IBPBI/2/423-378/11/SD | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Czy dochód powstały w wyniku świadczenia usług wymienionych w Zezwoleniu, tj.:- usługi obróbki metali i nakładania powłok na metale - (28.51 wg PKWiU),- usługi obróbki mechanicznej elementów metalowych - (28.52 wg PKWiU),których złożony charakter wymaga częściowego ich wykonania przez pracowników Spółki fizycznie w zakładzie klienta - poza terenem SSE, w całości korzysta ze zwolnienia określonego w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy CIT?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 31 marca 2011 r. (data wpływu do tut. BKIP 01 kwietnia 2011 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych dochodów osiąganych w związku z prowadzeniem działalności na terenie specjalnej strefie ekonomicznej (stan faktyczny) - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 01 kwietnia 2011 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych dochodów osiąganych w związku z prowadzeniem działalności na terenie specjalnej strefie ekonomicznej.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Spółka prowadzi działalność gospodarczą na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej (dalej „SSE”) na podstawie zezwolenia z dnia 18 listopada 2003 r. (dalej „Zezwolenie”).

Spółka posiada Zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie SSE, rozumianej jako działalność produkcyjna, handlowa, usługowa, w zakresie wyrobów wytworzonych na terenie strefy, określonych m.in. jako:

 • usługi obróbki metali i nakładanie powłok na metale - 28.51;
 • usługi z zakresu obróbki mechanicznej i elementów metalowych - 28.52;
 • konstrukcje metalowe - 28.11;
 • maszyny i urządzenia specjalnego przeznaczenia - 29.56

według Polskiej Kwalifikacji Wyrobów i Usług z 1997 (PKWiU).

Zezwolenie zostało udzielone do dnia 8 sierpnia 2016 r.

W Zezwoleniu określono warunki prowadzenia działalności gospodarczej, tj.:

 1. zatrudnienie pracowników na terenie SSE wyniesie co najmniej:
  1. 16 pracowników w terminie do 31 grudnia 2006 r.,
  2. 26 pracowników w terminie do 31 grudnia 2008 r., i utrzymywane będzie na tym poziomie co najmniej do dnia 31 grudnia 2013 r.,
 2. poniesienie wydatków inwestycyjnych w rozumieniu § 6 pkt 1 rozporządzenia z dnia 18 czerwca 1996 r. w sprawie ustanowienia specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. Nr 88 poz. 397 z późn. zm.), o wartości co najmniej 2.390.000,00 zł w terminie do 31 grudnia 2005 r.,
 3. przestrzeganie regulaminu SSE i innych regulacji prawnych dotyczących funkcjonowania strefy.

Warunki w zakresie zatrudnienia pracowników na terenie SSE jak również poniesienia wydatków inwestycyjnych zostały przez Spółkę w terminie spełnione. Spółka utworzyła wymaganą liczbę miejsc pracy i stopniowo ją zwiększa oraz poniosła wydatki inwestycyjne w kwocie ponad 5.500.000 zł, co znacznie przewyższa wartość zdefiniowaną w Zezwoleniu.

Spółka nie prowadzi działalności gospodarczej poza terenem SSE tj. nie posiada poza siedzibą Spółki zlokalizowaną na terenie SSE żadnych innych oddziałów, zakładów, biur położonych poza terenem KSSE.

Podstawową działalnością Spółki są usługi obróbki metali i nakładania powłok na metale (28.51 wg PKWiU), które polegają na nakładaniu specjalnych stopów metodami spawalniczymi. Z powyższymi usługami ściśle związane są usługi z zakresu obróbki mechanicznej elementów metalowych (28.52 wg PKWiU) oraz wykonywanie konstrukcji metalowych (28.11 wg PKWiU) w ramach przygotowania i adaptacji maszyn spawalniczych (29.56 wg PKWiU).

