IBPP1/443-769/11/LG | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Zwolnienie od podatku VAT usług szkoleniowych dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 29 kwietnia 2011r. (data wpływu 9 maja 2011r.), uzupełnionym pismem z dnia 26 lipca 2011r. (data wpływu 29 lipca 2011r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku VAT usług szkoleniowych dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 maja 2011r. wpłynął do tut. organu ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku VAT usług szkoleniowych dofinansowanych ze środków publicznych.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z dnia 26 lipca 2011r. (data wpływu 29 lipca 2011r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z dnia 13 lipca 2011r. znak: IBPP1/443-769/11/LG.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest firmą szkoleniową. Nie jest jednak jednostką wpisaną do ewidencji placówek kształcenia ustawicznego. W ramach swojej działalności realizuje m. in. szkolenia dofinansowane ze środków UE.

Odnośnie szkoleń dofinansowanych ze środków UE (z Europejskiego Funduszu Społecznego), Wnioskodawca informuje, że aktualnie organizuje dwa rodzaje takich szkoleń:

 1. Selling reSolution - Rozwiązania dla Sprzedaży;
 2. Profesjonalne kadry - nowoczesna firma. Szkolenia dla pracowników i właścicieli mikro i małych przedsiębiorstw w wieku 45+.

Wnioskodawca informuje, że finansowanie obu powyższych szkoleń odbywa się w ten sposób, że wkład własny uczestników wynosi 20%, a UE finansuje 80% kosztu szkolenia. Spółka nie wyklucza w przyszłości organizacji kolejnych szkoleń ze wsparciem finansowym z UE.

Ad. a)

Selling reSolution” - Rozwiązania dla Sprzedaży to szkolenie, które zostało stworzone z uwagi na zaobserwowane przez Spółkę bariery w zakresie kompetencji pracowników zatrudnionych w obszarze sprzedaży w województwie wielkopolskim, tj.:

 • niewystarczające kwalifikacje kadry zarządzającej w zakresie tworzenia strategii sprzedażowej firmy oraz tworzenia i zarządzania zespołem sprzedażowym,
 • niedostatek kwalifikacji handlowców, pracowników zajmujących się sprzedażą,
 • niedobór wykwalifikowanej kadry wewnętrznych trenerów sprzedaży,
 • wysoką fluktuację pracowników działów sprzedaży.

Bariery te wynikają z braków wiedzy i umiejętności osób pracujących w obszarze sprzedaży. Dlatego też szkolenie ma na celu doprowadzenie do skuteczniejszego i bardziej konkurencyjnego funkcjonowania na rynku regionalnym, krajowym i rynkach zagranicznych, a także dostosowania kwalifikacji i umiejętności uczestników szkolenia do potrzeb regionalnej gospodarki. Cele te będą zrealizowane do końca 2011 r. poprzez:

 • wyposażenie pracowników działów sprzedaży w wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne z zakresu negocjacji, komunikacji i sprzedaży,
 • zwiększenie kompetencji menedżerów/kierowników działów sprzedaży w zakresie zaawansowanych zagadnień sprzedażowych, planowania sprzedaży i zarządzania zespołem sprzedażowym,
 • wyposażenie menedżerów działów sprzedaży w wiedzę i umiejętności z zakresu prowadzenia szkoleń wewnętrznych w firmie,
 • poprawę efektywności sprzedaży w mikro i małych firmach,
 • ograniczenie poziomu fluktuacji pracowników w mikro i małych firmach.

Ad. b)

Profesjonalne kadry - nowoczesna firma. Szkolenia dla pracowników i właścicieli mikro i małych przedsiębiorstw w wieku 45+” to szkolenie, które Spółka stworzyła dla osób powyżej 45 roku życia, które mają problemy z utrzymaniem zatrudnienia ze względu na faworyzowanie przez pracodawców ludzi młodych. Pracownicy powyżej 45 roku życia, a zwłaszcza kobiety, mają utrudnione możliwości rozwoju zawodowego i niską świadomość, że posiadanie wyższych kwalifikacji zawodowych ma ogromny wpływ na kształtowanie ich statusu jako pracownika. Osoby te potrzebują działań wspierających wzrost ich samooceny i motywacji do rozwoju zawodowego. Stąd zdaniem Spółki zauważalna jest potrzeba realizacji wsparcia coachingowego dla kobiet i mężczyzn w wieku 45+. Osoby po 45 roku życia często przejawiają bowiem brak współcześnie pożądanej kreatywności, przedsiębiorczości i innowacyjności. W ocenie Spółki barierami w tym zakresie są:

