IBPP1/443-827/11/LG | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Zwolnienie od podatku VAT kursu psychoterapii

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 10 maja 2011r. (data wpływu 16 maja 2011r.), uzupełnionym pismem z dnia 22 lipca 2011r. (data wpływu 28 lipca 2011r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania zwolnienia od podatku VAT dla kursu psychoterapii – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 maja 2011r. wpłynął do tut. organu ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania zwolnienia od podatku VAT dla kursu psychoterapii.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z dnia 22 lipca 2011r. (data wpływu 28 lipca 2011r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z dnia 13 lipca 2011r. znak: IBPP1/443-827/11/LG.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Szpital działa zgodnie ze statutem zatwierdzonym Uchwałą Sejmiku Województwa z 2002r. z późn. zm. Jest wyodrębnionym organizacyjnie zespołem osób i środków majątkowych, utworzonym i utrzymywanym w celu udzielania świadczeń zdrowotnych i promocji zdrowia. Podstawowymi zadaniami szpitala jest udzielanie świadczeń zdrowotnych, promocja zdrowia, rehabilitacja zawodowa i społeczna. Szpital prowadzi działalność gospodarczą związaną ze świadczeniem innych usług w następujących obszarach:

 • działalność mającą na celu rehabilitację pacjentów,
 • działalność edukacyjno - szkoleniową,
 • działalność polegającą na wynajmowaniu i wydzierżawianiu pomieszczeń, sprzętu i terenu pod warunkiem, że nie spowoduje to ograniczenia działalności związanej z leczeniem.

Szpital organizuje kurs psychoterapii. Celem kursu jest wykształcenie psychoterapeutów przygotowanych do samodzielnego wykonywania zawodu. Szkolenie skierowane jest do osób chcących prowadzić psychoterapię zarówno w publicznym jak i prywatnym sektorze służby zdrowia. Kurs psychoterapii uzyskał akredytację (atestacja od 2003r.) Sekcji Naukowej Psychoterapii i Sekcji Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego jako program pełny, którego ukończenie daje podstawę do ubiegania się o certyfikat psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (na podstawie Uchwały nr XI/2008 SNPISNTR).

Kurs psychoterapii jest czteroletnią usługą kształcenia zawodowego, w ramach której odbywają się następujące zajęcia (762 godzin):

 1. Wprowadzenie ogólne do psychoterapii, zastosowanie, rola i pozycja psychoterapeuty, setting terapeutyczny, zagadnienia etyczne - 15 godzin,
 2. Zajęcia wykładowo - warsztatowe - 90 godzin,
 3. Terapia behawioralno - poznawcza - 30 godzin,
 4. Terapia humanistyczna - 30 godzin,
 5. Terapia systemowa - 30 godzin,
 6. Grupa self - 300 godzin,
 7. Grupa balinta - 30 godzin,
 8. Praktyczna nauka prowadzenia terapii - 80 godzin,
 9. Psychologia rozwojowa i psychopatologia - 30 godzin
 10. Superwizja - 40 godzin,
 11. Psychopatologia i techniki terapeutyczne - 30 godzin,
 12. Zgrupowanie treningowo - dydaktyczne, pozwalające na doświadczenie procesów grupowych - 57 godzin.

Program obejmuje również 2 obowiązkowe staże:

 1. Staż w oddziale leczenia zaburzeń osobowości i nerwic lub zakładzie terapii rodzin - 20 dni,
 2. Staż w ośrodku stosującym w leczeniu pacjentów psychoterapię psychoanalityczną lub psychodynamiczną - 12 tygodni.

Każdy rok akademicki rozpoczyna się we wrześniu a kończy w czerwcu. Zajęcia są obowiązkowe, odbywają się zazwyczaj raz w miesiącu w sobotę i niedzielę w godzinach 9-18, łącznie 10 weekendów w roku. Z każdych zajęć sporządzana jest lista obecności z tematem zajęć i datą. Po ukończeniu kursu wydaje się uczestnikom zaświadczenie ukończenia kursu. Prowadzony jest rejestr wydanych zaświadczeń. Zaświadczenie jest podstawą ubiegania się o certyfikat psychoterapeuty i stanowi niezbędny dokument dopuszczenia do egzaminu.

Kurs adresowany jest do osób, które chcą uzyskać certyfikat psychoterapeuty Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Dotyczy lekarzy i psychologów oraz osób z innym wykształceniem wyższym z zakresu medycyny i nauk humanistycznych zatrudnionych w placówkach stosujących psychoterapię a także osób będących na ostatnim roku studiów. Kwalifikacja na kurs odbywa się poprzez przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego, następnie organizowane są rozmowy kwalifikacyjne przeprowadzane przez kierownika kursu, na podstawie których osoby kwalifikowane są lub nie do udziału w kursie psychoterapii.