Usługa, którą Spółka świadczy i będzie świadczyć na rzecz klienta składa się m.in. z następujących czynności:

 • projektowania,
 • przygotowania maszyn do nakładania stopów metali,
 • przygotowania urządzeń do nakładania powłok na metale,
 • wykonania adaptacji oprzyrządowania i podłączeń (dalej „maszyny spawalnicze”), oraz ewentualnie montaż tych maszyn w przypadku nakładania specjalnych stopów metodami spawalniczymi u klienta,
 • opracowania szczegółowej procedury technologicznej stosownie do potrzeb klienta,
 • doboru stopów spawalniczych,
 • pakowania sprzętu i materiałów,
 • wykonania próbek napoiny z zastosowanych konkretnych partii stopów,
 • badania rozkładu twardości (czasami również składu chemicznego) wraz z opracowaniem wyników celem załączenia do protokołu zdawczo - odbiorczego,
 • czyszczenia i naprawy sprzętu,
 • nakładania specjalnych stopów metodami spawalniczymi, czasami łącznie z usługami obróbki mechanicznej (cięcia, skrawania, kształtowania itp.), dalej „Usługa”.

Generalnie wyżej wymienione wszystkie czynności Spółka wykonuje i będzie wykonywać na terenie SSE. Zdarza się jednak, że część czynności ze względów technologicznych musi być wykonana w zakładzie klienta - poza terenem SSE. Chodzi mianowicie o czynności polegające na montażu maszyn spawalniczych oraz nakładaniu powłok na metale i czasami obróbce mechanicznej elementów metalowych (w ograniczonym zakresie, jeśli już jest to konieczne). Uzależnione to jest od rozmiaru i wagi elementów lub całej maszyny/urządzenia, na których wykonywane są te czynności. W niektórych bowiem przypadkach demontaż oraz transport ich na teren SSE nie jest możliwy. Ponadto, wiele elementów maszyn/urządzeń, na których wykonywane są opisane czynności na stałe jest powiązana z innymi maszynami i urządzeniami klienta lub z podłożem, co wręcz wyklucza ich transport.

Zawierane przez Spółkę umowy dotyczą wykonania kompleksowej usługi obróbki metali i nakładania powłok na metale - usługi objętej Zezwoleniem. Po wykonaniu usługi Spółka wystawia jedną fakturę za wykonanie kompleksowej usługi.

Usługa świadczona przez Spółkę wykonywana jest przez pracowników zatrudnionych na terenie SSE przy użyciu specjalnych maszyn spawalniczych o modułowej konstrukcji.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy dochód powstały w wyniku świadczenia usług wymienionych w Zezwoleniu, tj.:

 • usługi obróbki metali i nakładania powłok na metale - (28.51 wg PKWiU),
 • usługi obróbki mechanicznej elementów metalowych - (28.52 wg PKWiU),

których złożony charakter wymaga częściowego ich wykonania przez pracowników Spółki fizycznie w zakładzie klienta - poza terenem SSE, w całości korzysta ze zwolnienia określonego w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy CIT... (stan faktyczny)

Zdaniem Wnioskodawcy, cały dochód uzyskiwany ze sprzedaży usług określonych w posiadanym przez Spółkę Zezwoleniu, tj.:

 • usług obróbki metali i nakładania powłok na metale - (28.51 wg PKWiU),
 • usług obróbki mechanicznej elementów metalowych - (28.52 wg PKWiU),

korzysta ze zwolnienia określonego w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o pdop.

Zgodnie z art. 12 ustawy z 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 42, poz. 274), dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy w ramach zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1, przez osoby prawne lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą są zwolnione od podatku dochodowego, odpowiednio na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych lub w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o pdop, wolne od podatku są dochody, z zastrzeżeniem ust. 4-6, uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. Nr 123, poz. 600 z późn. zm.), przy czym wielkość pomocy publicznej udzielanej w formie tego zwolnienia nie może przekroczyć wielkości pomocy publicznej dla przedsiębiorcy, dopuszczalnej dla obszarów kwalifikujących się do uzyskania pomocy w największej wysokości, zgodnie z odrębnymi przepisami. Jednocześnie zgodnie z art. 17 ust. 4 ustawy o pdop, zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 34, przysługuje podatnikowi wyłącznie z tytułu dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy.

