IBPP3/443-1001/11/IK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Czy właściwym będzie zastosowanie do całej transakcji stawki zwolnionej na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 i 10a ustawy o VAT?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 2 września 2011 r. (data wpływu 6 września 2011 r.) uzupełnionym pismem z dnia 7 grudnia 2011 r. (data wpływu 9 grudnia 2011 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie opodatkowania zbycia nieruchomości – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 września 2011 r. został złożony ww. wniosek, o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie opodatkowania zbycia nieruchomości.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z dnia 7 grudnia 2011 r. (data wpływu 9 grudnia 2011 r.) będącym odpowiedzią na wezwanie z dnia 28 listopada 2011 r. znak IBPP3/443-1001/11/IK.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Firma Wnioskodawcy została zawiązana w dniu 9 listopada 2005 r., w realizacji zarządzenia Wojewody z dnia 3 listopada 2005 r. – na podstawie aktu notarialnego obejmującego statut spółki akcyjnej oraz aktu notarialnego obejmującego akt zawiązania spółki akcyjnej. Wnioskodawca jest następcą prawnym Przedsiębiorstwa Państwowego z siedzibą w K. Zgodnie z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji oraz art. 94 w zw. z art. 93 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) Wnioskodawca wstąpił we wszelkie prawa i obowiązki Przedsiębiorstwa Państwowego z siedzibą w K., bez względu na charakter stosunku prawnego, z którego te prawa i obowiązki wynikają.

Skarb Państwa jako aport wniósł do firmy Wnioskodawcy prawo użytkowania wieczystego do dnia 5 grudnia 2089 r. działki o powierzchni 6919 m2 wraz z poniższymi obiektami:

L.P.NUMERWIELKOŚĆOPIS
1100-2-20017141 m3Budynek
2132-2-200611000 m3Magazyn
3144-2-20072978 m3Budynek administracyjny
4102-2-20021643 m3Nowa hala
5105-2-2004378 m3Budynek stacji transformator
6243-2-20051098 m2Plac wewnątrzzakładowy
7298-2-200629,3 m*1,9 mOgrodzenie zewnętrzne zakładu
8261-2-2007150m 1984r.Linia trójkabl. elektroen.
9232-2-2003Rok 1991Sieć cieplna zewnętrzna
10242-2-2004400 m2 1984Ulica przeciwpożarowa

Łączna wartość wniesionych środków trwałych została określona w dniu wnoszenia tj. 9 listopada 2005 r. aportem na 5 751 685 zł. Do chwili obecnej (rok 2011) Wnioskodawca nie ponosił nakładów podnoszących jej wartość. Wnioskodawca obecnie czyni starania sprzedaży ww. kompletnej nieruchomości.

W uzupełnieniu do wniosku wskazano, że Wnioskodawca od dnia wniesienia aportu przez Skarb Państwa tj. od dnia 9 listopada 2005 r. dla poniższych środków trwałych będących przedmiotem planowej transakcji sprzedaży nie ponosił żadnych nakładów na ulepszenie budynków i budowli w stosunku do których miała prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego:

000-2-0001Grunty (wiecz. użytkowanie)
100-2-2001Budynek ul.
132-2-2006Magazyn
144-2-2007Budynek administracyjny
102-2-2002Nowa hala
105-2-2004Budynek stacji transformator
243-2-2005Plac wewnątrzzakładowy
298-2-2006Ogrodzenie zewnętrzne zakładu
261-2-2007Linia trójkabl. elektroen.
232-2-2003Sieć cieplna zewnętrzna
242-2-2004Ulica przeciwpożarowa

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy właściwym będzie zastosowanie do całej transakcji stawki zwolnionej na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 i 10a ustawy o VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, że zwolnienia z VAT korzysta dostawa budynków lub ich części.

Dodatkowo w art. 43 ust. 1 pkt 10a zawarte są zastrzeżenia, które nie dotyczą opisywanego przypadku (spółka nie ponosiła wydatków przekraczających 30% wartości nieruchomości.

Do opisanej transakcji winna być zastosowana stawka zwolniona na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 i 10a ustawy o VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 i 7 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel oraz zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntów.

Pojęcie towaru ustawodawca zdefiniował w art. 2 pkt 6 powołanej ustawy. Zgodnie z zapisem zawartym w tym przepisie, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Podstawowa stawka podatku – na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, wynosi 22% z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Stosownie do art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. z zastrzeżeniem art. 146f stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110 wynosi 23%.

Ponadto ustawodawca dla dostawy budynków, budowli lub ich części przewidział zwolnienie od podatku od towarów i usług.

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ww. ustawy zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części z wyjątkiem gdy:

  1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
  2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Z przepisów, których treść przytoczono wyżej, wynika, iż dostawa nieruchomości, co do zasady, korzysta ze zwolnienia z podatku VAT. Wykluczenie z tego zwolnienia następuje w sytuacjach gdy dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim oraz w sytuacji gdy od momentu zasiedlenia nie minęły co najmniej dwa lata.