W uzupełnieniu wniosku z dnia 22 lipca 2011r. Wnioskodawca wskazał, iż:

 1. Szpital jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług od dnia 1 stycznia 1999r. z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, zgodnie ze statutem Szpitala:
  „Szpital prowadzi działalność gospodarczą związaną ze świadczeniem innych usług w następujących obszarach:
  1. działalność mającą na celu rehabilitację pacjentów,
  2. działalność edukacyjno-szkoleniową,
  3. działalność polegająca na wynajmowaniu i wydzierżawianiu pomieszczeń, sprzętu i terenu pod warunkiem, że nie spowoduje to ograniczenia działalności związanej z leczeniem".
 2. Szpital nie jest jednostką objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, posiada akredytację Sekcji Naukowych Psychoterapii i Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (szczegóły w załączonym dokumencie zasady_certyfikacji_ptp).
 3. Szpital nie posiada akredytacji w rozumieniu przepisów o systemie oświaty.
 4. Usługa szkoleniowa jest świadczona przez Szpital w formach i na zasadach, które określają Sekcje Naukowe Psychoterapii i Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (szczegóły w załączonym dokumencie zasady_certyfikacji_ptp).
 5. Usługi szkoleniowe nie są finansowane ze środków publicznych, finansowane są przez uczestników.

Wykładowcami Kursu psychoterapii są między innymi psychologowie i psychoterapeuci, którzy zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 8 czerwca 2001r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz. U. z 2001r. Nr 73, poz. 763) mają prawo i obowiązek doskonalenia zawodowego w różnych formach kształcenia podyplomowego. Natomiast w myśl przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 19 stycznia 2007r. w sprawie ramowego programu nauczania w zakresie psychoterapii, kształcenie praktyczne musi obejmować m.in. własne doświadczenia psychoterapeutyczne, czy 2 letnią praktykę psychoterapeutyczną pod superwizją. Zatem zgodnie z tymi wymogami ramowymi, do uzyskania prawa do wykonania zawodu nie można być psychoterapeutą bez posiadania własnej psychoterapii i bez prowadzenia psychoterapii pod superwizją. Takie szkolenie kończy się egzaminem końcowym, podczas którego szkolący się musi wykazać się zaangażowaniem w praktyce psychoterapeutycznej zgodnie z zasadami zawodu oraz standardami etycznymi.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 ww. ustawy zwalnia się od podatku usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż wymienione w pkt 26:

* prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach,...

Przepisy rozporządzenia Rady (WE) nr 1777/2005 z dnia 17 października 2005r. ustanawiającego środki wykonawcze do dyrektywy 77/388/EWG w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. U. L Nr 288 str. 1). Rozporządzenie Rady nr 1777/2005 wiąże wszystkie państwa członkowskie i jest stosowane bezpośrednio. Oznacza to, iż przepisy tego rozporządzenia z dniem 1 lipca 2006r. stają się częścią porządku prawnego, obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, bez konieczności ich implementacji w drodze ustawy. Rozporządzenie Rady nr 1777/2005 przyjęte zostało w celu jednolitego stosowania przez wszystkie państwa członkowskie systemu podatku od wartości dodanej, opartego na postanowieniach Szóstej Dyrektywy Rady z dnia 17 maja 1977r. w sprawie harmonizacji przepisów Państw Członkowskich, dotyczących podatków obrotowych - Wspólny system podatku wartości dodanej: ujednolicona podstawa opodatkowania (77/388/EEC ze zm.).

Przepis art. 14 ww. rozporządzenia nr 1777/2005 wyjaśnia, co należy rozumieć przez usługi kształcenia zawodowego i przekwalifikowania. W myśl tego przepisu usługi w zakresie kształcenia zawodowego i przekwalifikowania zapewniane na warunkach określonych w art. 13 część A ust. 1 lit. i) dyrektywy 77/388/EWG (analogiczne zwolnienie zawiera art. 132 ust. 1 lit. i obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej - Dz. U. L Nr 347, str. 1 ze zm.), obejmują nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, tak samo jak nauczanie mające na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy do celów zawodowych. Czas trwania kursu w zakresie kształcenia zawodowego bądź przekwalifikowania nie ma znaczenia do tego celu. (IPPP2/443-58/11-6/KOM z dnia 28 kwietnia 2011r.).

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy wystawiając fakturę sprzedaży dla uczestnika kursu psychoterapii Wnioskodawca powinien stosować zwolnienie z art. 43 ust. 1 pkt 29a czy może z art. 43 ust. 1 pkt 18...

