IBPP1/443-809/14/MS | Interpretacja indywidualna

Zwolnienie od podatku usług odpłatnego wynajmu pomocy dydaktycznych, pomieszczeń dydaktycznych, pracowni specjalistycznych, udostępniania nauczycieli, udostępniania osób zajmujących się sprawami administracyjnymi oraz dostawy lub wynajmu pomocy dydaktycznych służących do nauki języków obcych.
IBPP1/443-809/14/MSinterpretacja indywidualna
 1. stawki podatku
 2. usługi edukacyjne
 3. usługi szkoleniowe
 4. zwolnienie
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112 poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z 29 lipca 2014 r. (data wpływu 14 sierpnia 2014 r.), uzupełnionym pismem z 17 listopada 2014 r. (data wpływu 20 listopada 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej ustawy o podatku od towarów i usług jest:

 • nieprawidłowe – w zakresie zwolnienia od podatku czynności odpłatnego wynajmu pomocy dydaktycznych, pomieszczeń dydaktycznych, pracowni specjalistycznych, udostępniania osób zajmujących się sprawami administracyjnymi oraz dostawy lub wynajmu pomocy dydaktycznych służących do nauki języków obcych,
 • prawidłowe – w zakresie zwolnienia od podatku czynności odpłatnego udostępniania nauczycieli.

UZASADNIENIE

W dniu 14 sierpnia 2014 r. do tut. organu wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku usług odpłatnego wynajmu pomocy dydaktycznych, pomieszczeń dydaktycznych, pracowni specjalistycznych, udostępniania nauczycieli, udostępniania osób zajmujących się sprawami administracyjnymi oraz dostawy lub wynajmu pomocy dydaktycznych służących do nauki języków obcych.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 17 listopada 2014 r. (data wpływu 20 listopada 2014 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 4 listopada 2014 r. znak IBPP1/443-809/14/MS.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca będący osobą fizyczną zamierza założyć:

 1. szkołę niepubliczną z uprawnieniami szkoły publicznej oraz
 2. bibliotekę pedagogiczną.

Opisane powyżej placówki, które zostaną utworzone przez Wnioskodawcę, będą dysponowały odpowiednią bazą lokalową (pomieszczeniami dydaktycznymi) i pomocami naukowymi. Wnioskodawca zatrudni również w tych placówkach kadrę dydaktyczną (nauczycieli).

Po utworzeniu opisanych powyżej placówek Wnioskodawca zamierza świadczyć na rzecz innych podmiotów prowadzących szkoły w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty (j.t. Dz.U. 2004.256.2572 ze zm.; dalej również - u.s.o.) następujące usługi, a mianowicie :

1.usługi odpłatnego wynajmu pomocy dydaktycznych,

2.usługi odpłatnego wynajmu pomieszczeń dydaktycznych,

3.usługi odpłatnego wynajmu pracowni specjalistycznych,

4.usługi odpłatnego udostępniania nauczycieli,

oraz

5.usługi odpłatnego udostępniania osób zajmujących się sprawami administracyjnymi w szkołach (np. sekretarzy).

Realizacja wymienionych powyżej usług nastąpi w oparciu o umowy, które zostaną zawarte pomiędzy Wnioskodawcą a konkretnym podmiotem prowadzącym szkołę.

Ponadto Wnioskodawca zamierza, na rzecz podmiotów prowadzących działalność w zakresie nauczania języków obcych, realizować dostawy pomocy dydaktycznych służących do nauki języków obcych lub ewentualnie wynajmować tym podmiotom pomoce dydaktyczne służące do nauki języków obcych.

W piśmie z 14 listopada 2014 r. Wnioskodawca udzielił następujących odpowiedzi na pytania zawarte w wezwaniu z 4 listopada 2014 r.

1.Czy Wnioskodawca jest lub będzie w ramach planowanej działalności gospodarczej zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT...

Wnioskodawca będzie czynnym podatnikiem VAT.

2.Co dokładnie będzie przedmiotem działalności gospodarczej Wnioskodawcy...

Przedmiotem działalności gospodarczej Wnioskodawcy będą wyłącznie:

 1. usługi odpłatnego wynajmu pomocy dydaktycznych,
 2. usługi odpłatnego wynajmu pomieszczeń dydaktycznych,
 3. usługi odpłatnego wynajmu pracowni specjalistycznych,
 4. usługi odpłatnego udostępniania nauczycieli,
 5. usługi odpłatnego udostępniania osób zajmujących się sprawami administracyjnymi w szkołach (np. usługi sekretarskie).

3.Czy szkoła i biblioteka, które Wnioskodawca zamierza założyć będą jednostkami objętymi systemem oświaty, jeśli tak to na podstawie jakich konkretnie przepisów ustawy o systemie oświaty (proszę je wskazać) i czy Wnioskodawca w ramach swojej działalności będzie świadczył usługi w zakresie kształcenia i wychowania jako taka jednostka, jeśli tak to jakie to będą konkretnie usługi i na rzecz kogo Wnioskodawca będzie je świadczył...

Szkoła i biblioteka, które Wnioskodawca zamierza założyć, będą jednostkami objętymi systemem oświaty na podstawie art. 2 pkt 2 lit. c oraz art. 2 pkt 10 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.; dalej również -ustawa o systemie oświaty).

Wnioskodawca w ramach swojej działalności będzie świadczył usługi w zakresie kształcenia i wychowania jako taka jednostka. Wszystkie usługi, o których mowa w odpowiedzi na pytanie nr 2, są takimi usługami w zakresie kształcenia i wychowania i będą świadczone przez bibliotekę pedagogiczną oraz ponadgimnazjalną szkolę niepubliczną (szkoła policealna) z uprawnieniami szkoły publicznej. Będą one świadczone na rzecz swoich uczniów oraz na rzecz innych podmiotów prowadzących ponadgimnazjalne szkoły niepubliczne (szkoły policealne, gimnazja dla dorosłych i licea ogólnokształcące dla dorosłych).

