IBPP4/4513-26/15/BP | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Czy w uwarunkowaniach przedstawionego powyżej zdarzenia przyszłego Wnioskodawca może zostać objęty zwolnieniem z podatku akcyzowego na podstawie art. 31b ust. 1 pkt 4 UPA w zakresie wyrobów gazowych wykorzystywanych w procesach technologicznych wykonywanych przez Wnioskodawcę?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z 12 marca 2015 r. (data wpływu 17 marca 2015 r.), uzupełnionym pismem z 5 maja 2015 r. (data wpływu 11 maja 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie zwolnienia od akcyzy gazu przeznaczonego do celów opałowych w procesach metalurgicznych oraz redukcji chemicznej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 marca 2015 r. został złożony do Organu wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie zwolnienia od akcyzy gazu przeznaczonego do celów opałowych w procesach metalurgicznych oraz redukcji chemicznej. Ww. wniosek został uzupełniony pismem 5 maja 2015 r. (data wpływu 11 maja 2015 r.), będącymi odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 24 kwietnia 2015 r. znak: IBPP4/4513-26/15/BP.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca - spółka pod firmą „X” Spółka Akcyjna (dalej również zwana „Spółką”) jest osobą prawną - spółką akcyjną i posiada siedzibę w Rzeczypospolitej Polskiej (podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce).

Przedmiotem działalności Wnioskodawcy jest produkcja wyrobów armatury przemysłowej, wodociągowej, hydrantów oraz pozostałych wyrobów uzupełniających do sieci kanalizacyjnej i wodociągowej oraz tzw. armatura naprawcza.

Wnioskodawca posiada dwa terenowe wydziały produkcyjne, których działalność jest ze sobą ściśle powiązana:

 • Wydział Produkcyjny Nr 1 w S.,
 • Wydział Produkcyjny Nr 2 w P..

Wydział Produkcyjny Nr 2 w P. to zakład mechaniczny zajmujący się obróbką odlewów żeliwnych i odlewów z metali kolorowych. Na terenie ww. Wydziału prowadzony jest montaż armatury żeliwnej, przeprowadzane są próby wytrzymałości i szczelności gotowych produktów jak również wykonuje się malowanie odlewów żeliwnych. Obróbka skrawaniem odbywa się to na tokarkach, szlifierkach, walcarkach, prasach i frezarkach pracujących w cyklu automatycznym bądź obsługiwanych ręcznie.

Na Wydziale Produkcyjnym nr 1 w S. wyroby produkowane są od początku do końca procesu technologicznego w Zakładzie: odlewy produkowane są na odlewni żeliwa szarego i odlewni metali kolorowych w S.. Produkcja odbywa się na linii odlewniczej przez formowanie na formierkach wstrząsowych typ KFT65 i FKT1212 a także na automatycznej linii formowania. Formy zalewane są na konwejerze w cyklu automatycznym łącznie z wybijaniem formy oraz poprzez formowanie ręczne i zalewanie kokilowe. Oczyszczone odlewy na oddziale oczyszczalni, wyposażonej w oczyszczarkę przelotowo - hakową S., K. R. i ręcznych stanowiskach szlifowania - wyposażonych w szlifierki pneumatyczne i elektryczne.

Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności gospodarczej wykorzystuje wyroby gazowe w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 1b UPA, tzn. „wyroby energetyczne o kodach CN 2705 00 00, 2711 11 00, 2711 21 00, 2711 29 00 i pozostałe paliwa opałowe, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 15 lit. b, z wyłączeniem wyrobów energetycznych o kodzie CN 2901 1000”. Spółka jest finalnym nabywcą gazowym w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 19a UPA.

Wyroby gazowe są wykorzystywane w następujących procesach technologicznych:

 1. Wygrzewanie detali w komorze pieca przed procesem nanoszenia (malowania) z zastosowaniem farb proszkowych w kabinie malarskiej;
 2. Usuwanie w procesie opalania powłok malarskich i z tworzyw sztucznych (gumy) z wyrobów niespełniających wymagań jakościowych;
 3. Suszenie detali po procesie malowania farbami ciekłymi;
 4. Obkurczanie opasek termokurczliwych na zasuwach 2312 i 2120 palnikiem gazowym z butli;
 5. Wygrzewanie okładzin ogniotrwałych w naczyniach odlewniczych - wygrzewanie kadzi lejniczych;
 6. Ogrzewanie hal produkcyjnych z wykorzystaniem promienników gazowych;
 7. Topienie metalu (brązu) w piecu opalanym gazem;
 8. Podgrzewanie wstępniaków w piecu przepychowym do kucia na prasie;
 9. Piec centralnego ogrzewania opalany gazem, ogrzewanie pomieszczeń elektryków, sprężarkowni i modelarni; Ponadto, wyroby gazowe są używane również na potrzeby podgrzewania wody na cele socjalno-bytowe i na potrzeby centralnego ogrzewania budynków (zarówno produkcyjnych, jak również pomieszczeń zajmowanych przez pracowników administracyjnych).