Zdaniem Wnioskodawcy, szpital wystawiając fakturę sprzedaży dla uczestnika kursu psychoterapii zastosuje zwolnienie z art. 43 ust.1 pkt 29a.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Natomiast stosownie do art. 8 ust. 1 ww. ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Zgodnie z brzmieniem art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem art. 41 ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1 ustawy.

W myśl art. 146a pkt 1 ww. ustawy o VAT – dodanego do tej ustawy od dnia 1 stycznia 2011r. - w okresie od dnia 1 stycznia 2011r. do dnia 31 grudnia 2013r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jednakże zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi bądź zwolnienie od podatku.

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 ww. ustawy o podatku od towarów i usług, zwalnia się od podatku usługi świadczone przez:

 1. jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania,
 2. uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo – rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym

-oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane.

Zgodnie natomiast z art. 43 ust. 1 pkt 29 ww. ustawy zwalnia się od podatku usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż wymienione w pkt 26:

 1. prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, lub
 2. świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty – wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją, lub
 3. finansowane w całości ze środków publicznych

-oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane.

Zgodnie z treścią § 13 ust. 1 pkt 19 i 20 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 73, poz. 392), obowiązującego od dnia 6 kwietnia 2011r., zwalnia się od podatku:

 • usługi w zakresie kształcenia, inne niż wymienione w art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy, świadczone przez uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz instytuty badawcze oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane,
 • usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane.

Analizując przedstawione okoliczności sprawy w kontekście powołanych przepisów prawa podatkowego wskazać należy, iż Wnioskodawca nie może korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy o VAT. Wnioskodawca stwierdził bowiem, że nie jest jednostką objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.), a ponadto z opisu przedstawionego we wniosku nie wynika, żeby Wnioskodawca był podmiotem, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. b) ustawy o VAT.

W tym miejscu wskazać należy, iż w dniu 1 lipca 2006r. weszły w życie przepisy rozporządzenia Rady (WE) nr 1777/2005 z dnia 17 października 2005r. ustanawiającego środki wykonawcze do dyrektywy 77/388/EWG w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L Nr 288 s. 1). Rozporządzenie Rady nr 1777/2005 wiąże wszystkie państwa członkowskie i jest stosowane bezpośrednio. Oznacza to, iż przepisy tego rozporządzenia z dniem 1 lipca 2006r. stają się częścią porządku prawnego, obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, bez konieczności ich implementacji w drodze ustawy. Rozporządzenie Rady nr 1777/2005 przyjęte zostało w celu jednolitego stosowania przez wszystkie państwa członkowskie systemu podatku od wartości dodanej, opartego na postanowieniach Szóstej Dyrektywy Rady z dnia 17 maja 1977r. w sprawie harmonizacji przepisów Państw Członkowskich, dotyczących podatków obrotowych – Wspólny system podatku wartości dodanej: ujednolicona podstawa opodatkowania (77/388/EWG ze zm.).

Przepis art. 14 ww. rozporządzenia nr 1777/2005 wyjaśnia, co należy rozumieć przez usługi kształcenia zawodowego i przekwalifikowania. W myśl tego przepisu usługi w zakresie kształcenia zawodowego i przekwalifikowania zapewniane na warunkach określonych w art. 13 część A ust. 1 lit. i) Dyrektywy 77/388/EWG (analogiczne zwolnienie zawiera art. 132 ust. 1 lit. i obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej – Dz. Urz. UE L 347, s. 1 ze zm.), obejmują nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, tak samo jak nauczanie mające na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy do celów zawodowych. Czas trwania kursu w zakresie kształcenia zawodowego bądź przekwalifikowania nie ma znaczenia do tego celu.

Od dnia 1 lipca 2011r. obowiązuje natomiast rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) Nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011r., ustanawiające środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L Nr 77, s. 1). Zgodnie z art. 44 tego rozporządzenia, usługi w zakresie kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania świadczone na warunkach określonych w art. 132 ust. 1 lit. i) dyrektywy 2006/112/WE obejmują nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, jak również nauczanie mające na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy do celów zawodowych. Czas trwania kursu w zakresie kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania nie ma w tym przypadku znaczenia.

Z wniosku wynika, iż Wnioskodawca świadczy usługi szkoleniowe z zakresu psychoterapii. Celem kursu jest wykształcenie psychoterapeutów przygotowanych do samodzielnego wykonywania zawodu. Kurs psychoterapii uzyskał akredytację (atestacja od dnia 20 listopada 2003r.) Sekcji Naukowej Psychoterapii i Sekcji Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego jako program pełny, którego ukończenie daje podstawę do ubiegania się o certyfikat psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (na podstawie Uchwały nr XI/2008 SNPISNTR). Jednakże Wnioskodawca nie posiada akredytacji w rozumieniu przepisów o systemie oświaty. Szkolenia te nie są również finansowane ze środków publicznych.