 • niewystarczające kwalifikacje kadry zarządzającej,
 • niewystarczające umiejętności zarządzania finansami w kontekście trudnej sytuacji gospodarczej,
 • niedostatek wiedzy i umiejętności pracowników mających bezpośredni kontakt z klientem, w tym głównie w działach sprzedaży,
 • niska świadomość możliwości realizacji aspiracji i celów zawodowych u pracowników powyżej 45 roku życia. Ww. bariery występują niezależnie od branży, jako że w każdym przedsiębiorstwie niezbędne jest skuteczne zarządzanie, nadzór finansowy oraz profesjonalna obsługa klienta i sprzedaż. Cel projektu, jakim jest zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw i ich pracowników w zakresie dostosowania do zmian społeczno - gospodarczych, zrealizowany zostanie do końca 2011 r. poprzez:
  1. zwiększenie kompetencji menedżerów, kierowników i osób samozatrudnionych powyżej 45 roku życia w zakresie umiejętności kierowniczych i zarządzania zasobami ludzkimi,
  2. podniesienie wiedzy osób powyżej 45 roku życia na temat najnowszych sposobów/zasad sporządzania analiz finansowych, controllingu finansowego i rachunkowości,
  3. wyposażenie osób powyżej 45 roku życia zajmujących się obsługą klienta i sprzedażą w kompetencje niezbędne do prawidłowego wykonywania swoich zadań,
  4. zmniejszenie nieefektywnych zachowań, wzrost poziomu samooceny i motywacji do rozwoju zawodowego,
  5. poprawę jakości zarządzania personelem, finansami oraz obsługi klienta i sprzedaży w mikro i małych firmach.

W uzupełnieniu wniosku z dnia 26 lipca 2011r. Wnioskodawca wyjaśnił, iż nie jest jednostką objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, świadczącą usługi w zakresie kształcenia i wychowania (nie tylko nie jest placówką kształcenia ustawicznego, ale nie jest również żadną inną jednostką, wymienioną w art. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty).

Ponadto Wnioskodawca wyjaśnił, że jest głównym wykonawcą świadczonych usług szkoleniowych oraz że to Wnioskodawca jest podmiotem bezpośrednio realizującym projekt i otrzymującym środki unijne na realizację szkoleń.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

Czy świadczone przez Spółkę usługi szkoleniowe, które są dofinansowane ze środków UE, są zwolnione z opodatkowania VAT... W szczególności, czy organizowane przez Spółkę szkolenia „Selling reSolution - Rozwiązania dla Sprzedaży” oraz „Profesjonalne kadry - nowoczesna firma. Szkolenia dla pracowników i właścicieli mikro i małych przedsiębiorstw w wieku 45+” korzystają ze zwolnienia z VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy, świadczone przez niego usługi szkoleniowe dofinansowane ze środków UE korzystają ze zwolnienia w podatku VAT. W szczególności organizowane przez Spółkę szkolenia „Selllng reSolution -Rozwiązania dla Sprzedaży” oraz „Profesjonalne kadry - nowoczesna firma”. Szkolenia dla pracowników i właścicieli mikro i małych przedsiębiorstw w wieku 45+" korzystają ze zwolnienia z tego podatku

Uzasadnienie: Wnioskodawca podtrzymuje swoje stanowisko - przedstawione w uzasadnieniu do punktu 1 - dotyczące sformułowania „usługi kształcenia zawodowego i przekwalifikowania”. Odnosząc te uwagi do przedmiotu szkoleń dofinansowanych ze środków UE Spółka uważa, że bezpośrednio wpływają one na podniesienie kwalifikacji zawodowych osób w nich uczestniczących (dotyczy to zarówno szkolenia „Selling reSolution - Rozwiązania dla Sprzedaży”, jak i „Profesjonalne kadry- nowoczesna firma. Szkolenia dla pracowników i właścicieli mikro i małych przedsiębiorstw w wieku 45+” ). W obu przypadkach, po zakończonym szkoleniu, uczestnicy będą posiadali nową lub też udoskonaloną wiedzę i umiejętności, co będzie wprost wpływać na wykonywany przez nich zawód, czy też branżę, w której się specjalizują.

Zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia wykonawczego, zwalnia się od podatku VAT usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych, oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związanych. Przytoczone zwolnienie rozszerza zatem zwolnienie, które zawarte zostało w art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy VAT. Przepis § 13 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia wykonawczego pozwala więc na zwolnienie również takich szkoleń, w których uczestnicy muszą wnieść wkład własny. Brak omawianej regulacji uniemożliwiałby w zasadzie stosowanie zwolnienia z VAT w przypadku szkoleń, w których dochodzi do finansowania z UE. Zgodnie bowiem z zasadą dodatkowości (uzupełnienia), fundusze UE powinny uzupełniać środki finansowe poszczególnych państw członkowskich, a nie zastępować je. Działania UE nie powinny wypierać i zastępować działań na szczeblu krajowym i regionalnym, lecz je wzbogacać i wzmacniać, stąd co do zasady wymóg wniesienia wkładu własnego.

Skoro zatem w przypadku prowadzonych przez Spółkę szkoleń dofinansowanych ze środków UE pokrywa ona 80% kosztów szkolenia, spełniona zostaje hipoteza § 13 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia wykonawczego. Wnioskodawca pragnie bowiem przypomnieć, że środki z UE są „środkami publicznymi” w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych. Art. 5 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy wprost wskazuje, że do środków tych zaliczyć należy środki pochodzące z budżetu UE oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).

Stosownie natomiast do art. 5 ust. 3 ww. ustawy, do wskazanych środków zalicza się:

 1. środki pochodzące z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rybackiego, z wyłączeniem środków, o których mowa w pkt 5 lit a i b;
 2. niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), z wyłączeniem środków, o których mowa w pkt 5 lit c i d:
  1. Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014,
  2. Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014,
  3. Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy;
 3. środki przeznaczone na realizację programów przedakcesyjnych oraz Programu Środki Przejściowe;
 4. środki na realizację Wspólnej Polityki Rolnej:
  1. Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej "Sekcja Gwarancji",
  2. Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji,
  3. Europejskiego Funduszu Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich;
 5. środki przeznaczone na realizację:
  1. programów w ramach celu Europejska Współpraca Terytorialna, o których mowa w rozdziale III rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1080/2006 z dnia 5 lipca 2006r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1783/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z 31.07.2006, str. 1),
  2. programów, o których mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1638/2006 z dnia 24 października 2006r. określającym przepisy ogólne w sprawie ustanowienia Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa (Dz. Urz. UE L 310 z 09.11.2006, str. 1),
  3. Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2004-2009,
  4. Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2004-2009;
 6. inne środki.

Mając na uwadze powyższe, również w przypadku świadczenia usług szkoleniowych, których przedmiotem jest podniesienie kwalifikacji zawodowych ich uczestników, dofinansowanych z UE, w sytuacji gdy dofinansowanie jest na poziomie co najmniej 70%, Spółka będzie uprawniona do zastosowania zwolnienia z podatku VAT (na podstawie § 13 ust. 1 pkt 20 Rozporządzenia Wykonawczego).

A zatem, Wnioskodawca może traktować jako zwolnione świadczenie usług szkoleniowych opisanych w punkcie a) i b) stanu faktycznego, a w przyszłości także innych, jeżeli spełnione zostaną przesłanki z § 13 ust. 1 pkt 20 Rozporządzenia Wykonawczego, tj.:

 • będą to usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego;
 • finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Natomiast stosownie do art. 8 ust. 1 ww. ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Co do zasady, stawka podatku VAT zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, wynosi 22%, z zastrzeżeniem art. 41 ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1 ustawy.

W myśl art. 146a pkt 1 ww. ustawy o VAT – dodanego do tej ustawy od dnia 1 stycznia 2011r. - w okresie od dnia 1 stycznia 2011r. do dnia 31 grudnia 2013r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Wszelkie zaś odstępstwa od tej zasady poprzez zastosowanie obniżonej stawki lub zwolnienie z opodatkowania, należy uznać za wyjątek w stosowaniu ww. przepisu.

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 znowelizowanej ustawy o podatku od towarów i usług, zwalnia się od podatku usługi świadczone przez:

 1. jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania,
 2. uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo – rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym

-oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane.