Wnioskodawca zamierza złożyć dostawcy wyrobów gazowych oświadczenie, iż nabywane przez Spółkę wyroby gazowe są objęte zwolnieniem z podatku akcyzowego oraz zawrzeć w umowie z dostawcą paliwa gazowego postanowienie o przeznaczeniu wyrobów gazowych do wykorzystania w procesach wskazanych w art. 31b ust. 1 pkt 4 UPA.

Ponadto w uzupełnieniu Wnioskodawca wskazał, że procesy technologiczne opisane we wniosku z dnia 12 marca 2015 r. są wykorzystywane w ramach działalności gospodarczej objętej następującymi kodami PKD:

 1. 24,54,A - Odlewnictwo miedzi i stopów miedzi;
 2. 25,99,Z - Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana;
 3. 24,54,B - Odlewnictwo pozostałych metali nieżelaznych, gdzie indziej niesklasyfikowane;
 4. 25,62,Z - Obróbka mechaniczna elementów metalowych;
 5. 24,51,Z - Odlewnictwo żeliwa;
 6. 72,19,Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych;
 7. 28,14,Z - Produkcja pozostałych kurków i zaworów.

W ramach procesów metalurgicznych Wnioskodawca realizuje następujące procesy:

 1. Wygrzewanie okładzin ogniotrwałych w naczyniach odlewniczych - wygrzewanie kadzi lejniczych;
 2. Topienie metalu (brązu) w piecu opalanym gazem;
 3. Podgrzewanie wstępniaków w piecu przepychowym do kucia na prasie.

Natomiast usuwanie w procesie opalania powłok malarskich i z tworzyw sztucznych (gumy) z wyrobów niespełniających wymagań jakościowych jest procesem redukcji chemicznej.

W zakresie pozostałych wskazanych we wniosku procesów trudno jednoznacznie wskazać, do których z kategorii wskazanych w art. 31b ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku akcyzowym powinny być one zakwalifikowane.

Wnioskodawca wskazał również, że zamierza stosować zwolnienie z akcyzy na podstawie art. 31b ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku akcyzowym do następujących procesów:

 1. Usuwanie w procesie opalania powłok malarskich i z tworzyw sztucznych (gumy) z wyrobów niespełniających wymagań jakościowych;
 2. Wygrzewanie okładzin ogniotrwałych w naczyniach odlewniczych - wygrzewanie kadzi lejniczych;
 3. Topienie metalu (brązu) w piecu opalanym gazem;
 4. Podgrzewanie wstępniaków w piecu przepychowym do kucia na prasie;
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w uwarunkowaniach przedstawionego powyżej zdarzenia przyszłego Wnioskodawca może zostać objęty zwolnieniem z podatku akcyzowego na podstawie art. 31b ust. 1 pkt 4 UPA w zakresie wyrobów gazowych wykorzystywanych w procesach technologicznych wykonywanych przez Wnioskodawcę...

Zdaniem Wnioskodawcy, zakup gazu na potrzeby prowadzonej przez Spółkę działalności produkcyjnej jest objęty zwolnieniem z podatku akcyzowego na podstawie art. 31b ust. 1 pkt 4 UPA.

Zgodnie z tym przepisem: „Zwalnia się od akcyzy czynności podlegające opodatkowaniu, których przedmiotem są wyroby gazowe przeznaczone do celów opałowych (...) w procesach mineralogicznych, elektrolitycznych i metalurgicznych oraz do redukcji chemicznej”.

Analizując dopuszczalność zastosowania zwolnienia z akcyzy na podstawie ww. przepisu, należy zwrócić uwagę na dwa aspekty:

 1. po pierwsze, czy wyroby gazowe są przeznaczone dla celów opałowych;
 2. po drugie, czy wyroby gazowe są wykorzystywane w procesach mineralogicznych, elektrolitycznych i metalurgicznych oraz do redukcji chemicznej.