4.Czy Wnioskodawca na potrzeby prowadzonej działalności uzyska status uczelni, jednostki naukowej Polskiej Akademii Nauk lub jednostki badawczo-rozwojowej i będzie świadczył usługi w zakresie kształcenia na poziomie wyższym...

Nie.

5.Czy Wnioskodawca będzie w ramach działalności świadczył usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, jeśli tak to w jakim zakresie i na rzecz kogo oraz w jaki sposób osoby uczestniczące w tym kształceniu będą wykorzystywały nabytą wiedzę w ramach wykonywanego zawodu/pracy...

Wnioskodawca będzie w ramach działalności świadczył usługi kształcenia zawodowego oraz świadczyć będzie usługi ściśle z tymi usługami związane w zakresie opisanym w odpowiedzi na pytanie nr 2. Będą to usługi w zakresie prowadzenia biblioteki pedagogicznej oraz ponadgimnazjalnej policealnej szkoły niepublicznej z uprawnieniami szkoły publicznej.

Wnioskodawca nie jest na chwilę obecną w stanie określić w jaki sposób osoby uczestniczące w tym kształceniu będą wykorzystywały nabytą wiedzę. Zależy to od tych osób, z tym, że w ocenie Wnioskodawcy, wiedza uzyskana przez te osoby w wyniku tego kształcenia będzie im przydatna. Wnioskodawca pragnie podkreślić, że osoby, które ukończą takie kształcenie uzyskują kwalifikacje zawodowe oraz państwowy dyplom technika.

6.Jeżeli Wnioskodawca będzie świadczył usługi kształcenia lub przekwalifikowania zawodowego, to czy będą to usługi zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. - Dz.U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054 ze zm.) lub § 3 ust. l pkt 13 i 14 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz.U. z 2013 r.. poz. 1722 ze zm.)...

Usługi kształcenia świadczone przez Wnioskodawcę będą korzystały ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. l pkt 29 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054 ze zm.; dalej również - ustawa o podatku VAT) oraz na podstawie § 3 ust. l pkt 14 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz.U. z 2013 r., poz. 1722 ze zm.).

Natomiast jeśli wysokość dotacji otrzymywanej przez szkołę będzie wystarczająca na pokrycie działalności szkoły nie będą pobierane żadne opłaty od uczniów. Dotacja będzie wypłacana na podstawie art. 90 ust. 3 ustawy o systemie oświaty.

7.Czy Wnioskodawca jest nauczycielem, jeśli tak to jakiej specjalności i czy w ramach prowadzonej działalności będzie wykonywał usługi edukacyjne osobiście i bezpośrednio na rzecz ucznia (bądź jego rodzica/opiekuna)...

Wnioskodawca nie jest nauczycielem. Usługi będą wykonywane przez nauczycieli języków obcych, którzy będą zatrudnieni przez Wnioskodawcę.

8.Czy Wnioskodawca będzie świadczył usługi nauczania języków obcych jeśli tak to na rzecz kogo i czy będzie tego dokonywał osobiście czy poprzez zatrudnionych przez siebie nauczycieli...

Wnioskodawca będzie świadczył usługi nauczania języków obcych na rzecz szkół językowych oraz policealnych szkól niepublicznych o uprawnieniach szkól publicznych prowadzonych zgodnie ustawą o systemie oświaty.

9.Jakie konkretnie czynności i na rzecz kogo Wnioskodawca będzie wykonywał w ramach prowadzonej biblioteki...

W ramach prowadzonej biblioteki będą wykonywane następujące usługi, a mianowicie:

 1. usługi odpłatnego wynajmu pomocy dydaktycznych,
 2. usługi odpłatnego wynajmu pomieszczeń dydaktycznych w tym pracowni specjalistycznych,
 3. usługi odpłatnego udostępniania nauczycieli oraz
 4. usługi odpłatnego udostępniania osób zajmujących się sprawami administracyjnymi w szkołach (np. usługi sekretarskie) na rzecz innych podmiotów prowadzących ponadgimnazjałne szkoły niepubliczne (szkoły policealne, gimnazja dla dorosłych i licea ogólnokształcące dla dorosłych) z uprawnieniami szkól publicznych.

10.Jakie konkretnie pomoce dydaktyczne będą przedmiotem dostawy lub najmu na rzecz szkół językowych, proszę je wymienić... Proszę także wskazać symbole PKWiU tych towarów...

Te pomoce dydaktyczne, to projektory multimedialne, odtwarzacze CD, odtwarzacze MP3, tablice multimedialne, stoły, ławki, krzesła, plansze, książki, komputery, oprogramowanie wspomagające naukę języka, filmy i nagrania do nauki języka, kamery i rejestratory obrazu i dźwięku. Te pomoce dydaktyczne, jako towary, głównie będą kwalifikowane w Dziale 26 PKWiU 2008 (komputery, wyroby elektroniczne i optyczne), z tym, że ich wykorzystanie nastąpi wyłącznie na potrzeby usług, które mieszczą się w Dziale 85 PKWiU 2008 (usługi w zakresie edukacji).”

11.Czy celem świadczenia przez Wnioskodawcę jako szkołę niepubliczną z uprawnieniami szkoły publicznej oraz bibliotekę publiczną wskazanych we wniosku usług i dostawy towarów (w przypadku zwolnienia tych usług i dostawy towarów od podatku) jest osiągnięcie dodatkowego dochodu przez Wnioskodawcę przez konkurencyjne wykonanie tych czynności w stosunku do podatników niekorzystających z takiego zwolnienia...