Ponadto zgodnie z § 5 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z 2 listopada 2006 r. (Dz. U. z 2006 r., Nr 202, poz. 1485) zwolnienia, o których mowa w ust. 1 i 2, przysługują wyłącznie z tytułu działalności prowadzonej na terenie strefy. W przypadku prowadzenia przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej również poza obszarem strefy, działalność prowadzona na terenie strefy musi być wydzielona organizacyjnie, a wielkość zwolnienia określa się w oparciu o dane jednostki organizacyjnej prowadzącej działalność wyłącznie na terenie strefy.

Spółka uzyskała Zezwolenie 18 listopada 2003 r. Zgodnie z § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2007 r. zmieniającego rozporządzenie Rady Ministrów z 02 listopada 2006 r. (Dz. U. z 2006 r., Nr 202, poz. 1485), do przedsiębiorcy, który posiada zezwolenie wydane przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się dotychczasowe warunki udzielania pomocy regionalnej, czyli w przypadku Spółki zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 2 listopada 2006 r. (Dz. U. z 2006 r., Nr 202, poz. 1485).

Mając na uwadze powyższe przepisy należy stwierdzić, że w sytuacji prowadzenia działalności poza terenem strefy, działalność strefową należy wydzielić organizacyjnie i w oparciu o dane jednostki organizacyjnej prowadzącej działalność w SSE ustalić wielkość zwolnienia. Obowiązku tego nie ma natomiast w sytuacji, gdy czynności wykonywane poza terenem strefy nie stanowią działalności gospodarczej.

Zdaniem Spółki, kluczowym kryterium rozstrzygającym o tym czy działalność gospodarcza prowadzona jest na terenie strefy jest miejsce położenia zakładu produkcyjnego, biura projektowego, magazynów, siedziby zarządu, biura handlowego. Istotne jest również miejsce zatrudnienia pracowników i poniesienie wydatków inwestycyjnych na terenie strefy.

W celu wykonania Usługi, która jest objęta zakresem Zezwolenia Spółka wykonuje następujące czynności:

 • projektowanie,
 • przygotowanie maszyn do nakładania stopów metali,
 • przygotowanie urządzeń do nakładania powłok na metale,
 • wykonanie adaptacji oprzyrządowania i podłączeń, ewentualnie łącznie z montażem,
 • opracowanie szczegółowej procedury technologicznej stosownie do potrzeb klienta,
 • dobór stopów spawalniczych,
 • pakowanie sprzętu i materiałów,
 • wykonanie próbek napoiny z zastosowanych konkretnych partii stopów,
 • badanie rozkładu twardości (czasami również składu chemicznego) wraz z opracowaniem wyników celem załączenia do protokołu zdawczo - odbiorczego,
 • czyszczenie i naprawa sprzętu,
 • nakładanie specjalnych stopów metodami spawalniczymi, czasami łącznie z usługami obróbki mechanicznej (ciecia, skrawania, kształtowania itp.).

Usługi świadczone przez Spółkę w ramach Zezwolenia wykonywane są na indywidualne zamówienie klienta, przy zastosowaniu technologii będącej własnością Spółki. Zdarza się, że z przyczyn technologicznych, w szczególności ze względu na brak możliwości demontażu i transportu elementów maszyn/urządzeń na teren SSE część czynności (polegająca na montażu maszyn spawalniczych oraz nakładaniu powłok na metale i obróbce mechanicznej elementów metalowych) składających się na kompleksową Usługę, tj. nakładania specjalnych stopów metodami spawalniczymi, czasami łącznie z usługami obróbki mechanicznej (cięcia, skrawania, kształtowania itp.), jest wykonywana w siedzibie klienta poza terenem SSE.

Wszystkie opisane czynności wykonywane są w ramach jednego zlecenia i składają się na Usługę zdefiniowaną w Zezwoleniu. Zarówno zawierane przez Spółkę umowy, jak i wystawiane faktury dotyczą wykonania kompleksowej usługi obróbki metali i nakładania powłok na metale - usługi objętej Zezwoleniem. Zdaniem Spółki, wykonywanie z przyczyn technologicznych części czynności składających się na kompleksową Usługę u klienta poza SSE nie może być potraktowane, jako odrębna działalność gospodarcza, prowadzona poza granicami SSE. Działalnością gospodarczą jest świadczenie usług opisanych w zezwoleniu, natomiast nie jest nią wykonywanie pojedynczych czynności technicznych.

