IBPP4/4513-26/15/BP | Interpretacja indywidualna

Czy w uwarunkowaniach przedstawionego powyżej zdarzenia przyszłego Wnioskodawca może zostać objęty zwolnieniem z podatku akcyzowego na podstawie art. 31b ust. 1 pkt 4 UPA w zakresie wyrobów gazowych wykorzystywanych w procesach technologicznych wykonywanych przez Wnioskodawcę?
IBPP4/4513-26/15/BPinterpretacja indywidualna
 1. energia elektryczna
 2. gaz
 3. zwolnienie
 1. Podatek akcyzowy (AKC) [przepisy aktualne] -> Opodatkowanie akcyzą wyrobów akcyzowych -> Zwolnienia

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z 12 marca 2015 r. (data wpływu 17 marca 2015 r.), uzupełnionym pismem z 5 maja 2015 r. (data wpływu 11 maja 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie zwolnienia od akcyzy gazu przeznaczonego do celów opałowych w procesach metalurgicznych oraz redukcji chemicznej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 marca 2015 r. został złożony do Organu wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie zwolnienia od akcyzy gazu przeznaczonego do celów opałowych w procesach metalurgicznych oraz redukcji chemicznej. Ww. wniosek został uzupełniony pismem 5 maja 2015 r. (data wpływu 11 maja 2015 r.), będącymi odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 24 kwietnia 2015 r. znak: IBPP4/4513-26/15/BP.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca - spółka pod firmą „X” Spółka Akcyjna (dalej również zwana „Spółką”) jest osobą prawną - spółką akcyjną i posiada siedzibę w Rzeczypospolitej Polskiej (podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce).

Przedmiotem działalności Wnioskodawcy jest produkcja wyrobów armatury przemysłowej, wodociągowej, hydrantów oraz pozostałych wyrobów uzupełniających do sieci kanalizacyjnej i wodociągowej oraz tzw. armatura naprawcza.

Wnioskodawca posiada dwa terenowe wydziały produkcyjne, których działalność jest ze sobą ściśle powiązana:

 • Wydział Produkcyjny Nr 1 w S.,
 • Wydział Produkcyjny Nr 2 w P..

Wydział Produkcyjny Nr 2 w P. to zakład mechaniczny zajmujący się obróbką odlewów żeliwnych i odlewów z metali kolorowych. Na terenie ww. Wydziału prowadzony jest montaż armatury żeliwnej, przeprowadzane są próby wytrzymałości i szczelności gotowych produktów jak również wykonuje się malowanie odlewów żeliwnych. Obróbka skrawaniem odbywa się to na tokarkach, szlifierkach, walcarkach, prasach i frezarkach pracujących w cyklu automatycznym bądź obsługiwanych ręcznie.

Na Wydziale Produkcyjnym nr 1 w S. wyroby produkowane są od początku do końca procesu technologicznego w Zakładzie: odlewy produkowane są na odlewni żeliwa szarego i odlewni metali kolorowych w S.. Produkcja odbywa się na linii odlewniczej przez formowanie na formierkach wstrząsowych typ KFT65 i FKT1212 a także na automatycznej linii formowania. Formy zalewane są na konwejerze w cyklu automatycznym łącznie z wybijaniem formy oraz poprzez formowanie ręczne i zalewanie kokilowe. Oczyszczone odlewy na oddziale oczyszczalni, wyposażonej w oczyszczarkę przelotowo - hakową S., K. R. i ręcznych stanowiskach szlifowania - wyposażonych w szlifierki pneumatyczne i elektryczne.

Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności gospodarczej wykorzystuje wyroby gazowe w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 1b UPA, tzn. „wyroby energetyczne o kodach CN 2705 00 00, 2711 11 00, 2711 21 00, 2711 29 00 i pozostałe paliwa opałowe, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 15 lit. b, z wyłączeniem wyrobów energetycznych o kodzie CN 2901 1000”. Spółka jest finalnym nabywcą gazowym w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 19a UPA.