Celem świadczenia przez Wnioskodawcę usług wskazanych we wniosku nie jest osiągnięcie dodatkowego dochodu przez Wnioskodawcę przez konkurencyjne wykonanie tych czynności w stosunku do podatników niekorzystających z tego zwolnienia w zakresie podatku od towarów i usług.

12.Czy przedmiotowe usługi i towary nabywane od Wnioskodawcy jako szkoły niepublicznej z uprawnieniami szkoły publicznej i biblioteki pedagogicznej przez szkoły (jednostki objęte systemem oświaty) i szkoły językowe będą wykorzystywane w ramach programu nauczania do świadczonych przez te szkoły usług edukacyjnych zwolnionych od podatku VAT... (należy podać odrębnie dla każdego z podmiotów wskazując przepisy w oparciu o które usługi będą zwolnione).

Usługi i towary nabywane przez szkoły (jednostki objęte systemem oświaty) i szkoły językowe będą wykorzystywane do świadczenia usług edukacyjnych zwolnionych z podatku VAT na podstawie:

a.w przypadku szkoły niepublicznej z uprawnieniami szkoły publicznej - art. 43 ust. l pkt 26 lit. a ustawy o podatku VAT

oraz

b.w przypadku szkoły językowej - art. 43 ust. l pkt 28 ustawy o podatku VAT.

13.Czy świadczenie usług i dokonywanie dostaw towarów wskazanych we wniosku jest niezbędne dla wskazanych przez Wnioskodawcę nabywców tych usług i towarów do wykonania przez te podmioty na rzecz swoich klientów usługi podstawowej, edukacyjnej zwolnionej od podatku i na czym ta niezbędność polega... (należy podać odrębnie dla każdego z podmiotów).

W przypadku szkoły niepublicznej z uprawnieniami szkoły publicznej - niezbędność ta polega na tym, iż wszystkie usługi wymienione w odpowiedzi na pytanie nr 2 będą wykorzystywane przez nabywców usług do realizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych (realizacji programu nauczania). Bez tych usług szkoły niepubliczne (nabywcy usług) nie mogłyby wykonywać swojej usługi. Szkoła aby świadczyć usługi musi posiadać pomieszczenia dydaktyczne, pomoce dydaktyczne, pracownic specjalistyczne, nauczycieli oraz osoby zajmujące się obsługa administracyjną.

Z kolei w przypadku szkoły językowej - niezbędność ta polega na tym, iż wszystkie usługi wymienione w odpowiedzi na pytanie nr 2 będą wykorzystywane przez nabywców usług do realizacji zajęć językowych. Bez tych usług szkoły językowe (nabywcy usług) nie mogłyby wykonywać swojej usługi. Szkoła językowa aby świadczyć usługi musi posiadać pomieszczenia dydaktyczne, pomoce dydaktyczne, pracownie specjalistyczne, nauczycieli oraz osoby zajmujące się obsługa administracyjną.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:
 1. Czy przedstawione w opisie stanu faktycznego usługi, które Wnioskodawca zamierza świadczyć na rzecz szkół w rozumieniu przepisów u.s.o., są objęte zwolnieniem od podatku od towarów i usług...
 2. Czy dostawy pomocy dydaktycznych służących do nauki języków obcych, które będą realizowane przez Wnioskodawcę na rzecz podmiotów prowadzących działalność w zakresie nauczania języków obcych oraz czy usługi wynajmu tym podmiotom pomocy dydaktycznych służących do nauki języków obcych, są objęte zwolnieniem od podatku VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy, wszystkie usługi, które zostały przedstawione w opisie stanu faktycznego, są objęte zwolnieniami od podatku od towarów i usług. Za takim stanowiskiem przemawia następująca argumentacja:

I.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o podatku VAT, zwolnione od podatku VAT są: usługi świadczone przez: a) jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania (...) - oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane. Przez „jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty” należy rozumieć jednostki, o których mowa w art. 2 u.s.o., a więc także: szkoły (w tym szkoły niepubliczne z uprawnieniami szkół publicznych - art. 2 pkt 2 i art. 5 u.s.o.) oraz biblioteki pedagogiczne (art. 2 pkt 10 u.s.o).

W świetle przytoczonych powyżej przepisów ustawy o podatku VAT oraz u.s.o. jest oczywiste, że jednostki, które zostaną utworzone przez Wnioskodawcę niewątpliwie stanowią „jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty”. Ponadto wszystkie usługi wymienione w opisie stanu faktycznego niewątpliwie są ściśle związane z kształceniem i wychowaniem. Jest bowiem oczywiste, że odpłatne udostępnianie szkołom przez Wnioskodawcę - na podstawie stosownych umów - pomieszczeń dydaktycznych lub pomocy naukowych, jak również odpłatne udostępnianie kadry nauczycielskiej bądź administracyjnej, jest ściśle związane z kształceniem bądź wychowaniem. Nie można przecież świadczyć tego rodzaju usług bez zapewnienia odpowiedniego lokalu, pomocy naukowych, jak również bez zapewnienia właściwej kadry dydaktycznej oraz administracyjnej. Tym samym należy uznać, iż zwolnienie od opodatkowania podatkiem VAT, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a i rozciąga się na usługi szczegółowo wymienione w opisie stanu faktycznego.