Analizując powyższe okoliczności stwierdzić należy, że Wnioskodawcy nie przysługuje zwolnienie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. b i c ustawy o VAT warunkujące prowadzenie usług kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego poprzez posiadanie akredytacji niezbędnej do przeprowadzania tego typu szkoleń lub ich sfinansowanie ze środków publicznych.

Ponadto Wnioskodawca wskazał, iż wykładowcami kursu psychoterapii są między innymi psychologowie i psychoterapeuci, którzy zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 8 czerwca 2001r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz. U. z 2001r. Nr 73, poz. 763) mają prawo i obowiązek doskonalenia zawodowego w różnych formach kształcenia podyplomowego. Natomiast w myśl przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 19 stycznia 2007r. w sprawie ramowego programu nauczania w zakresie psychoterapii, kształcenie praktyczne musi obejmować m.in. własne doświadczenia psychoterapeutyczne, czy 2 letnią praktykę psychoterapeutyczną pod superwizją.

Analizując powołane powyżej przepisy i okoliczności sprawy opisane we wniosku stwierdzić należy, że choć przeprowadzane przez Wnioskodawcę kursy z zakresu psychoterapii, których efektem końcowym jest wykształcenie psychoterapeutów przygotowanych do samodzielnego wykonywania zawodu niewątpliwie spełniają definicje usług kształcenia zawodowego, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy, gdyż są nauczaniem pozostającym w bezpośrednim związku z zawodem uczestników tych kursów, to jednak przedmiotowych usług szkoleniowych Wnioskodawca nie prowadzi w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach.

Zauważyć bowiem należy, iż wskazane przez Wnioskodawcę rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 stycznia 2007r. jest tylko projektem rozporządzenia, a nie obowiązującym aktem prawnym.

Zgodnie z art. 87 ust. 1 Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997r. (Dz. U. z 1997r. Nr 78, poz. 483) źródłami powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej polskiej są: Konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe oraz rozporządzenia. Są to akty prawne wiążące wszystkich zarówno organy państwowe, jak i obywateli, ale również osoby i podmioty prawne znajdujące się pod jurysdykcją Rzeczypospolitej i obowiązują na całym terytorium kraju.

Powyższe oznacza, iż projekty ustaw oraz rozporządzeń nie są źródłami obowiązującego prawa.

Reasumując Wnioskodawca nie może również skorzystać ze zwolnienia od podatku dla przedmiotowych usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a ustawy, gdyż nie są one prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach.

Ponadto Wnioskodawca w sformułowanym we wniosku pytaniu dotyczącym zwolnienia od podatku usług szkoleniowych powołał również art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy zgodnie z którym zwalnia się od podatku usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, wykonywane w ramach działalności leczniczej przez podmioty lecznicze. Przy czym zaznaczyć należy, iż Wnioskodawca powołał art. 43 ust. 1 pkt 18 w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 lipca 2011r., który został zmieniony przez art. 170 pkt 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. nr 112. poz. 654).

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 18 ww. ustawy o VAT (w brzmieniu obowiązującym do dnia 30 czerwca 2011r.) zwalania się od podatku usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, wykonywane przez zakłady opieki zdrowotnej.

Wskazać należy, że usługi będące przedmiotem wniosku nie mogą również korzystać ze zwolnienia przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy, gdyż przepis ten reguluje zwolnienie od podatku usług w zakresie opieki medycznej służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia świadczonych przez określone w tych przepisach grupy podmiotów. Z uwagi na fakt, iż usługi będące przedmiotem wniosku są usługami kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, a nie usługami w zakresie opieki medycznej, powołany powyżej przepis art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy nie ma zastosowania w niniejszej sprawie.

Ponieważ w przedmiotowej sprawie szkolenia dla psychoterapeutów będące niewątpliwie usługami kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego nie spełniają żadnego z warunków uprawniających do korzystania ze zwolnienia, Wnioskodawca winien zatem świadczone usługi, zgodnie z art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy opodatkować 23% stawką podatku od towarów i usług.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego stanu faktycznego (w szczególności gdyby istniały przepisy określające formy i zasady, w oparciu o które przedmiotowe szkolenia muszą być prowadzone, a Wnioskodawca nie ujawnił ich w opisie stanu faktycznego) lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.