Wyroby gazowe są wykorzystywane w następujących procesach technologicznych:

 1. Wygrzewanie detali w komorze pieca przed procesem nanoszenia (malowania) z zastosowaniem farb proszkowych w kabinie malarskiej;
 2. Usuwanie w procesie opalania powłok malarskich i z tworzyw sztucznych (gumy) z wyrobów niespełniających wymagań jakościowych;
 3. Suszenie detali po procesie malowania farbami ciekłymi;
 4. Obkurczanie opasek termokurczliwych na zasuwach 2312 i 2120 palnikiem gazowym z butli;
 5. Wygrzewanie okładzin ogniotrwałych w naczyniach odlewniczych - wygrzewanie kadzi lejniczych;
 6. Ogrzewanie hal produkcyjnych z wykorzystaniem promienników gazowych;
 7. Topienie metalu (brązu) w piecu opalanym gazem;
 8. Podgrzewanie wstępniaków w piecu przepychowym do kucia na prasie;
 9. Piec centralnego ogrzewania opalany gazem, ogrzewanie pomieszczeń elektryków, sprężarkowni i modelarni; Ponadto, wyroby gazowe są używane również na potrzeby podgrzewania wody na cele socjalno-bytowe i na potrzeby centralnego ogrzewania budynków (zarówno produkcyjnych, jak również pomieszczeń zajmowanych przez pracowników administracyjnych).

Wnioskodawca zamierza złożyć dostawcy wyrobów gazowych oświadczenie, iż nabywane przez Spółkę wyroby gazowe są objęte zwolnieniem z podatku akcyzowego oraz zawrzeć w umowie z dostawcą paliwa gazowego postanowienie o przeznaczeniu wyrobów gazowych do wykorzystania w procesach wskazanych w art. 31b ust. 1 pkt 4 UPA.

Ponadto w uzupełnieniu Wnioskodawca wskazał, że procesy technologiczne opisane we wniosku z dnia 12 marca 2015 r. są wykorzystywane w ramach działalności gospodarczej objętej następującymi kodami PKD:

 1. 24,54,A - Odlewnictwo miedzi i stopów miedzi;
 2. 25,99,Z - Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana;
 3. 24,54,B - Odlewnictwo pozostałych metali nieżelaznych, gdzie indziej niesklasyfikowane;
 4. 25,62,Z - Obróbka mechaniczna elementów metalowych;
 5. 24,51,Z - Odlewnictwo żeliwa;
 6. 72,19,Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych;
 7. 28,14,Z - Produkcja pozostałych kurków i zaworów.

W ramach procesów metalurgicznych Wnioskodawca realizuje następujące procesy:

 1. Wygrzewanie okładzin ogniotrwałych w naczyniach odlewniczych - wygrzewanie kadzi lejniczych;
 2. Topienie metalu (brązu) w piecu opalanym gazem;
 3. Podgrzewanie wstępniaków w piecu przepychowym do kucia na prasie.

Natomiast usuwanie w procesie opalania powłok malarskich i z tworzyw sztucznych (gumy) z wyrobów niespełniających wymagań jakościowych jest procesem redukcji chemicznej.

W zakresie pozostałych wskazanych we wniosku procesów trudno jednoznacznie wskazać, do których z kategorii wskazanych w art. 31b ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku akcyzowym powinny być one zakwalifikowane.

Wnioskodawca wskazał również, że zamierza stosować zwolnienie z akcyzy na podstawie art. 31b ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku akcyzowym do następujących procesów:

 1. Usuwanie w procesie opalania powłok malarskich i z tworzyw sztucznych (gumy) z wyrobów niespełniających wymagań jakościowych;
 2. Wygrzewanie okładzin ogniotrwałych w naczyniach odlewniczych - wygrzewanie kadzi lejniczych;
 3. Topienie metalu (brązu) w piecu opalanym gazem;
 4. Podgrzewanie wstępniaków w piecu przepychowym do kucia na prasie;
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w uwarunkowaniach przedstawionego powyżej zdarzenia przyszłego Wnioskodawca może zostać objęty zwolnieniem z podatku akcyzowego na podstawie art. 31b ust. 1 pkt 4 UPA w zakresie wyrobów gazowych wykorzystywanych w procesach technologicznych wykonywanych przez Wnioskodawcę...

