IBPP1/443-810/14/MS | Interpretacja indywidualna

Zwolnienie od podatku usług najmu lub dzierżawy lokali, które będą stanowiły pomieszczenia dydaktyczne oraz rzeczy ruchomych w postaci pomocy naukowych na rzecz innych podmiotów prowadzących szkoły w rozumieniu przepisów ustawy o systemie oświaty.
IBPP1/443-810/14/MSinterpretacja indywidualna
 1. stawki podatku
 2. usługi edukacyjne
 3. usługi szkoleniowe
 4. zwolnienie
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112 poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z 29 lipca 2014 r. (data wpływu 14 sierpnia 2014 r.), uzupełnionym pismem z 17 listopada 2014 r. (data wpływu 20 listopada 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej ustawy o podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku usług najmu lub dzierżawy lokali, które będą stanowiły pomieszczenia dydaktyczne oraz rzeczy ruchomych w postaci pomocy naukowych na rzecz innych podmiotów prowadzących szkoły w rozumieniu przepisów ustawy o systemie oświaty - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 sierpnia 2014 r. do tut. organu wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku usług najmu lub dzierżawy lokali, które będą stanowiły pomieszczenia dydaktyczne oraz rzeczy ruchomych w postaci pomocy naukowych na rzecz innych podmiotów prowadzących szkoły w rozumieniu przepisów ustawy o systemie oświaty.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 17 listopada 2014 r. (data wpływu 20 listopada 2014 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 5 listopada 2014 r. znak IBPP1/443-810/14/MS.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca będący osobą fizyczną zamierza założyć i prowadzić działalność gospodarczą, której przedmiotem m.in. będzie wynajem lokali oraz rzeczy ruchomych na rzecz osób trzecich.

Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zamierza odpłatnie tj. na podstawie umów najmu bądź dzierżawy, udostępniać lokale, które będą stanowiły pomieszczenia dydaktyczne oraz rzeczy ruchome w postaci pomocy naukowych na rzecz innych podmiotów prowadzących szkoły w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. 2004 256.2572 ze zmianami, dalej również - u.s.o.), w szczególności zaś na rzecz podmiotów prowadzących szkoły niepubliczne dla dorosłych (szkoły policealne i licea ogólnokształcące) z uprawnieniami szkół publicznych.

W piśmie z 17 listopada 2014 r. Wnioskodawca wskazał, że będzie czynnym podatnikiem VAT.

W odpowiedzi na pytanie tut. organu „Co dokładnie będzie przedmiotem działalności gospodarczej Wnioskodawcy – czy wyłącznie wynajem/dzierżawa lokali stanowiących pomieszczenia dydaktyczne i rzeczy ruchomych (pomocy naukowych) czy również prowadzenie działalności edukacyjnej, jeśli tak to jakiej dokładnie i na rzecz kogo...” Wnioskodawca odpowiedział, że przedmiotem działalności gospodarczej Wnioskodawcy będzie wyłącznie wynajem/dzierżawa lokali stanowiących pomieszczenia dydaktyczne i rzeczy ruchomych (pomocy naukowych).

Wnioskodawca nie będzie uzyskiwał na potrzeby tej działalności statusu jednostki oświatowej.

Na pytanie tut. organu czy Wnioskodawca na potrzeby prowadzonej działalności uzyska status uczelni, jednostki naukowej Polskiej Akademii Nauk lub jednostki badawczo-rozwojowej i będzie świadczył usługi w zakresie kształcenia na poziomie wyższym... Wnioskodawca wskazał, że nie.

Wnioskodawca, w zakresie działalności, której dotyczy wniosek, nie będzie świadczył usług kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego.

Na pytanie tut. organu „Jeżeli Wnioskodawca będzie świadczył usługi kształcenia lub przekwalifikowania zawodowego, to czy będą to usługi zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (j.t. Dz.U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054 ze zm.) lub § 3 ust. 1 pkt 13 i 14 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz.U. z 2013r., poz. 1722 ze zm.)... Wnioskodawca wskazał, że w zakresie działalności, której dotyczy wniosek, nie będzie świadczył usług kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego w związku z czym odpowiedź na to pytanie jest zbędna.