Z uwagi na fakt, iż ustawodawca definiuje jedynie pojęcie procesów mineralogicznych (art. 2 ust 1 pkt 33 UPA, definiujący „procesy mineralogiczne” jako „procesy sklasyfikowane w nomenklaturze NACE pod kodem Dl 26 „produkcja produktów z pozostałych surowców niemetalicznych” w rozporządzeniu Rady (EWG) nr 3037/90 z dnia 9 października 1990 r. w sprawie statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej (Dz. Urz. UE L 293 z 24.10.1990, str. 1, z póżn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 02,104, str. 177, z pożn. zm.)., w zakresie rozumienia pojęć: procesy elektrolityczne, metalurgiczne oraz redukcja chemiczna, należy odnieść się do innych aktów prawnych, w tym m. in. do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24.12.2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) oraz do definicji wypracowanych na gruncie nauk technicznych zajmujących się ww. procesami (zob. m.in. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 5 czerwca 2014 r. nr IBPP4/443-236/14/LG).

Pod pojęciem „elektrolizy” rozumie się „proces, podczas którego doprowadzony z zewnątrz prąd elektryczny powoduje zajście na elektrodach reakcji utleniania i redukcji” (http://fluid.itcmp.pwr.wroc.pl/~hkruczek/KE/pliki/elektroliza.pdf). „Metalurgia” natomiast to „dział nauki i techniki zajmujący się metodami otrzymywania metali i stopów oraz dalszą ich obróbką, mającą na celu nadanie im pożądanych kształtów i własności” (http://portalwiedzy.onetpl/60378,,,metalurgia, haslo.html). Z kolei pod pojęciem „redukcji chemicznej” (inaczej elektronacji) rozumie się „proces, w trakcie którego atom lub ich grupa przechodzi z wyższego na niższy stopień utlenienia” (http://pl.wikipedia.org/wiki/Redu kcja_%28chemia% 29).

Natomiast pojęcie „celu opałowego” powinno być interpretowane zgodnie z potocznym rozumieniem tego wyrażenia. Cel opałowy (grzewczy) polega na wykorzystaniu energii uzyskanej w procesie spalania do celów grzewczych, niezależnie od celu procesu spalania (a zatem zarówno w procesach produkcyjnych, jak również do ogrzewania pomieszczeń) - zob. wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z 29 kwietnia 2004 r. (C-240/01).

W związku z powyższym, wykorzystanie przez Wnioskodawcę wyrobów gazowych na cele opałowe w procesach mineralogicznych, elektrolitycznych i metalurgicznych oraz do redukcji chemicznej korzysta ze zwolnienia z podatku akcyzowego na podstawie art. 31b ust. 1 pkt 4 UPA.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Stosownie do art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 roku o podatku akcyzowym (t. j. z dnia 25 marca 2014 r. Dz. U. z 2014 r. poz. 752) wyroby akcyzowe oznaczają - wyroby energetyczne, energię elektryczną, napoje alkoholowe wyroby tytoniowe oraz susz tytoniowy, określone w załączniku nr 1 do ustawy.

Przez wyroby gazowe - w myśl art. 2 ust. 1 pkt 1b ustawy - rozumie się wyroby energetyczne o kodach CN 2705 00 00, 2711 11 00, 2711 21 00, 2711 29 00 i pozostałe paliwa opałowe, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 15 lit. b, z wyłączeniem wyrobów energetycznych o kodzie CN 2901 10 00.

Zgodnie z art. 86 ust. 3 ustawy, paliwami opałowymi w rozumieniu ustawy są wyroby energetyczne przeznaczone do użycia, oferowane na sprzedaż lub używane do celów opałowych, z wyłączeniem wyrobów, o których mowa w ust. 2, a zatem z wyłączeniem paliw silnikowych.

Zgodnie z art. 9c ust. 1 ustawy w przypadku wyrobów gazowych - przez które rozumie się wyroby energetyczne o kodach CN 2705 00 00, 2711 11 00, 2711 21 00, 2711 29 00 i pozostałe paliwa opałowe, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 15 lit. b, z wyłączeniem wyrobów energetycznych o kodzie CN 2901 10 00 (art. 2 ust. 1 pkt 1b ustawy) - przedmiotem opodatkowania akcyzą jest:

 1. nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów gazowych przez finalnego nabywcę gazowego;
 2. sprzedaż wyrobów gazowych finalnemu nabywcy gazowemu;
 3. import wyrobów gazowych przez finalnego nabywcę gazowego;
 4. użycie wyrobów gazowych przez pośredniczący podmiot gazowy;
 5. użycie wyrobów gazowych przez finalnego nabywcę gazowego:
  1. uzyskanych w sposób inny niż w drodze nabycia,
  2. jeżeli nie można ustalić podmiotu, który dokonał sprzedaży tych wyrobów finalnemu nabywcy gazowemu, a w wyniku kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego albo postępowania podatkowego nie ustalono, że akcyza została zapłacona w należnej wysokości,
  3. nabytych w ramach zwolnienia, o którym mowa w art. 31b ust. 1-4, do innych celów niż zwolnione na podstawie tych przepisów, przy czym za takie użycie uważa się również naruszenie warunku, o którym mowa w art. 31b ust. 5-7 lub 9, a także sprzedaż, eksport lub dostawę wewnątrzwspólnotową wyrobów gazowych przez finalnego nabywcę gazowego zamiast użycia ich do celów, o których mowa w art. 31b ust. 1-4.