Zdaniem Wnioskodawcy, zakup gazu na potrzeby prowadzonej przez Spółkę działalności produkcyjnej jest objęty zwolnieniem z podatku akcyzowego na podstawie art. 31b ust. 1 pkt 4 UPA.

Zgodnie z tym przepisem: „Zwalnia się od akcyzy czynności podlegające opodatkowaniu, których przedmiotem są wyroby gazowe przeznaczone do celów opałowych (...) w procesach mineralogicznych, elektrolitycznych i metalurgicznych oraz do redukcji chemicznej”.

Analizując dopuszczalność zastosowania zwolnienia z akcyzy na podstawie ww. przepisu, należy zwrócić uwagę na dwa aspekty:

 1. po pierwsze, czy wyroby gazowe są przeznaczone dla celów opałowych;
 2. po drugie, czy wyroby gazowe są wykorzystywane w procesach mineralogicznych, elektrolitycznych i metalurgicznych oraz do redukcji chemicznej.

Z uwagi na fakt, iż ustawodawca definiuje jedynie pojęcie procesów mineralogicznych (art. 2 ust 1 pkt 33 UPA, definiujący „procesy mineralogiczne” jako „procesy sklasyfikowane w nomenklaturze NACE pod kodem Dl 26 „produkcja produktów z pozostałych surowców niemetalicznych” w rozporządzeniu Rady (EWG) nr 3037/90 z dnia 9 października 1990 r. w sprawie statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej (Dz. Urz. UE L 293 z 24.10.1990, str. 1, z póżn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 02,104, str. 177, z pożn. zm.)., w zakresie rozumienia pojęć: procesy elektrolityczne, metalurgiczne oraz redukcja chemiczna, należy odnieść się do innych aktów prawnych, w tym m. in. do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24.12.2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) oraz do definicji wypracowanych na gruncie nauk technicznych zajmujących się ww. procesami (zob. m.in. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 5 czerwca 2014 r. nr IBPP4/443-236/14/LG).

Pod pojęciem „elektrolizy” rozumie się „proces, podczas którego doprowadzony z zewnątrz prąd elektryczny powoduje zajście na elektrodach reakcji utleniania i redukcji” (http://fluid.itcmp.pwr.wroc.pl/~hkruczek/KE/pliki/elektroliza.pdf). „Metalurgia” natomiast to „dział nauki i techniki zajmujący się metodami otrzymywania metali i stopów oraz dalszą ich obróbką, mającą na celu nadanie im pożądanych kształtów i własności” (http://portalwiedzy.onetpl/60378,,,metalurgia, haslo.html). Z kolei pod pojęciem „redukcji chemicznej” (inaczej elektronacji) rozumie się „proces, w trakcie którego atom lub ich grupa przechodzi z wyższego na niższy stopień utlenienia” (http://pl.wikipedia.org/wiki/Redu kcja_%28chemia% 29).

Natomiast pojęcie „celu opałowego” powinno być interpretowane zgodnie z potocznym rozumieniem tego wyrażenia. Cel opałowy (grzewczy) polega na wykorzystaniu energii uzyskanej w procesie spalania do celów grzewczych, niezależnie od celu procesu spalania (a zatem zarówno w procesach produkcyjnych, jak również do ogrzewania pomieszczeń) - zob. wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z 29 kwietnia 2004 r. (C-240/01).

