IBPP3/443-1256/11/PK | Interpretacja indywidualna

Zwolnienie z podatku wyrobów węglowych – system ETS
IBPP3/443-1256/11/PKinterpretacja indywidualna
 1. węgiel
 2. wyroby energetyczne
 3. zwolnienie
 1. Podatek akcyzowy (AKC) [przepisy aktualne] -> Opodatkowanie akcyzą wyrobów akcyzowych -> Zwolnienia

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku 22 listopada 2011r. (data wpływu 23 listopada 2011r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego, w zakresie zwolnienia z podatku wyrobów węglowych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 listopada 2011r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku akcyzowego, w zakresie zwolnienia z podatku wyrobów węglowych.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca, w latach 2008-2012 uczestniczy we wspólnotowym systemie handlu uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla (ETS), czego dowodem są obowiązujące zezwolenia wydane w drodze decyzji administracyjnej przez właściwe organy administracji oraz uwzględnienie instalacji eksploatowanych przez Spółkę (Ciepłownia F. , Ciepłownia F. , Elektrociepłownia F. , Ciepłownia F. ) w Krajowym planie Rozdziału Uprawnień do emisji dwutlenku węgla na lata 2008-2012 (tabela nr 3, poz. 32,118,473,474 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2008r. w sprawie przyjęcia Krajowego Planu Rozdziału Uprawnień do emisji dwutlenku węgla na lata 2008-2012 dla wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji - Dz. U. z 2008r. nr 202 poz. 1248). W grudniu 2010 roku Spółka zaktualizowała w Krajowym Rejestrze Uprawnień do Emisji dane instalacji w części ich nazwy. Wyżej wymienione nazwy instalacji w całości zastąpiły dotychczasowe wymienione w obowiązującym rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2008r.

Sp. z o.o. posiada aktualne zezwolenia na uczestnictwo w systemie dla instalacji:

 1. Ciepłownia F.; Decyzja Wojewody wydana dnia 5 kwietnia 2006 roku, znak: SR-XXX z późniejszymi zmianami obowiązująca do 31 grudnia 2014r.,
 2. Ciepłownia F. .; Decyzja Prezydenta Miasta wydana dnia 24 marca 2006 roku, znak: KS.XXX z późniejszymi zmianami obowiązująca do 31 grudnia 2014r.,
 3. Elektrociepłownia F. ; Decyzja Prezydenta Miasta wydana dnia 3 kwietnia 2006 roku, znak: SR.XXX z późniejszymi zmianami obowiązująca do 31 grudnia 2015r.,
 4. Ciepłownia F. ; Decyzja Marszałka Województwa wydana dnia 20 grudnia 2010 roku, znak: SW.XXX,

Nadto na wniosek Spółki, Decyzją nr XXX Marszałek Województwa dnia 31 sierpnia 2009 roku, przyznał F. Sp. z o.o. dodatkowe uprawnienia z krajowej rezerwy na emisję dwutlenku węgla we wspólnotowym systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych na okres 2009-2012 średniorocznie 30662 uprawnień, nie ujętych ww. Krajowym Planie Rozdziału Uprawnień.

W ramach prowadzonego przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami Spółka posiada aktywne rachunki rozliczeniowe w Krajowym Rejestrze Uprawnień do Emisji. Dla instalacji w:

 • T. rachunek nr ...,
 • K. rachunek nr
 • R. rachunek nr ...
 • Kl. rachunek nr ...

Spółka F. Sp. z o.o. zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 roku o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych – Dz. U. z 2011r. nr 122 poz. 695 przeprowadza do 31 marca roczną weryfikację raportu wielkości emisji dwutlenku węgla z poszczególnych instalacji.

Sp. z o.o. od roku 2001 posiada System Zarządzania Środowiskowego w ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania, obecnie funkcjonujący wg. normy EN-N ISO 14001:2009. Przeprowadzane co rocznie Audity zewnętrzne przez T. potwierdzają, iż zarządzanie środowiskowe w Sp. z o.o.odbywa się na wysokim poziomie spełniając wymagania prawne w tym zakresie, normy EN-N IS0 14001:20091 pozostałe wymagania (w tym korporacyjne) na dowód czego Spółka uzyskuje stosowny certyfikat. Ponadto F.Sp. z o.o. jest objęta systemem E.obowiązującym w Grupie E i w ramach obowiązkowego Reportingu E w okresach kwartalnych F. Sp. z o.o. zobowiązana jest do przekazywania informacji na temat realizacji celów środowiskowych w zakresie produkcji energii elektrycznej/cieplnej, zużycia nośników energetycznych, emisji CO2, NO2, SO2 i innych aspektów w podziale na źródła emisji określając każdorazowo status realizacji celów i progres doskonalenia. Od 2001 roku F. Sp. z o.o. realizuje liczne projekty/Inicjatywy mające na celu m.in. obniżenie emisji zanieczyszczeń (w tym CO2), poprawę efektywności źródeł, zmniejszenie zużycia energii elektrycznej i cieplnej. Projekty/inicjatywy realizowane poprzez zadania inwestycyjne są monitorowane na poziomie korporacyjnym w okresach kwartalnych, a skuteczność realizacji celów środowiskowo-jakościowych oszacowano na poziomie 85%. F. w latach 2010-2012 przeprowadziła liczne zadania inwestycyjne m.in.