Wnioskodawca nie jest nauczycielem. W ramach działalności, o której mowa we wniosku, Wnioskodawca nie będzie wykonywał usług edukacyjnych osobiście i bezpośrednio na rzecz ucznia (bądź jego rodzica/opiekuna).

W ramach działalności, o której mowa we wniosku, Wnioskodawca nie będzie świadczył usługi nauczania języków ani osobiście ani poprzez zatrudnionych nauczycieli.

Celem świadczenia przez Wnioskodawcę usług wskazanych we wniosku nie jest osiągniecie dodatkowego dochodu przez Wnioskodawcę przez konkurencyjne wykonanie tych czynności w stosunku do podatników niekorzystających z tego zwolnienia w zakresie podatku od towarów i usług.

Na pytanie tut. organu „Czy przedmiotowe usługi nabywane od Wnioskodawcy będą wykorzystywane przez wskazane we wniosku jednostki objęte systemem oświaty w ramach programu nauczania do świadczonych przez te jednostki usług edukacyjnych zwolnionych od podatku VAT...” Wnioskodawca wskazał, że tak.

Świadczenie wskazanych we wniosku usług jest niezbędne dla nabywców tych usług do wykonania przez te podmioty (jednostki oświatowe) na rzecz swoich uczniów usługi podstawowej, edukacyjnej zwolnionej od podatku. Będą to pomieszczenia dydaktyczne oraz rzeczy ruchomych w postaci pomocy naukowych, które będą wykorzystywane przez nabywców usług do realizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Bez pomieszczeń i pomocy dydaktycznych nabywcy usług nie mogliby wykonywać swojej usługi. Jednostki oświatowe aby świadczyć usługi muszą posiadać pomieszczenia dydaktyczne, pomoce dydaktyczne, pracownie specjalistyczne, nauczycieli oraz osoby zajmujące się obsługa administracyjną.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

Czy przedstawione w opisie stanu faktycznego usługi, które Wnioskodawca zamierza świadczyć na rzecz szkół w rozumieniu przepisów u.s.o. są objęte zwolnieniem od podatku od towarów i usług...

Zdaniem Wnioskodawcy, wszystkie usługi, które zostały przedstawione w opisie stanu faktycznego, są objęte zwolnieniem od podatku od towarów i usług. Za takim stanowiskiem przemawia następująca argumentacja:

Zgodnie z art. 43 ust 1 pkt 26 ustawy o podatku VAT, zwolnione od podatku VAT są: usługi świadczone przez: a) jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania (...) - oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane.

Jak wynika z brzmienia art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy o podatku VAT, ustawodawca dopuścił w nim zwolnienie z podatku VAT dostaw towarów i świadczenie usług ściśle związanych z usługami świadczonymi przez jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania. Jednak, o ile pod lit. a tego przepisu, ustawodawca jednoznacznie wskazał, iż zwolnieniem są objęte usługi świadczone przez jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, o tyle warunku tego nie zastrzegł w odniesieniu do dostawy towarów i świadczenia usług ściśle związanych z usługami świadczonymi przez te jednostki.

Jest zatem oczywiste, że dostawy towarów i świadczenie usług ściśle związanych z usługami świadczonymi przez jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty mogą być więc realizowane przez podmioty (w tym osoby fizyczne), które nie są jednostkami objętymi systemem oświaty, w tym w szczególności nie są szkołami i w takim wypadku takie dostawy lub usługi również są objęte zwolnieniem z podatku VAT, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy o podatku VAT. Gdyby było inaczej, to ustawodawca wprost zastrzegłby w tym przepisie taki warunek np. poprzez zapis „oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane realizowane przez podmioty, o których mowa pod lit. a i b”, a tego nie zrobił. Tym samym jasne jest, iż takie dostawy lub usługi mogą być realizowane przez inne podmioty, w tym także te, które nie są jednostkami (w tym szkołami) w rozumieniu przepisów u.s.o.