Obrót wyrobami gazowymi w ww. okolicznościach podlega zatem z zasady opodatkowaniu akcyzą.

Stosownie do art. 11b ust. 1 w przypadku wyrobów gazowych obowiązek podatkowy powstaje z dniem:

 1. nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów gazowych przez finalnego nabywcę gazowego;
 2. wydania wyrobów gazowych finalnemu nabywcy gazowemu, w przypadku ich sprzedaży na terytorium kraju;
 3. powstania długu celnego, w przypadku importu wyrobów gazowych przez finalnego nabywcę gazowego;
 4. użycia wyrobów gazowych przez podmioty w przypadkach, o których mowa w art. 9c ust. 1 pkt 4 lub 5.

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 13 podatnikiem akcyzy jest osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, która dokonuje czynności podlegających opodatkowaniu akcyzą lub wobec której zaistniał stan faktyczny podlegający opodatkowaniu akcyzą, w tym podmiot będący finalnym nabywcą gazowym - w przypadku, o którym mowa w art. 9c ust. 1 pkt 5.

Należy zatem mieć na uwadze, że w przypadku gdy Wnioskodawca zużywa wyrób gazowy, nabyty z zastosowanym przez sprzedawcę zwolnieniem z akcyzy, do celów innych niż zwolnione stanie się on – zgodnie z art. 13 ust. 1 pkt 13 w zw. z art. 9c ust. 1 pkt 5 lit. c ustawy – podatnikiem podatku akcyzowego obowiązanym do rozliczenia i zapłaty należnego podatku akcyzowego.

Stosownie zaś do art. 31b ust. 1 pkt 4 ustawy zwalnia się od akcyzy czynności podlegające opodatkowaniu, których przedmiotem są wyroby gazowe przeznaczone do celów opałowych w procesach mineralogicznych, elektrolitycznych i metalurgicznych oraz do redukcji chemicznej.

W przypadku sprzedaży wyrobów gazowych w ramach zwolnień, o których mowa w ust. 1, ust. 2 pkt 2-8, ust. 3 pkt 2 i 3 oraz ust. 4, podmiotom, które użyją tych wyrobów do celów określonych w tych przepisach, warunkiem zwolnienia jest określenie w umowie zawartej między sprzedawcą a nabywcą, że wyroby te będą użyte do tych celów. (art. 31b ust. 5 ustawy)

W tym miejscu zauważyć należy, że przepisy ustawy o podatku akcyzowym nie definiują pojęcia „procesy metalurgiczne”, nie odwołują się także w powyższym zakresie wprost do innych aktów prawnych. Zasadnym jest jednak w tym zakresie odwołanie się do wykładni językowej.

Zgodnie z definicja zawartą w publikacji „Technologia ogólna: podstawy technologii mechanicznych” pod red. Aleksandra Góreckiego – procesy metalurgiczne są to procesy otrzymywania surówki w podwyższonych temperaturach, najczęściej w wyniku redukcji tlenków. Za procesy metalurgiczne uważa się procesy polegające na otrzymywaniu rafinacji oraz przetwarzaniu metali i ich stopów m.in. przy użyciu prądu elektrycznego.

Ponadto w literaturze specjalistycznej „Metalurgią” nazywa się szereg powiązanych ze sobą procesów technologicznych mających na celu otrzymanie technicznie czystego produktu z surowców, którymi najczęściej są rudy wytapianych metali, (por. Chudzikiewicz R., Briks W.: Podstawy metalurgii i odlewnictwa. Warszawa: PWN 1977).

Zgodnie zaś z encyklopedią PWN metalurgia to dziedzina nauki i techniki zajmująca się procesami otrzymywania metali i stopów z rud, ich rafinacją oraz obróbką (mającą na celu nadanie im odpowiedniego kształtu i właściwości). Proces metalurgiczny obejmuje: wstępną obróbkę rudy - rozdrabnianie i wzbogacanie (m.in. grawitacyjne, ogniowe, magnetyczne lub przez flotację) oraz spiekanie miałkich rud (aglomeracja), właściwy proces prowadzący do otrzymania metalu zwany procesem hutniczym, oraz rafinację metalu; zależnie od stosowanych metod metalurgię dzieli się na pirometalurgię, obejmującą procesy redukcji tlenków metali w wysokich temperaturach i procesy utleniania zanieczyszczeń (świeżenie), hydrometalurgię oraz elektrometalurgię (otrzymywanie metali w piecach elektrycznych), a także metalurgię próżniową i metalurgię proszków”.