II.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku VAT, zwolnione od podatku VAT są usługi nauczania języków obcych oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, inne niż wymienione w pkt 26, pkt 27 i pkt 29. W przepisie art. 43 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku VAT jest zatem mowa o świadczeniu usług i dostawie towarów ściśle związanych ze świadczeniem usług nauczania języków obcych. Jest więc oczywiste, że dostawy pomocy dydaktycznych służących do nauki języków obcych, które będą realizowane przez Wnioskodawcę na rzecz podmiotów prowadzących działalność w zakresie nauczania języków obcych, jak również usługi wynajmu tym podmiotom pomocy dydaktycznych służących do nauki języków obcych, należy uznać za ściśle związane ze świadczeniem usług nauczania języków obcych. Usług nauczania języków obcych nie będzie można bowiem prawidłowo realizować bez pomocy naukowych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest:
 • nieprawidłowe – w zakresie zwolnienia od podatku czynności odpłatnego wynajmu pomocy dydaktycznych, pomieszczeń dydaktycznych, pracowni specjalistycznych, udostępniania osób zajmujących się sprawami administracyjnymi oraz dostawy lub wynajmu pomocy dydaktycznych służących do nauki języków obcych,
 • prawidłowe – w zakresie zwolnienia od podatku czynności odpłatnego udostępniania nauczycieli.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054 ze zm.) zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Na mocy art. 7 ust. 1 ustawy o VAT - przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Przez towary – zgodnie z art. 2 pkt 6 ww. ustawy – rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

W myśl przepisu art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

 1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
 2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
 3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy o VAT podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza (zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy o VAT w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 kwietnia 2013 r.) obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy o VAT, podstawą opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 2-5, art. 30a-30c, art. 32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5, jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.

Biorąc pod uwagę powyższe przepisy należy stwierdzić, że świadczenie usług w zakresie zwolnienia od podatku usług odpłatnego wynajmu pomocy dydaktycznych, pomieszczeń dydaktycznych, pracowni specjalistycznych, udostępniania nauczycieli, udostępniania osób zajmujących się sprawami administracyjnymi oraz dostawy lub wynajmu pomocy dydaktycznych służących do nauki języków obcych wypełnia określoną w art. 15 ust. 2 ustawy o VAT definicję działalności gospodarczej i stanowi odpłatne świadczenie usług i odpłatną dostawę towarów, o których mowa w art. 8 ust. 1 i art. 7 ust. 1 podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na mocy art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT.

Stosownie do art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, stawka podatku wynosi 22% z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Zgodnie z art. 146a pkt 1 ustawy o VAT, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Zarówno w treści ustawy, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienie od podatku.

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy o podatku od towarów i usług, zwalnia się od podatku usługi świadczone przez:

 1. jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania,
 2. uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo-rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym

-oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane.

Z uregulowań zawartych w wyżej cytowanym art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy wynika, że zwolnienie od podatku od towarów i usług obejmuje usługi w zakresie kształcenia i wychowania świadczone przez jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty jak też kształcenie na poziomie wyższym przez uczelnie, jednostki naukowe i jednostki badawczo-rozwojowe oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane.

Zatem, aby możliwe było skorzystanie ze zwolnienia przewidzianego w powołanym przepisie ustawy, dany podmiot musi być jednostką objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty oraz musi świadczyć usługi w zakresie kształcenia i wychowywania, bądź też być uczelnią, jednostką naukową lub jednostką badawczo-rozwojową świadczyć usługi kształcenia na poziomie wyższym.

W tym miejscu podkreślić należy, iż nie jest przy tym konieczne, by usługa w zakresie kształcenia była jednocześnie usługą w zakresie wychowania. Na podstawie przedmiotowego przepisu art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a zwolnieniem od podatku mogą być objęte zarówno usługi w zakresie kształcenia, jak i usługi w zakresie wychowania.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 28 ustawy o VAT zwalnia się od podatku usługi nauczania języków obcych oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, inne niż wymienione w pkt 26, pkt 27 i pkt 29.

Natomiast w świetle art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy o VAT, zwalnia się również od podatku usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż wymienione w pkt 26:

 1. prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, lub
 2. świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty - wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją, lub
 3. finansowane w całości ze środków publicznych

-oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane.

Stosownie do § 3 ust. 1 pkt 14 obowiązującego od 1 stycznia 2014 r. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r., w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz.U. z 2013 r., poz. 1722) zwalnia się od podatku usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane.

W tym miejscu zaznaczyć należy, że aby opisane usługi mogły korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy o VAT, muszą być uznane za usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego oraz spełniać jeden z warunków określonych w lit. a – c powyższego przepisu. Powołane wyżej przepisy prawa podatkowego przewidują zwolnienie dla usług kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego prowadzonych w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach lub świadczonych przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty – wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją lub finansowanych w całości ze środków publicznych.

Zapis „finansowana ze środków publicznych” nie odnosi się do podmiotów dysponujących środkami, lecz rzeczywistego w kontekście ekonomicznym źródła finansowania środkami, które nie zostały uzyskane przez podmiot jako przychód z działalności gospodarczej.

W myśl art. 43 ust. 17 ustawy o VAT, zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 18, 18a, 22-24, 26, 28, 29, 31, 32 i 33 lit. a, nie mają zastosowania do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi, jeżeli:

 1. nie są one niezbędne do wykonania usługi podstawowej, zwolnionej zgodnie z ust. 1 pkt 18, 18a, 22-24, 26, 28, 29, 31, 32 i 33 lit. a lub
 2. ich głównym celem jest osiągnięcie dodatkowego dochodu przez podatnika, przez konkurencyjne wykonywanie tych czynności w stosunku do podatników niekorzystających z takiego zwolnienia.

Zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 18a, 23, 26, 28, 29 i 33 lit. a, mają zastosowanie do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi, dokonywanych przez podmioty świadczące usługi podstawowe (art. 43 ust. 17a ustawy o VAT).