Natomiast w myśl art. 2 pkt 14 ustawy o VAT przez pierwsze zasiedlenie - rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

  1. wybudowaniu lub
  2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Zatem, aby można było mówić o pierwszym zasiedleniu, musi dojść do wydania budynku, budowli lub ich części do użytkowania w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu. Pierwsze zasiedlenie będzie miało miejsce wówczas, gdy wybudowany lub zmodernizowany obiekt lub jego część zostanie sprzedany lub np. oddany w najem, dzierżawę. Zarówno sprzedaż, jak i najem, dzierżawa są bowiem czynnościami podlegającymi opodatkowaniu.

Mając powyższe na uwadze, należy zbadać czy w sytuacji opisanej przez Wnioskodawcę doszło do pierwszego zasiedlenia opisanej we wniosku zabudowanej nieruchomości. Jak wskazał Wnioskodawca przedmiotowa nieruchomość wraz z posadowionymi na niej obiektami została wniesiona do spółki Wnioskodawcy jako aport w dniu 9 listopada 2005 r. Wnioskodawca nie ponosił żadnych nakładów na ulepszenie budynków i budowli, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Zatem do pierwszego zasiedlenia budynków i budowli doszło w listopadzie 2005 r., czyli w momencie wniesienia ich aportem do spółki Wnioskodawcy, bowiem czynność wniesienia wkładów niepieniężnych (aportów) wnoszonych do spółek prawa handlowego i cywilnego korzystała ze zwolnienia od podatku na podstawie przepisów wykonawczych do ustawy o VAT (§ 8 pkt 6) obowiązujących w dniu wniesienia aportu.

Zauważyć należy, że pod pojęciem „dostawy towarów” w ujęciu art. 7 ust. 1 ustawy, należy rozumieć czynności w ramach których, następuje przeniesienie prawa do rozporządzania przedmiotem tych czynności, jak właściciel np. sprzedaż, zamianę, darowiznę, nieodpłatne przekazanie, przeniesienie własności w formie wkładu niepieniężnego (aport).

Zatem dostawa przedmiotowych budynków i budowli będzie dostawą dokonaną po upływie okresu dłuższego niż 2 lata po pierwszym zasiedleniu, korzystającą ze zwolnienia zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.

Zatem bezzasadnym jest badanie czy dostawa budynków i budowli będzie korzystała ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT, bowiem jak wskazuje ten przepis zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10 art. 43 ust. 1 ustawy o VAT.

Z kolei kwestię opodatkowania dostawy gruntu, na którym posadowione są przedmiotowe budowle, rozstrzyga przepis art. 29 ust. 5 ustawy o VAT. Zgodnie z tym przepisem, w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.

Oznacza to, że do dostawy gruntu stosuje się analogiczne zasady opodatkowania, jak przy dostawie budowli trwale związanych z tym gruntem. Jeżeli więc dostawa budowli jest zwolniona z opodatkowania, również dostawa gruntu, na którym obiekt jest posadowiony korzysta ze zwolnienia.

Reasumując, dostawa przedmiotowej zabudowanej nieruchomości będzie korzystała ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 w związku z art. 29 ust. 5 ustawy o VAT.

W tym miejscu wskazać należy, iż zgodnie z art. 43 ust. 10 ustawy o VAT, podatnik może zrezygnować ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10, i wybrać opodatkowanie dostawy budynków, budowli lub ich części, pod warunkiem że dokonujący dostawy i nabywca budynku, budowli lub ich części:

  1. są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni;
  2. złożą, przed dniem dokonania dostawy tych obiektów właściwemu dla ich nabywcy naczelnikowi urzędu skarbowego, zgodne oświadczenie, że wybierają opodatkowanie dostawy budynku, budowli lub ich części.

Zgodnie natomiast z art. 43 ust. 11 ustawy o VAT, oświadczenie, o którym mowa w ust. 10 pkt 2, musi również zawierać:

  1. imiona i nazwiska lub nazwę, adresy oraz numery identyfikacji podatkowej dokonującego dostawy oraz nabywcy;
  2. planowaną datę zawarcia umowy dostawy budynku, budowli lub ich części;
  3. adres budynku, budowli lub ich części.

Wobec powyższego należy stwierdzić, iż art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy zwalnia przedmiotową dostawę zabudowanej nieruchomości. Ze zwolnienia tego Wnioskodawca może zrezygnować i na podstawie art. 43 ust. 10 ustawy wybrać opodatkowanie na zasadach ogólnych, po spełnieniu określonych warunków wskazanych w tym przepisie.

W świetle powyższego stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe, jednakże prawidłowość stanowiska wynika z innej podstawy prawnej niż wskazana przez Wnioskodawcę. Jako podstawę prawną zwolnienia Wnioskodawca wskazał art. 43 ust. 1 pkt 10 i 10a ustawy o VAT, gdy tymczasem jak wykazano w interpretacji podstawą do zastosowania zwolnienia od podatku jest tylko przepis art. 43 ust. 1 pkt 10 w związku z art. 29 ust. 5 ustawy o VAT.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Dodatkowo należy podkreślić, iż niniejsza interpretacja traci swą aktualność w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego przez Wnioskodawcę zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016), skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.