W związku z powyższym, wykorzystanie przez Wnioskodawcę wyrobów gazowych na cele opałowe w procesach mineralogicznych, elektrolitycznych i metalurgicznych oraz do redukcji chemicznej korzysta ze zwolnienia z podatku akcyzowego na podstawie art. 31b ust. 1 pkt 4 UPA.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Stosownie do art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 roku o podatku akcyzowym (t. j. z dnia 25 marca 2014 r. Dz. U. z 2014 r. poz. 752) wyroby akcyzowe oznaczają - wyroby energetyczne, energię elektryczną, napoje alkoholowe wyroby tytoniowe oraz susz tytoniowy, określone w załączniku nr 1 do ustawy.

Przez wyroby gazowe - w myśl art. 2 ust. 1 pkt 1b ustawy - rozumie się wyroby energetyczne o kodach CN 2705 00 00, 2711 11 00, 2711 21 00, 2711 29 00 i pozostałe paliwa opałowe, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 15 lit. b, z wyłączeniem wyrobów energetycznych o kodzie CN 2901 10 00.

Zgodnie z art. 86 ust. 3 ustawy, paliwami opałowymi w rozumieniu ustawy są wyroby energetyczne przeznaczone do użycia, oferowane na sprzedaż lub używane do celów opałowych, z wyłączeniem wyrobów, o których mowa w ust. 2, a zatem z wyłączeniem paliw silnikowych.

Zgodnie z art. 9c ust. 1 ustawy w przypadku wyrobów gazowych - przez które rozumie się wyroby energetyczne o kodach CN 2705 00 00, 2711 11 00, 2711 21 00, 2711 29 00 i pozostałe paliwa opałowe, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 15 lit. b, z wyłączeniem wyrobów energetycznych o kodzie CN 2901 10 00 (art. 2 ust. 1 pkt 1b ustawy) - przedmiotem opodatkowania akcyzą jest:

 1. nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów gazowych przez finalnego nabywcę gazowego;
 2. sprzedaż wyrobów gazowych finalnemu nabywcy gazowemu;
 3. import wyrobów gazowych przez finalnego nabywcę gazowego;
 4. użycie wyrobów gazowych przez pośredniczący podmiot gazowy;
 5. użycie wyrobów gazowych przez finalnego nabywcę gazowego:
  1. uzyskanych w sposób inny niż w drodze nabycia,
  2. jeżeli nie można ustalić podmiotu, który dokonał sprzedaży tych wyrobów finalnemu nabywcy gazowemu, a w wyniku kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego albo postępowania podatkowego nie ustalono, że akcyza została zapłacona w należnej wysokości,
  3. nabytych w ramach zwolnienia, o którym mowa w art. 31b ust. 1-4, do innych celów niż zwolnione na podstawie tych przepisów, przy czym za takie użycie uważa się również naruszenie warunku, o którym mowa w art. 31b ust. 5-7 lub 9, a także sprzedaż, eksport lub dostawę wewnątrzwspólnotową wyrobów gazowych przez finalnego nabywcę gazowego zamiast użycia ich do celów, o których mowa w art. 31b ust. 1-4.

Obrót wyrobami gazowymi w ww. okolicznościach podlega zatem z zasady opodatkowaniu akcyzą.

Stosownie do art. 11b ust. 1 w przypadku wyrobów gazowych obowiązek podatkowy powstaje z dniem:

 1. nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów gazowych przez finalnego nabywcę gazowego;
 2. wydania wyrobów gazowych finalnemu nabywcy gazowemu, w przypadku ich sprzedaży na terytorium kraju;
 3. powstania długu celnego, w przypadku importu wyrobów gazowych przez finalnego nabywcę gazowego;
 4. użycia wyrobów gazowych przez podmioty w przypadkach, o których mowa w art. 9c ust. 1 pkt 4 lub 5.

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 13 podatnikiem akcyzy jest osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, która dokonuje czynności podlegających opodatkowaniu akcyzą lub wobec której zaistniał stan faktyczny podlegający opodatkowaniu akcyzą, w tym podmiot będący finalnym nabywcą gazowym - w przypadku, o którym mowa w art. 9c ust. 1 pkt 5.