 • Modernizacja kotła WRK-3 z możliwością osiągania mocy szczytowej 40MW /T./. Uzyskany efekt ekologiczny to ograniczenie emisji pyłów i gazów poprzez poprawę sprawności spalania paliwa węglowego oraz zastosowanie w układzie odpylania filtrów workowych.
 • Modernizacja odcinka sieci ciepłowniczej /K./ celem ograniczenia negatywnego wpływu emisji pyłu na środowisko naturalne poprzez zmniejszenie strat cieplnych na sieci.
 • Modernizacja wentylatora spalin kotła K-7 /Kl./ celem ograniczenie emisji pyłów i gazów.
 • Modernizacja układu przenośników taśmowych odżużlacza /K./ pozwalająca na ograniczenie zużycia energii elektrycznej.
 • Wymiana urządzeń z freonem R22 na nowe urządzenia z freonem R404a /T./ w celu zmniejszenie ilości freonu R22 w urządzeniach chłodniczych.

Uruchomienie nowej sprężarki odśrodkowej 6 bar o wydajności 15 000 Nm3/h/ T./. W następstwie obniżono wskaźnik energochłonności kWh/Nm3.

 • Dostosowanie i modernizacja Neutralizatora w obiekcie 6 do odbioru ścieków z Lakierni co pozwoliło prowadzić proces w cyklu automatycznym umożliwiając zwiększoną redukcję zanieczyszczeń w ściekach takich jak związki fosforu i metale w tym szczególnie cynku /T./.
 • Modernizacja kanałów odprowadzenia spalin kotła K2 i K4 /K./ - poprawa efektywności odpylania, zmniejszenie emisji pyłów do atmosfery.
 • Modernizacja kolektorów sieci ciepłowniczej /K./ - zmniejszenie strat przesyłu ciepła.
 • Modernizacja palenisk kotłów OR 32 /R./ celem ograniczenia emisji pyłów i gazów poprzez poprawę sprawności spalania paliwa węglowego.
 • Modernizacja baterii akumulatorów i rozdzielni 6kV dla potrzeb własnych /R./ - zamontowanie baterii akumulatorów nie zagrażających środowisku.
 • Wykonanie magistrali wodnej CO /R./ - zmniejszenie strat przesyłu ciepła z 20% do max. 5% - efekt ekologiczny zmniejszenie ilości spalanego paliwa w źródle EC wytwarzającym ciepło co wpłynie na ograniczenie emisji pyłów i gazów do atmosfery.
 • Modernizacja kotła K3 w Elektrociepłowni /R./ - zabudowa wielostrefowej skrzyni podmuchowej, układu podawania paliwa, wdmuchiwaczy sadzy, automatyki i sterowania- wzrost sprawności kotła do 85% (poprawa sprawności kotła o 5%). Uzyskanie efektu ekologicznego polega na zmniejszeniu jednostkowego zużycia węgla do wyprodukowania energii elektrycznej i cieplnej, a tym samym nastąpiło ograniczenie emisji pyłów i gazów do atmosfery.

Bezsprzeczne jest uzyskanie wymiernych efektów środowiskowych j.w. W trakcie realizacji w roku 2011 są działania mające na celu podwyższenie sprawności ogólnej źródła EC R., sprawności cieplnej i netto w EC Kl., obniżkę energochłonności.

W roku 2011 F. Sp. z o.o. realizuje i współrealizuje z klientami strategicznymi (kontynuacja w roku 2012)

 • projekt E - efektywność energetyczna w zużyciu energii elektrycznej
 • projekt E - efektywność energetyczna w zużyciu energii cieplnej
 • projekt W i certyfikacji - uzyskanie oszczędności energii elektrycznej i innych mediów.
W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w związku z tym, że Spółka posiada instalacje, w których zużywane są wyroby węglowe (węgiel), i które wymienione są w tabeli nr 3 pod pozycjami nr 32,118,473,474- rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2008 r. w sprawie przyjęcia Krajowego Planu Rozdziału Uprawnień do emisji dwutlenku węgla na lata 2008-2012 dla wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji (w ramach ETS - Europejskiego Systemu Handlu Emisjami) Dz. U. z 2008r. nr 202 poz. 1248, posiada System Zarządzania Środowiskowego w ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania, obecnie funkcjonujący wg. normy EN-N IS0 14001:2009, objęta jest systemem E obowiązującym w Grupie E jak również realizuje liczne projekty/inicjatywy mające na celu m.in. obniżenie emisji zanieczyszczeń (w tym CO2), poprawę efektywności źródeł, zmniejszenie zużycia energii elektrycznej i cieplnej może uznać, że jest podmiotem, który spełnia warunek zwolnienia, o którym mowa w art. 31a ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 6 grudnia 2008r. o podatku akcyzowym wchodzącym w życie z dniem 2 stycznia 2012r....