W myśl § 3 ust. 8 ww. rozporządzenia zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 13, 14, 18 i 19, stosuje się do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi dokonywanych przez podmioty świadczące usługi podstawowe.

Na mocy § 3 ust. 9 rozporządzenia zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 13, 14, 18 i 19, nie mają zastosowania do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi, jeżeli:

 1. nie są one niezbędne do wykonania usługi podstawowej, zwolnionej zgodnie z ust. 1 pkt 13, 14, 18 i 19, lub
 2. ich głównym celem jest osiągnięcie dodatkowego dochodu przez podatnika, przez konkurencyjne wykonywanie tych czynności w stosunku do podatników nie korzystających z takiego zwolnienia.

Aby ustalić, czy dana czynność ma ścisły związek z usługami podstawowymi, należy zastosować w pierwszym rzędzie wykładnię językową przepisu posiłkując się w tym zakresie definicją słownikową. Zgodnie z Małym Słownikiem Języka Polskiego (Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994, s. 1170), „związek” to stosunek różnych elementów łączących się ze sobą, wpływających na siebie, oddziaływających na siebie; spójność, łączność, powiązanie.

Przepisy krajowe, jak i europejskie, nie definiują usług „ściśle związanych”. Niemniej jednak, z art. 43 ust. 17 ustawy wynika, że nie dotyczą one towarów i usług, które nie są niezbędne do wykonania usługi podstawowej lub których głównym celem jest osiągnięcie dodatkowego dochodu przez podatnika, przez konkurencyjne wykonywanie tych czynności w stosunku do podatników nie korzystających z takiego zwolnienia.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej rozstrzygnął, że świadczenie usług lub dostawa towarów mogą być uznane za „ściśle związane” z działalnością edukacyjną, a przez to traktowane tak samo na gruncie podatkowym zgodnie z art. 13 część A ust. 1 lit. i) Szóstej Dyrektywy (obecnie art. 132 ust. 1 lit. i) Dyrektywy 2006/112/WE) tylko, gdy mają one rzeczywiście charakter pomocniczy w stosunku do działalności edukacyjnej stanowiącej świadczenie główne (wyrok w sprawie Horizon College C-434/05). Z orzecznictwa Trybunału wynika, że określone świadczenie może być uznane za pomocnicze względem świadczenia głównego, jeżeli nie stanowi celu samego w sobie, lecz środek służący jak najlepszemu skorzystaniu ze świadczenia głównego.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca będący osobą fizyczną zamierza założyć szkołę niepubliczną z uprawnieniami szkoły publicznej oraz bibliotekę pedagogiczną.

Opisane powyżej placówki, które zostaną utworzone przez Wnioskodawcę, będą dysponowały odpowiednią bazą lokalową (pomieszczeniami dydaktycznymi) i pomocami naukowymi. Wnioskodawca zatrudni również w tych placówkach kadrę dydaktyczną (nauczycieli).

Po utworzeniu opisanych powyżej placówek Wnioskodawca zamierza świadczyć na rzecz innych podmiotów prowadzących szkoły w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty (j.t. Dz.U. 2004.256.2572 ze zm.; dalej również - u.s.o.) wyłącznie następujące usługi, a mianowicie :

1.usługi odpłatnego wynajmu pomocy dydaktycznych,

2.usługi odpłatnego wynajmu pomieszczeń dydaktycznych,

3.usługi odpłatnego wynajmu pracowni specjalistycznych,

4.usługi odpłatnego udostępniania nauczycieli,

oraz

5.usługi odpłatnego udostępniania osób zajmujących się sprawami administracyjnymi w szkołach (np. sekretarzy).

Realizacja wymienionych powyżej usług nastąpi w oparciu o umowy, które zostaną zawarte pomiędzy Wnioskodawcą a konkretnym podmiotem prowadzącym szkołę.

Ponadto Wnioskodawca zamierza, na rzecz podmiotów prowadzących działalność w zakresie nauczania języków obcych, realizować dostawy pomocy dydaktycznych służących do nauki języków obcych lub ewentualnie wynajmować tym podmiotom pomoce dydaktyczne służące do nauki języków obcych.

Wnioskodawca będzie czynnym podatnikiem VAT.

Szkoła i biblioteka, które Wnioskodawca zamierza założyć, będą jednostkami objętymi systemem oświaty na podstawie art. 2 pkt 2 lit. c oraz art. 2 pkt 10 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).

Wnioskodawca w ramach swojej działalności będzie świadczył usługi w zakresie kształcenia i wychowania jako taka jednostka.

Będą one świadczone na rzecz swoich uczniów oraz na rzecz innych podmiotów prowadzących ponadgimnazjalne szkoły niepubliczne (szkoły policealne, gimnazja dla dorosłych i licea ogólnokształcące dla dorosłych).

Wnioskodawca na potrzeby prowadzonej działalności nie uzyska status uczelni, jednostki naukowej Polskiej Akademii Nauk lub jednostki badawczo-rozwojowej.

Wnioskodawca będzie w ramach działalności świadczył usługi kształcenia zawodowego oraz świadczyć będzie usługi ściśle z tymi usługami związane w zakresie opisanym we wniosku. Będą to usługi w zakresie prowadzenia biblioteki pedagogicznej oraz ponadgimnazjalnej policealnej szkoły niepublicznej z uprawnieniami szkoły publicznej.

Wnioskodawca nie jest na chwilę obecną w stanie określić w jaki sposób osoby uczestniczące w tym kształceniu będą wykorzystywały nabytą wiedzę. Zależy to od tych osób, z tym, że w ocenie Wnioskodawcy, wiedza uzyskana przez te osoby w wyniku tego kształcenia będzie im przydatna. Wnioskodawca pragnie podkreślić, że osoby, które ukończą takie kształcenie uzyskują kwalifikacje zawodowe oraz państwowy dyplom technika.

