IBPBI/2/423-649/12/SD | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Czy fakt wygaśnięcia zezwolenia z dnia 28 marca 2000 r. i uzyskanie nowego zezwolenia strefowego z dnia 23 maja 2011 r. spełnia przesłanki przepisu do „objęcia przedsiębiorstwa granicami strefy w związku z realizacją nowej inwestycji” zgodnie z § 5 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2008 r.? Od którego momentu przysługuje Spółce prawo do odliczenia poniesionych wydatków inwestycyjnych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 13 kwietnia 2012 r. (data wpływu do tut. BKIP 18 kwietnia 2012 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie ustalenia, czy fakt wygaśnięcia zezwolenia z dnia 28 marca 2000 r. i uzyskanie nowego zezwolenia strefowego z dnia 23 maja 2011 r. spełnia przesłanki przepisu do „objęcia przedsiębiorstwa granicami strefy w związku z realizacją nowej inwestycji” oraz określenia momentu od którego przysługuje Spółce prawo do odliczenia poniesionych wydatków inwestycyjnych (pytania oznaczone we wniosku Nr 1 i Nr 2) - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 kwietnia 2012 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie ustalenia, czy fakt wygaśnięcia zezwolenia z dnia 28 marca 2000 r. i uzyskanie nowego zezwolenia strefowego z dnia 23 maja 2011 r. spełnia przesłanki przepisu do „objęcia przedsiębiorstwa granicami strefy w związku z realizacją nowej inwestycji” oraz określenia momentu od którego przysługuje Spółce prawo do odliczenia poniesionych wydatków inwestycyjnych.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka prowadziła działalność w SSE na podstawie zezwolenia z dnia 28 marca 2000 r. Na podstawie tego zezwolenia działalność była zwolniona z podatku dochodowego do końca 2010 r. Zezwolenie wygasło decyzją Ministra Gospodarki z dnia 16 maja 2011 r.

W dniu 23 maja 2011 r. SSE wydała nowe zezwolenie na prowadzenie działalności określonej symbolem 10.83 - kawa i herbata przetworzone wg PKWiU. Działalność ta stanowi kontynuację działalności prowadzonej uprzednio na terenie SSE na podstawie poprzedniego zezwolenia.

Warunkami prowadzenia działalności ustalonymi przez SSE w zezwoleniu z dnia 23 maja 2011 r. są:

  1. Poniesienie na terenie strefy wydatków inwestycyjnych o łącznej wartości co najmniej 1.030.000,00 PLN w terminie do dnia 31 grudnia 2015 r.
  2. Zwiększenie dotychczasowego zatrudnienia kształtującego się na poziomie 216,51 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty poprzez zatrudnienie co najmniej 10 nowych pracowników na terenie strefy po uzyskania zezwolenia w terminie do 31 grudnia 2012 r. i utrzymanie zatrudnienie na poziomie co najmniej 226,51 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty co najmniej do dnia 31 grudnia 2017 r.
  3. Zakończenie inwestycji w terminie do dnia 31 grudnia 2015 r.

W związku z tym, Spółka będzie prowadziła na terenie SSE dotychczasową działalność, a dzięki realizacji projektu inwestycyjnego zostaną zwiększone zdolności produkcyjne, podniesiona zostanie jakość produktów oraz obniżone koszty działalności. Projekt polega na rozbudowie zakładu produkcyjnego oraz rozszerzeniu przedmiotu prowadzonej działalności poprzez uruchomienie procesu granulacji kawy oraz instalację linii do pakowania kawy w saszetki oraz opakowania typu PET.

Spółka prowadziła dotychczas i zamierza kontynuować działalność gospodarczą na nieruchomości którą Spółka nabyła po wyłonieniu jej oferty złożonej na przetarg zorganizowany przez S.A. Wskazana nieruchomość w chwili jej nabycia przez Spółkę była niezabudowana i była już objęta granicami Specjalnej Strefy Ekonomicznej, na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 1996 r. w sprawie ustanowienia specjalnej strefy ekonomicznej (Dz.U. Nr 88, poz. 397 z późn. zm.).

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytania:
  1. Czy fakt wygaśnięcia zezwolenia z dnia 28 marca 2000 r. i uzyskanie nowego zezwolenia strefowego z dnia 23 maja 2011 r. spełnia przesłanki przepisu do „objęcia przedsiębiorstwa granicami strefy w związku z realizacją nowej inwestycji” zgodnie z § 5 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2008 r.... (pytanie oznaczone we wniosku Nr 1)
  2. Od którego momentu przysługuje Spółce prawo do odliczenia poniesionych wydatków inwestycyjnych... (pytanie oznaczone we wniosku Nr 2)

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad.1.