Niezależnie od powyższego, w ocenie Wnioskodawcy, jasne jest, że wszystkie usługi przedstawione w opisie stanu faktycznego są ściśle związane z kształceniem i wychowaniem, które to funkcje niewątpliwie są realizowane przez jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty. Jest bowiem oczywiste, że odpłatne udostępnianie szkołom przez Wnioskodawcę - na podstawie stosownych umów - lokali, które będą stanowiły pomieszczenia dydaktyczne oraz pomocy naukowych, jest ściśle związane z kształceniem bądź wychowaniem. Nie można przecież świadczyć tego rodzaju usług bez zapewnienia odpowiedniego lokalu bądź pomocy naukowych. Dlatego też należy uznać, iż zwolnienie od opodatkowania podatkiem VAT, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy o podatku VAT i rozciąga się na usługi szczegółowo wymienione w opisie stanu faktycznego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054 ze zm.) zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Na mocy art. 7 ust. 1 ustawy o VAT - przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Przez towary – zgodnie z art. 2 pkt 6 ww. ustawy – rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

W myśl przepisu art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

 1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
 2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
 3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy o VAT podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza (zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy o VAT w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 kwietnia 2013 r.) obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy o VAT, podstawą opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 2-5, art. 30a-30c, art. 32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5, jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.

Biorąc pod uwagę powyższe przepisy należy stwierdzić, że świadczenie usług najmu lub dzierżawy lokali, które będą stanowiły pomieszczenia dydaktyczne oraz rzeczy ruchomych w postaci pomocy naukowych na rzecz innych podmiotów prowadzących szkoły w rozumieniu przepisów ustawy o systemie oświaty wypełnia określoną w art. 15 ust. 2 ustawy o VAT definicję działalności gospodarczej i stanowi odpłatne świadczenie usług, o którym mowa w art. 8 ust. 1 podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na mocy art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT.

Stosownie do art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, stawka podatku wynosi 22% z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Zgodnie z art. 146a pkt 1 ustawy o VAT, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Zarówno w treści ustawy, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienie od podatku.

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy o podatku od towarów i usług, zwalnia się od podatku usługi świadczone przez:

 1. jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania,
 2. uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo-rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym

-oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane.

Z uregulowań zawartych w wyżej cytowanym art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy wynika, że zwolnienie od podatku od towarów i usług obejmuje usługi w zakresie kształcenia i wychowania świadczone przez jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty jak też kształcenie na poziomie wyższym przez uczelnie, jednostki naukowe i jednostki badawczo-rozwojowe oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane.

Zatem, aby możliwe było skorzystanie ze zwolnienia przewidzianego w powołanym przepisie ustawy, dany podmiot musi być jednostką objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty oraz musi świadczyć usługi w zakresie kształcenia i wychowywania, bądź też być uczelnią, jednostką naukową lub jednostką badawczo-rozwojową i świadczyć usługi kształcenia na poziomie wyższym.

W tym miejscu podkreślić należy, iż nie jest przy tym konieczne, by usługa w zakresie kształcenia była jednocześnie usługą w zakresie wychowania. Na podstawie przedmiotowego przepisu art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a zwolnieniem od podatku mogą być objęte zarówno usługi w zakresie kształcenia, jak i usługi w zakresie wychowania.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 28 ustawy o VAT zwalnia się od podatku usługi nauczania języków obcych oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, inne niż wymienione w pkt 26, pkt 27 i pkt 29.

Natomiast w świetle art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy o VAT, zwalnia się również od podatku usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż wymienione w pkt 26:

 1. prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, lub
 2. świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty - wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją, lub
 3. finansowane w całości ze środków publicznych

-oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane.