Usługi kształcenia świadczone przez Wnioskodawcę będą korzystały ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. l pkt 29 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054 ze zm.; dalej również - ustawa o podatku VAT) oraz na podstawie § 3 ust. l pkt 14 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz.U. z 2013 r., poz. 1722 ze zm.).

Wnioskodawca nie jest nauczycielem. Usługi będą wykonywane przez nauczycieli języków obcych, którzy będą zatrudnieni przez Wnioskodawcę.

Wnioskodawca będzie świadczył usługi nauczania języków obcych na rzecz szkół językowych oraz policealnych szkól niepublicznych o uprawnieniach szkól publicznych prowadzonych zgodnie ustawą o systemie oświaty.

W ramach prowadzonej biblioteki będą wykonywane następujące usługi, a mianowicie:

 1. usługi odpłatnego wynajmu pomocy dydaktycznych,
 2. usługi odpłatnego wynajmu pomieszczeń dydaktycznych w tym pracowni specjalistycznych,
 3. usługi odpłatnego udostępniania nauczycieli oraz
 4. usługi odpłatnego udostępniania osób zajmujących się sprawami administracyjnymi w szkołach (np. usługi sekretarskie)

na rzecz innych podmiotów prowadzących ponadgimnazjalne szkoły niepubliczne (szkoły policealne, gimnazja dla dorosłych i licea ogólnokształcące dla dorosłych) z uprawnieniami szkól publicznych.

Pomoce dydaktyczne, to projektory multimedialne, odtwarzacze CD, odtwarzacze MP3, tablice multimedialne, stoły, ławki, krzesła, plansze, książki, komputery, oprogramowanie wspomagające naukę języka, filmy i nagrania do nauki języka, kamery i rejestratory obrazu i dźwięku. Te pomoce dydaktyczne, jako towary, głównie będą kwalifikowane w Dziale 26 PKWiU 2008 (komputery, wyroby elektroniczne i optyczne), z tym, że ich wykorzystanie nastąpi wyłącznie na potrzeby usług, które mieszczą się w Dziale 85 PKWiU 2008 (usługi w zakresie edukacji).”

Celem świadczenia przez Wnioskodawcę usług wskazanych we wniosku nie jest osiągnięcie dodatkowego dochodu przez Wnioskodawcę przez konkurencyjne wykonanie tych czynności w stosunku do podatników niekorzystających z tego zwolnienia w zakresie podatku od towarów i usług.

Usługi i towary nabywane przez szkoły (jednostki objęte systemem oświaty) i szkoły językowe będą wykorzystywane do świadczenia usług edukacyjnych zwolnionych z podatku VAT na podstawie:

 1. w przypadku szkoły niepublicznej z uprawnieniami szkoły publicznej - art. 43 ust. l pkt 26 lit. a ustawy o podatku VAT
 2. w przypadku szkoły językowej - art. 43 ust. l pkt 28 ustawy o podatku VAT.

W przypadku szkoły niepublicznej z uprawnieniami szkoły publicznej - niezbędność ta polega na tym, iż wszystkie usługi wymienione w odpowiedzi na pytanie nr 2 będą wykorzystywane przez nabywców usług do realizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych (realizacji programu nauczania). Bez tych usług szkoły niepubliczne (nabywcy usług) nie mogłyby wykonywać swojej usługi. Szkoła aby świadczyć usługi musi posiadać pomieszczenia dydaktyczne, pomoce dydaktyczne, pracownic specjalistyczne, nauczycieli oraz osoby zajmujące się obsługa administracyjną.

Z kolei w przypadku szkoły językowej - niezbędność ta polega na tym, iż wszystkie usługi wymienione w odpowiedzi na pytanie nr 2 będą wykorzystywane przez nabywców usług do realizacji zajęć językowych. Bez tych usług szkoły językowe (nabywcy usług) nie mogłyby wykonywać swojej usługi. Szkoła językowa aby świadczyć usługi musi posiadać pomieszczenia dydaktyczne, pomoce dydaktyczne, pracownie specjalistyczne, nauczycieli oraz osoby zajmujące się obsługa administracyjną.

Z powyższego opisu wynika zatem, że Wnioskodawca będzie jednostką objętą systemem oświaty świadczącą co do zasady usługi kształcenia na rzecz swoich własnych uczniów, które to usługi, jeśli będą świadczone w ramach uzyskanego przez Wnioskodawcę wpisu, będą zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o VAT.

Tak więc przesłanka podmiotowa w przypadku Wnioskodawcy (również w kontekście art. 43 ust. 17 i 17a ustawy o VAT) jest spełniona, gdyż Wnioskodawca jest podmiotem świadczącym co do zasady usługi podstawowe zwolnione od podatku.

Przedmiotem niniejszej interpretacji nie są jednak usługi edukacyjne świadczone przez Wnioskodawcę na rzecz własnych uczniów Wnioskodawcy, lecz usługi wynajmu pomieszczeń, pomocy dydaktycznych i udostępnianie osób oraz dostawy towarów świadczone na rzecz innych jednostek oświatowych, a te usługi same w sobie usługami kształcenia ani wychowania nie są.

Ewentualnego zwolnienia od podatku należy zatem upatrywać w przepisach dotyczących zwolnienia dla dostawy towarów i świadczenia usług ściśle związanych ze świadczeniem usług podstawowych zwolnionych od podatku. Aby jednak zwolnienie takie mogło mieć miejsce należy dokonać oceny sprawy w świetle art. 43 ust. 17 i 17a ustawy o VAT.

