IBPP4/443-271/14/PK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Zwolnienie z podatku dostawy towarów na rzecz szpitala

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 749 ze zm.) oraz17 § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 17 czerwca 2014r. (data wpływu 25 czerwca 2014 r.), uzupełnionym pismem z 13 sierpnia 2014 r. (data wpływu 18 sierpnia 2014 r.) oraz pismem z 22 września 2014 r. (data wpływu 25 września 2014 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie zwolnienia z podatku dostawy towarów na rzecz szpitala – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 czerwca 2014r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie zwolnienia z podatku dostawy towarów na rzecz szpitala. Ww. wniosek został uzupełniony pismami z 13 sierpnia 2014 r. oraz 22 września będącymi odpowiedziami na wezwania Organu znak: IBPP4/443-264/14/PK.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Powiat jest właścicielem ruchomości stanowiących wyposażenie szpitala. Powiat nabył ww. majątek, jako następca prawny, po zlikwidowanym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w likwidacji. Nabycie nastąpiło nieodpłatnie, na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, zawartego z dniem 8 marca 2014r. pomiędzy Szpitalem w ... w likwidacji (Przekazującym) a Powiatem (Przejmującym). Na okoliczność nabycia przez Powiat majątku nie została wystawiona faktura. Nabycie nie było opodatkowane podatkiem od towarów i usług. W stosunku do ww. ruchomości - towarów nie przysługiwało Powiatowi prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Zbywca majątku nie figuruje już w obrocie gospodarczym. Ww. majątek jest obecnie wprowadzany na ewidencję środków trwałych Starostwa Powiatowego w ... . W stosunku do ruchomości dokonywane będą ponadto odpisy amortyzacyjne. Majątek stanowiący wyposażenie szpitala nabyty przez Powiat został oddany Szpitalowi w dzierżawę, w celu udzielania świadczeń medycznych. Powiat jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym Powiat wykonuje zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie promocji oraz ochrony zdrowia. Najpierw zadania te realizowane były przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w ... Rada Powiatu w ... podjęła uchwałę nr ... w sprawie przyjęcia programu restrukturyzacji w ... Program zakładał likwidację SP ZOZ w ... i utworzenie spółki prawa handlowego, która będzie świadczyła usługi medyczne dla mieszkańców Powiatu. W ramach realizowanego zadania Rada Powiatu w dniu 25 sierpnia 2009 roku podjęła uchwałę Nr ... w sprawie utworzenia przez Powiat spółki prawa handlowego pod nazwą „... Szpital ... Spółka Akcyjna” z siedzibą w ... . Powiat posiada 100% udziałów w ww. Spółce Uchwałą nr ... z dnia z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w ... Rada Powiatu w ... rozpoczęła proces likwidacji dotychczasowego szpitala. Postanowienie Sądu Rejonowego 3 z dnia 21 lutego 2014 roku o wykreśleniu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w ... w likwidacji, z Krajowego Rejestru Sądowego, które stało się prawomocne z dniem 8 marca 2014 roku zakończyło proces likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w ... . Obecnie zadanie z art. 4 ust. l pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym w zakresie promocji oraz ochrony zdrowia wykonuje ... Szpital ... S.A. w ... .

Intencją Powiatu jest przekazanie ruchomości przejętych po Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w ... w likwidacji na rzecz ... Szpitala ... S.A. w drodze aportu w zamian za akcje spółki.

Towary będące przedmiotem aportu były wykorzystywane wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku VAT - udzielanie świadczeń zdrowotnych finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia przez: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w ..., którego organem założycielskim był Powiat. Obecnie zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie promocji oraz ochrony zdrowia w imieniu Powiatu realizowane są przy wykorzystaniu sprzętu będącego przedmiotem aportu, przez ... Szpital ... SA. którego jedynym - 100% akcjonariuszem jest Powiat.