Ponadto Encyklopedia Techniki - „Metalurgia” (Wydawnictwo Śląsk, Katowice 1985), powołując się na pozycje literaturowe: C. Kittel „Wstęp do fizyki ciała stałego” PWN, Warszawa 1976, T. Mazanek i inni „Metalurgia ogólna” Politechnika Śląska, Gliwice 1971, podaje zaś następujące znaczenia słowa metalurgia:

 1. Nauka o metalach i stopach oraz procesach ich otrzymywania i kształtowania. Posługuje się ona metodami fizyki i chemii. Głównymi jej działami są: fizyka metali i metaloznawstwo zajmujące się badaniem struktur i własności metali oraz zależnościami między nimi, teoria procesów metalurgicznych oraz teoria przeróbki plastycznej.
 2. Technologia otrzymywania metali z rud i surowców wtórnych oraz przetwarzania metali surowych w użyteczne metale i stopy. Zależnie od stosowanych metod dzieli się na działy, którymi są: pirometalurgia, elektrometalurgia, hydrometalurgia, elektrohydrometalurgia i metalurgia proszków.

Stosownie zaś do internetowego słownika języka polskiego (http://sjp.pl/metalurgia) metalurgia to:

 1. nauka o otrzymywaniu metali i nadawaniu im pożądanych własności;
 2. dział przemysłu zajmujący się produkcją metali i wyrobów metalowych; przemysł metalowy.

Tym samym z punku widzenia wykładni językowej procesami metalurgicznymi są więc procesy produkcji wyrobów metalowych, w których występuje chemiczna lub termiczna obróbka surowców metalowych.

Odrębnie natomiast trzeba rozstrzygnąć co należy rozumieć pod pojęciem redukcji chemicznej. Redukcja (wg http://pl.wikipedia.org/wiki/Redukcja_(chemia) oznacza „proces, w trakcie którego atom lub ich grupa przechodzi z wyższego na niższy stopień utlenienia. Każdej redukcji musi towarzyszyć utlenienie. (...) W praktyce, daną reakcję nazywamy reakcją redukcji (zwłaszcza w chemii organicznej), gdy struktura głównego substratu i głównego produktu różnią się tylko tym, że jedna grupa lub pojedynczy atom zmniejszył w jej wyniku swój stopień utlenienia, kosztem utlenienia, zwykle nieorganicznego, prostego związku zwanego w tym przypadku środkiem redukującym. Redukcja związków metali zawartych w ich rudach jest podstawową przemysłową metodą otrzymywania wielu metali Redukcję przeprowadza się np. za pomocą węgla (→ wielki piec) lub w procesie aluminotermii”. Z procesem redukcji chemicznej mamy więc do czynienia gdy w wyniku reakcji chemicznej z tlenku metalu otrzymujemy metal, a tlen wiązany jest z reduktorem.

Mając powyższe na uwadze, paliwo gazowe wykorzystywane do:

 1. Wygrzewanie okładzin ogniotrwałych w naczyniach odlewniczych - wygrzewanie kadzi lejniczych;
 2. Topienie metalu (brązu) w piecu opalanym gazem;
 3. Podgrzewanie wstępniaków w piecu przepychowym do kucia na prasie.

mieści się w pojęciu procesu metalurgicznego, o którym mowa w ustawie o podatku akcyzowym, objętego zwolnieniem w oparciu o art. 31b ust. 1 pkt 4 ustawy.

Ponadto jak wskazał Wnioskodawca usuwanie w procesie opalania powłok malarskich i z tworzyw sztucznych (gumy) z wyrobów niespełniających wymagań jakościowych jest procesem redukcji chemicznej. Tym samym gaz zużywany w tym procesie jest również objęty zwolnienie z akcyzy w oparciu o art. 31b ust. 1 pkt 4.

Wobec powyższego, Wnioskodawca przy zachowaniu warunków do zastosowania zwolnienia z akcyzy wyrobów gazowych, o którym mowa w art. 31b ust. 1 pkt 4 ustawy, jest uprawniony do nabywania wyrobów gazowych wykorzystywanych do wskazanych procesów metalurgicznych oraz redukcji chemicznej bez podatku akcyzowego.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Końcowo należy wskazać, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 4a, 35-016 Rzeszów, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z dnia 14 marca 2012r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.