W tym miejscu zaznaczyć należy, że aby opisane usługi mogły korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy o VAT, muszą być uznane za usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego oraz spełniać jeden z warunków określonych w lit. a – c powyższego przepisu. Powołane wyżej przepisy prawa podatkowego przewidują zwolnienie dla usług kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego prowadzonych w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach lub świadczonych przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty – wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją lub finansowanych w całości ze środków publicznych.

Zapis „finansowana w całości ze środków publicznych” nie odnosi się do podmiotów dysponujących środkami, lecz rzeczywistego w kontekście ekonomicznym źródła finansowania środkami, które nie zostały uzyskane przez podmiot jako przychód z działalności gospodarczej.

W myśl art. 43 ust. 17 ustawy o VAT, zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 18, 18a, 22-24, 26, 28, 29, 31, 32 i 33 lit. a, nie mają zastosowania do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi, jeżeli:

 1. nie są one niezbędne do wykonania usługi podstawowej, zwolnionej zgodnie z ust. 1 pkt 18, 18a, 22-24, 26, 28, 29, 31, 32 i 33 lit. a lub
 2. ich głównym celem jest osiągnięcie dodatkowego dochodu przez podatnika, przez konkurencyjne wykonywanie tych czynności w stosunku do podatników niekorzystających z takiego zwolnienia.

Zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 18a, 23, 26, 28, 29 i 33 lit. a, mają zastosowanie do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi, dokonywanych przez podmioty świadczące usługi podstawowe (art. 43 ust. 17a ustawy o VAT).

Aby ustalić, czy dana czynność ma ścisły związek z usługami podstawowymi, należy zastosować w pierwszym rzędzie wykładnię językową przepisu posiłkując się w tym zakresie definicją słownikową. Zgodnie z Małym Słownikiem Języka Polskiego (Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994, s. 1170), „związek” to stosunek różnych elementów łączących się ze sobą, wpływających na siebie, oddziaływających na siebie; spójność, łączność, powiązanie.

Przepisy krajowe, jak i europejskie, nie definiują usług „ściśle związanych”. Niemniej jednak, z art. 43 ust. 17 ustawy wynika, że nie dotyczą one usług, które nie są niezbędne do wykonania usługi podstawowej lub których głównym celem jest osiągnięcie dodatkowego dochodu przez podatnika, przez konkurencyjne wykonywanie tych czynności w stosunku do podatników nie korzystających z takiego zwolnienia.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej rozstrzygnął, że świadczenie usług lub dostawa towarów mogą być uznane za „ściśle związane” z działalnością edukacyjną, a przez to traktowane tak samo na gruncie podatkowym zgodnie z art. 13 część A ust. 1 lit. i) Szóstej Dyrektywy (obecnie art. 132 ust. 1 lit. i) Dyrektywy 2006/112/WE) tylko, gdy mają one rzeczywiście charakter pomocniczy w stosunku do działalności edukacyjnej stanowiącej świadczenie główne (wyrok w sprawie Horizon College C-434/05). Z orzecznictwa Trybunału wynika, że określone świadczenie może być uznane za pomocnicze względem świadczenia głównego, jeżeli nie stanowi celu samego w sobie, lecz środek służący jak najlepszemu skorzystaniu ze świadczenia głównego.

Z ww. wyroku w sprawie Horizon College wynika, że po pierwsze, zarówno główna działalność edukacyjna, jak i dostawa towarów lub świadczenie usług ściśle związane z tą działalnością muszą być wykonywane przez jeden z podmiotów, o których mowa w art. 132 ust. 1 lit. i dyrektywy 2006/112/WE (por. pkt 34 wyroku Horizon College). Po drugie, świadczenie usług lub dostawa towarów ściśle związanych z czynnościami głównymi mogą korzystać ze zwolnienia tylko wtedy, jeżeli są one konieczne do dokonywania transakcji podlegających zwolnieniu (por. pkt 38 wyroku Horizon College). Po trzecie, świadczenie usług i dostawa towarów są wyłączone z zakresu zwolnienia, jeżeli ich głównym celem jest osiągnięcie dodatkowego dochodu poprzez dokonywanie transakcji stanowiących bezpośrednią konkurencję w stosunku do działalności przedsiębiorstw wykonujących działalność gospodarczą, objętej podatkiem VAT (por. pkt 42 wyroku Horizon College).