Zgodnie natomiast z art. 43 ust. 1 pkt 29 ww. ustawy zwalnia się od podatku usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż wymienione w pkt 26:

 1. prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, lub
 2. świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty – wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją, lub
 3. finansowane w całości ze środków publicznych

-oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane.

Zgodnie z treścią § 13 ust. 1 pkt 19 i 20 obowiązującego od dnia 1 stycznia 2011r. do dnia 5 kwietnia 2011r. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2010r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 246, poz. 1649 ze zm.), zwalnia się od podatku:

 • usługi w zakresie kształcenia, inne niż wymienione w art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy, świadczone przez uczelnie oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane,
 • usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych, oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane.

Ponadto zgodnie z treścią § 13 ust. 1 pkt 19 i 20 obowiązującego od dnia 6 kwietnia 2011r. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 73, poz. 392 ze zm.), zwalnia się od podatku:

 • usługi w zakresie kształcenia, inne niż wymienione w art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy, świadczone przez uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz instytuty badawcze oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane,
 • usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane.

W tym miejscu wskazać należy, iż w dniu 1 lipca 2006r. weszły w życie przepisy rozporządzenia Rady (WE) nr 1777/2005 z dnia 17 października 2005r. ustanawiającego środki wykonawcze do dyrektywy 77/388/EWG w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L Nr 288 s. 1). Rozporządzenie Rady nr 1777/2005 wiąże wszystkie państwa członkowskie i jest stosowane bezpośrednio. Oznacza to, iż przepisy tego rozporządzenia z dniem 1 lipca 2006r. stają się częścią porządku prawnego, obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, bez konieczności ich implementacji w drodze ustawy. Rozporządzenie Rady nr 1777/2005 przyjęte zostało w celu jednolitego stosowania przez wszystkie państwa członkowskie systemu podatku od wartości dodanej, opartego na postanowieniach Szóstej Dyrektywy Rady z dnia 17 maja 1977r. w sprawie harmonizacji przepisów Państw Członkowskich, dotyczących podatków obrotowych – Wspólny system podatku wartości dodanej: ujednolicona podstawa opodatkowania (77/388/EWG ze zm.).

Przepis art. 14 ww. rozporządzenia nr 1777/2005 wyjaśnia, co należy rozumieć przez usługi kształcenia zawodowego i przekwalifikowania. W myśl tego przepisu usługi w zakresie kształcenia zawodowego i przekwalifikowania zapewniane na warunkach określonych w art. 13 część A ust. 1 lit. i) Dyrektywy 77/388/EWG (analogiczne zwolnienie zawiera art. 132 ust. 1 lit. i obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej – Dz. Urz. UE L 347, s. 1 ze zm.), obejmują nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, tak samo jak nauczanie mające na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy do celów zawodowych. Czas trwania kursu w zakresie kształcenia zawodowego bądź przekwalifikowania nie ma znaczenia do tego celu.

Od dnia 1 lipca 2011r. obowiązuje natomiast rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) Nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011r., ustanawiające środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L Nr 77, s. 1). Zgodnie z art. 44 tego rozporządzenia, usługi w zakresie kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania świadczone na warunkach określonych w art. 132 ust. 1 lit. i) dyrektywy 2006/112/WE obejmują nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, jak również nauczanie mające na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy do celów zawodowych. Czas trwania kursu w zakresie kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania nie ma w tym przypadku znaczenia.

Analizując przedstawione okoliczności sprawy w kontekście powołanych przepisów prawa podatkowego wskazać należy, iż Wnioskodawca nie będzie mógł korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy o VAT. Wnioskodawca stwierdził bowiem, że nie jest jednostką objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.), a ponadto z opisu przedstawionego we wniosku nie wynika, żeby Wnioskodawca był podmiotem, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. b ustawy o VAT.