Jak wynika z powołanego już w niniejszej interpretacji wyroku w sprawie Horizon College, po pierwsze, zarówno główna działalność edukacyjna, jak i dostawa towarów lub świadczenie usług ściśle związane z tą działalnością muszą być wykonywane przez jeden z podmiotów, o których mowa w art. 132 ust. 1 lit. i dyrektywy 2006/112/WE (por. pkt 34 wyroku Horizon College). Po drugie, świadczenie usług lub dostawa towarów ściśle związanych z czynnościami głównymi mogą korzystać ze zwolnienia tylko wtedy, jeżeli są one konieczne do dokonywania transakcji podlegających zwolnieniu (por. pkt 38 wyroku Horizon College). Po trzecie, świadczenie usług i dostawa towarów są wyłączone z zakresu zwolnienia, jeżeli ich głównym celem jest osiągnięcie dodatkowego dochodu poprzez dokonywanie transakcji stanowiących bezpośrednią konkurencję w stosunku do działalności przedsiębiorstw wykonujących działalność gospodarczą, objętej podatkiem VAT (por. pkt 42 wyroku Horizon College).

Zastosowanie zwolnienia z tytułu świadczenia usług lub dostawy towarów ściśle związanych z działalnością edukacyjną wymaga w szczególności tego, ażeby podmiot dokonujący tej czynności można było uznać za odpowiedni podmiot prawa publicznego lub inną instytucję działającą w tej dziedzinie, której cele są uznane za podobne przez dane państwo członkowskie (w rozumieniu art. 132 ust. 1 lit. i Dyrektywy 2006/112/WE). Podmiotem takim może być podmiot, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 26, pkt 28 i pkt 29 ustawy o VAT. Jeżeli zatem dany podmiot jest podmiotem o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 26, pkt 28 i pkt 29 ustawy o VAT, zostanie spełniona ww. przesłanka podmiotowa dla zastosowania zwolnienia przy świadczeniu przez ten podmiot innej usługi niebędącej usługą edukacyjną jeśli tylko ta usługa jest usługą ściśle związaną z usługą kształcenia.

Zgodnie z regulacjami zawartymi w treści art. 43 ust. 17 i 17a ustawy o VAT omawiane zwolnienie nie ma zastosowania do dostaw towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługą podstawową (tu usługą korzystającą ze zwolnienia na mocy art. 43 ust. 1 pkt 26 lub 28 ustawy o VAT), jeżeli nie są one niezbędne do wykonania usługi podstawowej lub ich głównym celem jest osiągnięcie dodatkowego dochodu przez podatnika, przez konkurencyjne wykonywanie tych czynności w stosunku do podatników niekorzystających z takiego zwolnienia (co stanowi implementację art. 134 dyrektywy 2006/112/WE). Zwolnienie znajduje natomiast zastosowanie wobec dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z ww. usługą podstawową dokonywanych przez podmioty świadczące usługi podstawowe.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca uzyska status jednostki objętej systemem oświaty i będzie świadczył usługi w zakresie kształcenia i wychowania jako taka jednostka.

Wnioskodawca podał, że będzie jednostką, o której mowa w art. 2 pkt 2 lit. c ustawy o systemie oświaty (tj. szkoły ponadgimnazjalne, w tym: specjalne, integracyjne, dwujęzyczne, z oddziałami integracyjnymi, dwujęzycznymi i sportowymi, sportowe, mistrzostwa sportowego, rolnicze i leśne) oraz w art. 2 pkt 10 ustawy o systemie oświaty (tj. biblioteki pedagogiczne).

Zatem Wnioskodawca jest podmiotem o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a korzystającym ze zwolnienia od podatku dla świadczonych usług kształcenia na rzecz własnych uczniów.

Jednocześnie z wniosku wynika, że kontrahenci Wnioskodawcy tj. jednostki objęte systemem oświaty i szkoły językowe będą świadczyć usługi edukacyjne zwolnione z podatku VAT na podstawie:

 1. w przypadku szkoły niepublicznej z uprawnieniami szkoły publicznej - art. 43 ust. l pkt 26 lit. a ustawy o podatku VAT.
 2. w przypadku szkoły językowej - art. 43 ust. l pkt 28 ustawy o podatku VAT.

W konsekwencji zostanie spełniona pierwsza przesłanka, o której mowa w ww. wyroku Horizon College.

Jednocześnie wskazać należy, że świadczonych przez Wnioskodawcę usług wynajmu pomocy dydaktycznych, pomieszczeń dydaktycznych, pracowni specjalistycznych, udostępniania osób zajmujących się sprawami administracyjnymi oraz dokonywanie dostawy lub wynajmu pomocy dydaktycznych służących do nauki języków obcych nie można uznać są niezbędne do wykonania usługi podstawowej – edukacyjnej świadczonej przez jednostki objęte systemem oświaty i szkoły językowe. Nie można też uznać, że głównym celem świadczonych przez Wnioskodawcę usług w tym zakresie nie jest osiągnięcie dodatkowego dochodu, przez konkurencyjne wykonywanie tych czynności w stosunku do podatników nie korzystających z takiego zwolnienia.

Wnioskodawca stwierdza, że w przypadku szkoły niepublicznej z uprawnieniami szkoły publicznej jak i szkoły językowej - niezbędność ta polega na tym, iż wszystkie usługi będą wykorzystywane przez nabywców usług do realizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych (realizacji programu nauczania). Bez tych usług szkoły niepubliczne (nabywcy usług) nie mogłyby wykonywać swojej usługi. Szkoła aby świadczyć usługi musi posiadać pomieszczenia dydaktyczne, pomoce dydaktyczne, pracownie specjalistyczne oraz osoby zajmujące się obsługa administracyjną.

Przedmiotowych stwierdzeń nie można uznać za wystarczające przesłanki spełniające warunki wynikające z treści art. 43 ust. 17 ustawy o VAT.