Zdaniem Wnioskodawcy poprzez uczestnictwo w zamierzeniach i systemach organizacyjno-prawnych oraz technologiczno-operacyjnych prowadzących do osiągnięcia celów związanych z ochroną środowiska oraz podwyższenia efektywności energetycznej w tym poprzez uczestnictwo w latach 2008-2012 we wspólnotowym systemie handlu uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla (ETS- Europejski System Handlu Emisjami), wdrożony System Zarządzania Środowiskowego w ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania, obecnie funkcjonującego wg. normy EN-N ISO 14001:2009 oraz E spełnia warunek zwolnienia o, którym mowa w wchodzącym w życie z dniem 2 stycznia 2012r. art. 3la ust.2 pkt 9 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. - o podatku akcyzowym t.j. Dz. U. z 2011r nr 108 poz.626 z późn. zm. w wersji obowiązującej od 02.01.2012r.

Stanowisko swoje opiera również na Uzasadnieniu do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym, które wskazuje, że:

(...) Zwolnieniu podlegać będą także zużycie węgla i koksu gdy wprowadzone zostały w życie systemy prowadzące do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższenia efektywności energetycznej. Za systemy takie uważa się m.in. system ETS, o którym mowa w dyrektywnie 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003r. ustanawiającej system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie oraz zmieniającej dyrektywę Rady 96/61/WE.(...)”.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 31a ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 6 grudnia 2008r. o podatku akcyzowym (tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 108, poz. 626 ze zm.), dalej zwanej ustawą, zwalnia się od akcyzy wyroby węglowe zużywane przez podmioty gospodarcze, w których wprowadzone zostały w życie systemy prowadzące do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższenia efektywności energetycznej.

Stosownie do przepisów art. 31a ust. 4-7 ustawy, warunkiem wskazanego zwolnienia jest prowadzenie ewidencji wyrobów węglowych zużywanych do celów zwolnionych. Ewidencja może być prowadzona w formie papierowej lub elektronicznej, po uprzednim pisemnym poinformowaniu właściwego naczelnika urzędu celnego o formie jej prowadzenia. Ewidencja powinna zawierać informacje umożliwiające ustalenie ilości otrzymanych wyrobów węglowych zwolnionych od akcyzy ze względu na przeznaczenie, terminu odbioru tych wyrobów, a także miejsca odbioru w przypadku ich przemieszczania, oraz informacje o dokumentach dostawy i kodzie CN wyrobów węglowych. Ewidencja, oraz dokument dostawy powinny być przechowywane do celów kontroli przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym ewidencja została sporządzona, a dokument dostawy potwierdzony przez odbiorcę.

Jak słusznie zauważył Wnioskodawca zwolnieniu podlegać będą także zużycie węgla i koksu gdy wprowadzone zostały w życie systemy prowadzące do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższenia efektywności energetycznej. Za systemy takie uważa się m.in. system ETS, o którym mowa w dyrektywnie 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003r. ustanawiającej system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie oraz zmieniającej dyrektywę Rady 96/61/WE.

Z treści wniosku wynika, iż Wnioskodawca jest objęty europejskim systemem handlu emisjami, zwanym ETS, zgodnie z przepisami ustawy z 28 kwietnia 2011r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. Nr 122, poz. 695). Ponadto Spółka wskazuje, iż zgodnie z treścią rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2008 r. w sprawie przyjęcia Krajowego Planu Rozdziału Uprawnień do emisji dwutlenku węgla na lata 2008 - 2012 dla wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji (Dz. U. Nr 202, poz. 1248), otrzymała roczną liczbę uprawnień do emisji dwutlenku węgla dla instalacji na podstawie stosownych decyzji.

Biorąc powyższe pod uwagę stwierdzić należy, iż stanowisko Spółki jest prawidłowe. Bowiem zwolnieniu od akcyzy podlegają wyroby węglowe, w tym węgiel, zużywane przez podmioty gospodarcze, w których wprowadzono w życie systemy prowadzące do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższenia efektywności energetycznej. Za takie systemy uważa się również tzw. system EU ETS, o którym mowa w dyrektywie 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. ustanawiającej system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie oraz zmieniającej dyrektywę Rady 96/61/WE.

Zatem, zużywany przez Spółkę węgiel przeznaczony do celów opałowych w zakładach objętych europejskim systemem handlu emisjami podlega od 2 stycznia 2012 r. zwolnieniu od podatku akcyzowego na podstawie art. 31a ust. 2 pkt 9 ustawy. przy spełnieniu warunków ewidencyjnych przewidzianych w art. 31a ust. 4-7 ustawy.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania niniejszej interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016), skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.