Przepis § 5 ust. 4 rozporządzenia, stosuje się jedynie w przypadku gdy istniejące przedsiębiorstwo (lub zorganizowana część przedsiębiorstwa), które funkcjonowało poza specjalną strefą ekonomiczną, zostanie objęte granicami specjalnej strefy ekonomicznej w związku z realizacją nowej inwestycji. Przedsiębiorstwo Spółki zostało wybudowane na gruncie, który w chwili nabycia go przez Spółkę był już objęty granicami Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Nowa inwestycja (rozbudowa zakładu i zmiana procesu produkcyjnego), na którą Spółka uzyskała kolejne zezwolenie z dnia 23 maja 2011 r. realizowana jest na tej samej nieruchomości, wchodzącej już w skład SSE. W związku z powyższym przepis § 5 ust. 4 rozporządzenia nie znajduje zastosowania w opisanym stanie faktycznym (winno być zdarzeniu przyszłym).

Ad.2.

z uwagi na to, iż przepis § 5 ust. 4 rozporządzenia nie znajduje zastosowania w opisanym przypadku, do rozstrzygnięcia kwestii momentu, od którego Spółce przysługuje zwolnienie od podatku dochodowego zastosowanie ma § 5 ust. 1 rozporządzenia. Zgodnie z § 5 ust. 1 rozporządzenia, zwolnienie od podatku dochodowego z tytułu kosztów nowej inwestycji przysługuje przedsiębiorcy, począwszy od miesiąca, w którym poniósł wydatki inwestycyjne w okresie od dnia uzyskania zezwolenia, aż do wyczerpania dopuszczalnej pomocy regionalnej.

Kwestie związane z momentem rozpoczęcia korzystania ze zwolnienia podatkowego były przedmiotem wydanych na wniosek podatników interpretacji indywidualnych, w tym m.in.:

  • interpretacji wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 07 stycznia 2011 r. Znak: IBPBI/2/423-1288/10/AK,
  • interpretacji wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 02 marca 2010 r. Znak: IPPB3/423-985/09-2/MS.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Specjalne Strefy Ekonomiczne są częścią terytorium kraju wyodrębnioną administracyjnie, na której możliwe jest prowadzenie działalności gospodarczej na preferencyjnych warunkach, a w szczególności korzystanie ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych lub podatku dochodowego od osób fizycznych, o czym wyraźnie stanowi art. 12 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 274 ze zm.). Na mocy art. 12 ust. 1 tej ustawy, dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy w ramach zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1, przez osoby prawne lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą są zwolnione od podatku dochodowego, odpowiednio na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych lub w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm., dalej „ustawa o pdop”), wolne od podatku są dochody, z zastrzeżeniem ust. 4-6, uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 274 ze zm.), przy czym wielkość pomocy publicznej udzielanej w formie tego zwolnienia nie może przekroczyć wielkości pomocy publicznej dla przedsiębiorcy, dopuszczalnej dla obszarów kwalifikujących się do uzyskania pomocy w największej wysokości, zgodnie z odrębnymi przepisami. Równocześnie art. 17 ust. 4 ustawy o pdop, stanowi, że powyższe zwolnienie przysługuje podatnikowi wyłącznie z tytułu dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy. Tak więc warunkiem korzystania z przedmiotowego zwolnienia jest uzyskanie dochodu z działalności gospodarczej, prowadzonej w zakresie przedmiotowym określonym w zezwoleniu, przy czym działalność gospodarcza ma być prowadzona na terenie specjalnej strefy ekonomicznej.

W myśl art. 16 ust. 1 ww. ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych, podstawą do korzystania z pomocy publicznej, udzielanej zgodnie z ustawą, jest zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie danej strefy, uprawniające do korzystania z pomocy publicznej. Pomocą publiczną udzielaną przedsiębiorcy prowadzącemu działalność gospodarczą na terenie strefy jest niezapłacony przez tego przedsiębiorcę podatek obliczony od dochodu osiąganego wyłącznie z działalności prowadzonej na terenie strefy na podstawie właściwego zezwolenia. Wielkość tego zwolnienia jest uzależniona od wysokości poniesionych przez przedsiębiorcę wydatków inwestycyjnych. Rodzaj tych wydatków został określony przez Radę Ministrów w rozporządzeniu z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych (Dz. U. Nr 232, poz. 1548 ze zm.).

Stosownie do § 3 ust. 1 ww. rozporządzenia, pomoc publiczna udzielana przedsiębiorcy w formie zwolnień podatkowych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych albo na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 63a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi pomoc regionalną z tytułu:

  1. kosztów nowej inwestycji, której wielkość jest liczona jako iloczyn maksymalnej intensywności pomocy określonej dla danego obszaru i kosztów inwestycji kwalifikujących się do objęcia pomocą, określonych w § 6 lub
  2. tworzenia nowych miejsc pracy, której wielkość jest liczona jako iloczyn maksymalnej intensywności pomocy określonej dla danego obszaru i dwuletnich kosztów pracy nowo zatrudnionych pracowników, obejmujących koszty płacy brutto tych pracowników, powiększone o składki obowiązkowe, takie jak składki na ubezpieczenie społeczne, ponoszone przez przedsiębiorcę od dnia zatrudnienia tych pracowników.