Stanowisko Spółki potwierdzają również interpretacje podatkowe wydawane przez Ministra Finansów, np.:

 • interpretacja indywidualna z dnia 15 stycznia 2010 r. wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w imieniu MF, Znak: IBPBI/2/423-1250/09/SD w której wskazano że „dochody uzyskane z tytułu usług w części wykonywanych u klienta poza terenem strefy a związanych bezpośrednio ze sprzedażą usług określonych w posiadanym zezwoleniu, wykonywanych na terenie strefy, będą również korzystać ze zwolnienia wynikającego z art. 17 ust 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych”,
 • interpretacja indywidualna z dnia 12 stycznia 2011 r. wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w imieniu MF, Znak: IBPBI/2/423-1373/10/MO.

Mając na uwadze powyższe należy wskazać, że czynności polegające na montażu maszyn spawalniczych oraz nakładaniu powłok na metale i obróbce mechanicznej elementów metalowych składają się na kompleksową Usługę, tj. nakładania specjalnych stopów metodami spawalniczymi (28.51 wg PKWiU), czasami łącznie z usługami obróbki mechanicznej (28.52 wg PKWiU), która jest objęta zakresem Zezwolenia.

Działalność usługowa ze swej istoty wykonywana jest nie tylko na terenie strefy, ale również poza jej terenem. Przykładowo działalność w zakresie usług transportowych z zasady wykonywana jest poza terenem strefy, a jednak wydawane są w tym zakresie zezwolenia i dochód z tej działalności korzysta ze zwolnienia podatkowego. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji z dnia 28 grudnia 2007 r. Znak: LPB3/423-131/07-2/HS wskazał, że „skoro ustawodawca dopuścił uzyskiwanie zezwoleń na działalność transportową, należy uznać, że przychody z tej działalności są zwolnione, pomimo, że transport jest wykonywany poza strefą.

W świetle powyższego należy stwierdzić, iż działalność gospodarcza Spółki polegająca na świadczeniu usług obróbki metali i nakładania powłok na metale oraz obróbki mechanicznej elementów metalowych, łącznie z czynnościami, które wykonywane są w siedzibie u klienta poza SSE przez pracowników zatrudnionych na terenie SSE przy użyciu specjalnych maszyn spawalniczych o modułowej konstrukcji, opracowanych w związku z inwestycją na terenie SSE, jest działalnością objętą Zezwoleniem. Tym samym cały dochód uzyskany z tytułu kompleksowej Usługi określonej w posiadanym Zezwoleniu, korzysta ze zwolnienia wynikającego z art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o pdop.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Specjalne Strefy Ekonomiczne są częścią terytorium kraju wyodrębnioną administracyjnie, na której możliwe jest prowadzenie działalności gospodarczej na preferencyjnych warunkach, a w szczególności korzystanie ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych lub podatku dochodowego od osób fizycznych, o czym wyraźnie stanowi art. 12 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 274 ze zm.). Podstawą do korzystania z pomocy publicznej (zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym) jest zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie danej strefy uprawniające do korzystania z tej pomocy (art. 16 ust. 1 ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych).

Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397, dalej: „ustawa o pdop”), wolne od podatku są dochody, z zastrzeżeniem ust. 4-6, uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych, przy czym wielkość pomocy publicznej udzielanej w formie tego zwolnienia nie może przekroczyć wielkości pomocy publicznej dla przedsiębiorcy, dopuszczalnej dla obszarów kwalifikujących się do uzyskania pomocy w największej wysokości, zgodnie z odrębnymi przepisami.