W związku z powyższym zadano pytanie:

Czy dokonanie dostawy towarów (aport) - sprzętu wykorzystywanego do prowadzenia działalności medycznej, zwolnionej od podatku od towarów i usług, nabytych przez Powiat nieodpłatnie, gdzie nie przysługiwało dokonującemu dostawy - Powiatowi prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, będzie korzystało ze zwolnienia od podatku od towarów i usług”

Zdaniem Wnioskodawcy dokonanie dostawy towarów (aport) - sprzętu wykorzystywanego do prowadzenia działalności medycznej, zwolnionej od podatku od towarów i usług, nabytych przez Powiat nieodpłatnie, gdzie nie przysługiwało dokonującemu dostawy - Powiatowi prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, będzie korzystało ze zwolnienia określonego w art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tj. z dnia 29 lipca 2011 r. Dz. U. nr 177, poz. 1054 z późn. zm,).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Stosownie do art. 2 pkt 6 ustawy przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Dostawa towarów mieści się w definicji sprzedaży, określonej w pkt 22 powołanego artykułu, który stanowi, iż sprzedaż to odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Wniesienie aportu rzeczowego do spółki prawa handlowego lub cywilnego spełnia definicję odpłatnej dostawy towarów, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy i tym samym, w rozumieniu art. 2 pkt 22 ustawy, uznawane jest za sprzedaż. Zatem, gdy przedmiotem aportu są towary w rozumieniu pkt 6 powołanego artykułu, a czynność ta prowadzi do przeniesienia prawa do rozporządzania tymi towarami jak właściciel, mamy do czynienia z odpłatną dostawą podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Z przytoczonych przepisów wynika, że wniesienie aportu nie zostało wyłączone z pod zakresu regulacji ustawy o VAT i tym samym wniesienie aportu winno być traktowane jak każda inna dostawa towarów i, co do zasady, opodatkowane podatkiem VAT.

Wskazać należy, że z odpłatnością za dostawę towarów mamy do czynienia w sytuacji, gdy pomiędzy świadczeniem (dostawą), a zapłatą istnieje adekwatny związek. Odpłatność może przybierać różne formy – nie jest warunkiem to, aby została ustalona lub dokonana w pieniądzu. Odpłatnością jest więc także np. otrzymany w zamian udział kapitałowy w spółce prawa handlowego.

Dlatego też należy uznać, że wniesienie przez Powiat aportu w formie towaru w zamian za akcje stanowi czynność podlegająca opodatkowaniu.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Przy czym, zgodnie z art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Od powyższego przewidziano szereg odstępstw, w tym m.in. zwolnienie z VAT. Na mocy art. 43 ust. 1 pkt ustawy zwalnia się od podatku dostawę towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, jeżeli z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Z powyższego przepisu wynika, że aby dostawa towarów (ruchomych) korzystała ze zwolnienia konieczne jest spełnienie dwóch warunków łącznie tj.:

  • przy nabyciu towarów podatnikowi nie mogło przysługiwać prawo do odliczenia podatku z tytułu nabycia tych towarów,
  • towary te nie mogły być używane do działalności opodatkowanej.

W przedmiotowej sytuacji (mając na uwadze opis zdarzenia przyszłego) spełniony jest tylko pierwszy z wymienionych warunków. Natomiast jak wynika z wniosku Wnioskodawca oddał przedmiot aportu ... Szpitalowi ... SA w dzierżawę, w celu udzielania świadczeń medycznych przez Szpital. Trzeba zauważyć, że dla usług dzierżawy nie przewidziano zwolnienia z podatku VAT, dlatego też to świadczenie podlegało opodatkowaniu tym podatkiem. Nie można zatem uznać, że towary te nie były wykorzystywane do działalności opodatkowanej.

Tym samym stwierdzić należy, że dostawa (aport) towarów (będących uprzednio przedmiotem dzierżawy, czyli używanych do działalności opodatkowanej) dokonana przez Powiat nie będzie korzystała ze zwolnienia z podatku VAT. W konsekwencji Wnioskodawca winien opodatkować przedmiotowa dostawę stawką właściwą dla ruchomości będących przedmiotem aportu.

Mając powyższe na uwadze, stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.