Należy zatem mieć na uwadze, że w przypadku gdy Wnioskodawca zużywa wyrób gazowy, nabyty z zastosowanym przez sprzedawcę zwolnieniem z akcyzy, do celów innych niż zwolnione stanie się on – zgodnie z art. 13 ust. 1 pkt 13 w zw. z art. 9c ust. 1 pkt 5 lit. c ustawy – podatnikiem podatku akcyzowego obowiązanym do rozliczenia i zapłaty należnego podatku akcyzowego.

Stosownie zaś do art. 31b ust. 1 pkt 4 ustawy zwalnia się od akcyzy czynności podlegające opodatkowaniu, których przedmiotem są wyroby gazowe przeznaczone do celów opałowych w procesach mineralogicznych, elektrolitycznych i metalurgicznych oraz do redukcji chemicznej.

W przypadku sprzedaży wyrobów gazowych w ramach zwolnień, o których mowa w ust. 1, ust. 2 pkt 2-8, ust. 3 pkt 2 i 3 oraz ust. 4, podmiotom, które użyją tych wyrobów do celów określonych w tych przepisach, warunkiem zwolnienia jest określenie w umowie zawartej między sprzedawcą a nabywcą, że wyroby te będą użyte do tych celów. (art. 31b ust. 5 ustawy)

W tym miejscu zauważyć należy, że przepisy ustawy o podatku akcyzowym nie definiują pojęcia „procesy metalurgiczne”, nie odwołują się także w powyższym zakresie wprost do innych aktów prawnych. Zasadnym jest jednak w tym zakresie odwołanie się do wykładni językowej.

Zgodnie z definicja zawartą w publikacji „Technologia ogólna: podstawy technologii mechanicznych” pod red. Aleksandra Góreckiego – procesy metalurgiczne są to procesy otrzymywania surówki w podwyższonych temperaturach, najczęściej w wyniku redukcji tlenków. Za procesy metalurgiczne uważa się procesy polegające na otrzymywaniu rafinacji oraz przetwarzaniu metali i ich stopów m.in. przy użyciu prądu elektrycznego.

Ponadto w literaturze specjalistycznej „Metalurgią” nazywa się szereg powiązanych ze sobą procesów technologicznych mających na celu otrzymanie technicznie czystego produktu z surowców, którymi najczęściej są rudy wytapianych metali, (por. Chudzikiewicz R., Briks W.: Podstawy metalurgii i odlewnictwa. Warszawa: PWN 1977).

Zgodnie zaś z encyklopedią PWN metalurgia to dziedzina nauki i techniki zajmująca się procesami otrzymywania metali i stopów z rud, ich rafinacją oraz obróbką (mającą na celu nadanie im odpowiedniego kształtu i właściwości). Proces metalurgiczny obejmuje: wstępną obróbkę rudy - rozdrabnianie i wzbogacanie (m.in. grawitacyjne, ogniowe, magnetyczne lub przez flotację) oraz spiekanie miałkich rud (aglomeracja), właściwy proces prowadzący do otrzymania metalu zwany procesem hutniczym, oraz rafinację metalu; zależnie od stosowanych metod metalurgię dzieli się na pirometalurgię, obejmującą procesy redukcji tlenków metali w wysokich temperaturach i procesy utleniania zanieczyszczeń (świeżenie), hydrometalurgię oraz elektrometalurgię (otrzymywanie metali w piecach elektrycznych), a także metalurgię próżniową i metalurgię proszków”.