Pomocą publiczną udzielaną przedsiębiorcy prowadzącemu działalność gospodarczą na terenie strefy jest niezapłacony przez tego przedsiębiorcę podatek obliczony od dochodu osiąganego wyłącznie z działalności prowadzonej na terenie strefy na podstawie właściwego zezwolenia. Wielkość tego zwolnienia jest uzależniona od wysokości poniesionych przez przedsiębiorcę wydatków inwestycyjnych.

Równocześnie art. 17 ust. 4 ustawy o pdop stanowi, że powyższe zwolnienie przysługuje podatnikowi wyłącznie z tytułu dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy.

Przystępując do analizy ww. przepisów zauważyć należy, iż w orzecznictwie zarówno Sądu Najwyższego, jak i Naczelnego Sądu Administracyjnego, a także w piśmiennictwie ukształtowany jest pogląd, w myśl którego przepisy prawa podatkowego należy wykładać ściśle i zgodnie z ich literalnym brzmieniem, a jedynie w sytuacjach wątpliwych, gdy językowa wykładnia nie doprowadza do ustalenia jednoznacznej treści normy prawnej, należy skorzystać z innych metod wykładni w taki sposób, by wyinterpretowana norma spójna była z innymi normami skorelowanymi, jak również by jednocześnie w pełni odzwierciedlała intencje racjonalnego ustawodawcy. Stanowisko to ma swoje oparcie przede wszystkim w założeniu, że źródłem wiedzy, zarówno dla podatnika, jak i organów stosujących prawo, jest i zawsze będzie tylko językowe znaczenie norm prawnych, albowiem przekaz językowy rozumiany jako możliwy sens słów jest powszechną metodą komunikowania się ustawodawcy z podatnikiem i organami stosującymi prawo.

Z powyższego wynika, iż dla skorzystania ze zwolnienia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o pdop, konieczne jest łączne spełnienie dwóch warunków, a mianowicie działalność gospodarcza musi być prowadzona:

 • na podstawie uzyskanego zezwolenia,
 • na terenie specjalnej strefy ekonomicznej.

Oznacza to, że dochód osiągnięty z działalności gospodarczej prowadzonej poza terenem specjalnej strefy ekonomicznej, chociażby jej zakres wynikał z uzyskanego zezwolenia, będzie opodatkowany na zasadach ogólnych.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Spółka prowadzi działalność gospodarczą na terenie SSE na podstawie zezwolenia z dnia 18 listopada 2003 r. Spółka posiada Zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie SSE, rozumianej jako działalność produkcyjna, handlowa, usługowa, w zakresie wyrobów wytworzonych na terenie strefy, określonych m.in. jako usługi obróbki metali i nakładanie powłok na metale - 28.51 oraz usługi z zakresu obróbki mechanicznej i elementów metalowych - 28.52.

Generalnie wyżej wymienione wszystkie czynności Spółka wykonuje na terenie SSE. Zdarza się jednak, że część czynności ze względów technologicznych musi być wykonana w zakładzie klienta - poza terenem SSE. Chodzi mianowicie o czynności polegające na montażu maszyn spawalniczych oraz nakładaniu powłok na metale i czasami obróbce mechanicznej elementów metalowych. Uzależnione to jest od rozmiaru i wagi elementów lub całej maszyny/urządzenia, na których wykonywane są te czynności. W niektórych bowiem przypadkach demontaż oraz transport ich na teren SSE nie jest możliwy. Ponadto, wiele elementów maszyn/urządzeń, na których wykonywane są opisane czynności na stałe jest powiązana z innymi maszynami i urządzeniami klienta lub z podłożem, co wręcz wyklucza ich transport.

W świetle powyższego należy uznać, iż dochód powstały w wyniku świadczenia usług wymienionych w Zezwoleniu, tj. usług obróbki metali i nakładania powłok na metale oraz usług obróbki mechanicznej elementów metalowych, których złożony charakter wymaga częściowego ich wykonania przez pracowników Spółki fizycznie w zakładzie klienta - poza terenem SSE, w całości korzysta ze zwolnienia określonego w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o pdop.

Reasumując, stanowisko Spółki należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Nadmienia się, iż w sprawie będącej przedmiotem zdarzenia przyszłego wydano odrębną interpretację indywidualną.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.