Przy czym jak wynika z § 3 ust. 4 rozporządzenia, przez nową inwestycję należy rozumieć inwestycję w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne polegającą na utworzeniu nowego lub rozbudowie istniejącego przedsiębiorstwa, dywersyfikacji produkcji przedsiębiorstwa przez wprowadzenie nowych dodatkowych produktów bądź na zasadniczej zmianie dotyczącej całościowego procesu produkcyjnego istniejącego przedsiębiorstwa. Za nową inwestycję uznaje się również nabycie przedsiębiorstwa, które jest w likwidacji albo zostałoby zlikwidowane, gdyby nie zostało nabyte, przy czym przedsiębiorstwo jest nabywane przez samodzielnego przedsiębiorcę w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych).

Zgodnie z § 5 ust. 1 ww. rozporządzenia, zwolnienie od podatku dochodowego z tytułu kosztów nowej inwestycji przysługuje przedsiębiorcy, począwszy od miesiąca, w którym poniósł wydatki inwestycyjne w okresie od dnia uzyskania zezwolenia, aż do wyczerpania dopuszczalnej pomocy regionalnej. Zwolnienie od podatku dochodowego z tytułu tworzenia nowych miejsc pracy przysługuje począwszy od miesiąca, w którym przedsiębiorca rozpoczął ponoszenie kosztów pracy, aż do wyczerpania dopuszczalnej pomocy regionalnej, przy spełnieniu warunków, o których mowa w § 3 ust. 6 (§ 5 ust. 3 rozporządzenia).

Natomiast zgodnie z § 5 ust. 4 ww. rozporządzenia, w przypadku przedsiębiorcy, którego przedsiębiorstwo lub jego zorganizowaną część objęto granicami strefy w związku z realizacją nowej inwestycji, zwolnienia, o których mowa w ust. 1 i 3, przysługują od miesiąca następującego po miesiącu, w którym poniesione zostały wydatki inwestycyjne i osiągnięty został poziom zatrudnienia, określone w zezwoleniu, w okresie od dnia uzyskania zezwolenia, aż do wyczerpania dopuszczalnej pomocy regionalnej.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, iż Spółka prowadziła działalność w SSE na podstawie zezwolenia z dnia 28 marca 2000 r. Na podstawie tego zezwolenia działalność była zwolniona z podatku dochodowego do końca 2010 r. Zezwolenie wygasło decyzją Ministra Gospodarki z dnia 16 maja 2011 r. W dniu 23 maja 2011 r. SSE wydała nowe zezwolenie na prowadzenie działalności określonej symbolem 10.83 - kawa i herbata przetworzone wg PKWiU. Działalność ta stanowi kontynuację działalności prowadzonej uprzednio na terenie SSE na podstawie poprzedniego zezwolenia. Projekt polega na rozbudowie zakładu produkcyjnego oraz rozszerzeniu przedmiotu prowadzonej działalności. Spółka prowadziła dotychczas i zamierza kontynuować działalność gospodarczą na nieruchomości którą Spółka nabyła po wyłonieniu jej oferty złożonej na przetarg zorganizowany przez S.A. Wskazana nieruchomość w chwili jej nabycia przez Spółkę była niezabudowana i była już objęta granicami Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

W przedmiotowej sprawie nie znajdzie zatem zastosowania cytowany powyżej § 5 ust. 4 rozporządzenia w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych bowiem przed uzyskaniem drugiego zezwolenia Spółka prowadziła działalność na terenie SSE, a zatem nie miała miejsca sytuacja, o której mowa w tym przepisie, tj. objęcie przedsiębiorstwa Spółki granicami strefy w związku z realizacją nowej inwestycji.

W świetle powyższych przepisów oraz w oparciu o przedstawiony we wniosku opis zdarzenia przyszłego należy uznać, Spółka będzie miała prawo do skorzystania ze zwolnienia podatkowego począwszy od miesiąca, w którym poniosła wydatki inwestycyjne w okresie od dnia uzyskania zezwolenia, aż do wyczerpania dopuszczalnej pomocy regionalnej, zgodnie z § 5 ust. 1 ww. rozporządzenia.

Reasumując, stanowiska Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Nadmienia się, iż w sprawie będącej przedmiotem pytania oznaczonego we wniosku Nr 3 wydano odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – j.t. Dz. U. z dnia 14 marca 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.