Ponadto Encyklopedia Techniki - „Metalurgia” (Wydawnictwo Śląsk, Katowice 1985), powołując się na pozycje literaturowe: C. Kittel „Wstęp do fizyki ciała stałego” PWN, Warszawa 1976, T. Mazanek i inni „Metalurgia ogólna” Politechnika Śląska, Gliwice 1971, podaje zaś następujące znaczenia słowa metalurgia:

 1. Nauka o metalach i stopach oraz procesach ich otrzymywania i kształtowania. Posługuje się ona metodami fizyki i chemii. Głównymi jej działami są: fizyka metali i metaloznawstwo zajmujące się badaniem struktur i własności metali oraz zależnościami między nimi, teoria procesów metalurgicznych oraz teoria przeróbki plastycznej.
 2. Technologia otrzymywania metali z rud i surowców wtórnych oraz przetwarzania metali surowych w użyteczne metale i stopy. Zależnie od stosowanych metod dzieli się na działy, którymi są: pirometalurgia, elektrometalurgia, hydrometalurgia, elektrohydrometalurgia i metalurgia proszków.

Stosownie zaś do internetowego słownika języka polskiego (http://sjp.pl/metalurgia) metalurgia to:

 1. nauka o otrzymywaniu metali i nadawaniu im pożądanych własności;
 2. dział przemysłu zajmujący się produkcją metali i wyrobów metalowych; przemysł metalowy.

Tym samym z punku widzenia wykładni językowej procesami metalurgicznymi są więc procesy produkcji wyrobów metalowych, w których występuje chemiczna lub termiczna obróbka surowców metalowych.

Odrębnie natomiast trzeba rozstrzygnąć co należy rozumieć pod pojęciem redukcji chemicznej. Redukcja (wg http://pl.wikipedia.org/wiki/Redukcja_(chemia) oznacza „proces, w trakcie którego atom lub ich grupa przechodzi z wyższego na niższy stopień utlenienia. Każdej redukcji musi towarzyszyć utlenienie. (...) W praktyce, daną reakcję nazywamy reakcją redukcji (zwłaszcza w chemii organicznej), gdy struktura głównego substratu i głównego produktu różnią się tylko tym, że jedna grupa lub pojedynczy atom zmniejszył w jej wyniku swój stopień utlenienia, kosztem utlenienia, zwykle nieorganicznego, prostego związku zwanego w tym przypadku środkiem redukującym. Redukcja związków metali zawartych w ich rudach jest podstawową przemysłową metodą otrzymywania wielu metali Redukcję przeprowadza się np. za pomocą węgla (→ wielki piec) lub w procesie aluminotermii”. Z procesem redukcji chemicznej mamy więc do czynienia gdy w wyniku reakcji chemicznej z tlenku metalu otrzymujemy metal, a tlen wiązany jest z reduktorem.

Mając powyższe na uwadze, paliwo gazowe wykorzystywane do:

 1. Wygrzewanie okładzin ogniotrwałych w naczyniach odlewniczych - wygrzewanie kadzi lejniczych;
 2. Topienie metalu (brązu) w piecu opalanym gazem;
 3. Podgrzewanie wstępniaków w piecu przepychowym do kucia na prasie.

mieści się w pojęciu procesu metalurgicznego, o którym mowa w ustawie o podatku akcyzowym, objętego zwolnieniem w oparciu o art. 31b ust. 1 pkt 4 ustawy.

Ponadto jak wskazał Wnioskodawca usuwanie w procesie opalania powłok malarskich i z tworzyw sztucznych (gumy) z wyrobów niespełniających wymagań jakościowych jest procesem redukcji chemicznej. Tym samym gaz zużywany w tym procesie jest również objęty zwolnienie z akcyzy w oparciu o art. 31b ust. 1 pkt 4.

Wobec powyższego, Wnioskodawca przy zachowaniu warunków do zastosowania zwolnienia z akcyzy wyrobów gazowych, o którym mowa w art. 31b ust. 1 pkt 4 ustawy, jest uprawniony do nabywania wyrobów gazowych wykorzystywanych do wskazanych procesów metalurgicznych oraz redukcji chemicznej bez podatku akcyzowego.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Końcowo należy wskazać, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 4a, 35-016 Rzeszów, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z dnia 14 marca 2012r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.