 ust. 1 pk 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Ponadto tut. organ wskazuje, ze powołana przez Wnioskodawcę interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 8 lutego 2010 r. Nr IPPB4/415-728/09-4/SP została, pismem z dnia 13 stycznia 2015 r. Nr IPPB4/070-2/15-1/JK, przesłana do Ministerstwa Finansów celem weryfikacji jej prawidłowości.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę oraz stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).
Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.