W tym zakresie należy wskazać, że nie można wykluczyć, iż na rynku działają podmioty, których usługi nie podlegają zwolnieniu, a których działalność polega między innymi na wynajmie pomieszczeń dydaktycznych, pracowni specjalistycznych mogących służyć jako pomieszczenia dydaktyczne, udostępniania osób zajmujących się sprawami administracyjnymi lub dokonujące dostaw czy wynajmu pomocy naukowych szkołom i innym podmiotom (projektory multimedialne, odtwarzacze CD, odtwarzacze MP3, tablice multimedialne, stoły, ławki, krzesła, plansze, książki, komputery, oprogramowanie wspomagające naukę języka, filmy i nagrania do nauki języka, kamery i rejestratory obrazu - kwalifikowane jak wskazał Wnioskodawca w Dziale 26 PKWiU - komputery, wyroby elektroniczne i optyczne). Zatem na gruncie niniejszej sprawy, aby wynajem lub dzierżawa pomieszczeń dydaktycznych, pracowni specjalistycznych udostępniania osób zajmujących się sprawami administracyjnymi oraz wynajem lub dostawa pomocy naukowych przez Wnioskodawcę mogło być uznane za niezbędne dla nauczania świadczonego przez podmioty będące najemcami lub dzierżawcami pomieszczeń dydaktycznych, pracowni specjalistycznych i pomocy naukowych, musiałyby one mieć taki charakter - ze względu na przykład na unikalny charakter lokali lub pomocy naukowych - by nie można było zapewnić takiego samego poziomu nauczania, zwracając się po prostu do innego podmiotu wynajmującego lub dzierżawiącego pomieszczenia dydaktyczne, pracownie specjalistyczne lub wynajmującego lub dokonującego dostawy wskazanych przykładowo pomocy naukowych.

Odnosząc się z kolei do usług udostępniania nauczycieli pomocna będzie treść pkt 39 wyroku w sprawie C-434 Horizon College: „Aby tymczasowe udostępnianie nauczycieli, takie jak będące przedmiotem postępowania przed sądem krajowym, mogło zgodnie z powyższym zostać uznane za podlegające zwolnieniu, musiałoby ono mieć taki charakter lub taką jakość, że bez odwołania się do tych usług nie byłoby gwarancji, iż nauczanie świadczone przez instytucje przejmujące, czyli nauczanie, z którego korzystają jej uczniowie lub studenci, miałoby równoważną wartość (zob. analogicznie ww. wyrok w sprawie Stichting Kinderopvang Enschede, pkt 27, 28 i 30)”.

W ocenie tut. organu usługi udostępniania nauczycieli języków obcych stanowię usługi specjalistyczne w zakresie kształcenia, które mają taki charakter, że bez odwołania się do tych usług nie byłoby gwarancji, że nauczanie świadczone przez szkoły językowe na rzecz swoich uczniów/studentów miałoby taką samą wartość.

Tylko bowiem nauczyciel języka obcego, tj. osoba znająca ten język i umiejąca nauczać inne osoby, mogąca przekazać posiadaną wiedzę innym w tym zakresie gwarantuje należyte wykonanie usługi nauczania języka obcego świadczonej przez szkołę językową na rzecz swoich uczniów/słuchaczy.

Zatem uznać należy, że udostępnianie przez Wnioskodawcę nauczycieli języków obcych spełnia warunki wynikające z treści art. 43 ust. 17 ustawy o VAT.

Biorąc powyższe pod uwagę stwierdzić należy, że w przedmiotowej sprawie usługi wynajmu pomocy dydaktycznych, pomieszczeń dydaktycznych, pracowni specjalistycznych, udostępniania osób zajmujących się sprawami administracyjnymi oraz dostawy lub wynajmu pomocy dydaktycznych służących do nauki języków obcych nie wypełniają przesłanek wskazanych w art. 43 ust. 17 i 17a ustawy o VAT. W ocenie tut. organu świadczenie przez Wnioskodawcę wskazanych we wnioski usług i dostaw towarów jakkolwiek koniecznych do wykonania usługi podstawowej skutkowałoby osiągnięciem dodatkowego dochodu przez Wnioskodawcę, przez konkurencyjne wykonanie tych czynności w stosunku do podatników niekorzystających z takiego zwolnienia.

Natomiast usługi udostępniania nauczycieli wypełniają przesłanki wskazane w art. 43 ust. 17 i 17a ustawy o VAT. W ocenie tut. organu w tym przypadku charakter tych usług konieczny do wykonania usługi podstawowej nie będzie skutkował osiągnięciem dodatkowego dochodu przez Wnioskodawcę, przez konkurencyjne wykonanie tych czynności w stosunku do podatników niekorzystających z takiego zwolnienia.

Zatem, wskazane we wniosku usługi wynajmu lub dzierżawy pomieszczeń dydaktycznych, pracowni specjalistycznych oraz wynajmu lub dostawy wskazanych przykładowo pomocy naukowych jak również udostępnienie osób zajmujących się sprawami administracyjnymi na potrzeby zajęć prowadzonych przez inne jednostki objęte systemem oświaty i szkoły językowe nie mogą korzystać ze zwolnienia od podatku, wobec czego stanowisko Wnioskodawcy w tym zakresie należało uznać za nieprawidłowe.

Natomiast udostępnianie nauczycieli języków obcych na potrzeby zajęć prowadzonych przez inne jednostki objęte systemem oświaty i szkoły językowe mogą korzystać ze zwolnienia od podatku, tak więc w tym zakresie stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Niniejsza interpretacja traci swoją ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-411 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.).

Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty powiązane lub podobne:

IBPP1/443-809/14/MS | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.