W tym miejscu wyjaśnienia wymaga pierwsza przesłanka skorzystania ze zwolnienia. Zastosowanie zwolnienia z tytułu świadczenia usług lub dostawy towarów ściśle związanych z usługami edukacyjnymi wymaga w szczególności tego, ażeby podmiot dokonujący tej czynności można było uznać za odpowiedni podmiot prawa publicznego lub inną instytucję działającą w tej dziedzinie, której cele są uznane za podobne przez dane państwo członkowskie (w rozumieniu art. 132 ust. 1 lit. i Dyrektywy 2006/112/WE).

Przenosząc powyższe na grunt prawa polskiego i niniejszej sprawy podmiotem takim może być podmiot, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 26, pkt 28 i pkt 29 ustawy o VAT. Jeżeli zatem dany podmiot jest podmiotem o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 26, pkt 28 i pkt 29 ustawy o VAT, zostanie spełniona ww. przesłanka podmiotowa dla zastosowania zwolnienia przy świadczeniu przez ten podmiot innej usługi niebędącej usługą kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego jeśli tylko ta usługa jest usługą ściśle związaną z usługą kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego.

Zgodnie z regulacjami zawartymi w treści art. 43 ust. 17 i 17a ustawy o VAT omawiane zwolnienie nie ma zastosowania do dostaw towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługą podstawową (tu usługą korzystającą ze zwolnienia na mocy art. 43 ust. 1 pkt 28 ustawy o VAT), jeżeli nie są one niezbędne do wykonania usługi podstawowej lub ich głównym celem jest osiągnięcie dodatkowego dochodu przez podatnika, przez konkurencyjne wykonywanie tych czynności w stosunku do podatników niekorzystających z takiego zwolnienia (co stanowi implementację art. 134 dyrektywy 2006/112/WE). Zwolnienie znajduje zastosowanie wobec dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z ww. usługą podstawową dokonywanych przez podmioty świadczące usługi podstawowe.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca nie uzyska statusu jednostki objętej systemem oświaty. Wnioskodawca nie będzie też uczelnią, jednostką naukową ani jednostką badawczo-rozwojową jak również nie będzie świadczył usług kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego. Ponadto w ramach działalności, o której mowa we wniosku, Wnioskodawca nie będzie świadczył usługi nauczania języków obcych.

Przedmiotem działalności gospodarczej Wnioskodawcy będzie bowiem wyłącznie wynajem/dzierżawa lokali stanowiących pomieszczenia dydaktyczne i rzeczy ruchomych.

Zatem Wnioskodawca nie jest podmiotem o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 26, pkt 28 i pkt 29 ustawy o VAT, korzystającym ze zwolnienia od podatku dla świadczonych usług.

W konsekwencji nie zostanie spełniona pierwsza przesłanka (podmiotowa), o której mowa w ww. wyroku Horizon College oraz powołanych przepisach.

W świetle powyższego brak jest potrzeby analizy ewentualnego spełnienia pozostałych warunków określonych w art. 43 ust. 17 i 17a ustawy o VAT.

Tym samym świadczone przez Wnioskodawcę usługi nie będą objęte zwolnieniem od podatku VAT.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy, iż zwolnienie od opodatkowania podatkiem VAT, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy o podatku VAT rozciąga się na usługi świadczone przez Wnioskodawcę, należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Niniejsza interpretacja traci swoją ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-411 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty powiązane lub podobne:

IBPP1/443-810/14/MS | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.