Jednocześnie wskazać należy, iż szkolenia prowadzone przez Wnioskodawcę spełniają definicję usług kształcenia zawodowego, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 29 znowelizowanej ustawy o podatku od towarów i usług. Szkolenia te, tj. „Selling reSolution - Rozwiązania dla Sprzedaży” oraz „Profesjonalne kadry - nowoczesna firma. Szkolenia dla pracowników i właścicieli mikro i małych przedsiębiorstw w wieku 45+” mają na celu wyposażenie pracowników działów sprzedaży w wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne z zakresu negocjacji, komunikacji i sprzedaży, zwiększenie kompetencji menedżerów/kierowników działów sprzedaży w zakresie zaawansowanych zagadnień sprzedażowych, planowania sprzedaży i zarządzania zespołem sprzedażowym, wyposażenie menedżerów działów sprzedaży w wiedzę i umiejętności z zakresu prowadzenia szkoleń wewnętrznych w firmie, poprawę efektywności sprzedaży w mikro i małych firmach, ograniczenie poziomu fluktuacji pracowników w mikro i małych firmach. zwiększenie kompetencji menedżerów, kierowników i osób samozatrudnionych powyżej 45 roku życia w zakresie umiejętności kierowniczych i zarządzania zasobami ludzkimi, podniesienie wiedzy osób powyżej 45 roku życia na temat najnowszych sposobów/zasad sporządzania analiz finansowych, controllingu finansowego i rachunkowości, wyposażenie osób powyżej 45 roku życia zajmujących się obsługą klienta i sprzedażą w kompetencje niezbędne do prawidłowego wykonywania swoich zadań, zmniejszenie nieefektywnych zachowań, wzrost poziomu samooceny i motywacji do rozwoju zawodowego, poprawę jakości zarządzania personelem, finansami oraz obsługi klienta i sprzedaży w mikro i małych firmach. Finansowanie przedmiotowych szkoleń odbywa się w ten sposób, że wkład własny uczestników wynosi 20%, natomiast 80% kosztu szkolenia jest pokrywane ze środków Unii Europejskiej. Zaznaczeniu podlega również fakt, iż Wnioskodawca jest głównym wykonawcą świadczonych usług szkoleniowych i jest podmiotem ubiegającym się o dofinansowanie z Unii, tj. podmiotem bezpośrednio realizującym projekt i otrzymującym środki unijne na realizację szkoleń

Samo jednak uznanie danych usług za kształcenie zawodowe lub przekwalifikowanie zawodowe jest niewystarczające dla zastosowania zwolnienia od podatku. Koniecznym jest bowiem jednoczesne spełnienie jednego z warunków wskazanych pod literami a, b i c w art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy o VAT lub też w § 13 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia wykonawczego do ustawy o VAT.

W myśl art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) środkami publicznymi są:

 1. dochody publiczne;
 2. środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA);
 3. środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, inne niż wymienione w pkt 2;
  1. przychody budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych pochodzące:
  2. ze sprzedaży papierów wartościowych,
  3. z prywatyzacji majątku Skarbu Państwa oraz majątku jednostek samorządu terytorialnego,
  4. z otrzymanych pożyczek i kredytów,
  5. z innych ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych, operacji finansowych;
 4. przychody jednostek sektora finansów publicznych pochodzące z prowadzonej przez nie działalności oraz pochodzące z innych źródeł.

Natomiast zgodnie z art. 5 ust. 3 ww. ustawy o finansach publicznych do środków, o których mowa w ust. 1 pkt 2, zalicza się:

 1. środki pochodzące z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rybackiego, z wyłączeniem środków, o których mowa w pkt 5 lit. a i b;
 2. niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), z wyłączeniem środków, o których mowa w pkt 5 lit. c i d:
  1. Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014,
  2. Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014,
  3. Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy;
 3. środki przeznaczone na realizację programów przedakcesyjnych oraz Programu Środki Przejściowe;
 4. środki na realizację Wspólnej Polityki Rolnej:
  1. Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej "Sekcja Gwarancji",
  2. Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji,
  3. Europejskiego Funduszu Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich;
 5. środki przeznaczone na realizację:
  1. programów w ramach celu Europejska Współpraca Terytorialna, o których mowa w rozdziale III rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1080/2006 z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1783/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z 31.07.2006, str. 1),
  2. programów, o których mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1638/2006 z dnia 24 października 2006 r. określającym przepisy ogólne w sprawie ustanowienia Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa (Dz. Urz. UE L 310 z 09.11.2006, str. 1),
  3. Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2004-2009,
  4. Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2004-2009;
 6. inne środki.

Wobec powyższego jeżeli świadczone przez Wnioskodawcę usługi szkoleniowe są finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych, w sprawie zastosowanie znajdzie zwolnienie wynikające z § 13 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.